Huyện uỷ Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá lãnh đạo chuyển dịch CCKT trên địa bàn huyện trong giai đoạn hiện nay


MỞ ĐẦU

          1. Tính cấp thiết của đề tài

          Xác định cơ cấu kinh tế hợp lý là một trong những vấn đề rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.

          Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách về đổi mới kinh tế, trong đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CCKT) là một chủ trương lớn và rất quan trọng của Đảng; là nội dung trọng yếu trong đường lối phát triển kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) đất nước, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Việc chuyển dịch CCKT thời gian qua tương đối hợp lý và đúng hướng, nền kinh tế nước ta nhiều năm liên tục có tốc độ tăng trưởng khá cao. Đánh giá kết quả 20 năm đổi mới (1986-2006) Đảng ta khẳng định:

Hơn 20 năm qua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chúng ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn về kinh tế – xã hội và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh [20, tr.67].

          Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Tại Đại hội X Đảng đề ra mục tiêu và phương hướng tổng quát của 5 năm 2006-2010 là:

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phát triển văn hoá; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng – an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị – xã hội; sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại [20, tr.23].

          Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó đòi hỏi toàn Đảng, trước hết là các cấp uỷ Đảng phải lãnh đạo tốt chuyển dịch CCKT hợp lý và đúng hướng ở mỗi địa phương, đơn vị; góp phần làm cho nền kinh tế nước ta tăng trưởng với tốc độ cao, bền vững, đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH. Đây là nhiệm vụ trọng yếu trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng địa phương.

          Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Huyện ủy Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá luôn coi trọng và có nhiều tiến bộ trong lãnh đạo chuyển dịch CCKT, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện và đã đạt được những thành tựu quan trọng, mở ra triển vọng mới về phát triển mạnh kinh tế – xã hội (KT – XH) của huyện. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, sự lãnh đạo của Huyện uỷ đối với chuyển dịch CCKT trên địa bàn còn những thiếu sót, khuyết điểm: kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; kết quả chuyển dịch CCKT mới chỉ là bước đầu chưa thực sự vững chắc; thu nhập của nhân dân trong huyện còn thấp; chưa coi trọng tổng kết sự lãnh đạo chuyển dịch CCKT của Huyện uỷ, rút ra những bài học kinh nghiệm để định hướng, lãnh đạo chuyển dịch CCKT trong thời gian tới, đảm bảo cho kinh tế của huyện phát triển với tốc độ cao, bền vững.

          Trong những năm tới, sự lãnh đạo của Huyện uỷ Hà Trung về chuyển dịch CCKT phải được tăng cường hơn nữa, nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu KT – XH giai đoạn (2006-2010), do Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra, tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế thời kỳ (2010-2015). Đây là vấn đề rất quan trọng và cấp bách, là trọng tâm lãnh đạo của Huyện uỷ và các cấp uỷ Đảng trong huyện.

          Là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ huyện, được học tập cơ bản hệ thống về lý luận Xây dựng Đảng, có thời gian khá dài trực tiếp công tác ở huyện, giữ cương vị chủ chốt nhiều năm, tôi luôn trăn trở và xác định trách nhiệm của mình đối với việc phát triển KT – XH của huyện, trọng tâm là chuyển dịch CCKT đảm bảo cho kinh tế của huyện phát triển nhanh, mạnh, đúng hướng và bền vững. Vì vậy, tôi chọn đề tài nghiên cứu: Huyện uỷ Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá lãnh đạo chuyển dịch CCKT trên địa bàn huyện trong giai đoạn hiện naylàm luận văn thạc sỹ khoa học chính trị, chuyên ngành Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                               

          2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

          Trong những năm gần đây, ở nước ta việc chuyển dịch CCKT ở các địa phương đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của các công trình đó đã được nghiệm thu, công bố và đăng tải trên các sách, báo, tạp chí, tiêu biểu như:

          * Sách và đề tài khoa học:

          “Chuyển dịch CCKT theo hướng CNH, HĐH nền kinh tế quốc dân” nhà xuất bản Chính trị Quốc gia (Nxb CTQG), tập II, Hà Nội 1994 của GS Ngô Đình Giao.

          “Mối quan hệ công – nông nghiệp, dịch vụ (DV) trong sự hình thành nền kinh tế thị trường ở nước ta” Nxb CTQG, Hà Nội 1997 do GS, TS Trần Ngọc Hiên chủ biên.

          “Sự lãnh đạo của Đảng trong một số lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội nước ta” do PGS Lê Văn Lý chủ biên, Nxb CTQG, Hà Nội 1999, trong đó có một chương về Đảng lãnh đạo kinh tế.

          “Chuyển dịch CCKT công – nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng, thực trạng và triển vọng” Nxb CTQG, Hà Nội 1999 do PGS, TS Lê Du Phong và PGS, PTS Nguyễn Thành Đô đồng chủ biên.

          “Thực tiễn lãnh đạo chuyển dịch CCKT ở Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá (1991 – 2001)” Nxb CTQG, Hà Nội 2002, do TS Nguyễn Dũng Sinh chủ biên.

          Ban tư tưởng văn hoá Trung ương (TW) và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: “Con đường công nghiệp hoá Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam” Nxb CTQG, Hà Nội 2003.

          “Tác động của Nhà nước đối với quá trình chuyển dịch CCKT nông nghiệp và nông thôn theo hướng CNH, HĐH” đề tài cấp Bộ năm 1997 do PGS, TS Nguyễn Văn Cúc làm chủ nhiệm.

          Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2003 “Cơ sở khoa học của việc đẩy mạnh chuyển dịch CCKT ở Thanh Hoá thời kỳ 2001-2010” đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ trọng điểm năm 2001-2002, do PGS, TS Mai Ngọc Cường làm chủ nhiệm.

          Viện Khoa học chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (1999) “Sự lãnh đạo kinh tế của Tỉnh uỷ trong điều kiện hiện nay”, đề tài khoa học cấp Bộ do GS, TS Lưu Văn Sùng làm chủ nhiệm.

          Tỉnh uỷ Thanh Hoá năm 2004, Báo cáo tổng kết tình hình chuyển dịch CCKT ở Thanh Hoá trong thời kỳ đổi mới, số 105-BC/TU ngày 20/8/2004.

          * Ngoài ra còn một số luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ về vấn đề liên quan đến CCKT và chuyển dịch CCKT theo hướng CNH, HĐH đã bảo vệ thành công ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, như:

          – Chu Phạm Ngọc Hiển: “Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch CCKT theo hướng CNH, HĐH ở Thanh Hoá”, Luận văn thạc sỹ  kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2000.

          – Nguyễn Ngọc Hồng “Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch CCKT ngành Lâm nghiệp tỉnh Hoà Bình”, Luận án PTS khoa học kinh tế, Hà Nội, 1996.

          – Mai Văn Ninh viết về đề tài: “Tỉnh uỷ Thanh Hoá lãnh đạo kinh tế trong giai đoạn hiện nay”, Luận văn thạc sỹ Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2006.

          – Đặng Thị Kim Oanh “Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo chuyển dịch CCKT từ năm 1997-2003”, Luận văn Thạc sỹ Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2005.

          – Nguyễn Văn Phát “Chuyển dịch CCKT ngành ở Thừa Thiên Huế theo hướng CNH, HĐH”, Luận án TS kinh tế, Hà Nội, 2004.

          – Nguyễn Ngọc Thanh “Đảng bộ huyện Gia Lâm (Hà Nội) lãnh đạo thực hiện chuyển dịch CCKT”, Luận văn Thạc sỹ Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2004.

          – Đào Thị Vân “Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo chuyển dịch CCKT theo hướng CNH, HĐH giai đoạn 1997-2003”, Luận văn Thạc sỹ Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2004.

* Các bài đăng trên báo, tạp chí về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch CCKT như:

– Phạm Quang Diệu “Chiến lược CNH lan toả – chuyển đổi nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp”, Viện Kinh tế Nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

          – Vũ Ngọc Hùng “Chuyển dịch CCKT ở Quảng Nam”, Tạp chí Cộng sản số 72 tháng 2/2004.

          – Lê Thị Phương Mai “Chuyển dịch CCKT ở tỉnh Hà Tây”, Tạp chí Cộng sản số 670 tháng 3/2003.

          – Nguyễn Sỹ “Bắc Ninh đẩy nhanh lộ trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn”, Tạp chí Cộng sản số 761 tháng 8/2006.

          Các công trình nghiên cứu nói trên, chủ yếu đề cập đến chuyển dịch CCKT nền kinh tế quốc dân. Một số công trình có đề cập đến sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Tỉnh về chuyển dịch CCKT, nhưng dưới góc độ chuyên ngành Lịch sử Đảng, quản lý kinh tế. Các bài viết đăng trên các báo, tạp chí đề cập các khía cạnh khác nhau về chuyển dịch CCKT theo hướng CNH, HĐH.

          Đến nay chưa có công trình khoa học nào đi sâu nghiên cứu có hệ thống, toàn diện về: Huyện uỷ Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá lãnh đạo chuyển dịch CCKT trên địa bàn huyện trong giai đoạn hiện nay.

          3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn

          * Mục đích:

          + Góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về Huyện uỷ Hà Trung lãnh đạo chuyển dịch CCKT  trên địa bàn huyện từ năm 1996 đến nay.

          + Đề xuất phương hướng và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo chuyển dịch CCKT của Huyện uỷ Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015.

          * Nhiệm vụ:

          + Khái quát, làm rõ các quan niệm và những vấn đề lý luận, thực tiễn về chuyển dịch CCKT và Huyện uỷ Hà Trung lãnh đạo chuyển dịch CCKT trên địa bàn huyện.

          + Khảo sát, nghiên cứu thực trạng quá trình lãnh đạo chuyển dịch CCKT của Huyện uỷ Hà Trung từ năm 1996 đến nay, chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và tổng kết những kinh nghiệm.

          + Đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu để tăng cường sự lãnh đạo chuyển dịch CCKT trên địa bàn huyện của Huyện uỷ Hà Trung đến năm 2015.

          4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

          * Đối tượng nghiên cứu: Sự lãnh đạo của Huyện uỷ Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đối với chuyển dịch CCKT trên địa bàn huyện.

          * Phạm vi nghiên cứu:

          – Luận văn nghiên cứu quá trình chuyển dịch CCKT ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá và sự lãnh đạo của Huyện uỷ đối với chuyển dịch CCKT từ  năm 1996 đến nay.

          – Phương hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo chuyển dịch CCKT của Huyện uỷ Hà Trung được đề xuất trong luận văn có giá trị đến năm 2015.

          5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

          * Cơ sở lý luận: luận văn dựa trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế, chuyển dịch CCKT.

          * Phương pháp nghiên cứu: luận văn sử dụng phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin; đồng thời, sử dụng các phương pháp chuyên ngành như: phương pháp chuyên gia, phân tích và thống kê; phương pháp tổng kết thực tiễn; phương pháp điều tra; phương pháp lịch sử, logíc…

          6. Đóng góp của luận văn

          + Quan niệm về Huyện uỷ Hà Trung lãnh đạo chuyển dịch CCKT và những kinh nghiệm về lãnh đạo chuyển dịch CCKT của Huyện uỷ Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá từ năm 1996 đến nay.

          + Những giải pháp chủ yếu có tính khả thi nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Huyện uỷ Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đối với chuyển dịch CCKT trên địa bàn huyện đến năm 2015.

          + Luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình lãnh đạo chuyển dịch CCKT của Huyện uỷ Hà Trung trong những năm tới. Các huyện có đặc điểm, điều kiện tương tự Hà Trung có thể tham khảo kết quả của luận văn trong quá trình lãnh đạo chuyển dịch CCKT.

          + Kết quả nghiên cứu của luận văn cũng có thể được dùng làm tài liệu phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá và các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hà Trung và các huyện khác của tỉnh Thanh Hoá.

          7. Kết cấu của luận văn

          Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương, 6 tiết.

Chương 1

HUYỆN UỶ HÀ TRUNG, TỈNH THANH HOÁ LÃNH ĐẠO

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ HIỆN NAY – NHỮNG VẤN ĐỀ

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

 

            1.1. HUYỆN HÀ TRUNG VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

          1.1.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá hiện nay

          1.1.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế

          Hà Trung là huyện đồng bằng của tỉnh Thanh Hoá, trung tâm huyện lỵ cách Thành phố Thanh Hoá 25 km về phía Bắc. Huyện có 24 xã và một thị trấn, phía Bắc huyện giáp Thị xã Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình), Thị xã Bỉm Sơn; phía Nam giáp huyện Hậu Lộc; phía Tây giáp các huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành; phía Đông giáp huyện Nga Sơn.

          Do kiến tạo địa chất, Hà Trung có địa hình bán sơn địa nghiêng từ Tây Bắc xuống Đông Nam, độ cao trung bình từ 3 – 5m; vùng đồi núi có độ cao trên 100m; nhiều vùng trũng có độ cao từ 1 – 1,5m so với mặt nước biển.

          Do đặc điểm tự nhiên và tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện Hà Trung được chia thành 3 vùng khá rõ rệt:

          Vùng Đồng bằng: gồm 16 xã, có diện tích là 9.844 ha, dân số 65.636 người. Vùng này có thế mạnh phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản (NTTS).

          Vùng Trung du – Miền núi: gồm 8 xã, trong đó có 6 xã miền núi, diện tích tự nhiên là 13.924,76 ha; trong đó, diện tích đồi núi là 2.821 ha, dân số 49.873 người. Đây là vùng có nhiều tài nguyên khoáng sản, có thế mạnh phát triển vật liệu xây dựng, phát triển kinh tế gò đồi.

          Vùng Đô thị: Thị trấn Hà Trung có diện tích là 201,4ha, dân số 7.500 người; là trung tâm chính trị, kinh tế – văn hoá của huyện, có thế mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN – TTCN), dịch vụ và văn hoá.

          Huyện Hà Trung nằm trong tiểu vùng khí hậu của vùng Bắc Trung bộ, với hai mùa chính là mùa hạ và mùa đông; mùa hạ khí hậu nóng ẩm, ảnh hưởng của gió tây khô nóng; mùa Đông khí hậu khô hanh, lạnh giá, sương muối. Nhiệt độ trung bình trong năm là 23,40C; những ngày có sương muối, nhiệt độ trung bình từ 170C-180C. Lượng mưa trung bình nhiều năm từ 1.600 – 1.900mm, mưa nhiều vào tháng 8-10, lượng mưa chiếm tới 80% – 86% lượng mưa cả năm, cao nhất (tháng 9) xấp xỉ 400mm, thấp nhất (tháng 01) dưới 20mm. Hàng năm thường có 01 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến huyện và thường gây lũ lụt, mất mùa.

          Về tài nguyên nước: Hà Trung có nguồn nước của hệ thống sông Hoạt và  sông Mã.

          Sông Hoạt có chiều dài 35,8 km và diện tích lưu vực 250 km2, chảy ra biển tại cửa Càn (Nga Sơn). Tổng lượng nước sông Hoạt trung bình nhiều năm là 150.000.000m3; lớn nhất là 223.000.000m3, nhỏ nhất là 95.000.000m3.

          Sông Mã phân lưu thành 2 nhánh, nhánh thứ 2 (sông Lèn) chảy qua huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn và chảy ra biển tại cửa Lạch Sung, thuận lợi cho khai thác nguồn nước phục vụ dân sinh, kinh tế; xây dựng bến cảng, phát triển giao thông đường thuỷ. Ngoài các hệ thống sông Hoạt, sông Lèn, trên địa bàn huyện còn có các suối nhỏ, hồ đập có tác dụng dự trữ, điều tiết nguồn nước chung toàn huyện.

          Về tài nguyên đất:          tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện: 24.401,96ha, trong đó đất nông nghiệp là 14.058,78 ha, chiếm 57,6% diện tích tự nhiên bao gồm: đất trồng lúa 7.521,83 ha, đất đồng cỏ 56,46 ha, đất trồng cây hàng năm 1.037,06 ha; đất lâm nghiệp 4.172,43 ha; đất có mặt nước NTTS 588,51 ha. Các loại đất khác 10.343,18 ha, chiếm 43% diện tích tự nhiên.

          Về tài nguyên rừng: Toàn huyện có 4.172,43 ha rừng chiếm 17,1% diện tích tự nhiên, trong đó rừng phòng hộ 1.701,91ha, rừng đặc dụng 292,86ha và rừng sản xuất 2.177,66 ha. Đặc biệt có 300 ha rừng Sến Tam Quy là khu bảo tồn thiên nhiên, nguồn zen thực vật quý hiếm, có các loài gỗ quí: Lim, Sến…

          Hà Trung là huyện có nhiều khoáng sản như mỏ Sắt, Mn, Puzolan, mỏ sét trữ lượng từ 1 – 4 triệu tấn. Quặng Quắc zít, đá xẻ ốp lát, Cao Lin…

          Về kết cấu hạ tầng KT – XH: Hệ thống giao thông, đường bộ, đường sắt và đường thuỷ trên địa bàn huyện, rất thuận lợi cho việc giao lưu với các huyện, thị, thành phố trong tỉnh và cả nước.

          Giao thông đường bộ huyện Hà Trung có tuyến Quốc lộ 1A dài 10km, nối Hà Trung với Thị xã Bỉm Sơn về phía Bắc và thành phố Thanh Hóa về phía Nam; tuyến Quốc lộ 217 dài 10 km nối Hà Trung với các huyện Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy. Ngoài ra còn có 2 tuyến đường tỉnh lộ gồm: tuyến đường 508 và đường Cừ dài 19 km, nối Hà Trung với Nga Sơn và huyện Thạch Thành.

Giao thông đường sắt, trên địa bàn huyện có đường sắt Bắc – Nam đi qua dài 12km và một nhà ga thuận tiện vận chuyển hàng hoá, hành khách.

Giao thông đường thuỷ, Hà Trung có 2 sông chính là sông Mã và sông Hoạt thuận tiện cho vận chuyển và giao lưu hàng hoá, các phương tiện từ 20-500 tấn vận tải ra biển thông thương trong tỉnh và cả nước.

Hệ thống thủy lợi: những năm gần đây được Bộ, Tỉnh quan tâm từng bước đầu tư nâng cấp 21 km đê Trung ương và 100 km đê địa phương cùng các cống dưới đê; với 48 trạm bơm có tổng công suất tưới, tiêu 210.000 m3/h và có hai âu lớn là Báo Văn và Mỹ Quan Trang, đảm nhiệm phần lớn việc tiêu thoát nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy vậy, hiện tại đã có nhiều cống dưới đê hư hỏng, hệ thống sông Hoạt đã lâu không được nạo vét, nên việc tiêu thoát lũ gặp khó khăn, nhất là trong những năm sảy ra mưa lụt lớn (cơn bão số 5 tháng 10/2007), làm cho sản xuất và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Hệ thống điện: mạng lưới điện của Hà Trung có bước phát triển khá, 100% số xã, thị trấn có điện và 95% số dân dùng điện lưới; trên địa bàn huyện có trạm 110KV phục vụ đắc lực cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân. Song, mạng lưới điện hạ thế xuống cấp khá nặng, tỷ lệ thất thoát điện năng lớn, chất lượng cung cấp điện còn nhiều hạn chế. Hiện nay huyện đã quy hoạch phát triển lưới điện và đang từng bước đầu tư, chuyển đổi phương thức quản lý kinh doanh điện. 

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Dịch vụ viết luận văn và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s