XÂY DỰNG MÔ HÌNH LÀNG NGHỀ, KHU DU LỊCH SINH THÁI GẮN LIỀN VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỀN VỮNG TẠI CÁC XÃ VÙNG ĐỆM V ƢỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO THUỘC HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN


LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận v ăn này, tôi đã
nhận được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của nhiều tập thể và cá nhân:
Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả các thầy, cô giáo trường
đại học Kinh tế và Quản trị Kinh do anh Thái Nguyên, Khoa Sau đại học đã
giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cô giáo TS Nguyễn Thị Gấm,
người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian nghiên cứu đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, nhân viên Phòng Kế hoạch và Đầu tư ,
Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Thống kê huyện Đại Từ, UBND, các cơ sở,
hộ sản xuất ở các xã Văn Yên, Quân Chu, La Bằng, Hoàng Nông, Phú Xuyên đã
giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài.

MỤC LỤC
Trang bìa phụ ………………………….. ………………………….. ………………………… i
Lời cam đoan………………………….. ………………………….. ………………………… ii
Lời cảm ơn ………………………….. ………………………….. ………………………….. iii
Mục lục ………………………….. ………………………….. ………………………….. ….. iv
Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt ………………………….. …………………….. xi
Danh mục các bảng biểu ………………………….. ………………………….. ……….. xii
MỞ ĐẦU ………………………….. ………………………….. ………………………….. …. 1
1. Tính cấp thiết của đề tài………………………….. ………………………….. …….. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài………………………….. ………………………….. …. 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ………………………….. ……………………. 3
4. Đóng góp mới của luận văn ………………………….. ………………………….. .. 3
5. Bố cục của luận văn ………………………….. ………………………….. …………. 3
Chƣơng I. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ P HƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨ U …………. 4
1.1. Cơ sở khoa học………………………….. ………………………….. ……………… 4
1.1.1. Cơ sở lý luận ………………………….. ………………………….. ………….. 4
1.1.1.1. Khái niệm về phát triển, phát triển bền vững …………………….. 4
1.1.1.2. Khái niệm về làng nghề ………………………….. …………………… 8
1.1.1.3. Du lịch, du lịch sinh thái ………………………….. ………………… 15
1.1.1.4. Mối quan hệ giữa phát triển làng nghề và phát triển du
lịch trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương ……………………….. 17
1.1.2. Cơ sở thực tiễn ………………………….. ………………………….. ………. 18
1.1.2.1. Một số kinh nghiệm phát triển nông thôn bền vững ………….. 18
1.1.2.2. Phát triển làng nghề, du lịch sinh thái ở Việt Nam ……………. 22
1.1.2.3. Phát triển làng nghề, du lịch sinh thái ở tỉnh Thái Nguyên …. 24
1.2. Phương pháp nghiên cứu ………………………….. ………………………….. . 26
1.2.1. Các câu hỏi nghiên cứu ………………………….. ……………………….. 26
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu ………………………….. ……………………… 27
1.2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ………………………….. ………….. 27

1.2.2.2. Phương pháp phân tích ………………………….. ………………….. 28
1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ………………………….. ………………… 29
Chƣơng II. HIỆN TRẠNG LÀNG NGHỀ, KHU DU LỊCH VÀ XÂY
DỰNG MÔ HÌNH LÀNG NGHỀ KHU DU LỊCH SINH THÁI HUYỆN
ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN ………………………………………………………………………. 30
2.1. Đặc điểm tự nhiên, tình hình phát triển KT – XH huyện Đại Từ ……………… 30
2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên ………………………….. …………………. 30
2.1.1.1. Vị trí địa lý ………………………….. ………………………….. ……… 30
2.1.1.2. Địa hình ………………………….. ………………………….. …………. 30
2.1.1.3. Khí hậu thuỷ văn ………………………….. ………………………….. 31
2.1.1.4. Tài nguyên đất đai, khoáng sản ………………………….. ……….. 32
2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội ………………………….. ………………………. 32
2.1.2.1. Về tăng trưởng kinh tế năm 2005 ………………………….. …….. 35
2.1.2.2. Nguồn nhân lực ………………………….. ………………………….. .. 38
2.1.2.3. Kết cấu hạ tầng của huyện ………………………….. ……………… 39
2.1.2.4. Tình hình đầu tư phát triển ………………………….. ……………… 41
2.2. Đ ặc điểm của c ác xã vùng đệm VQG tam đảo có ảnh hưởng tới sự
hình thành và phát triển làng nghề ………………………….. …………………….. 43
2.2.1. Điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý ………………………….. ………… 43
2.2.2. Trình độ phát triển kinh tế ………………………….. ………………… 44
2.2.3. Điều kiện văn hoá xã hội ………………………….. ……………………… 47
2.3. Thực trạng ngành nghề và làng nghề của huyện đại từ ……………………… 48
2.3.1. Phân bố và phát triển ngành nghề, làng nghề ………………………… 48
2.3.2. Tình hình vốn sản xuất ………………………….. ………………………… 49
2.3.3. Thị trường đầu vào và đầu ra ………………………….. ………………… 50
2.3.4. Tình hình lao động trong các cơ sở sản xuất, hộ ngành nghề ……. 52
2.4. Tình hình sản xuất một số nghề trên địa bàn huyện đại từ ………………….. 52
2.4.1. Nghề và chế biến chè ………………………….. ………………………….. 52
2.4.1.1. Về tình hình đầu tư cho sản xuất ………………………….. ……… 52
2.4.1.2. Tình hình đầu tư cho chế biến chè ………………………….. ……. 56

2.4.1.3. Thị trường tiêu thụ chè ………………………….. ………………….. 57
2.4.1.4. Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển cây chè………………. 58
2.4.1.5. Các loại hình kinh tế tham gia SX, chế biến và tiêu thụ chè …….. 59
2.4.1.6. Đánh giá hiệu quả sản xuất và chế biến chè ……………………. 59
2.4.1.7. Những hạn chế và nguyên nhân trong sản xuất, chế biến
và tiêu thụ chè huyện Đại Từ ………………………….. …………………….. 66
2.4.2. Nghề trồng nấm thực phẩm và nấm dược liệu ……………………….. 68
2.4.2.1. Tình hình cơ bản của hộ điều tra ………………………….. ……… 68
2.4.2.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất nấm ……… 69
2.4.2.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất
nấm trên địa bàn huyện ………………………….. ………………………….. … 72
2.4.2.5. Thuận lợi và khó khăn ………………………….. …………………… 78
2.5. Hiện trạng về du lịch ………………………….. ………………………….. ……. 81
2.5.1. Tiềm năng du lịch của huyện Đại Từ ………………………….. ……… 81
2.5.2. Hoạt động du lịch tại huyện Đại Từ ………………………….. ……….. 81
2.5.2.1. Hoạt động du lịch ………………………….. …………………………. 81
2.5.2.2. Các dịch vụ phục vụ du lịch ………………………….. ……………. 82
2.5.3. Những vấn đề còn tồn tại và thách thức ………………………….. …… 83
Chƣơng III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU XÂY DỰNG MÔ HÌNH
LÀNG NGHỀ KHU DU LỊCH SINH THÁI HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH
THÁI NGUYÊN………………………………………………………………………………………………… 84
3.1. Những định hướng, quan điểm, phương hướng phát triển làng nghề,
du lịch ………………………….. ………………………….. ………………………….. …. 84
3.1.1. Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam …………. 84
3.1.2. Quan điểm phát triển làng nghề, du lịch ………………………….. ….. 85
3.1.2.1. Quan điểm của nhà nước phát triển làng nghề, du lịch ………. 85
3.1.2.2. Quan điểm của huyện Đại Từ về phát triển làng nghề, du lịch……. 86
3.1.3. Phương hướng, mục tiêu xây dựng làng nghề, du lịch …………….. 86
3.1.3.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển làng nghề, du lịch của
chính phủ ………………………….. ………………………….. …………………… 86

3.1.3.2. Phương hướng, mục tiêu phát triển làng nghề, du lịch, du
lịch sinh thái của Đảng bộ, chính quyền huyện Đại Từ ………………… 89
3.2. Các giải pháp chủ yếu xây dựng làng nghề khu du lịch sinh thái các xã
vùng đệm VQG Tam Đảo thuộc huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên …………….. 91
3.2.1. Các giải pháp phát triển làng nghề ………………………….. …………. 91
3.2.1.1. Giải pháp về đào tạo kỹ thuật ………………………….. ………….. 91
3.2.1.2. Giải pháp về thông tin thị trường và tiêu thụ sản phẩm ……… 91
3.2.1.3. Giải pháp về huy động vốn đầu tư ………………………….. ……. 94
3.2.1.4. Giải pháp phát triển đồng bộ và rộng khắp các thành phần
kinh tế ………………………….. ………………………….. ………………………. 94
3.2.2. Các giải pháp phát triển du lịch ………………………….. ……………… 96
3.2.2.1. Đầu tư các cơ sở hạ tầng khu du lịch ………………………….. … 96
3.2.2.2. Giải pháp về tuyên truyền quảng bá các sản phẩm du lịch …. 96
3.2.3. Các giải pháp phát triển làng nghề, khu du lịch……………………… 96
3.2.3.1. Quy hoạch các khu du lịch, khu vui chơi giải trí gắn với các
làng nghề ………………………….. ………………………….. …………………… 96
3.2.4. Các giải pháp ở tầm vĩ mô ………………………….. ………………….. 103
3.2.4.1. Về tổ chức quản lý ………………………….. ……………………… 103
3.2.4.2. Giải pháp về cơ chế chính sách ………………………….. ……… 103
3.2.4.3. Giải pháp về phát triển cơ sở hạ tầng ………………………….. . 104
3.2.4.4. Giải pháp về môi trường ………………………….. ………………. 105
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………………………………………………….109
I. Kết luận ………………………….. ………………………….. ………………………. 109
II. Kiến nghị ………………………….. ………………………….. …………………… 110
1. Đối với nhà nước ………………………….. ………………………….. ………. 110
2. Đối với tỉnh Thái Nguyên, huyện Đại Từ ………………………….. ……. 110
3. Đối với các hộ sản xuất, tổ sản xuất, HTX, doanh nghiệp, công ty .. 111
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………….112
PHẦN PHỤ LỤC ………………………….. ………………………….. ………………… 115

DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
Chữ và ký hiệu viết tắt Giải thích
ATK An toàn khu
VQG Vườn Quốc Gia
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
CNH-HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá
HTX Hợp tác xã
SX Sản xuất
KTCB Kiến thiết cơ bản
ADB Ngân hàng Châu Á
LĐLĐ Liên đoàn lao động
TNCS Thanh niên cộng sản
BTXM Bê tông xi măng
SC Sửa chữa
CN-TTCN Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
CNH Công nghiệp hoá
TTCN Tiểu thủ công nghiệp
DT Diện tích
XH Xã hội
UBND Uỷ ban nhân dân
GDP Tổng sản phẩm quốc n ội
FDI Đầu tư trực ti ếp nước ngoài
THPT Trung học phổ th ông
KT – XH Kinh tế xã hội
ĐVT Đơn vị tính
SL Sản l ượng
GT Gi á tr ị
TSCĐ Tài sản cố định
NL Nguyên liệu

ix
DANH MỤC CÁC BẢNG B IỂU
Bảng 01: Số hộ, vùng điều tra năm 2007 ………………………….. ………………… 27
Bảng 02: Một số chỉ tiêu tổng hợp về phát triển kinh tế huyện Đại Từ………. 33
Bảng 03: Giá trị ngành nông nghiệp huyện Đại Từ qua 3 năm ………………… 34
Bảng 04: Giá trị một số cây trồng trong huyện tính trên 1ha diện tích……….. 35
Bảng 05: Giá trị ngành công nghiệp huyện Đại Từ qua 3 năm…………………. 36
Bảng 06: Hoạt động thương mại dịch vụ huyện Đại Từ qua 3 năm …………… 37
Bảng 07: Một số chỉ tiêu về dân số, lao động huyện Đại Từ……………………. 38
Bảng 08: Thu hút vốn đầu tư phát triển ………………………….. ………………….. 41
Bảng 09. Tình hình sử dụng đất ở các xã vùng đệm VQG Tam Đảo …………. 43
Bảng 10: Kết quả sản xuất cây lúa qua các năm ………………………….. ………. 45
Bảng 11: Kết quả sản xuất cây chè qua 3 năm ………………………….. …………. 46
Bảng 12.Tình hình dân số, lao động của vùng năm 2007 ……………………….. 47
Bảng 13: Tình hình phát triển ngành nghề trên địa bàn huyện …………………. 48
Bảng 14: Diện tích chè qua các năm ………………………….. ……………………… 53
Bảng 15: Kết quả trồng chè qua các năm ………………………….. ……………….. 54
Bảng 16: Năng suất, sản lượng chè ………………………….. ……………………….. 55
Bảng 17: Kết quả huy động vốn cho đầu tư sản xuất chè ……………………….. 56
Bảng 18: Giá tiêu thụ chè trên địa bàn huyện ………………………….. ………….. 58
Bảng 20: Chi phí cho sản xuất và chế biến chè của hộ điều tra ………………… 62
Bảng 21: Kết quả sản xuất chế biến chè của hộ điều tra …………………………. 64
Bảng 23: Chi phí cho sản xuất nấm của hộ điều tra ………………………….. …… 69
Bảng 24: Kết quả sản xuất nấm của hộ điều tra ………………………….. ……….. 70
Bảng 25: Thu nhập bình quân của các hộ điều tra ………………………….. …….. 71
Bảng 26: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành SX nấm ……………… 73
Bảng 27: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình trước
khi trồng nấm ………………………….. ………………………….. …………. 75
Bảng 28: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình sau khi
trồng nấm ………………………….. ………………………….. ………………… 76
Bảng 29: Quy hoạch vùng chè chất lượng cao ………………………….. …………. 93

1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ý tưởng về phát triển bền vững sớm hình thành trong xã hội loài người.
Nhưng phải đến thập niên đầu của thế kỷ XX ý tưởng này mới được phát
triển, chuyển hoá thành hành động và cao hơn là phong trào của xã hội.
Ở Việt Nam, quan điểm phát triển bền vững đã được khẳng định trong
các văn kiện của Đại hội đại bảng toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản
Việt Nam và trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010 đó là:
“Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực
hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường” và “Phát triển kinh tế -xã
hội gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi trường, bảo đảm sự hài hoà gi ữa môi
trường nhân tạo với môi trường thiên nhiên, giữ gìn đa dạng sinh học”. Để
thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng,
nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước đã được ban hành và triển
khai thực hiện; nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu về lĩnh vực này đã được
tiến hành và thu được những kết quả bước đầu; nhiều nội dung cơ bản về phát
triển bền vững đã đi vào cuộc sống và dần dần trở thành xu thế tất yếu trong
sự phát triển của đất nước.
Thực hiện đường lối quan điểm phát triển bền vững của nhà nước, các
địa phương trong cả nước đã và đang tiến hành xây dựng, phát triển kinh tế xã
hội của địa phương mình dựa trên những lợi thế, tiềm năng của từng vùng.
Tuy nhiên, trong quá trình phát triển vẫn còn dựa nhiều vào việc khai thác tài
nguyên thiên nhiên, n ăng xuất lao động còn thấp, công nghệ sản xuất, mô
hình tiêu dùng còn sử dụng nhiều năng l ượng, nguyên liệu và thải ra nhiều
chất thải. Dân số tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo còn cao,… đang là những vấn đề
gây ảnh hưởng tới phát triển bền vững của địa phương nói riêng và đất nước
nói chung.

Tại các vùng nông thôn có đến 80% dân số sống bằng sản xuất nông
nghiệp, kinh tế xã hội còn kém phát triển, với tiềm lực về khoa học, công
nghệ còn hạn chế, vốn sản xuất thiếu, lao động phổ thông dư thừa, thiếu lao
động có tay nghề cao nên chưa có khả năng để phát triển ngay nền sản xuất
công nghiệp, vì vậy cần phải chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, coi đó
là một b ước đệm, song song với việc tích luỹ tạo tiền lực để tiến dần l ên nền
sản xuất đại công nghiệp.
Mục tiêu và cũng là động lực phát triển nông thôn bền vững là nâng cao
chất l ượng cuộc sống của nhân dân, xét trên cả khía cạnh kinh tế, xã hội và
môi trường. Xét riêng quá trình phát triển kinh tế bền vững thì sản phẩm sản
xuất ra phải đảm bảo 4 yêu cầu đó là: Chất l ượng, giá cả, quy mô sản phẩm
sản xuất và thời gian cung ứng sản phẩm. Vì vậy, cần thiết phải phát triển nền
nông nghiệp đa chức năng vừa sản xuất nông phẩm hàng hoá và phát triển du
lịch sinh thái và tạo môi trường sống đẹp. Xây dựng các mô hình phát triển
kinh tế ở khu vực nông thôn gắn với phát triển bền vững là nhu cầu tất yếu
của các địa ph ương và của cả nước trong gia đoạn hiện nay.
Xuất phát từ xu thế phát triển theo hướng bền vững của đất nước, để góp
phần phát triển kinh tế xã hội các xã vùng đệm VQG Tam Đảo huyện Đại Từ
tôi nghiên cứu đề tài: Xây dựng mô hình làng nghề, khu du lịch sinh thái
gắn liền với phát triển nông thôn bền vững tại các xã vùng đệm Vườn quốc
gia Tam Đảo thuộc huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
2.1. Mục tiêu tổng quan
Xây dựng mô hình phát triển kinh tế phù hợp, nhằm nâng cao đời sống vật
chất tinh thần của nhân dân theo h ướng phát triển công nghiệp – tiểu thủ công
nghiệp nông thôn góp phần thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông thôn.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Phân tích, làm rõ sự cần thiết xây dựng làng nghề và khu du lịch sinh thái
ở các xã vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo.

Phân tích hiện trạng của hoạt động du lịch, các ngành nghề, làng nghề
trên địa bàn huyện Đại Từ.
Xây dựng các mô hình làng nghề để cung cấp các sản phẩm đặc trưng
của địa ph ương ra ngoài tỉnh đồng thời cung cấp sản phẩm phục vụ khách du
lịch tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ nông thôn.
Xây dựng tua du lịch sinh thái lịch sử dọc phía đông dãy núi Tam Đảo
kết hợp tham quan làng nghề.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu về tiềm n ăng phát
triển, đặc điểm tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế, tình hình phát triển nghề
phụ, quá trình phát triển làng nghề và hoạt động du lịch tại các xã nằm trong
vùng đệm VQG Tam Đảo thuộc Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên.
3.2. Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian: 11 xã nằm trong vùng
đệm VQG Tam Đảo. Thời gian từ 2005 – 2007.
4. Đóng góp mới của luận văn
Việc đưa ra được mô hình phát triển kinh tế mới là mục tiêu nghiên cứu
của đề tài và mong muốn đề tài được ứng dụng vào thực tế góp phần phát
triển kinh tế xã hội Huyện Đại Từ nói chung và các xã vùng đệm VQG Tam
Đảo nói riêng.
5. Bố cục của luận văn
Phần mở đầu
Chương I: Một số vấn đề về lý luận chung
Chương II: Hiện trạng làng nghề, khu du lịch và xây dựng mô hình làng
nghề khu du lịch sinh thái huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.
Chương III: Những giải pháp chủ yếu xây dựng mô hình làng nghề, khu
du lịch sinh thái huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.
Kết luận và kiến nghị

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s