THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ


MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Phát triển kinh tế sản xuất cây ăn quả cũng nhƣ bất kỳ ngành sản xuất
kinh doanh nào, muốn tồn tại và phát triển, đứng vững trên thƣơng trƣờng thì
vấn đề hiệu quả kinh tế (HQKT) phải đƣợc đặt lên hàng đầu. Qua mỗi thời kỳ
sản xuất kinh doanh phải phân tích tìm ra những ƣu điểm tồn tại, có hƣớng khắc
phục tổ chức sản xuất, trong chu kỳ sản xuất tiếp theo [17].
Cùng với xu thế phát triển nông nghiệp hàng hoá hội nhập, bên cạnh việc
đầu tƣ cho sản xuất cây lƣơng thực, một yêu cầu bức thiết với nền nông nghiệp
nƣớc ta cần phải đa dạng các sản phẩm cây trồng, thay đổi cơ cấu cây trồng theo
hƣớng tăng tỷ trọng các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Do đó, ngành trồng
trọt không thể thiếu việc phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất cây ăn quả
theo thế mạnh của từng vùng. Đó là nhu cầu thiết thực, phát triển tích cực, khai
thác đƣợc lợi thế so sánh của các huyện miền núi nói riêng và nông thôn Việt
Nam nói chung.
Xuất phát từ thực tế đó, Đảng và Nhà nƣớc ta đã có những chính sách cụ
thể khuyến khích đầu tƣ cho phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên cơ sở phát
huy lợi thế vùng, đặc biệt chú trọng đến các vùng có loài cây ăn quả đặc sản.
Đoan Hùng là huyện miền núi thuộc tỉnh Phú Thọ đƣợc chọn là vùng
trọng điểm để phát triển các loại cây ăn quả, tiềm năng phát triển cây ăn quả rất
lớn và từ lâu đƣợc biết đến với những trái cây đặc sản nổi tiếng nhƣ: Bƣởi Đoan
Hùng, xoài Vân Du, vải Hùng Long… song để những trái cây này đƣợc thị
trƣờng chấp nhận và có thƣơng hiệu thực sự chƣa đƣợc quan tâm chú ý, dẫn đến
tình trạng hiệu quả sản xuất chƣa cao, đời sống của ngƣời nông dân thấp kém.

Vì vậy, tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Thực trạng và những giải
pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả tại huyện
Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ” nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn
của huyện.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
2.1. Mục tiêu chung
Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả trên cơ sở
thực tiễn tại huyện Đoan Hùng. Từ đó, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm
nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả, góp phần cải thiện và nâng cao
đời sống cho ngƣời nông dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp,
nông thôn trên địa bàn huyện Đoan Hùng.
2.2. Mục tiêu cụ thể
– Góp phần hệ thống hoá về cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế,
nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả.
– Phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất và hiệu quả kinh tế sản xuất cây
ăn quả trên địa bàn huyện Đoan Hùng năm 2005 – 2007.
– Đƣa ra định hƣớng và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả
kinh tế sản xuất cây ăn quả huyện Đoan Hùng đến năm 2015.
3. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU
3.l. Đối tƣợng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là các vấn đề về hiệu quả kinh tế và nâng
cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất cây ăn quả của huyện, các hộ, trang trại và
vùng trồng cây ăn quả tại huyện Đoan Hùng.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu bao gồm phạm vi về không gian, thời gian và nội
dung nghiên cứu.
– Về không gian: Tại huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

– Về thời gian: 2005 – 2007
– Về nội dung:
Nghiên cứu về thực trạng sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất
cây ăn quả tại huyện. Từ đó đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh
tế sản xuất cây ăn quả của huyện.
Tuy vậy, vấn đề hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả là rất rộng, vì vậy
luận văn tập trung nghiên cứu, giải quyết chủ yếu ba cây ăn quả chính là cây
bƣởi, cây xoài và cây vải.
4. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN VĂN
Luận văn là công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn là tài liệu
tham khảo giúp huyện Đoan Hùng xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển
nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả. Luận văn nghiên cứu tƣơng đối
toàn diện về hệ thống, có ý nghĩa thiết thực cho quá trình sản xuất cây ăn qu ả tại
huyện Đoan Hùng và đối với các địa phƣơng có điều kiện tƣơng tự.
5. BỐ CỤC CỦA LẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, luận văn bao gồm 3
chƣơng chính:
– Chƣơng I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế, nâng cao hiệu
quả kinh tế sản xuất cây ăn quả; phƣơng pháp nghiên cứu.
– Chƣơng II: Thực trạng sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất
cây ăn quả tại huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ.
– Chƣơng III: Phƣơng hƣớng và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao
hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN………………………………..…………………………………i
LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………ii
MỤC LỤC……………………………………………………………………….iii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT…………………………………………………..v
DANH MỤC BẢNG BIỂU……………………………………………………….vi
DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ…………………………………………….………vii
MỞ ĐẦU ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………………….. 1
Chƣơng 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ,
NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ; PHƢƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………….. ………………………….. ………………………….. …….. 4
1.1. Vị trí, vai trò của CĂQ trong sự phát triển kinh tế …………………………………. 4
1.1.1. Ý nghĩa của việc phát triển cây ăn quả ………………………….. ………………………….. …. 4
1.1.2. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật sản xuất cây ăn quả ………………………….. …………………. 4
1.2. Một số vấn đề cơ bản về hiệu quả kinh tế ……………………………………………… 6
1.2.1. Các quan niệm khác nhau về hiệu quả kinh tế ………………………….. …………………… 6
1.2.2. Một số loại hiệu quả cơ bản ………………………….. ………………………….. ………………… 8
1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế ………………………….. ………………………….. …. 10
1.3. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả trên
thế giới và ở Việt Nam …………………………………………………………………….. 12
1.3.1. Kinh nghiệm nâng cao HQKT sản xuất cây ăn quả trên thế giới …………………… 12
1.3.2. Kinh nghiệm nâng cao HQKT sản xuất cây ăn quả ở Việt Nam …………………… 13
1.4. Các yếu t ố ảnh hƣởng đến HQKT và nâng cao HQKT sản xuất cây ăn quả ……. 16
1.4.1. Các yếu tố tự nhiên thuộc hệ sinh thái và môi trƣờng ………………………….. ………. 16
1.4.2. Nhóm nhân tố kinh tế – xã hội ………………………….. ………………………….. ……………. 17
1.4.3. Nhóm nhân tố kỹ thuật ………………………….. ………………………….. ……………………… 21
1.5. Phƣơng pháp nghiên cứu …………………………………………………………………… 22
1.5.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết ………………………….. ……………………… 22
1.5.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ………………………….. ………………………….. …………………… 22
1.5.3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả ……………… 30
Chƣơng 2
THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ
KINH TẾ SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG,
TỈNH PHÚ THỌ ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………… 33
2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu …………………………………………………………….. 33
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên của huyện Đoan Hùng ………………………….. ………………………. 33
2.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội của huyện Đoan Hùng ………………………….. …………….. 42
Trang

2.1.3. Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất và nâng cao
HQKT sản xuất cây ăn quả của huyện ………………………….. ………………………….. …. 53
2.2. Tình hình sản xuất và nâng cao HQKT sản xuất cây ăn quả tại huyện
Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ …………………………………………………………………… 54
2.2.1. Thực trạng sản xuất cây ăn quả tại huyện Đoan Hùng ………………………….. ……… 54
2.2.2. Tình hình cơ bản về tiêu thụ sản phẩm quả của huyện ………………………….. …….. 65
2.2.3. HQKT và nâng cao HQKT sản xuất cây ăn quả của huyện Đoan Hùng ……….. 68
2.2.4. Ảnh hƣởng của các nhân tố đến thu nhập và nâng cao hiệu quả kinh tế
sản xuất cây ăn quả của hộ trồng cây ăn quả của huyện Đoan Hùng …………. 85
2.3. Đánh giá chung về tình hình sản xuất và nâng cao HQKT sản xuất
cây ăn quả tại huện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ …………………………………….. 87
2.3.1. Những mặt đạt đƣợc………………………………………………………87
2.3.2. Những mặt còn hạn chế…………………………………………………..88
Chƣơng 3
PHƢƠNG HƢỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM
NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ
TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ ………………………….. ……………………… 89
3.1. Những căn cứ, định hƣớng, mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế
sản xuất cây ăn quả tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ……………………… 89
3.1.1. Những căn cứ chủ yếu phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế
sản xuất cây ăn quả của huyện ………………………….. ………………………….. …………….. 89
3.1.2. Định hƣớng phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất
cây ăn quả tại huyện Đoan Hùng đến năm 2015 ………………………….. ……………….. 90
3.1.3. Mục tiêu phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất
cây ăn quả của huyện Đoan Hùng đến năm 2015 ………………………….. ……………… 91
3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao HQKT sản xuất
cây ăn quả của huyện Đoan Hùng đến năm 2015 ………………………………… 92
3.2.1. Giải pháp về thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả của huyện ………………….. 92
3.2.2. Giải pháp mở rộng diện tích, thâm canh tăng năng suất và sản lƣợng
CĂQ của huyện Đoan Hùng ………………………….. ………………………….. ……………….. 93
3.2.3. Giải pháp tăng cƣờng vốn đầu tƣ cho sản xuất cây ăn quả của huyện ……… 100
3.2.4. Giải pháp ứng dụng kỹ thuật mới trong sản xuất CĂQ của huyện ………………. 103
3.2.5. Các giải pháp về khuyến nông nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất
cây ăn quả của huyện………………………….. ………………………….. ………………………… 110
3.2.6. Vận dụng tốt các chính sách của Đảng và Nhà nƣớc trong việc
nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả của huyện ………………………….. … 111
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………….. ………………………….. ………………….. 115
PHỤ LỤC ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………… 122

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế ………………………….. …………………….. 11
Bảng 1.2. Sản lƣợng và giá trị một số cây ăn quả ở trên thế giới năm 2005 ……………. 13
Bảng 1.3. Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội tại các điểm nghiên cứu ……… 23
Bảng 1.4. Nguồn thông tin số liệu ………………………….. ………………………….. ………………. 25
Bảng 1.5. Số lƣợng mẫu điều tra ở các điểm nghiên cứu của huyện
năm 2007 ………………………….. ………………………….. ………………………….. ….. 26
Bảng 2.1. Đặc điểm địa hình của huyện theo dạng địa hình năm 2007 ………………….. 34
Bảng 2.2. Tình hình đất đai của huyện năm 2007 ………………………….. …………………… 38
Bảng 2.3. Tình hình đất đai và sử dụng đất đai của huyện
năm 2005 – 2007 ………………………….. ………………………….. …………………….. 40
Bảng 2.4. Tình hình lao động và sử dụng lao động của huyện năm 2005 – 2007 ……. 43
Bảng 2.5. Dân số và mật độ dân số các xã trong huyện năm 2007 ………………………. 44
Bảng 2.6. Thực trạng cơ sở hạ tầng của huyện năm 2007………………………….. …………. 46
Bảng 2.7. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế của huyện năm 2005 – 2007 ……………. 49
Bảng 2.8. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của huyện năm 2005 – 2007 …………. 52
Bảng 2.9. Chi phí sản xuất cho 1 ha cây bƣởi KTCB của huyện năm 2007….. .56
Bảng 2.10. Chi phí sản xuất cho 1 ha cây vải KTCB của huyện năm 2007 ……………. 57
Bảng 2.11. Chi phí sản xuất cho 1 ha cây xoài KTCB của huyện năm 2007 ………… 58
Bảng 2.12. Mức đầu tƣ vốn sản xuất bƣởi, xoài, vải tại
một số điểm điều tra của huyện năm 2007 ………………………….. ……………. 59
Bảng 2.13. Tình hình đầu tƣ thâm canh cho 1 ha trồng bƣởi qua các nhóm hộ
điều tra của huyện năm 2007 ………………………….. ………………………….. ……. 61
Bảng 2.14. Tình hình đầu tƣ thâm canh cho 1 ha trồng vải qua các nhóm hộ
điều tra của huyện năm 2007 ………………………….. ………………………….. ……. 62
Bảng 2.15. Tình hình đầu tƣ thâm canh cho 1 ha trồng xoài qua các nhóm hộ
điều tra của huyện năm 2007 ………………………….. ………………………….. ……. 63
Bảng 2.16. Kênh tiêu thụ quả bƣởi, vải, xoài của huyện năm 2007 ………………………….. . 67
Bảng 2.17. Diện tích, sản lƣợng một số cây ăn quả chủ yếu của huyện
năm 2004 – 2007 ………………………….. ………………………….. …………………….. 69
Bảng 2.18. Diện tích, năng suất và sản lƣợng cây ăn quả chủ yếu của huyện
năm 2004 – 2007 ………………………….. ………………………….. …………………….. 71
Bảng 2.19. Kết quả, hiệu quả kinh tế sản xuất bƣởi của huyện
năm 2005 – 2007 ………………………….. ………………………….. …………………… 74
Trang

Bảng 2.20. Kết quả, hiệu quả kinh tế sản xuất xoài của huyện
năm 2005 – 2007 ………………………….. ………………………….. ………………….. 75
Bảng 2.21. Kết quả, hiệu quả kinh tế sản xuất vải của huyện năm 2005 – 2007…….76
Bảng 2.22. So sánh kết quả, hiệu quả kinh tế sản xuất bƣởi, xoài, vải với một
số cây trồng khác trên 1 ha đất < 15
0
của huyện năm 2007 …………………. 77
Bảng 2.23. Kết quả, hiệu quả kinh tế sản xuất bƣởi các loại trên đất đồi
của huyện năm 2007 ………………………….. ………………………….. ……………….. 80
Bảng 2.24. Kết quả, hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả của huyện năm 2007 …….. 82
Bảng 2.25. So sánh kết quả – hiệu quả kinh tế sản xuất bƣởi, xoài, vải của
các nhóm hộ tại huyện năm 2007 ………………………….. …………………………. 83
Bảng 2.26. Kết quả phân tích hàm Cobb-Douglas về các nhân tố ảnh hƣởng tới thu
nhập và nâng cao HQKT sản xuất CĂQ của các hộ nông dân
sản xuất CĂQ trong huyện năm 2007 ………………………….. …………………… 86
Bảng 3.1. Dự kiến diện tích, năng suất, sản lƣợng và giá trị sản lƣợng
cây ăn quả của huyện đến năm 2010 ………………………….. …………………….. 94
Bảng 3.2. Dự kiến diện tích, năng suất, sản lƣợng và giá trị sản lƣợng
cây ăn quả của huyện đến năm 2015 ………………………….. …………………….. 95
Bảng 3.3. Dự kiến mức đầu tƣ thâm canh cho 1 ha bƣởi
trái vụ của huyện ………………………….. ………………………….. …………………….. 96
Bảng 3.4. Dự kiến kết quả, hiệu quả kinh tế sản xuất
1 ha bƣởi trái vụ tại huyện ………………………….. ………………………….. ……….. 98
Bảng 3.5. Dự kiến vốn đầu tƣ phát triển cây ăn quả của huyện ………………………….. .. 101
Bảng 3.6. Nhu cầu vốn trong quy hoạch tổng thể trồng cây ăn quả của huyện ……… 102
Bảng 3.7. Dự kiến suất đầu tƣ 1ha bƣởi trồng mới và thời kỳ kiến thiết
cơ bản của huyện ………………………….. ………………………….. …………………… 106
Bảng 3.8. Dự kiến suất đầu tƣ 1ha vải trồng mới và chăm sóc thời kỳ
kiến thiết cơ bản của huyện ………………………….. ………………………….. ……. 107
Bảng 3.9. Dự kiến kết quả kinh tế thu đƣợc trên 1 ha cây ăn quả đến 2015 ………….. 109
Bảng 3.10. Dự kiến hiệu quả kinh tế trên 1 ha cây ăn quả đến 2015 …………………….. 109
DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ
Đồ thị 2.1. Cơ cấu đất đai của huyện năm 2005 – 2007 ………………………………. 41
Đồ thị 2.2. Tình hình lao động của huyện năm 2005 – 2007 ………………………… 45
Đồ thị 2.3. Dân số và mật độ dân số của huyện năm 2007 ………………………….. 45
Đồ thị 2.4. Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện 2005………………….. 50
Đồ thị 2.5. Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện năm 2007 …………… 50

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Đề tài cao học và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s