Hoàn thiện kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty in Bưu điện


Lời mở đầu

Tầm quan trọng của TSCĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là điều không thể phủ nhận. Bởi lẽ, TSCĐ không chỉ là bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật – yếu tố đầu tiên của quá trình sản xuất mà nó còn là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Hơn nữa, trong thời đại ngày nay khi mà khoa học công nghệ có những bước phát triển vượt bậc thì TSCĐ trong các doanh nghiệp hết sức đa dạng và vô cùng hiện đại. Đặc biệt đối với một doanh nghiệp chuyên về công nghệ in và phục vụ trong ngành Bưu chính Viễn thông như công ty in Bưu điện thì TSCĐ càng giữ một vị trí then chốt vì nó trực tiếp quyết định đến năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của công ty.

Xuất phát từ những lý do trên, vấn đề đặt ra là “Làm thế nào để quản lý chặt chẽ TSCĐ và sử dụng có hiệu quả vốn cố định” là điều vô cùng cần thiết đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty in Bưu điện nói riêng. Vì vậy, là một bộ phận của hệ thống quản lý kinh tế, thực tiễn đó đòi hỏi kế toán TSCĐ tại các doanh nghiệp cần phải được hoàn thiện để đảm bảo cung cấp những thông tin kịp thời, chính xác.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc hạch toán kế toán TSCĐ, trên cơ sở thực tế tại công ty in Bưu điện và được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS Lê Gia Lục, em quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty in Bưu điện” cho bài khoá luận  tốt nghiệp của mình.

Kết cấu của khoá luận ngoài lời mở đầu và kết luận bao gồm 3 phần chính:

Chương I: Lý luận chung về kế toán TSCĐ và vấn đề nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ trong các doanh nghiệp.

Chương II: Thực trạng kế toán TSCĐ và hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty in Bưu điện.

Chương III: Phương hướng hoàn thiện kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty in Bưu điện.

CHƯƠNG I

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH    VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

———-***———-

I – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TSCĐ.

1) Khái niệm, đặc điểm và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ :

Lịch sử đã chứng minh lao động giúp con người tồn tại và phát triển. Để tiến hành hoạt động lao động cần thiết phải có sự kết hợp của 3 yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động và lao động. Thông qua tư liệu lao động, lao động của con người tác động lên đối tượng lao động tạo thành sản phẩm. Trong đó tư liệu lao động được chia thành 2 nhóm : tài sản cố định và công cụ dụng cụ. Trong 2 yếu tố này, TSCĐ là bộ phận quan trọng nhất, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh và chiếm một giá trị lớn trong tổng tài sản của doanh nghiệp.

a) Khái niệm :

TSCĐ là những tư liệu lao động có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ tài chính đưa ra 2 khái niệm sau :

TSCĐ hữu hình (TSCĐHH): là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất – kinh doanh, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.

TSCĐ vô hình (TSCĐVH): là những tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.

b) Tiêu chuẩn nhận biết: Chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC  ngày 31/12/2001 của Bộ tài chính  qui định:

Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐHH: một tài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thoả mãn đồng thời cả 4 tiêu chuẩn :

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;

+ Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm ;

+ Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo qui định hiện hành.

Theo quy định hiện hành của chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ được ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính thì quy định cụ thể TSCĐ phải có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên.

Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐVH : một tài sản vô hình được ghi nhận là TSCĐ vô hình phải thoả mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn giống như tài sản cố định hữu hình và định nghĩa về TSCĐ vô hình. Để xác định nguồn lực vô hình có thoả mãn định nghĩa TSCĐVH cần  phải xem xét các yếu tố: tính có thể xác định được, khả năng kiểm soát nguồn lực và lợi ích kinh tế trong tương lai.

c) Đặc điểm :

Về mặt hiện vật : khác với đối tượng lao động, TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh và giữ nguyên hình thái ban đầu cho đến lúc hư hỏng. Thông thường khi TSCĐ hư hỏng thì được sửa chữa khôi phục để tiếp tục sử dụng cho đến khi hao mòn hết hoặc trở nên lạc hậu về mặt kỹ thuật thì mới trang bị lại.

Về mặt giá trị : đặc điểm của TSCĐ là khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, TSCĐ bị hao mòn dần và giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào chi phí giá thành của sản phẩm làm ra và được gọi là chi phí khấu hao. Cũng như bao hàng hoá thông thường khác, TSCĐ không chỉ có giá trị sử dụng mà còn có giá trị, nó cũng được mua bán trao đổi trên thị trường.

2) Phân loại và đánh giá TSCĐ :

2.1 Phân loại :

TSCĐ có nhiều loại, nhiều thứ, có đặc điểm và yêu cầu quản lý khác nhau. Do vậy, để thuận tiện cho công tác quản lý và hạch toán TSCĐ thì phân loại TSCĐ là rất cần thiết. Tuỳ theo q uy mô và cách thức tổ chức quản lý mà doanh nghiệp có thể phân loại TSCĐ theo các theo tiêu thức sau :

a) Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện :

TSCĐ hữu hình : là những tài sản có hình thái vật chất cụ thể có đủ tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng theo chế độ quy định. Bao gồm:

+ Nhà cửa, vật kiến trúc : Bao gồm những TSCĐ được hình thành sau quá trình thi công, xây dựng như trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp nước, sân bãi, các công trình trang trí cho nhà cửa, đường xá, cầu cống, đường sắt …phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Máy móc, thiết bị: Gồm toàn bộ các máy móc thiết bị dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh như máy móc thiết bị chuyên dùng, máy móc thiết bị công tác, dây truyền công nghệ, thiết bị động lực và những máy móc đơn lẻ…

+ Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn : Gồm các loại phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường hàng không, đường ống … và các thiết bị truyền dẫn như hệ thống điện, nước, băng tải …

+ Thiết bị, dụng cụ quản lý: là những thiết bị dụng cụ dùng cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như máy vi tính, máy fax, thiết bị điện tử, thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng …

+ Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm : Gồm các cây lâu năm (chè, cao su, cà phê, cam…), súc vật làm việc (trâu, bò, ngựa, voi …cày kéo) và súc vật cho sản phẩm (trâu, bò sữa, sinh sản …).

+ TSCĐ khác : là những TSCĐ chưa phản ánh vào các loại trên như TSCĐ không cần dùng, chưa cần dùng, TSCĐ chờ thanh lý, nhượng bán, các tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh, sách chuyên môn …

TSCĐ vô hình : Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04, TSCĐ vô hình được chia thành : Quyền sử dụng đất có thời hạn; nhãn hiệu hàng hoá; giấy phép và giấy phép nhượng quyền; bản quyền, bằng sáng chế; quyền phát hành; phần mềm máy vi tính; công thức và cách thức pha chế, kiểu mẫu, thiết kế và vật mẫu; TSCĐ vô hình đang triển khai.

Phương pháp phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện giúp cho người quản lý có một cái nhìn tổng quát về cơ cấu đầu tư của DN. Đây là căn cứ quan trọng để xây dựng các quyết định đầu tư hoặc điều chỉnh phương hướng đầu tư cho phù hợp với thực tế. Mặt khác, phân loại theo phương pháp này giúp cho kế toán sử dụng tài khoản phản ánh phù hợp và tính toán khấu hao chính xác hợp lý.

b) Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu :

TSCĐ hiện có tại doanh nghiệp nhưng không phải lúc nào cũng thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Căn cứ vào quyền sở hữu, TSCĐ của doanh nghiệp được chia làm 2 loại :

TSCĐ tự có : là những TSCĐ được xây dựng, mua sắm, chế tạo bằng nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp (do Ngân sách cấp, bằng nguồn vốn tự bổ sung, bằng nguồn vốn vay, do góp vốn liên doanh…). Đối với những TSCĐ này, doanh nghiệp được quyền định đoạt như nhượng bán, thanh lý …

TSCĐ đi thuê : là những TSCĐ mà doanh nghiệp được chủ sở hữu tài sản nhượng quyền sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định ghi trên hợp đồng thuê. Theo phương thức thuê, TSCĐ thuê ngoài được chia làm 2 loại :

+ TSCĐ thuê hoạt động : là những TSCĐ mà doanh nghiệp chỉ thuê để sử dụng trong một thời gian ngắn, kết thúc hợp đồng thuê doanh nghiệp phải trả lại tài sản đó cho bên cho thuê.

+ TSCĐ thuê tài chính: là những TSCĐ mà DN đi thuê của công ty cho thuê tài chính và được trao quyền quản lý và sử dụng trong hầu hết thời gian tuổi thọ của TSCĐ. Quyền sở hữu có thể được chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.

Theo cách phân loại này, nhà quản lý biết được các TSCĐ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp cũng như các TSCĐ mà doanh nghiệp chỉ có quyền sử dụng, từ đó có kế hoạch trích khấu hao, trả chi phí cho thuê hay lập kế hoạch trả lại TSCĐ khi hết hợp đồng sử dụng.

c) Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành :

Căn cứ vào nguồn hình thành, TSCĐ có thể chia thành các loại sau :

– TSCĐ thuộc nguồn vốn ngân sách (hoặc cấp trên) cấp : gồm những TSCĐ được cấp hoặc mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn của Nhà nước.

– TSCĐ thuộc nguồn vốn tự bổ sung : Là những TSCĐ được xây dựng, mua sắm bằng các quỹ chuyên dùng của doanh nghiệp như quỹ đầu tư phát triển, quỹ phúc lợi hoặc TSCĐ được biếu tặng, viện trợ không hoàn lại.

– TSCĐ thuộc nguồn vốn vay : là những TSCĐ được mua sắm bằng nguồn vốn vay từ ngân hàng, từ các tổ chức tín dụng hoặc từ các tổ chức khác.

– TSCĐ thuộc nguồn vốn liên doanh : bao gồm những TSCĐ do các bên tham gia liên doanh đóng góp hoặc được mua sắm xây dựng bằng nguồn vốn do các bên tham gia liên doanh tài trợ.

Cách phân loại này, có ý nghĩa rất quan trọng giúp chúng ta quyết định sử dụng nguồn vốn khấu hao hợp lý.

d) Phân loại TSCĐ theo công dụng và tình hình sử dụng :

– TSCĐ dùng cho sản xuất kinh doanh : Là những TSCĐ hữu hình, vô hình được dùng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những TSCĐ này bắt buộc phải trích khấu hao tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

– TSCĐ hành chính sự nghiệp : Là những TSCĐ được nhà nước hoặc cấp trên cấp hoặc do doanh nghiệp mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn kinh phí sự nghiệp và được sử dụng cho hoạt động hành chính sự nghiệp.

– TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi : là những TSCĐ được hình thành từ quỹ phúc lợi, do doanh nghiệp quản lý và sử dụng cho nhu cầu phúc lợi, công cộng như: nhà văn hoá, nhà trẻ, nhà thi đấu thể thao, câu lạc bộ, nhà nghỉ …

– TSCĐ chờ xử lý : bao gồm những TSCĐ không cần dùng, chưa cần dùng vì thừa so với nhu cầu sử dụng hoặc vì không thích hợp với sự đổi mới quy trình công nghệ và những TSCĐ bị hư hỏng chờ thanh lý, TSCĐ tranh chấp chờ giải quyết. Những TSCĐ này cần xử lý nhanh chóng để thu hồi vốn sử dụng cho việc đầu tư đổi mới TSCĐ.

* Mỗi cách phân loại trên đây cho phép đánh giá, phân tích kết cấu TSCĐ của doanh nghiệp theo các tiêu thức khác nhau. Việc phân loại và phân tích kết cấu TSCĐ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. Ngoài ra, phân loại TSCĐ hợp lý có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý tài sản cũng như việc tổ chức hạch toán TSCĐ được nhanh chóng, chính xác hơn. Từ đó, cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản lý nhằm cải tiến thay đổi TSCĐ theo kịp với tiến trình phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Kết luận

Trong điều kiện chế độ kế toán nước ta đang từng bước hoàn thiện, việc các doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật thông tin và tự điều chỉnh phương pháp hạch toán cho phù hợp với doanh nghiệp mình là cần thiết. Sau một thời gian thực tập tại in Bưu điện, có điều kiện được tiếp xúc thực tế, đi sâu vào công tác kế toán tại Công ty nói chung, kế toán TSCĐ nói riêng em thấy việc hạch toán này vẫn còn nảy sinh không ít khó khăn phức tạp cần giải quyết. Chỉ khi TSCĐ được đánh giá một cách đầy đủ, được hạch toán một cách chính xác thì thông tin thể hiện trên Báo cáo tài chính mang lại mới trung thực và nhà quản trị mới ra được những quyết định đầu tư đúng đắn và sử dụng đồng vốn bỏ ra một cách có hiệu quả. Do đó, việc hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ theo đúng chế độ kế toán do Nhà nước qui định trên cơ sở phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Chính vì vậy, em đã tập trung nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty in Bưu điện” để có điều kiện vận dụng kiến thức đã học vào thực tế để nâng cao trình độ của mình. Nhưng do hạn chế về thời gian và trình độ nên bài viết không tránh khỏi những sai sót. Rất mong các thầy cô giáo và các bạn đóng góp ý kiến.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS Lê Gia Lục và sự quan tâm giúp đỡ của tập thể cán bộ phòng kế toán công ty in Bưu điện đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành bài khoá luận này.

Hà Nội, ngày  14 tháng 05 năm 2004

Sinh viên

Đặng Thị Chi

 

MỤC LỤC

Lời mở đầu

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP…………………………………………………………………………………………………… 1

I. Những vấn đề cơ bản về TSCĐ …………………………………………… 1

1) Khái niệm, đặc điểm và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ……………… 1

2) Phân loại và đánh giá  TSCĐ………………………………………….. 2

II. Quy trình kế toán TSCĐ………………………………………………….. 12

1) Kế toán tăng giảm TSCĐ ……………………………………………… 12

2) Kế toán khấu hao TSCĐ ……………………………………………….. 15

3) Kế toán  TSCĐ thuê ngoài và cho thuê…………………………….. 19

4) Kế toán sửa chữa TSCĐ………………………………………………… 22

III. Vấn đề quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ ………. 24

1) Quản lý và sử dụng TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng 24

2) Biện pháp nâng cao hiệu quả sư dụng  TSCĐ…………………… 27

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG  KẾ TOÁN  TSCĐ  VÀ  HIỆU  QUẢ  SỬ

DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY IN BƯU ĐIỆN………………………….. 30

I. Khái quát chung về tình hình sản xuất kinh doanh và tổ chức quản

 lý của công ty……………………………………………………………………… 30

1) Quá trình hình thành và phát triển………………………………….. 30

2) Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh…….. 33

3) Đặc điểm tổ chức hoạt động SXKD và quy trình công nghệ  . 37

4) Đặc điểm tổ chức công tác kế toán  …………………………………. 38

II.Tình hình thực tế về kế toán TSCĐ tại công ty in Bưu điện….. 45

1) Đặc trưng về TSCĐ của Công ty……………………………………… 45

2) Chứng từ  và  tổ chức  kế toán  tăng, giảm  TSCĐHH  trên  hệ  thống

chứng từ kế toán………………………………………………………………. 48

2.1 Trường hợp TSCĐ HH tăng…………………………………………. 48

2.2 Trường hợp  TSCĐHH giảm…………………………………………. 54

3) Trình tự kế toán khấu hao  TSCĐ …………………………………… 58

4) Trình tự kế toán sửa chữa TSCĐ …………………………………….. 60

5) tổ chức kế toán TSCĐ thuê tài chính ……………………………….. 64

III. Hiệu quả sử dụng TSCĐ của Công ty in Bưu điện……………. 70

1) Tình hình trang bị và sử dụng TSCĐ ………………………………. 70

2) Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty in Bưu điện….. 74

 

CHƯƠNGIII: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY IN BƯU ĐIỆN….. 77

I. Đánh giá  thực trạng  kế toán, quản lý  và  sử dụng TSCĐ  của  công

 ty in Bưu điện…………………………………………………………………….. 77

1) Ưu điểm………………………………………………………………………. 77

2) Nhược điểm…………………………………………………………………. 79

II. Một số  giải pháp hoàn thiện  kế  toán TSCĐ  nhằm nâng  cao  hiệu

 quả sử dụng TSCĐ  ……………………………………………………………. 82

1) Hoàn thiện  kế toán  TSCĐ  nhằm  tăng cường  quản lý  chặt chẽ  và

 sử  dụng có  hiệu quả  TSCĐ…………………………………………….. 82

2) Công tác đánh giá TSCĐVH………………………………………….. 95

3) Về quy chế trách nhiệm quản lý TSCĐ trong hệ thống quản lý 95

4) Kiến nghị với cơ quan Nhà nước về chế độ kế toán TSCĐ ….. 98

Kết luận

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s