Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong các trường đào tạo khối kinh tế của Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


ĐỀ TÀI: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong các trường đào tạo khối kinh tế của Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chương I: Giới thiệu, bối cảnh và mục tiêu nghiên cứu

1,1 Giới thiệu về đề tài

 

1,2 Tổng quan về hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong các trường đào tạo khối kinh tế tại Việt Nam

 

1,3 Những yêu cầu đặt ra đối với hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong các trường đào tạo khối kinh tế

 

1,4 Văn hóa của một tổ chức đào tào thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế

 

1,5 Giới thiệu một số cơ sở đào tạo khối kinh tế có trụ sở tại T.P Hồ Chí Minh có chương trình hợp tác đào tạo quốc tế

 

1,6 Mục đích nghiên cứu của để tài

 

1,7 Giá trị nghiên cứu của đề tài

 

1,8 Tóm tắt

 

1,9 Ghi chú

Chương II: Những vấn đề lý thuyết

2,1 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các cơ sở đào tạo khối kinh tế thông quan chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh

 

2,1,1 Khái niệm nguồn nhân lực trong tổ chức, vai trò và nhiệm vụ người giảng viên trong các cơ sở đào tạo khối kinh tế thông quan chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh

2,1,2 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các cơ sở đào tạo khối kinh tế thông quan chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh

 

2,2 Các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế  trong các cơ sở đào tạo khối kinh tế thông quan chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh

 

2,2,1 Các khái niệm về các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế

2,2,2 Các yếu tố kinh tế xã hội tác động đến việc hình thành các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế.

2,2,3 Đặc điểm của một chương trình đào tạo chuẩn quốc tế

2,2,4 Quản lý các chương trình hợp tác ĐTQT

2,2,5 Mô hình hợp tác đào tạo hiệu quả.

2,2,6 Các xu hướng mới trong giáo dục đại học trên thế giới

2,2,7 Đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên trong các cơ sở đào tạo khối kinh tế thông quan chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh

 

2,3. Chương trình HTĐTQT ­- môi trường hiệu quả để triển khai hoạt động ĐTPT( đào tạo phát triển) đội ngũ giảng viên trong nhà trường.

 

2,4. Các chương trình HTĐTQT – đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên 

 

2,5 Tóm tắt

 

2,6 Ghi chú

Chương 3: Phương pháp thu thập dữ liệu

+ Giới thiệu

3,1. Quá trình hình thành, phát triển và chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo khối kinh tế thông quan chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh

 

3,1,1. Các giai đoạn phát triển của các cơ sở đào tạo khối kinh tế thông quan chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh

3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ  của các cơ sở đào tạo khối kinh tế thông quan chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

3,1,3 Đặc điểm hoạt động giảng dạy trong các cơ sở đào tạo khối kinh tế thông quan chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

 

3,2. Một số đặc điểm của các cơ sở đào tạo khối kinh tế thông quan chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên.

 

3,2,1. Quan điểm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo GD đại học Việt Nam

3,2,2. Đội ngũ giảng viên trong các cơ sở đào tạo khối kinh tế thông quan chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

a. Quy mô đội ngũ giảng viên trong các cơ sở đào tạo khối kinh tế thông quan chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh

b. Chất lượng đội ngũ giảng viên trong các cơ sở đào tạo khối kinh tế thông quan chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh

3,2.3. Đặc điểm hoạt động giảng dạy của giảng viên trong các cơ sở đào tạo khối kinh tế thông quan chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới

3,3. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển trong các trường đại học khối kinh tế thông qua các chương trình HTĐTQT

 

3,3.1. Thực trạng ĐTPT đội ngũ giảng viên trong các cơ sở đào tạo khối kinh tế thông quan chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

3,3,2. ĐTPT đội ngũ giảng viên – Nhìn từ  thực tiễn triển khai các nội dung của công tác ĐTPT

3,3,3 ĐTPT đội ngũ giảng viên – Nhìn từ thực tiễn phát triển nghề nghiệp của các giảng viên

3.4 Tóm tắt

3,5 Ghi chú

Chương 4: Trình bày và phân tích giữ liệu chính

4,1. Thực trạng công tác ĐTPT đội ngũ giảng viên thông qua các chương trình HTĐTQT trong các cơ sở đào tạo khối kinh tế thông quan chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh

 

4,1,1 Quá trình hình thành và phát triển của các chương trình HTĐTQT

4,1,2 ĐTPT đội ngũ giảng viên thông qua các chương trình HTĐTQT – Nhìn từ  thực tiễn triển khai các nội dung của công tác ĐTPT đội ngũ giảng viên 

4,1,3 ĐTPT đội ngũ giảng viên thông qua các chương trình HTĐTQT – Nhìn từ  thực tiễn phát triển nghề nghiệp của giảng viên

 

4,2 Đánh giá chung về ĐTPT đội ngũ giảng viên thông qua các chương trình HTĐTQT trong các cơ sở đào tạo khối kinh tế thông quan chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh

 

4,2,1 Những kết quả đạt được từ những chương trình HTĐTQT

4,2,2 Những hạn chế của các chương trình HTĐTQT trong ĐTPT đội ngũ giảng viên hiện nay

4,2,3 Những nguyên nhân gây hạn chế của các chương trình HTĐTQT trong công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên trong các cơ sở đào tạo khối kinh tế thông quan chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh

4.3 Tóm tắt

4,4 Ghi chú

 

5. Kết luận và khuyến nghị cho nghiên cứu trong tương lai

5.1. Các quan điểm

 

5.1.1. ĐTPT giảng viên cơ sở đào tạo khối kinh tế thông quan chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh là một phần quan trọng của sự nghiệp giáo dục – sự nghiệp phát triển và giải phóng năng lực của con người

5.1.2. Đội ngũ giảng viên cần được ĐTPT một cách toàn diện, hướng tới chuẩn mực quốc tế

5.1.3. Quá trình đào tạo đội ngũ giảng viên phải là một quá trình liên tục, thường xuyên, với phương châm học tập suốt đời.

5.1.4. Cần chú trọng khai thác hiệu quả toàn diện của các chương  trình HTĐTQT, coi các chương trình HTĐTQT như cầu nối cho các cơ sở đào tạo khối kinh tế thông quan chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng vươn tới tầm quốc tế.

 

5.2. Các giải pháp

 

5.2.1. Nhóm giải pháp mang tính tác nghiệp: xây dựng kế hoạch tổng thể về đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên thông qua các chương trình HTĐTQT.

5.2.1.1. Xác định mục tiêu của kế hoạch tổng thể:

5.2.1.2. Thiết kế các hoạt động đa dạng cho việc đào tạo và bồi dưỡng giảng viên

5.2.1.3. Phân nhóm các giảng viên để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng phù hợp

5.2.1.4. Cách tiếp cận trong triển khai kế hoạch tổng thể.

5.2.2.  Nhóm giải pháp mang tính chiến lược đối với việc phát triển và khai thác các chương trình HTĐTQT.

5.2.2.1. Tăng cường kiểm soát đồng thời nghiên cứu xem xét các chế độ ưu đãi cho loại hình HTĐTQT, cho phép phát huy các thế mạnh của HTĐTQT trong ĐTPT đội ngũ giảng viên

5.2.2.2. Tạo một môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các chương trình HTĐTQT, với định hướng hỗ trợ phát triển các chương trình chất lượng cao hoặc thuộc lĩnh vực phát triển chiến lược.

5.2.2.3. Chính quyền cần xem xét tài trợ xây dựng một số chương trình HTĐTQT với mục tiêu ĐTPT đội ngũ giảng viên

5.2.3.  Nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng, các cơ sở đào tạo và các đơn vị khác nhằm phát triển các chương trình HTĐTQT như một giải pháp chiến lược để đổi mới của giáo dục Việt Nam.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Đề tài cao học và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s