Tag Archives: Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông

Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………………………. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA MỘT DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ……………………………………………………………….. I. Cạnh tranh và vai trò của nó trong nền kinh tế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giá và phương pháp tính giá bán sản phẩm của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông


  LỜI MỞ ĐẦU Từ khi  kinh tế Việt Nam chuyển mình sang nền kinh tế thị trường đã có rất nhiều sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của mỗi doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thực trạng về công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông


Mục lục Lời mở đầu.                                                                                                                              4                                                                                                                      Chương I: Những vấn đề cơ bản về công tác tiêu thụ sản           phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.                                                                                                                                      6 1.1  Khái niệm, vai trò của công tác tiêu thụ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | %(count) bình luận

Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông


Mở đầu   Trong nền kinh tế thị trường bất cứ một doanh nghiệp công nghiệp nào khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đều phải xuất phát từ yêu cầu của thị trường, nhằm trả lời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch vụ viết luận văn | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?