Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm gạch Terrazzo Secoin của nhà máy vật liệu xây dựng Seterra – Secoin


 

LI NÓI ĐẦU

Nước ta đang trong giai đon đổi mi và pht trin kinh tế theo định hướng xó hi ch nghĩa. Vi mc tiu ti năm 2020 nước ta cơ bn tr thành mt nước cng nghip vi cơ s vt cht k thut hin đại, cơ cu kinh tế hp lý và cú mt quan h sn xut ph hp vi trnh độ pht trin ca lc lượng sn xut. Cc Cng ty trch nhim hu hn ngày càng đúng vai trũ to ln trong nn kinh tế và gii quyết cc nhu cu vic làm và nhu cu tiu dng ngày càng cao ca nhõn dõn

Trước đõy, đất nước trong qu trnh kế hoch ho tp trung quan liu bao cp, cng ty trch nhim hu hn chưa xut hin. Mi hot động trong nn kinh tế đều theo ch đạo ca nhà nước. Khi bước sang nn kinh tế th trường, đất nước ta m ca giao lưu bun bn vi cc nước trn thế gii,  đõy là cơ hi và thch thc đối vi cc doanh nghip.cng ty TNHH cũng ra đời t đú và cũng như cc doanh nghip khc, cõu hi Làm g ? Như thế nào ? Cho ai ? là bài ton mà mi doanh nghip phi gii quyết. Để tn ti cc doanh nghip lun phi c gng to cho mnh mt v thế, mt ch đứng trn th trường cũng như m rng th phn và uy tn ca doanh nghip trn th trường. Vn đề  ”Đẩy mnh tiu th sn phm” lun là vn đề mà cc doanh nghip phi suy nghĩ và c gng để gii quyết vn đề này.

Nhà my vt liu xõy dng Seterra – Secoin là chi nhnh ca cng ty trch nhim hu hn Dch v Thương mi và Đầu tư Secoin ti Hà tõy. Nhà my cú kh năng đỏp ng nhu cu ca th trường c v s lượng và cht lượng cc sn phm v gch Block, gch Terrazzo và ngúi mu mang thương hiu Secoin. Nhưng do nhng sn phm ca cng ty đặc bit là gch Terrazzo Secoin cũn rt mi trn th trường tiu th nn hot động tiu th sn phm ca nhà my VLXD Seterra – Secoin gp rt nhiu khú khăn.

Để đứng vng trn th trường và m rng sn xut kinh doanh đũi hi nhà my cn thc hin nhiu bin php nhm thc đẩy hot động tiu th sn phm, hot động kinh doanh , nõng cao uy tn và v thế ca thương hiu Secoin trn th trường.

Nhn thy tm quan trng đặc bit ca hot động tiu th sn phm Nhà my ti thi đim hin nay. Em xin nghin cu đề tài ”Mt s bin pháp nhm đẩy mnh hot động tiêu th sn phm gch Terrazzo Secoin ca nhà máy vt liu xây dng Seterra – Secoin

Đề tài gm 3 Chương:

Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ Lí LUẬN VỀ TIÊU THU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

ChươngII: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SETERRA – SECOIN

Chương III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP THÚC ĐẢY HOẠT ĐỘNG TIấU THỤ SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY VLXD SETERRA – SECOIN

Em xin chõn thành cm ơn Thy gio Thc S L Thanh Ngc, C Vũ Thu Hương – Gim đốc chi nhnh cng ty Secoin ti Hà Tõy và cc anh ch phũng kinh doanh và tiếp th đó gip đỡ em rt nhiu trong qu trnh em thc tp ti nhà my và hoàn thành đề tài này. Vi kiến thc kinh nghim thc tế và thi gian thc tp cú hn. V vy bài viết khng trnh khi nhng sai sút. Rt mong s ch bo và đúng gúp ý kiến ca cc thy c và cc anh ch nhõn vin trong Nhà my để bài viết ca em cú ý nghĩa hơn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương I

MT S VN ĐỀ LÝ LUN V TIÊU THU TH SN PHM CÁC DOANH NGHIP TRONG NN KINH T TH TRƯỜNG

 

I. TIU TH SN PHM VÀ VAI TR CA N ĐỐI VI CÁC DOANH NGHIP TRONG NN KINH T TH TRƯỜNG

1. Tiờu thụ sản phẩm

1.1 Khỏi niệm tiờu thụ sản phẩm theo nghĩa hẹp

Cú rất nhiều khỏi niờm về tiờu thụ sản phẩm dược nờu ra:

– Tiờu thụ sản phẩm là hoạt động bỏn hàng tới tay người tiờu dựng.

– Tiờu thụ sản phẩm là hoạt động tổ chức mạng lưới bỏn hàng

– Tiờu thụ sản phẩm là hoạt động xỳc tiến bỏn hàng

– ….

Nhỡn chung tiờu thụ sản phẩm bao gồm cỏc hoạt động thương mại đầu ra của doanh nghiệp

1.2 Khỏi niệm tiờu thụ sản phẩm theo nghĩa rộng

”Tiờu thụ sản phẩm là khõu lưu thụng hàng hoỏ, là cầu nối trung gian giữa một bờn là sản phẩm sản xuất và phõn phối với một bờn là tiờu dựng. Trong quỏ trỡnh tuần hoàn cỏc nguồn vật chất, việc mua và bỏn được thực hiện giữa sản xuất và tiờu dựng, nú quyết định bản chất của hoạt động lưu thụng thương mại đầu ra của doanh nghiệp” (tr 85-86, Marketing căn bn, Trn Minh Đạo, NXB giáo dc 2002 ).

Như vậy, Tiờu thụ sản phẩm khụng chỉ là một hoạt đọng dơn thuầ như tổ chỳc mang lưới bỏn hàng, xỳc tiến bỏn hàng, … Mà đú là tổng thể cỏc hoạt động từ hoạt động tạo nguồn chuẩn bị hàng hoỏ, tổ chức mạng lưới bỏn hàng, xỳc tiến bỏn hàng, dịch vụ trong và sau khi bỏn hàng…

2. Vai trũ của cụng tỏc tiờu thụ sản phẩm.

Đối với một doanh nghiệp sản xuất hay một doanh nghiệp thương  mại thỡ việc xỏc định thị trường sản phẩm là khâu vô cùng quan trọng, sự tồn tại của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc hàng hoá của doanh nghiệp có bán dược không hay nói các khác là phụ thuộc vào công tác tiêu thụ sản phẩm.

Hoạt động tiêu thụ sản phẩm chi phối các khâu nghiệp vụ khác. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đũi hỏi phải được diễn ra liên tục và nhịp nhàng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh được đánh giá bởi nhiều nhân tố, trong đó tốc độ quay vũng của vốn phụ thuộc vào tốc độ tiêu thụ của sản phẩm vỡ vậy nếu tiờu thụ sản phẩm tốt thỡ làm cho vũng quay vốn giảm

Hoạt động tiêu thụ sản phẩm đóng vai trũ thực hiện giỏ trị sản phẩm. Một sản phẩm dược tạo ra khi doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư vào máy móc, trang thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu … Sản phẩm được tiêu thụ, doanh nghiệp sẽ thu được một số tiền tương ứng vói số vốn bỏ ra và phần lợi nhuận từ hoạt động tiêu thụ  sản phẩm.( T – H – T)

Thụng qua vai trũ của hoạt động tiêu thụ sản phẩm là lưu thông hàng hoá, trong quá trỡnh lưu thông hàn hoá xuất hiện những khuyết diểm, hạn chế cần dược khắc phục để từ dố hoàn thiện quá trỡnh sản xuất. Cụng tỏc tiờu thụ sản phẩm tốt sẽ làm giảm chi phớ trờn một dơn vị sản phẩm bán ra từ đó có thể tăng thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đồng thời đó cũng là phương tiện để các doanh nghiệp canh tranh về giá cả sản phẩm với các doanh nghiệp khác trên thương trường.

Hoạt động tiêu thụ sản phẩm góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp củng cố vị trí và thế lực của doanh nghiệp trên thị trường thông qua các sản phẩm có chất lượng tốt và giá cả phải chăng cùng với phương thức mua bán dễ dàng thuận tiện và dịch vụ bỏn hàng tiờn tiến …

Trong cơ chế thị trường thỡ cụng tỏc tiờu thụ sản phẩm khụng đơn thuần là việc đem sản phẩm bán ra thị trường mà là cả quá trỡnh từ khõu điều tra thị hiếu người tiêu dung, sản xuất sản phẩm, … cho đến việc chào hàng, quảng cỏo, vận chuyển, phõn phối và tổ chức bỏn hàng.

Tiêu thụ sản phẩm là biểu hiện của quan hệ giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất. Thể hiện độ tin cậy của người tiêu dùng đối với nhà sản xuất. Qua hoạt động tiêu thụ sản phẩm người tiêu dung và nhà sản xuất gần gũi nhau hơn, từ đó tỡm ra cỏc giải phỏp nhằm đáp ứng nhu cầu của tốt hơn, thuận tiện hơn và người sản xuất có lợi nhuận cao hơn.

Túm lại: Tiờu thụ sản phẩm cú một vai trũ vụ cựng quan trọng. Nếu thực hiện tốt cụng tỏc tiờu thụ sản phẩm khụng những thực hiện giỏ trị sản phẩm mà cũn tạo uy tớn cho doanh nghiệp, tạo cơ sở vững chắc để củng cố vững chắc và phát triển thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. Tiêu thụ sản phẩm cũng là nhân tố tạo ra sự cân bằng trên thị trường trong nước, hạn chế hàng hoá nhập khẩu và nâng cao uy tín đối với các hàng hoá nội địa.

3. Ý nghĩa ca hot động tiu th sn phm

”Tiêu thụ sản phẩm hàng hoá là giai đoạn tiếp theo của quá trỡnh sản xuất – thực hiện chức năng đưa sản phẩm từ lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực tiờu dựng nhằm thực hiện giỏ trị hàng hoỏ của một doanh nghiệp” (tr 87-88, Thương mại doanh nghiệp, Đặng Đỡnh Đào, NXB Thống kờ năm 2002)

Doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm cung ứng ra thị trường nhằm thực hiện các mục tiêu hiệu quả mà doanh nghiệp đó định trước, đó là:

  • Mc tiu li nhun

Mọi doanh nghiệp khi hạch toán kinh doanh luôn đặt mục tiêu lợi nhuận là mục đích của hoạt động kinh doanh. Chi tiêu này phản ánh hiệu quả của hoạt động kinh doanh

S Lợi nhuận = S Doanh thu – S Chi phớ

Việc tiờu thụ tốt sẽ thu dược nhiêu lợi nhuận cũn ngược lại nếu tiêu thụ sản phẩm chậm thỡ lợi nhuận sẽ thấp hoặc cú thể hoà vốn hoặc lỗ vốn.Túm lại tiờu thụ sản phẩm cú ý nghĩa vụ cựng quan trọng trong mục tiờu lợi nhuận của doanh nghiờp

  • Mc tiu v thế

Đó là biển hiện về số lượng hàng bán mà doanh nghiệp bán ra trên thị trường so với toàn bộ thị trường. Tiêu thụ sản phẩm mạnh làm tăng vị thế của doanh nghiêp trên thị trường.

  • Mc tiu an toàn

Với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, quỏ trỡnh từ việc sản xuất ra sản phẩm đến khi doanh nghiệp thu hũi vốn là cả một quỏ trỡnh liờn tục. Quỏ trỡnh này cú hiệu quả sẽ tạo ra sự an toàn cho doanh nghiệp

  • Đảm bo tái sn xut liên tc

Sản xuất- phân phối – trao đổi – tiêu dùng là 4 khâu của quá trỡnh tỏi sản xuất sản phẩm. Tiờu thụ sản phẩm nằm trong khâu phân phối và trao đổi vỡ vậy tiờu thụ sản phẩm là một bộ phận hưu cơ của quá trỡnh tỏi sản xuất sản phẩm, nú cú ý nghĩa quan trọng để quá trỡnh tỏi sản xuất sản phẩm diễn ra trụi chảy và liờn tục

II. NỘI DUNG CỦA CễNG TÁC THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP THỊ TRƯỜNG TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

1. Nghiên cu th trường tiêu th sn phm

1.1 Nghiên cứu thị trường

“Thị trường cú thể được hiểu là cỏc nhúm khỏch hàng tiềm năng với những nhu cầu tương tự (giống nhau) và những người bỏn đưa ra cỏc sản phẩm khỏc nhau với cỏch thức khỏch nhau để thoả món nhu cầu đú”

(tr 42, Marketing Thương mại, Nguyễn Xuõn Quang, NXB Lao động – Xó hội năm 2005)

Mỗi doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh trên thị trường phải
thực hiện các công tác: nghiên cứu thị trường, thăm dũ thị trường và thâm nhập thị trường với  mục tiêu là nhận biết và đánh giá khái quát về khả năng doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường để từ đó đưa ra định hướng cụ thể để thâm nhập thị trường, chiếm lĩnh thị trường nhanh chóng.

Nghiên cu th trường được thc hin qua 3 bước là:

-Bước 1: Thu thập thụng tin

-Bước 2:  Xử lý thụng tin ( bao gồm 3 bước đú là: phõn tớch thị trường sản phẩm núi chung, phõn tớch thị trường sản phẩm, phõn đoạn thị trường thành phần)

-Bước 3: Ra quyết định

1.1.1 Thu thập thụng tin

Thông qua các tài liệu thống kê về thị trường, bán hàng như: Doanh số bán hàng của ngành và nhóm hàng (được tính theo 2 chỉ tiêu là: hiện vật và giá trị); Mức độ thỏa món nhu cầu thị trường so với tổng dung lượng thị trường; Số lượng người mua, người bán trên thị trường.

Trong qu trnh thu thp thng tin cc doanh nghip cn ch ý ti mt sđim ch yếu sau:

– Sản phẩm hàng hóa nào đang được tiêu thụ nhiều nhất ở thị trường nào? Nguyên nhân chính của việc sản phẩm đó được thị trường đó chấp nhận là gỡ?

– Cỏch thức sản xuất và thời vụ sản xuất?

– Tập quán cuả người tiêu dùng những sản phẩm đó?

– Giai đoạn của chu kỡ sống của sản phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh                               Cỏc loại thụng tin:

-Thụng tin thứ cấp: là thông tin đó được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng

-Thông tin sơ cấp: là những thông tin do doanh nghiệp có được do tổ chức tỡm kiếm đó được vạch ra nhằm vào mục đích cụ thể nào đó. Thông tin sơ cấp được thu thập bằng các phương pháp như sau:

+ Quan sỏt

+ Điều tra chọn mẫu

+ Đặt câu hỏi

1.1.2 Xử lý các thông tin đó thu thập

Ngay từ khi nhận được các thông tin, người nghiên cứu phải tiến hành phân tích, so sánh, đánh giá thu thập thông tin thị trường từng bước để  có thể nắm bắt được các thông tin

Ni dung ca x lý thng tin là:

– Phõn tớch thị trường sản phẩm chung bao gồm xỏc định doàng sản phẩm mà trờn thị trường đang cần.

– Phõn tớch thị trường sản phẩm của doanh nghiệp. Xác định  được thái độ của người tiêu dùng đối với dịch vụ hàng hóa sản phẩm của doanh nghiệp như thế nào?

– Lựa chọn thị trường trọng điểm để xây dựng phương án kinh doanh cho doanh nghiệp. Một phương án tối ưu được đánh giá bằng tính hiệu quả của phương án. việc đánh giá được thông qua một số chỉ tiêu sau:

+ Tỷ suất lợi nhuận trờn vốn:

Tỷ suất lợi nhuận trờn vốn = ( lợi nhuận/ vốn)x 100% (Tr 235, phân tích hoạt động kinh doanh, Phạm Thị Gái, NXB Thống kê năm 2004)

+ Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu:

Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu = ( lợi nhuận/doanh thu) x 100% (Tr 237, phân tích hoạt động kinh doanh, Phạm Thị Gái, NXB Thống kê năm 2004)

1.1.3 Ra quyết định.

Doanh nghiệp đưa ra quyết định lựa chọn các phương án kinh doanh của mỡnh trong tương lai và các biện pháp hữu hiệu trong quá trỡnh kinh doanh, đặc biệt là công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp như:

– Ra quyết định giá bán tại các thị trường khác nhau cho phù hợp.

– Quyết định về việc thu hẹp hay mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.

– Quyết định về mức dự trữ hàng hóa cần thiết cho quỏ trỡnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai.

–  Loại thị trường nào có triển vọng nhất đối với doanh nghiệp trong tương lai?

– Sản phẩm nào có khả năng tiêu thụ với khối lượng lớn nhất phù hợp với năng lực sản xuất, kinh doanh  của doanh nghiệp.

– Giỏ cả bỡnh quõn trờn thị trường đối với từng loại hàng hóa trong từng thời kỳ và nhu cầu chủ yếu của thị trường đối với các loại hàng hóa có khả năng tiêu thụ như về mẫu mó hàng hoỏ, bao gúi, chất lượng hàng hoá , phương thức vận chuyển và thanh toỏn.

– Ước định về mạng lưới tiêu thụ và cách thức phân phối sản phẩm

Cú 3 cỏch để tiếp cận thị trường trọng điểm đú là

Kết luận

Theo nhp đập ca đất nước, Nhà my VLXD Seterra – Secoin đang n lc phn đỏu vươn ln và đạt được nhiu kết qu trong nhng năm qua. Tc độ tiu th cc sn phm mang thương hiu Secoin núi chung và gch Terrazzo Secoin núi ring tăng nhanh, doanh thu nhà my ngày càng tăng, đời sng vt cht và tinh thn ca cn b cng nhõn vin nhà my được ci thin. Hàng lot cng trnh Hà ni như va h toà nhà Vincom, Va h B h hoàn kiếm đều s dng gch Terrazzo Secoin. Cc nhà đầu tư xõy dng và người tiu dng lun tin tưởng và s dng cc sn phm mang thương hiu Secoin.

Bài viết nu ra mt s ý kiến nhm đẩy mnh hơn na hot động tiu th sn phm gch Terrazzo Secoin ca nhà my VLXD Seterra – Secoin. Em hy vng phn nào đú cú th gip nhà my ng dng vào thc tin sn xut kinh doanh.

Mt ln na em xin bày t lũng biết ơn sõu sc  ti Thy gio Thc s L Thanh Ngc, Gim đốc nhà my C Vũ Thu Hương và cc anh ch phũng kinh doanh và tiếp th  đó gip đỡ em hoàn thành chuyn d thc tp này.

EM  XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !

Hà ni, Thng 4  Năm 2006

Sinh Viờn: Nguyễn Viết Thắng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nhà mỏy Vật liệu xõy dưng Seterra – Secoin, Số liệu bỏo cỏo hằng năm.( từ 2003 – 4/2006)

– Phũng kinh doanh và tiếp thị

– Phũng kế toỏn

2. Marketing Thương Mại, Nguyễn Xuõn Quang, NXB Lao động – Xó hội, Năm 2005

3. Marketing căn bản, Trần Minh Đạo, NXB Giỏo dục, Năm 2002

4. Thương mại doanh nghiệp, Đặng Đỡnh Đào, NXB Thống kờ, Năm 2002

5. Phõn tớch hoạt động kinh doanh, Phạm Thị Gỏi, NXB Thống kờ, Năm 2004

6. Quản trị Marketing, Philip Kotler, NXB Thống kờ, Năm 1997

7.  Marketing cơ bản, Philip Kotler, NXB Thống Kờ, Năm 1994

 MC LC

LỜI NểI ĐẦU……………………………………………………………………………………………………….. 1

Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG…………………………………………………………………. 3

I. TIấU THỤ SẢN PHẨM VÀ VAI TRề CỦA Nể ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ……………………………………………………………………………………………………… 3

1. Tiờu thụ sản phẩm  …………………………………………………………………………………….. 3

2. Vai trũ của cụng tỏc tiờu thụ sản phẩm. ……………………………………………………… 3

3. Ý nghĩa của hoạt động tiờu thụ sản phẩm……………………………………………………. 5

II. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP THỊ TRƯỜNG TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG…………………………………………………………………………… 6

1. Nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm…………………………………………………….. 6

1.1 Nghiên cứu thị trường………………………………………………………………………….. 6

1.2 Danh mục sản phẩm đưa ra thị trường………………………………………………….. 9

2. Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm…………………………………………………….. 10

3. Chớnh sỏch giỏ bỏn…………………………………………………………………………………… 13

3.1 Xác định các giới hạn và độ linh hoạt cần thiết………………………………….. 13

3.2 Các chính sách định giá bán………………………………………………………………. 13

3.3 Phương pháp định giá bán………………………………………………………………….. 14

4. Tổ chức cỏc kờnh tiờu thụ sản phẩm…………………………………………………………. 16

5. Xõy dựng lực lượng bán hàng……………………………………………………………………. 18

6. Cỏc biện phỏp yểm trợ và xỳc tiến bỏn hàng ……………………………………………. 19

6.1 Quảng cỏo………………………………………………………………………………………….. 19

6.2 Những hỡnh thức quảng cỏo bờn trong mạng l­ưới th­ương mại……………. 20

6.3.  Các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm……………………………………………. 21

7. Phân tích và Đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ……………………………………… 21

III. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ CỦA DOANH NGHIỆP     24

1. Nhõn tố ngoài doanh nghiệp……………………………………………………………………… 24

1.1 Các nhóm nhân tố thuộc môi tr­ường vĩ mô………………………………………… 24

1.2 Các nhóm nhân tố thuộc môi tr­ường vi mô………………………………………… 26

2. Cỏc nhõn tố bờn trong doanh nghiệp………………………………………………………… 27

2.1 Giỏ bỏn sản phẩm………………………………………………………………………………. 27

2.2 Chất l­ượng sản phẩm………………………………………………………………………….. 28

2.3 Việc tổ chức bỏn hàng của doanh nghiệp…………………………………………… 28

2.4 Quảng cỏo giới thiệu sản phẩm………………………………………………………….. 29

2.5 Một số nhõn tố khỏc:…………………………………………………………………………. 29

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SETERRA – SECOIN…………………………………………………………………………………………… 30

I. SƠ LƯỢC VỀ SỰ HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ MÁY VLXD SETERRA – SECOIN      30

1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển …………………………………………………………. 30

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý …………………………………………………………………. 31

2.1 Chức năng và nhiệm vụ……………………………………………………………………… 31

2.2 Tổ chức bộ mỏy quản lý của nhà mỏy ……………………………………………….. 31

3. Loại hỡnh sản xuất đặc điểm tổ chức sản xuất của nhà máy Seterra – Secoin 36

                 3.1 Loại hỡnh sản xuất:…………………………………………………………………………….. 36

3.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất…………………………………………………………………. 36

4. Nguồn nhõn lực của Nhà mỏy:………………………………………………………………….. 37

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ CỦA NHÀ MÁY VLXD SETERRA – SECOIN           38

1. Tỡnh hỡnh tiờu thụ theo từng mặt hàng……………………………………………….. 38

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của nhà máy ………………………………………… 41

3. Những thành tựu và hạn chế trong cụng tỏc tiờu thụ sản phẩm của nhà mỏy trong thời gian vừa qua …………………………………………………………………………………………………………………….. 43

3.1. Thành tựu trong cụng tỏc tiờu thụ sản phẩm……………………………………… 43

3.2. Những hạn chế trong cụng tỏc tiờu thụ sản phẩm……………………………… 43

III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY VLXD SETERRRA SECOIN TRONG NHỮNG NĂM QUA……………………………………………. 44

1. Cỏc chớnh sỏch tiờu thụ……………………………………………………………………………. 44

1.1. Chớnh sỏch sản phẩm……………………………………………………………………….. 44

1.2. Chớnh sỏch giỏ:………………………………………………………………………………… 44

1.3. Chớnh sỏch phõn phối………………………………………………………………………. 47

1.4. Chính sách khuếch trương………………………………………………………………… 48

2. Cụng tỏc nghiờn cứu và dự bỏo nhu cầu:…………………………………………………… 49

3. Công tác hoạch định quản trị bán hàng:…………………………………………………….. 49

4. Công tác quản trị lực lượng bán hàng………………………………………………………… 49

IV. NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ CỦA NHÀ MÁY VLXD SETERRA –  SECOIN TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA ……………………………………………………… 50

1. Nguyờn nhõn khỏch quan……………………………………………………………………. 50

2. Nguyờn nhõn thuộc về phớa Nhà mỏy ………………………………………………… 50

Chương III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP THÚC ĐẢY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY VLXD SETERRRA – SECOIN…………………………………………………………… 51

I. PHƯƠNG HƯỚNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM…………… 51

1. Nhà máy luôn luôn chú trọng giữ vững, mở rộng, xây dựng phát triển các đại lý tiệu thụ sản phẩm……………………………………………………………………………………………………………………………. 51

2. Xây dựng các chính sách hoạt động tiêu thị sản phẩm………………………………. 51

3. Hoạt động tiếp thị Marketing…………………………………………………………………….. 51

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY VLXD SETERRA- SECOIN …………………………………………………………………………………………… 52

1. Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trường:……………………………………. 52

2. Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm gạch Terrazzo…………….. 54

3. Hạ giá thành sản phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ:……………………………………………. 56

3.1. Hạ thấp chi phớ nguyờn vật liệu:………………………………………………………. 56

3.2. Hạ giỏ thành chi phớ quản lý Nhà mỏy……………………………………………… 57

3.3. Giảm chi phí cố định…………………………………………………………………………. 57

4. Hoàn thiện cụng tỏc tổ chức bỏn hàng:……………………………………………………… 58

5. Các biện pháp kinh tế tài chính có tính đũn bẩy ……………………………………….. 59

5.1. Trả hoa hồng cho người môi giới………………………………………………………. 59

5.2. Chiết khấu theo khối lượng và chiết khấu thanh toỏn hàng hoỏ:………. 59

6. Mở rộng hơn nữa hoạt động xúc tiến bán hàng và Quảng cáo:…………………… 59

7. Quan hệ cụng chỳng………………………………………………………………………………….. 60

8. Dịch vụ sau bỏn hàng………………………………………………………………………………… 61

Kết luận……………………………………………………………………………… 61

Tài liệu tham khảo……………………………………………………………….. 63

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s