Tag Archives: hàng hóa sức lao động

Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường


Đề 2: I.Câu hỏi 1.Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường? 2.Hãy cho biết quan điểm của CN Mác – Lênin về vấn đề dân tộc? Đảng và Nhà nước ta đã làm gì để … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thị trường


Câu 1:     Câu hỏi: Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thị trường? Trả lời:    Sức lao động hay năng lực lao động là toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần tồn tại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường


Câu 1: Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường?  Hàng hóa bình thường Hàng hóa là sự thống nhất của hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị.      Về mặt giá trị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường


 CÂU HỎI 1:  Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường.   1. Sức lao động và điều kiện sức lao động trở thành hàng hóa. Theo C.Mac: “Sức lao động, đó là toan bộ các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?