Một số giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu


PHẦN I : MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện và phát triển các dịch vụ hỗ tiêu thụ sản phẩm hàng hoá.

Công cuộc đổi mới toàn diện kinh tế-xã hội nước ta mở đầu từ sau Đại Hội VI của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã có những bước chuyển biến đáng mừng từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa(XHCN). Đại Hội VI đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong đổi mới chính sách kinh tế và cơ chế quản lý, việc chuyển hướng nền kinh tế sang kinh tế thị trường định hướng XHCN đã tạo những điều kiện, tiền đề thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

– Trong khoảng thời gian từ sau Đại Hội VI của Đảng đến nay là 20 năm đất nước ta đổi mới và có nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế –xã hội, trong thời gian dài kinh tế nước ta luôn duy chì tốc độ tăng trưởng tốt bình quân 6%-8% một năm, đây là mức tăng trưởng rất tốt ở mức cao so với mặt băng phát triển chung, trong khoảng thời gian dài chúng ta luôn duy chì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đã tạo tiền đề quan trọng nâng cao đời sống vật chất cũng như  tinh thần của nhân dân. Cùng với việc tăng trưởng tốt về kinh tế Việt Nam càng ngày càng có vị thế cao hơn trên thế giới. Trong 20 năm đất nước đổi mới cùng với sự phát triển toàn diện nền kinh tế và sự tháo xích cho mọi thành phần kinh tế phát triển trong khuân khổ luật pháp cho phép, tất cả các thành phần kinh tế không kể nhà nước, tư nhân hay nước ngoài đều được đối sử công bằng về mặt luật pháp và cạnh tranh lành mạnh tạo động lực cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

– Trong công cuộc đổi mới và phát triển toàn diện đất nước Đảng và Nhà Nước luôn dành sự ưu tiên phát triển cho một số ngành lĩnh vực có tính chất then chốt, đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước đó là các ngành năng lượng, điện lực, bưu chính viễn thông,… đây là nhưng ngành rất quan trọng có tính chất quyết định cho sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Đây là những lĩnh vực luôn được chúng ta ưu tiên phát triển đi trước một bước là cơ sở cho toàn nền kinh tế phát triển.

– Năng lượng là lĩnh vực nền tảng rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế trong đó xăng dầu là nguồn năng lượng được sử dụng chủ yếu và quan trọng nhất cho tất cả các nước trên thế giới. Xăng Dầu là năng lượng được sử dụng ở hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế cũng như đời sống xã hội ngày nay. Đối với Việt Nam là một nước xuất khẩu dầu thô nhưng chúng ta lại nhập khẩu hoàn toàn các sản phẩm tinh chế từ dầu như xăng, dầu,….vì vậy vấn đề đặt ra đối với chúng ta phải khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên này.

– Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường với mức độ cạnh tranh ngày càng cao, các Doanh nghiệp phải tự quyết định cho mình ba vấn đề trọng tâm: Sản xuất cái gì, sản xuất cho ai và sản xuất như thế nào? Họ phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc đảm bảo các yếu tố đầu vào, sản xuất ra sản phẩm theo yêu cầu thị trường đến tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Công tác tiêu thụ sản phẩm có chức năng thực hiện giá cả của sản phẩm.

– Thực tế sản xuất kinh doanh đã chứng minh rằng để có thể tồn tại và phát triển trên thị trường, các Doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm. Chỉ khi sản phẩm được tiêu thụ thì Doanh nghiệp mới có thể bù dắp được chi phí sản xuất kinh doanh và thu thêm lợi nhuận để có thể đảm bảo cho quá trình tái sản xuất mở rộng diển ra liên tục với hiệu quả ngày một cao. Thực hiện tốt công tác tiệu thụ sản phẩm giúp Doanh nghiệp không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, khẳng định vị trí của Doanh nghiệp trên thị trường. Các Doanh nghiệp đều đặt công tác tiêu thụ sản phẩm lên vị trí hàng đầu vì nó chi phối mạnh mẽ tới các hoạt động khác của quá trình sản xuất kinh doanh.

– Từ  một doanh nghiệp nhà nước sau đó được cổ phần hoá theo chủ trương của nhà nước Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex với lĩnh vực hoạt động chủ yếu là kinh doanh thiết bị xăng dầu và kinh doanh xăng dầu.Là doanh nghiệp đi lên từ thời bao cấp sau chuyển đổi doanh nghiệp đã từng bước thích nghi với điều kiện mới từng bước đứng vững và phát triển trong cơ chế thi trường đi cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thi trường tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

– Xuất phát từ thực tế đơn vị thực tập cùng và kiến thức đã học trong trường, với mong muốn tìm hiểu, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị và nâng cao hiệu quả của hoạt động vận tải tại đơn vị, em đã chọn đề tài :

 Một số giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình .

2.  Mục đích nghiên cứu vấn đề hoàn thiên và phát triển kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu.

– Mục đích nghiên cứu đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu của Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu thông qua hoạt động kinh doanh trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra điểm mạnh,điểm yếu,những hạn chế còn tồn tại qua đó vận dụng những kiến thức đã học để đề xuất đưa ra một số biện pháp nhằm duy chì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong điều kiện mới của thị trường hiện nay .

– Để hoàn thành luận văn bằng phương pháp duy vật biện chứng ,phương pháp tiếp cận hệ thống, phương pháp logic tạo ra sự thống nhất giữa nội dung của đề tài, vừa phân tích hệ thống, phân tích biện chứng mục tiêu nghiên cứu vừa đặt nó vào hệ thống quá trình kinh doanh của công ty. Ngoài ra còn sử dụng phương pháp phân tích kinh tế nhằm đánh giá thực trạng củng cố và phát triển của công ty cổ phần thiết bị xăng dầu trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp và chỉ dẫn việc áp dụng các giải pháp đó vào hoạt động kinh doanh(nếu được).

– Vì đây là đề tài luận văn mới, trong điều kiện thời gian ngắn, trình độ còn yếu kém, nên luận văn khó tránh khỏi những hạn chế nhất định. Rất mong nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ đóng góp ý kiến của thầy giáo hướng dẫn và các cán bộ nhân viên trong công ty để đề tài luận văn được hoàn thiện hơn .

– Kết cấu của luận văn gồm:

 

Phần I: Mở đầu .

1-Sự cần thiết của việc hoàn thiện và phát triển các dịch vụ hỗ tiêu thụ sản phẩm hàng hoá.

2-Mục đích nghiên cứu việc hoàn thiện và phát triển kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu.

Phần II : Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu .

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về dịch vụ hỗ trợ tiêu thụ hàng hoá.

1.1-Những vấn đề lý luận về tiêu thụ hàng hoá .

1.2-Những vấn đề về hoàn thiện và phát triển dịch vụ hỗ trợ tiêu thụ hàng hoá.

Chương 2 : Đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu .

2.1- Những nét chung về công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex.

2.2- Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu.

Chương 3 : Một số giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu .

3.1- Phương hướng phát triển của Công ty.

  3.2-Một số giải pháp chủ yếu nâng cao kết quả kinh tại Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu.                                                  

Phần III : Kết luận.

 

PHẦN II:

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU

CHƯƠNG 1:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ

 

1.1-NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ .

1.1.1. Vấn đề cơ bản của sản xuất kinh doanh .

Trong sự phát triển của nhân loại, từ nền văn minh nông nghiệp đến văn minh công nghiệp văn minh trí tuệ. Sản xuất kinh doanh nói đến cùng thì sản xuất cũng chỉ để tiêu dùng, có tiêu dùng thì mới có sản xuất và quá trình thúc đẩy sản xuất phát triển và ngày càng phát triển là do tiêu dùng kích thích sản xuất phát triển.

– Với mỗi quá trình sản xuất các nhà sản xuất, kinh doanh đều phải trả lời ba câu hỏi :

  +Sản xuất cái gì ?

  +Sản xuất cho ai ?

  +Sản xuất như thế nào ?

– Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường với mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, các Doanh nghiệp phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc đảm bảo các yếu tố đầu vào, sản xuất ra sản phẩm theo yêu cầu thị trường đến tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Công tác tiêu thụ sản phẩm có chức năng thực hiện giá cả của sản phẩm.Trong đó các yếu tố nguồn lực cơ bản cho một quá trình sản xuất kinh doanh đó là: nguyên vật liệu, lao động, máy móc thiết bị,…

– Trong nền kinh tế thị trường hiện nay vấn đề sản xuất cái gì ? do thị trường, do người tiêu dùng quyết định buộc các nhà sản xuất kinh doanh phải không ngừng tìm hiểu và khai thác các nhu cầu tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ của người tiêu dùng đồng thời tìm kiếm, kích thích sự xuất hiện và phát triển của các nhu cầu mới sẽ nảy sinh trong tương lai từ đó doanh nghiệp có kế hoạch định hướng phù hợp, sự ưu tiên các yếu tố nguồn lực cần thiết cho đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Từ nhận thức đó để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả cần thiết phải:

  + Có đầy đủ các nguồn lực kinh doanh (lao động, tiền vốn, cơ sở vật chất, công nghệ, thông tin,…)

  +Có khả năng và biết cách tiến hành hoạt động các kinh doanh, xử lý đúng đắn các mối quan hệ kinh tế trong quá trình kinh doanh phù hợp với quy luật trong những hoàn cảnh thực tế cụ thể để đạt được các mục tiêu đã dự định.

– Đi cùng với sản xuất cái gì ,cho ai ? thì ngày nay với tất cả các doanh nghiệp cần phải biết sản phẩm bán ở đâu, đối tượng khách hàng mà doanh nghiệp dự định hướng tới phục vụ là ở khu vực địa lý nào, thuộc đối tượng khác hàng cao cấp hay không cao cấp đây chính là việc doanh nghiệp phải định vị được không chỉ vị trí chỗ đứng của mình trên thị trường ,định vị sản phẩm của mình trên thị trường là thiết yếu hay không thiết yếu. Từ đó có cách ứng xử cho phù hợp với khả năng, định hướng phát triển và mục tiêu mà doanh nghiệp mong muốn đạt tới trong hiện tại cũng như tương lai của mình.

1.1.2. Tầm quan trọng của tiêu thụ hàng hoá đối với doanh nghiệp .

– Tiêu thụ hàng hoá là hoạt động đặc trưng, chủ yếu của hầu hết các doanh nghiệp nói chung và là đặc trưng chủ yếu của doanh nghiệp thương mại, là khâu cuối cùng của hoạt động kinh doanh hàng hoá.Tiêu thụ hàng hoá được thực hiện thông qua hoạt động bán hàng của doanh nghiệp nhờ đó hàng hoá được chuyển thành tiền ,thực hiện vòng chu chuyển vốn trong doanh nghiệp và chu chuyển tiền tệ trông xã hôi ,đảm bảo phục vụ cho nhu cầu xã hội.

  + Tiêu thụ hàng hoá có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp theo đuổi ,thúc đẩy vòng quay của quá trình tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng sức lao động góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội và nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội của hoạt động sản xuất kinh doanh .

– Kinh doanh trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt các doanh nghiệp trước hết phải giải đáp các vấn đề : sản xuất kinh doanh hàng hoá gì ? hướng tới đối tượng khách hàng nào và kinh doanh như thế nào ? Tiêu thụ hàng hoá hiểu theo đúng nghĩa đầy đủ là quá trình gồm nhiều hoạt động .Nghiên cứu thị trường ,nghiên cứu người tiêu dùng ,lựa chọn ,xác lập kênh phân phối ,các chính sách và hình thức bán hàng ,tiến hành các hoạt động quảng cáo, xúc tiến và cuối cùng thực hiện các công việc bán hàng tại địa điểm bán .

– Để tổ chức tốt tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp không những phải làm tốt mỗi khâu công việc mà còn phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu kế tiếp, giữa các bộ phận tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp

– Kết quả tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp là khối lượng hàng hoá mà doanh nghiệp thực hiện được trong một thời kỳ nhất định .

– Tiêu thụ hàng hoá thể hiện khả năng và trình độ của doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp cũng như đáp ứng nhu cầu của sản xuất và tiêu dùng xã hội.

– Quá trình bán hàng doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường, thị phần, thu lợi nhuận, tạo dựng vị thế và uy tín của mình trên thương trường.

– Mở rộng tiêu thụ hàng hoá là con đường cơ bản để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp .

– Khi lập kế hoạch tiêu thụ, cần tính đến những yếu tố căn bản như ( nhu cầu thị trường, tình hình cung ứng, khả năng của các đối thủ cạnh tranh ,…) ,bên cạnh đó cần đặc biệt coi trọng những tiềm năng và biện pháp mà kinh doanh có thể tác động tới thị trường, tới khách hàng: tăng cường quảng cáo và khuyến mại, nâng cao chất lượng và hạ giá bán, cải tiến hình thức mẫu mã, sử dụng các hình thức và phương pháp bán hàng, kênh tiêu thụ, chính sách tiêu thụ,…

– Các hình thức bán hàng chủ yếu trong kinh doanh: Quá trình bán hàng bắt đầu bằng việc xác định nhu cầu hàng hoá cho từng đối tượng khách hàng, theo từng thời gian và địa điểm, cân đối giữa nhu cầu với khả năng đáp ứng của doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu, hiệu quả của tiêu thụ từ đó có kế hoạch bán hàng hợp lý .

  + Kết quả tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp phụ thuộc vào việc sử dụng các hình thức, phương pháp và thủ thuật bán hàng, thiết lập và sử dụng hợp lý các kênh tiêu thụ, có chính sách đúng đắn ,thực hiện tốt kế hoạch tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp. Hai hình thức bán hàng cơ bản được áp dụng là bán buôn và bán lẻ.

  + Bán lẻ: là bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng để thoả mãn nhu cầu cá nhân và tập thể vì vậy bán lẻ thường có khối lượng nhỏ ,đơn chiếc ,hàng hoá phong phú đa dạng về chủng loại và mẫu mã. Hàng hoá bán đi vào tiêu dùng trực tiếp tức là được xã hội thừa nhận, giá trị hàng hoá được thực hiện .

  + Bán buôn: là để bán cho người trung gian (những thương gia ,đầu nậu,…) để họ tiếp tục chuyển bán vì vậy khối lượng hàng hoá bán thường lớn, không phong phú về chủng loại và mẫu mã. Hàng hoá bán buôn sau khi bán vẫn còn nằm trong khâu lưu thông hoặc trong sản xuất, chưa đến được tay người tiêu dùng cuối cùng, hàng có thể được bán cho sản xuất hay hàng được bán cho người bán lẻ tiếp tục chuyển bán, gia trị hàng hoá chưa được thực hiên.

1.2. DỊCH VỤ HỖ TRỢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ.

1.2.1. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tiêu thụ hàng hoá.

Có rất nhiều nhân tố tác động trực tiếp hay gian tiếp đến tiêu thụ hàng hoá, cùng lúc chúng có thể tác động cùng hoặc ngược chiều nhau ,mức độ và phạm vi tác động của mỗi nhân tố cũng không giống nhau.Có nhiều cách phân chia nhân tố ảnh hưởng theo những tiêu thức khác nhau ,song tựu trung có thể chia thành một số nhân tố chủ yếu sau:

– Giá cả hàng hoá: là một trong các nhân tố chủ yếu tác động đến tiêu thụ, giá cả hàng hoá có thể kích thích hay hạn chế cung cầu do đó ảnh hưởng tới tiêu thụ. Xác định giá đúng sẽ đảm bảo khả năng tiêu thụ và thu lợi nhuận hay tránh ứ đọng, hạn chế thua lỗ. Ngày nay giá cả được sử dụng như một vũ khí trong cạnh tranh, song điều kiện tiên quyết vẫn là chất lượng sản phẩm.

– Chất lượng hàng hoá và bao gói: Người tiêu dùng khi mua hàng trước hết phải nghĩ tới khả năng hàng hoá đáp ứng nhu của họ, tới chất lượng mà nó có. Trong điều kiện hiện tại chất lượng là yếu tố quan trọng bậc nhất mà các doanh nghiệp sử dụng trong cạnh tranh vì nó đem lại khả năng chiến thắng vững chắc, đó là con đường mà doanh nghiệp thu hút khách và tạo dựng uy tín, thương hiệu và chỗ đứng của doanh nghiệp trên thương trường .Khi tiếp cận bất cứ hàng hoá nào cái mà người tiêu dùng nhìn thấy là bao bì, mẫu mã, vẻ đẹp và sự hấp dẫn của nó sẽ thu hút sự chú ý của khách hàng tạo thiện cảm, làm ngã lòng khách để từ sự thiện cảm đó đi đến quyết định mua hàng. Hàng hoá dù tốt và đẹp đến đâu rồi cũng bị lạc hậu trước yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, do đó doanh nghiệp để tiếp tục bán và thúc đẩy bán ngoài nâng cao chất lượng thì thay đổi mẫu mã, bao bì sản phẩm cũng là một phương pháp tốt để thúc đẩy bán và hạn chế bị làm giả sản phẩm .

– Mặt hàng và chính sách mặt hàng kinh doanh: Câu hỏi đầu tiên khi kinh doanh là bán cái gì? cho đối tượng tiêu dùng nào? Lựa chọn đúng mặt hàng kinh doanh, có chính sách mặt hàng đúng đảm bảo cho tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp .

– Dịch vụ trong và sau bán hàng: là những dịch vụ liên quan đến thực hiện hàng hoá và đối với người mua, đó là những dịch vụ miễn phí. Nó giúp tạo tâm lý tích cực cho người mua hàng và sau nữa là thể hiện trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp. Đây cũng là vũ khí cạnh tránh tốt mà các doanh nghiệp sử dụng .

– Mạng lưới phân phối: việc lựa chọn kênh phân phối và thiết lập mạng lưới kênh tiêu thụ có ý nghĩa lớn đến việc thúc đẩy tiêu thụ. Kênh tiêu thụ là đường đi của hàng hoá từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng .

– Vị trí điểm bán: trên thương trường nắm đúng thời cơ, biết lựa chọn đúng đắn địa điểm kinh doanh và quản lý tốt là cái đảm bảo vững chắc cho sự đứng vững và tăng trưởng của doanh nghiệp.

– Quảng cáo: giúp các doanh nghiệp đưa sản phẩm và hình ảnh của mình đến với rộng rãi người tiêu dùng làm tăng doanh số. Hiệu quả quảng cáo phụ thuộc vào việc sử dụng kỹ thuật và nghề thuật làm sao có thể tác động đến khách hàng nhiều nhất .

 

– Ngoài ra còn còn nhiều nhân tố khác tác động tới việc tiêu thụ sản phẩm như: hoạt động của những người bán hàng và đại lý, người cung ứng, khách hàng, đối thủ cạnh tranh,…

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Dịch vụ viết luận văn và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s