Hoàn thiện kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong Công ty cổ phần Licogi 13


 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

 

1. BTC Bộ tài chính
2. BTCT Bê tông cốt thép
3. HĐQT Hội đồng quản trị
4. NVL Nguyên vật liệu
5. GTGT Giá trị gia tăng
6. PN Phải nộp
7. SXKD Sản xuất kinh doanh
8. TSCĐ Tài sản cố định
9. TNDN Thu nhập doanh nghiệp
10. TKĐƯ Tài khoản đối ứng
11. TNHH Trách nhiệm hữu hạn
12. VT Vận tải

 DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ HÌNH VẼ

TÊN BẢNG

Số hiệu

Số trang

1. Tóm tắt tài sản trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong ba năm vừa qua

Bảng 01

3

2. Hệ thống tài khoản sử dụng tại Công ty

Bảng 02

14

3 Danh mục thiết bị, xe máy thi công

Bảng 03

21

4 Phân loại tài sản cố định theo đặc trưng kỹ thuật

Bảng 04

22

5 Bảng tính và phân bổ khấu hao

Bảng 05

48

6 Bảng phân tích biến động TSCĐ

Bảng 06

54

7 Bảng phân tích tình hình đổi mới TSCĐ

Bảng 07

55

8 Bảng phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ

Bảng 08

56

9 Bảng phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành TSCĐ.

Bảng 09

70

10.Bảng phân bổ khấu hao theo từng bộ phận, từng công trình

Bảng 10

71

11. Thẻ TSCĐ

Biểu 01

34

12. Sổ TSCĐ

Biểu 02

35

13. Sổ nhật ký chung

Biểu 03

43

14. Sổ cái tài khoản

Biểu 04

44

15. Báo cáo tăng giảm TSCĐ

Biểu 05

45

16. Sổ Nhật ký chung

Biểu 06

49

16. Sổ cái TK

Biểu 07

50

17. Sổ nhật ký chung

Biểu 08

52

18. Sổ cái TK 2413

Biểu 09

53

18. Mẫu sổ nhật ký chung

Biểu 10

64

19. Mẫu sổ cái

Biểu 11

65

20. Sổ theo dõi TSCĐ

Biểu  12

67

21. Mẫu sổ nhật ký chung

Biểu 13

68

22. Mấu sổ cái

Biểu 14

68

23. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty

Sơ đồ 01

5

24. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm xây lắp

Sơ đồ 02

10

25. Tổ chức bộ máy kế toán Công ty cổ phần Licogi 13

Sơ đồ 03

12

26. Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty

Sơ đồ 04

17


MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼ

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13. 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty  cổ phần LICOGI 13. 3

1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty. 3

1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 3

1.3.1. Lĩnh vực hoạt động của Công ty. 3

1.3.2. Thị trường và một số công trình chủ yếu. 3

1.3.3. Quy trình công nghệ sản xuất chủ yếu. 3

1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 3

1.5. Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại Công ty. 3

1.5.1. Tổ chức chứng từ kế toán. 3

1.5.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản: 3

1.5.3. Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ kế toán. 3

1.5.4.  Hệ thống báo cáo tài chính tại Công ty. 3

PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13. 3

2.1. Đặc điểm tài sản cố định và việc quản lý sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Licogi 13  3

2.1.1. Đặc điểm tài sản cố định của Công ty. 3

2.1.2. Công tác phân loại và quản lý TSCĐ tại Công ty Cổ phần LICOGI 13. 3

2.2. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ tại Công ty cổ phần LICOGI 13. 3

2.2.1. Hạch toán chi tiết. 3

2.2.2. Hạch toán tổng hợp TSCĐ: 3

2.3. Hạch toán khấu hao TSCĐ.. 3

2.3.1. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ. 3

2.3.2. Hạch toán chi tiết khấu hao TSCĐ. 3

2.3.3. Hạch toán tổng hợp khấu hao TSCĐ.. 3

2.4. Hạch toán sửa chữa TSCĐ. 3

2.4.1. Sửa chữa nâng cấp TSCĐ: 3

2.4.2. Sửa chữa lớn TSCĐ. 3

2.5.Đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần LICOGI 13. 3

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13. 3

3.1. Đánh giá thực trạng công tác hạch toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Licogi 13. 3

3.1.1. Nhận xét chung về công tác quản lý, công tác tổ chức sản xuất tại Công ty cổ phần Licogi 13  3

3.1.2. Đánh giá về công tác kế toán tại Công ty. 3

 hiện vật Công ty. 3

3.1.3. Công tác tổ chức hạch toán TSCĐ. 3

3.2. Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần Licogi 13. 3

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần LICOGI 13. 3

3.2.2. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán. 3

3.2.3. Hoàn thiện công tác phân loại TSCĐ. 3

3.2.4. Hoàn thiện công tác tính khấu hao TSCĐ. 3

3.2.5. Kế toán quản trị TSCĐ.. 3

3.2.6. Nâng cao hiệu quả sử dụng, đổi mới TSCĐ. 3

KẾT LUẬN.. 3

PHỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU

Năm 2007 là năm đầu nền kinh tế nước ta gia nhập WTO, hội nhập đầy đủ, toàn diện vào nền kinh tế thế giới tạo ra những cơ hội mới, thuận lợi mới cũng như những thử thách mới, sức cạnh tranh mới. Hội nhập kinh tế là một cơ hội đồng thời cũng là thách thức lớn đối với nền kinh tế nhà nước nói chung và với doanh nghiệp trong nước nói riêng. Sức ép cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải tích cực chủ động đổi mới máy móc, trang thiết bị kỹ thuật đặc biệt là quan tâm đến việc quản lý và sử dụng TSCĐ.

Với các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế nói chung và Công ty cổ phần Licogi 13 nói riêng, mục tiêu hàng đầu là tăng doanh thu đồng thời tiết kiệm chi phí để có thể tối đa hóa lợi nhuận đạt được. Muốn đạt được mục tiêu đó doanh nghiệp phải biết phát huy hết công suất của tài sản, sửa chữa các tài sản hư hỏng để đưa vào sủ dụng, tăng số lượng và chất lượng tài sản để TSCĐcó thể phản ánh đầy đủ chức năng cũng như năng lực hiện có. Để thực hiện tốt những mục tiêu đó công tác kế toán TSCĐ đóng một vai trò then chốt. Kế toán TSCĐ không những góp phần nâng cao chất lượng quản lý nói chung và hiệu quả sử dụng tài sản nói riêng mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc định hướng sản xuất.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán TSCĐ trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp nên tôi đã chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong Công ty cổ phần Licogi 13” làm chuyên đề thực tập của mình.

Đề tài bao gồm ba phần:

Phần I: Tổng quan chung về Công ty cổ phần Licogi 13.

Phần II: Thực trạng kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần Licogi 13

Phần III: Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần Licogi 13.


PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty  cổ phần LICOGI 13

            Được thành lập từ rất sớm – năm 1960, với tiền thân là công trường Cơ giới 57, đến 8 / 3/1980 phát triển thành Xí nghiệp thi công cơ giới số 13 và năm 1989 đổi tên thành Xí nghiệp Cơ giới và xây lắp số 13 trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới đến đầu năm 1996 đổi thành lập Công ty Cơ giới và xây lắp số 13 trực thuộc Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng. Ngày 10 tháng 06 năm 2005, Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Quyết định số 2008/QĐ-BXD ngày 29/12/2004 của Bộ trưởng Bộ xây dựng và Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0103008046 do Sở kế hoạch và Đấu tư Hà Nội cấp ;

Trụ sở : Tòa nhà Licogi 13- Đường Khuất Duy Tiến- Thanh Xuân , Hà Nội

Licogi 13 là một đơn vị chủ lực trong lĩnh vực san nền, xử lý nền móng các công trình xây dựng lớn trọng điểm của đất nước. Bằng định hướng phát triển đa dạng hoá ngành nghề, sản phẩm, mở rộng qui mô và nâng cao chất lượng sản phẩm, những năm vừa qua, một mặt Licogi 13 tiếp tục đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ và nâng cao trình độ cán bộ, công nhân kĩ thuật của lĩnh vực truyền thống ( san nền, xử lý nền móng ), mặt khác đầu tư phát triển các lĩnh vực và ngành nghề khác như: Sản xuất gạch Block bằng dây truyền công nghệ hiện đại của Tây Ban Nha, sản xuất ống cống bê tông cốt thép theo công nghệ quay li tâm kết hợp rung, thi công xây lắp hạ tầng kĩ thuật các khu công nghiệp, khu đô thị, cấu đường giao thông, hạ tầng kĩ thuật tại các sân bay, bến cảng …. Những lĩnh vực, ngành nghề mới của Công ty đã phát huy được hiệu quả, cùng với ngành nghề truyền thống làm tăng năng lực, sức cạnh tranh, vị thế, tạo ra nhiều sản phẩm mới, nhiều việc làm, các ngành nghề sản phẩm bổ trợ lẫn nhau làm tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

BẢNG 01: TÓM TẮT TÀI SẢN TRÊN CƠ SỞ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN TRONG BA NĂM VỪA QUA

                                                                                     Đơn vị tính : VNĐ

  Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006
1. Tổng số tài sản

169.391.714.151

242.362.375.301

224.506.069.592

2. Tổng nợ phải trả

142.747.261.463

230.363.345.341

204.387.657.422

3. Vốn lưu động

125.064.327.023

181.149.646.477

173.374.517.627

4. Lợi nhuận trước thuế

462.802.813

2.245.445.181

4.343.026.937

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp

129.584.488

97.984.665

1.216.047.542

6. Lợi nhuận sau thuế

333.218.325

2.147.460.516

3.126.979.395

            Qua bảng trên ta thấy tổng số tài sản của công ty có xu hướng tăng lên. Đặc biệt năm 2005 tài sản có sự gia tăng đột biến so với năm 2004 là do nguyên nhân Công ty đã đưa vào xây dựng khu nhà ở Licogi 13 và mua nhiều máy móc thiết bị mới phục vụ thi công công trình.

            Lợi nhuận trước thuế năm 2005 so với năm 2004 tăng 1.782.642.368 VNĐ với số tương đối tăng 385%. Lợi nhuận năm 2006 so với năm 2004 tăng 3.880.224.124 VNĐ với số tương đối tăng 938,41%. Điều này là do trong năm 2005 và 2006 Công ty đã liên tiếp dành những hợp đồng lớn có giá trị kinh tế cao như Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, nhà máy thuỷ điện Bản Chát…

            Lợi nhuận tăng kéo theo khoản thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước tăng lên đáng kể: thuế thu nhập tăng từ 129.584.488 VNĐ năm 2004 lên 628.724.651 VNĐ năm 2005 ( tăng 499.140.163 VNĐ),  thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2006 tăng 1.086.463.054 VNĐ so với năm 2004.

            Qua những thành tích Công ty đã đạt được trong hai năm 2005 và 2006 có thể khẳng định rằng Licogi 13 có những bước đi rất đúng đắn trên con đường phát triển

          Licogi 13 có đội ngũ hơn 700 cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề được đào tạo chính quy ở trong nước cũng như ở nước ngoài, tích lũy nhiều kinh nghiệm trong quản lý, có khả năng ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất để hội nhập thị trường xây dựng trong khu vực.

Với yêu cầu tiếp tục đổi mới phát triểp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Licogi 13 hiện đã và đang đổi mới thiết bị, công nghệ, không ngừng đào tạo, học hỏi kinh nghiệm, kịp thời nắm bắt thông tin mới để phục vụ nhu cầu xây dựng ngày càng phát triển trong nước và khu vực.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s