Tag Archives: mới NEP

Thực chất, chính sách kinh tế mới NEP của Lê nin là giải pháp để đưa đất nước vượt qua thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội


MỤC LỤC Phần A: Giới thiệu đề tài -3 Phần B: Nội dung nghiên cứu -5 I. Lý luận chung về chính sách kinh tế mới(NEP) của V.I.Lê Nin và sự vận dụng nó vào việt Nam -6 1.Cơ sở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?