Kiểm định tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000 – 201


Lời mở đầu

  1. 1.     Lý do chọn đề tài :

Thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn tối ưu có vai trò quan trọng  đối với sự phát triển của thị trường tài chính nói riêng và đối với nền kinh tế nói chung. Qua hơn 10 năm đi vào hoạt động thì tính đến thời điểm hiện nay, tháng 4 năm 2011, thị trường chứng khoán Việt Nam bước đầu đã đạt được những thành tựu đáng kể, không thể phủ nhận; Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều bất cập chẳng hạn như : hiện tượng làm giá, thao túng giá, vi phạm vấn đề công bố thông tin…. Trên thị trường, hiện có rất nhiều những công ty công bố kết quả kinh doanh thua lỗ, nhưng ngay sau đó giá cổ phiếu vẫn tăng trần nhiều phiên liên tục như cổ phiếu FBT, SHC…. Hay có rất nhiều mã cố phiếu tăng trần, giảm sàn hàng chục phiên liên tiếp, trong khi đó lại không có một thông tin nào hỗ trợ, các tổ chức phát hành cũng chỉ giải thích được là do “cung cầu” trên thị trường. Vậy có một câu hỏi thực tế đặt ra là mức độ nhạy trong phản ứng của giá chứng khoán với thông tin trên thị chứng khoán Việt Nam như thế nào, nói cách khác thị trường chứng khoán Việt Nam có hiệu quả hay không và hiệu quả ở  dạng nào? Để trả lời câu hỏi này cũng như giải thích phần nào các hiện tượng đang diễn ra trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn hiện nay, nhóm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu đề tài “kiểm định tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010”

  1. 2.     Mục tiêu nghiên cứu :

Xuất phát từ việc nắm bắt được ý nghĩa của thị trường hiệu quả đối với việc phân bổ nguồn lực khan hiếm ở đây là phân bổ vốn một cách hữu hiệu nhất, nhóm tác giả tiến hành thực hiện các kiểm định với mục tiêu xác định mức độ hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010, thông qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả của thị trường, thiết lập một môi trường đầu tư an toàn, giảm thiểu rủi ro; tăng cường mức độ công khai hóa, mức độ minh bạch về thông tin, tạo sự cạnh tranh bình đẳng; hướng thị trường chứng khoán trở thành một kênh dẫn vốn hiệu quả nhất cho nền kinh tế nước ta.

  1. 3.     Phương pháp nghiên cứu :

Áp dụng một phương pháp nghiên cứu- phương pháp định lượng : hồi  quy các mô hình kinh tế lượng và tiến hành kiểm định tính hiệu quả của thị trường thông qua kiểm định các cặp giả thuyết  của mô hình. Trong giới hạn nghiên cứu của đề tài, nhóm tác giả mới chỉ đưa ra hai mô hình kiểm định : kiểm định tính hiệu quả dạng yếu với kiểm định tính chuẩn, kiểm định đoạn mạch và kiểm định tính hiệu quả dạng trung bình với kiểm định mô hình sự kiện.

 

  1. 4.     Nội dung nghiên cứu :

Nội dung nghiên cứu cơ bản của đề tài : hướng tới việc đánh giá mức độ hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010, đồng thời xuất phát từ mâu thuẫn giữa kết quả của các kiểm định trước đó : kiểm định tính hiệu quả dạng yếu trong luận án tiến sĩ “ Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam” cua thầy Lê Trung Thành và bài báo “Đánh giá mức độ hiệu quả của Thị trường vốn ở Việt Nam hiện nay” trên tạp chí Kinh tế phát triển của Thạc sĩ Đặng Anh Tuấn, nhóm tác giả tiến hành thực hiện các kiểm định tính hiệu quả dạng yếu với bộ số liệu VN-Index, HNX-Index từ năm 2000 – 2010 phân định theo 3 thời kỳ và kiểm định tính hiệu quả dạng trung bình với bộ số liệu các sự kiện của 25 công ty niêm yết trên cả hai sàn năm 2010. Cuối cùng rút ra kết luận về mức độ hiệu quả và đề xuất các giải pháp nâng cao tính hiệu quả cho Thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010.

  1. 5.     Đóng góp của đề tài :

Việc nhận định thị trường hiệu quả ở mức độ nào có ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Khi biết được dạng cụ thể của thị trường chứng khoán Việt Nam, các thành phần tham giá thị trường kể cả từ giác độ của người quản lý đến giác độ của nhà đầu tư đều có thể điều chỉnh các hoạt động của mình nhằm tăng tính hiệu quả của thị trường.

Chính vì vậy đóng góp lớn nhất của đề tài là đưa ra quan điểm định lượng về việc xác định tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000 – 2011.

  1. 6.     Hướng phát triển của đề tài :

Nghiên cứu này được giới hạn là trong khuôn khổ trình bày các cách kiểm định đánh giá tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua phương pháp định lượng. Việc xây dựng và áp dụng các mô hình để kiểm định tính hiệu quả của thị trường là tùy thuộc vào quan điểm của mỗi nhà phân tích tài chính khác nhau. Chính vì thế, có một chủ đề mới cho hướng phát triển của đề tài là xây dựng một mô hình tối ưu hơn phản ánh sự phụ thuộc của giá chứng khoán vào sự thay đổi của các thông tin bao  gồm thông tin kinh tế  vĩ mô cũng như thông tin liên quan đến hoạt động của từng doanh nghiệp cả thông tin công khai và thông tin nội  bộ. Qua đó ứng dụng kiểm định môt hình kinh tế lượng để đưa ra các nhận định mới về tính hiệu quả của thị trường chứng khoán nhìn từ giác độ nhà phân tích khác.

Chương 1 : Giả thuyết thị trường hiệu quả

Trong điều kiện nền kinh tế hiện nay nhất là đối với những nước đang phát triển như Việt Nam, để đảm bảo đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần huy động các nguồn lực khác nhau trong đó quan trọng nhất phải kể đến nguồn lực tài chính. Các nguồn lực là hữu hạn nói cách khác là luôn tồn tại sự khan hiếm trong các nguồn lực. Do đó, việc sử dụng nguồn lực khan hiếm sao cho có hiệu quả nhất với chi phí thấp nhất luôn là vẫn đề bức thiết đối với toàn bộ nền kinh tế. Vấn đề này được giải quyết thông qua sự vận hành của các thị trường. Để phân phối và sử dụng  các nguồn lực một cách tốt nhất thì thị trường phải hiệu quả.

Giả thuyết thị trường hiệu quả là một lý thuyết chính thống nền tảng của ngành tài chính. Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán thì lý thuyết này ngày càng bộc lộ những ưu điểm nổi bật của nó trong quá trình ứng dụng để đưa ra những quyết định để đầu tư một cách đúng đắn nhất. Tuy nhiên, để nắm bắt và vận dụng có hiệu quả những thành tựu của giả thuyết thị trường hiệu quả thì trước tiên chúng ta cần trả lời được các câu hỏi : thị trường hiệu quả là gì? Nội dung của giả thuyết thị trường hiệu quả bao gồm những vấn đề gì? Các hình thái thị trường hiệu quả và ứng dụng đối với từng thị trường như thế nào. Nghiên cứu chương 1 các bạn sẽ trả lời được những câu hỏi này.

1.1.         Thị trường hiệu quả :

1.1.1.  Tại sao thị trường phải hiệu quả?

Những nghiên cứu nhằm phân tích mức độ hiệu quả của thị trường vốn đã được tiến hành trong nhiều thập kỷ qua và cho dù ý nghĩa của thị trường vốn hiệu quả khá là dễ hiểu nhưng chúng ta dường như không thành công khi nghiên cứu xem vì sao thị trường vốn phải hiệu quả. Có thể lý giải một cách đơn giản rằng, trong một thị trường hiệu quả bởi tất cả các thông tin sẽ điều chỉnh giá chứng khoán , do đó mức giá này sẽ phản ánh tất cả các thông tin được công bố công khai tại bất kỳ thời điểm nào. Vì vậy, giá chứng khoán nào mà bất biên tại mọi thời điểm có thể là do kết quả phản ánh sai thông tin và có thể mang lại rủi ro đối với người sở hữu chứng khoán đó. Vì lẽ này trong một thị trường hiệu quả thu nhập kỳ vọng ẩn trong mức giá hiện tại của chứng khoán cũng sẽ phản ánh rùi ro của nó.

 

1.1.2.  Khái niệm thị trường hiệu quả

Trước tiên để hiểu khái niệm thị trường vốn hiệu quả, chúng ta xem xét khái niệm thị trường hiệu quả hoàn hảo. Thị trường hiệu quả hoàn hảo là thị trường hiệu quả trên cả ba mặt : hiệu quả về mặt phân phổi, hiệu quả về mặt hoạt động và hiệu quả về mặt thông tin.

Thị trường hiệu quả về mặt phân phối là thị trường khi đó có thể tận dụng hết các khả năng đưa các nguồn lực khan hiếm đến tay người sử dụng sao cho có thể tận dụng tối đa các nguồn lực đó. Hiệu quả về mặt phân phối thể hiện trong thị trường chứng khoán ở khía cạnh sao cho nó có thể phân phối các nguồn vốn đầu tư một cách có hiệu quả nhất.

Thị trường hiệu quả về mặt hoạt động là thị trường mà ở đó cung cầu là yếu tố  quyết định chi phí chuyển giao và sử dụng các nguồn lực.

Thị trường hiệu quả về mặt thông tin khi giá cả phản ánh tức thời và đầy đủ các thông tin liên quan đến việc phân phối và sử dụng các nguồn lực đó. Thông tin ở đây bao gồm nhiều khía cạnh thông tin khác nhau : thông tin kinh tế vĩ mô, thông tin nội bộ của đơn vị sử dụng nguồn lực, thông tin hiệu quả sử dụng nguồn lực….

Tuy nhiên trong góc độ nghiên cứu của bài viết cũng như giới hạn giả định của giả thuyết thị trường hiệu quả thì chúng ta chỉ ngầm định khi nói đến thị trường hiệu quả tức là nói đến thị trường hiệu quả về mặt thông tin vì hiệu quả về mặt thông tin là một điều kiện quan trọng nhất , có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của toàn thị trường.

Do đó, có thể hiểu khái niệm thị trường hiệu quả như sau : thị trường hiệu quả là thị trường mà trong đó giá cả của chứng khoán phản ánh đầy đủ và tức thời các thông tin hiện có trên thị trường. Việc tăng hay giảm giá chứng khoán là do phản ứng của giá cả đối với các thông tin mới.

1.1.3    Đặc điểm của thị trường hiệu quả :

Thị trường hiệu quả có một số đặc điểm chủ yếu sau:

v Mọi thông tin trên thị trường đều nhanh và chính xác, mọi nhà đầu tư đều thu nhận ngay lập tức các thông tin này.

v Khi thị trường hiệu quả, giá cả chứng khoán trên thị trường luôn phản ánh đúng, chính xác các thông tin trên thị trường có liên quan đến loại chứng khoán đó.

v Mọi có gắng để có thu nhập tăng thêm do khai thác các thông tin trên thị trường hiệu quả đều đem lại mức thu nhập thấp hơn chi phí bỏ ra. Trên thị trường hiệu quả thì các chứng khoán sẽ được mua bán, trao đổi ngang giá trên các sàn giao dịch chứng khoán, do đó sẽ không có cơ hội một cách hệ thống để một số người mua ép giá cổ phiếu hoặc thổi phồng mức giá khi bán (hiện tượng làm giá) hoặc có cơ hội để kiếm lời chênh lệch thông qua nghiệp vụ arbitrage. Người chơi luôn được tin tưởng rằng thị trường đối xử công bằng với tất cả mọi người.

v Giá cả chứng khoán tăng hay giảm do một nguyên nhân duy nhất là giá chứng khoán phản ứng trước những thông tin mới xuất hiện trên thị trường. Do những thông tin này xuất hiện một cách ngẫu nhien, không thể dự đoán trước được nên giá cả chứng khoán thay đổi một cách ngẫu nhiên và không thể dự đoán trước được trong thị trường hiệu quả. Tuy nhiên, cần phân biệt tính ngẫu nhiên của giá với sự bất hợp lí về mức giá. Nếu giá cả được hình thành một cách hợp lí thì chỉ những thông tin mới mới làm cho giá đó thay đổi.

1.2.         Giả thuyết thị trường hiệu quả :

1.2.1.  Sự ra đời của giả thuyết thị trường hiệu quả :

Từ trước đến nay các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán thường quen thuộc với hai học thuyết phân tích thông thường đó là : phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Đây là hai học thuyết phân tích có từ những ngày đầu tiên trong lịch sử thị trường chứng khoán thế giới. Một học thuyết phân tích được ra đời muộn hơn, phủ định lại hai học thuyết trên đó là học thuyết thị trường hiệu quả. Xuất phát từ những nhược điểm của các phương pháp phân tích đầu tư trước đó, cùng với mong muốn tìm lời giải đáp cho câu hỏi tại sao một thị trường tài chính hoạt động một cách có hiệu quả lại loại bỏ được tình trạng lợi nhuận quá cao trong một thời gian quá dài. Giả thuyết thị trường hiệu quả ra đời tư đó và  lần đầu tiến được Eugene Fama đưa ra vào những năm 1970 thế kỉ trước.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Đề tài Đại học và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s