Tag Archives:

Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty Rau quả Việt Nam


LỜI NÓI ĐẦU           Từ thuở sơ khai của lịch sử loài người, nguồn thực phẩm chính nuôi sống loài người đã được khai thác dưới hình thức là hái lượm, đó chính là nguồn rau quả tự nhiên cùng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tổ chức thương mại thế giới WTO và tác động của nó đối với các nước đang phát triển


  Mục lục Mục lục……………………………………………………………………………………….1 Lời mở đầu…………………………………………………………………………………..3 Chương 1: Tổng quan về Tổ chức thương mại thế giới WTO 1.1Sự ra đời của Tổ chức thương mại thế giới WTO…………………………5 1.1.1Hiệp định chung về thuế quan và thương mại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đầu tư xây dựng cơ bản và cơ sở để tổ chức thực hiện quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi


Chương 1 đầu tư  xây dựng cơ bản và cơ sở để tổ chức thực hiện quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi 1.Những vấn đề chung về đầu tư xây dựng cơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần thương mại Khánh Trang


Lời nói đầu             Xu hướng phát triển ngày nay là tăng cường hợp tác và hội nhập kinh tế thế giới. Việt Nam đã và đang nỗ lực rất lớn trong các cuộc đàm phán song phương và đa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thực phẩm tại xí nghiệp Khai thác và Cung ứng thực phẩm tổng hợp


LỜI MỞ ĐẦU Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lónh đạo, ngành thương mại đó cựng cỏc ngành, địa phương nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu bước đầu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hiệp định thương mại Việt – Mỹ và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt nam sang thị trường Mỹ


LỜI NÓI ĐẦU                 Nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập  với kinh tế khu vực và thế giới thông qua con đường xuất khẩu để nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả của sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Đặt vấn đề Nội dung tất yếu khách quan và tác dụng của CNH- HĐH Tính tất  Tính yếu khách quan Tác dụng của CNH- HĐH Nội dung cơ bản của sự nghiệp CNH- HĐH ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?