Tag Archives: công nghiệp hóa

Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Đặt vấn đề Nội dung tất yếu khách quan và tác dụng của CNH- HĐH Tính tất  Tính yếu khách quan Tác dụng của CNH- HĐH Nội dung cơ bản của sự nghiệp CNH- HĐH ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

công nghiệp hoá-hiện đại hoá.Thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay


MỤC LỤC       Lời giới thiệu ……………………………………………………………………………. 2 Giới thiệu đề tài……………………………………………………………………. 3 Quan niệm về CNH-HĐH trên thế giới và ở Việt Nam…………… 3 Ý nghĩa của đề tài…………………………………………………………….. 4 1.Ý nghĩa trực tiếp của đề tài………………………………………………………. 4 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC


LỜI NÓI ĐẦU        Con người đối với vai trò là hai thực thể , thực thể tự nhiên và thưc thể xã hội . Hai thực thể này thống nhất với nhau có mâu thuẫn đối lập nhưng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số hình thức chuyển giao công nghệ để phục vụ quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước


PHẦN I: MỞ ĐẦU I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. Trong nền “Văn minh trí tuệ” khoa học – công nghệ đem lại những thành tựu to lớn, đang tác động sâu sắc đến sự phát triển của xã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá Và Vai Trò Của Nó Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Nước Ta Hiện Nay


Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá Và Vai Trò Của Nó Trong Sự Nghiệp Xây Dựng xã hộiChủ Nghĩa Ở Nước Ta Hiện Nay Danh mục tài liệu tham khảo: 1. Bộ giáo dục và đào tạo- giáo trình kinh tế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

vấn đề về con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá


LỜI NÓI ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Tại sao lại phải nghiên cứu về phạm trù con người và vấn đề về con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong khi thế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tiền đề thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 NỘI DUNG2 1.Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá là gì ?. 2 2. Mục tiêu và quan điểm chỉ đạo.3 3.Nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá.5 4. Tiền đề thực hiện thắng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luận văn, chuyên đề, khóa luận | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?