Tag Archives: nhà nước

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân và vì dân Nếu vấn đề cơ bản của mọi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

vai trò định hướng XHCN của Nhà nước đối với sự phát triển nền kinh tế Việt Nam


MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Định hướng XHCN là một vấn đề được Đảng ta chính thức nêu ra từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII. Đây là một chủ đề lý luận … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vai Trò Của Nhà Nước Trong Nền Kinh Tế Thị Trường. Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn Ở Nước Ta


MỤC LỤC lLời nói đầu………………………………………………………………………………….. 1 Phần I Sự cần thiết và tính tất yếu của việc chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường có sụ quản lý của nhà nước … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa


A. PHẦN MỞ ĐẦU Việc nghiên cứu lý thuyết của chủ nghĩa Mác-Lênin về nền kinh tế thị trường là cần thiết không chỉ đối với những người nghiên cứu khoa học kinh tế, đối với cán bộ quản lý … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện


A- Lời mở đầu Nền kinh tế Việt Nam trước năm 1986 bao gồm những giai đoạn khác nhau, với những đặc điểm khác nhau, song nhìn một cách tổng quát, cơ chế quản lý là cơ chế quản lý … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sự Hình Thành Và Phát Triển Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng xã hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam


MỞ ĐẦU Tầm quan trọng của vấn đề: Phát triển kinh tế thị trường có vai trò quan trọng. Nước ta muốn chuyển từ nền kinh tế còn kém phát triển lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa thì không còn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nâng cao vai trò của Nhà nước trong quản lý và điều tiết nền kinh tế


LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại ngày nay, Nhà nước nào cũng có vai trò nhất định trong sự phát triển của một quốc gia, đặc biệt là trong sự nghiệp cải tổ và xây dựng nền kinh tế. Việt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?