THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN


LỜI CẢM ƠN
Sau 3 năm học tập và nghiên cứu theo chƣơng trình đào tạo thạc sỹ,
chuyên ngành kinh tế nông nghiệp tại trƣờng Đại học KT&QTKD – Đại học
Thái Nguyên. Đến nay tôi đã hoàn thành chƣơng trình khoá học và hoàn thiện
bản luận văn tốt nghiệp này. Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài tôi đã
nhận đƣợc nhiều sự giúp đỡ quý báu của các tập thể và cá nhân. Nhân dịp này
tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới:
– Ban giám hiệu, Khoa Sau đại học cùng các thầy cô giáo trƣờng ĐH
Kinh tế và Quản trị kinh doanh.
– Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo trƣờng ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.
– Cục Thống kê, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thái Nguyên.
– UBND huyện Đồng Hỷ, phòng Thống kê, phòng Nông nghiệp, phòng Tài
nguyên môi trƣờng Huyện Đồng Hỷ và các chủ trang trại nơi tôi trực tiếp điều tra.
– Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo – Tiến sĩ Bùi
Đình Hoà đã nhiệt tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài
và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp đã động viên và
giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành bản luận văn này./.
Thái nguyên, ngày 20 tháng 10 năm 2007
Tác giả
Trần Bích Hồng

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………….. 1
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ……………………………………………………………. 1
2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI …………………………………………………………………………………… 3
2.1. Mục tiêu chung ………………………………………………………………………………. 3
2.2. Mục tiêu cụ thể ………………………………………………………………………………. 3
3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ………………………………………………… 3
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu……………………………………………………………………… 3
3.2. Phạm vi nghiên cứu ………………………………………………………………………… 3
4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN ……………………………………………………… 4
5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN ………………………………………………………………………………. 4
Chƣơng 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI
VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………. 5
1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI ………………. 5
1.1.1. Trang trại và kinh tế trang trại ……………………………………………………… 5
1.1.2. Vai trò và vị trí của kinh tế trang trại …………………………………………….. 8
1.1.3. Đặc trƣng của kinh tế trang trại ……………………………………………………. 9
1.1.4. Tiêu chí nhận dạng trang trại ……………………………………………………… 11
1.1.5. Phát triển kinh tế trang trại …………………………………………………………. 12
1.1.6. Kinh tế trang trại, một hình thức kinh tế phù hợp trong nền kinh tế
thị trƣờng …………………………………………………………………………… 16
1.1.7. Thị trƣờng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của trang trại …….. 17
1.1.8. Các yếu tố ảnh hƣởng khác đến phát triển kinh tế trang trại …………… 21
1.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM …………… 23
1.2.1. Tình hình phát triển trang trại trên thế giới …………………………………… 23
1.2.2. Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam ………………………… 26

1.3.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu ………………………………………………………. 42
1.3.2. Chọn điểm nghiên cứu ……………………………………………………………….. 43
1.3.3. Xử lý và tổng hợp số liệu ……………………………………………………………. 44
1.3.3. Các phƣơng pháp phân tích …………………………………………………………. 44
1.3.4. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu. ………………………………………………… 46
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI
HUYỆN ĐỒNG HỶ …………………………………………………. 50
2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU …………………………………………….. 50
2.1.1. Điều kiện tự nhiên ……………………………………………………………………… 50
2.1.2. Đặc điểm kinh tế – xã hội …………………………………………………………… 61
2.1.3. Đánh giá các điều kiện kinh tế – xã hội ảnh hƣởng tới hiệu quả phát
triển kinh tế trang trại ………………………………………………………………… 71
2.2. THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN ĐỒNG HỶ …………………………………………………………………………………… 72
2.2.1. Tình hình chung về kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Đồng Hỷ
trong những năm vừa qua …………………………………………………………… 72
2.2.2. Tình hình phát triển kinh tế trang trại của Đồng Hỷ ……………………….. 76
2.2.3. Kết quả sản xuất của các mô hình kinh tế trang trại điều tra mẫu …….. 85
2.2.4. Tỷ suất hàng hoá của các trang trại ………………………………………………. 90
2.2.5. Hiệu quả của các mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn Đồng Hỷ ….. 92
2.2.6. Những khó khăn, hạn chế đến sự phát triển kinh tế trang Đồng Hỷ trong
những năm qua …………………………………………………………………………. 95
2.2.7. Phân tích ảnh hƣởng của các nhân tố tới kết quả sản xuất của trang trạng
bằng việc sử dụng mô hình hồi quy ………………………………………………. 101

Chương 3: QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
KINH TẾ TRANG TRẠI ……………………………………………….. 107
3.1. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở ĐỒNG HỶ ……. 107
3.2. ĐỊNH HƢỚNG CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN ………………………………………. 107
3.3. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI CHO ĐỒNG HỶ ……. 110
3.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI ……………….. 112
3.4.1. Giải pháp về thị trƣờng và tiêu thụ sản phẩm ………………………………. 112
3.4.2. Giải pháp về vốn sản xuất kinh doanh ………………………………………… 113
3.4.3. Giải pháp tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng kỹ thuật, nghiệp vụ và quản
lý cho các chủ trang trại và ngƣời lao động trong trang trại ……………………. 115
3.4.4. Giải pháp về quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng ………………………. 115
3.4.5. Giải pháp đẩy mạnh công tác chuyển giao và ứng dụng tiến bộ
khoa học, kĩ thuật, công nghệ vào sản xuất …………………………………. 116
3.4.6. Giải pháp về mở rộng công nghệ chế biến và bảo quản nông sản …… 117
3.4.7. Giải pháp về đất đai ………………………………………………………………….. 118
3.4.8. Mở rộng và tăng cƣờng các hình thức hợp tác ……………………………… 118
3.4.9. Giải pháp cụ thể cho từng loại hình trang trại ……………………………… 118
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ………………………………………………………………………………….. 122
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………………… 122
ĐỀ NGHỊ …………………………………………………………………………………………………………… 124
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1. Loại hình trang trại ở Thái Nguyên năm 2006 …………………………. 40
Bảng 1.2. Thu nhập của trang trại Thái Nguyên năm 2006 ………………………. 41
Bảng 1.3. Số lƣợng mẫu điều tra ở các điểm nghiên cứu …………………………. 44
Bảng 2.1. Đặc điểm địa hình huyện Đồng Hỷ ………………………………………… 51
Bảng 2.2. Vùng sinh thái với các đặc điểm địa hình khác nhau ………………… 51
Bảng 2.3. Đặc điểm đất đai huyện Đồng Hỷ ………………………………………….. 52
Bảng 2.4. Tình hình sử dụng đất đai của huyện Đồng Hỷ qua 3 năm (2004 – 2006) …… 56
Bảng 2.5. Tình hình dân số và lao động của huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2004 – 2006 …… 63
Bảng 2.6. Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật của huyện năm 2006 …………… 68
Bảng 2.7. Kết quả sản xuất các ngành kinh tế huyện Đồng Hỷ giai
đoạn (2004 – 2006) ………………………….. ………………………….. . 69
Bảng 2.8. Loại hình và cơ cấu trang trại của huyện trong giai đoạn
2004-2006 ………………………………………………………………………… 73
Bảng 2.9. Các loại hình trang trại của Huyện phân bố theo các đơn vị hành
chính năm 2006 ………………………………………………………………….. 74
Bảng 2.10. Các loại hình trang trại của huyện Đồng Hỷ phân bố theo vùng
sinh thái năm 2006 ……………………………………………………………… 76
Bảng 2.11. Quy mô diện tích của các trang trại năm 2006 ……………………….. 77
Bảng 2.12. Số lƣợng vật nuôi, diện tích nuôi trồng thuỷ sản của các trang trại
năm 2006 (tính bình quân một trang trại) ………………………………. 78
Bảng 2.13. Thực trạng nhân khẩu và lao động của các loại hình trang trại
Đồng Hỷ năm 2006 (tính bình quân cho 1 trang trại)……………… 79
Bảng 2.14. Thực trạng đất nông nghiệp của các mô hình trang trại huyện
Đồng Hỷ năm 2006 (tính bình quân cho 1 trang trại)………………. 81
Bảng 2.15. Nguồn vốn SXKD của các mô hình trang trại năm 2006 …………………. 83

Bảng 2.16 Giá trị sản xuất bình quân của các mô hình trang trại phân theo cơ
cấu nguồn thu – 2006 …………………………………………………………… 87
Bảng 2.17 Tình hình chế biến và tiêu thụ sản phẩm ở các trang trại
ở Đồng Hỷ năm 2006 …………………………………………………………. 88
Bảng 2.18. Các yếu tố gây rủi ro và mức độ rủi ro đối với các trang trại điều
tra năm 2006 ………………………………………………………………………. 89
Bảng 2.19. Tỷ suất giá trị hàng hoá của các trang trại điều tra năm 2006 …… 91
Bảng 2.20. Hiệu quả kinh tế của các mô hình trang trại ở Đồng Hỷ
năm 2006 (tính bình quân một trang trại) ……………………………… 93
Bảng 2.21 Khả năng tiếp cận thị trƣờng của các trang trại năm 2006 ………… 96
Bảng 2.22 Giá cả, chất lƣợng và mức độ cạnh tranh của thị trƣờng nông
nghiệp năm 2006 ………………………………………………………………… 97
Bảng 2.23. Ý kiến về một số quyết định trong SXKD của các chủ trang trại ………. 98
Bảng 2.24. Mô tả biến sử dụng trong mô hình hàm CD …………………………. 102
Bảng 2.25. Kết quả ƣớc lƣợng hồi quy hàm CD ……………………………………. 103
Bảng 2.26. Mô tả biến sử dụng trong mô hình hàm CD …………………………. 104
Bảng 2.27. Kết quả ƣớc lƣợng hồi quy hàm CD ……………………………………. 106
Bảng 3.1. Ma Trận SWOT của Trang Trại Đồng Hỷ ……………………………. 108
Bảng 3.2. Mục tiêu phát triển kinh tế của các trang trại trên địa bàn huyện
Đồng Hỷ …………………………………………………………………………… 111

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1. Các quan hệ kinh tế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
của trang trại ………………………………………………………………………… 6
Sơ đồ 1.2. Mối quan hệ ba mặt cơ bản của trang trại ………………………………… 7
Sơ đồ 1.3. Tính hệ thống của trang trại …………………………………………………… 8
Sơ đồ 1.4. Ba yếu tố cơ bản hình thành và phát triển kinh tế trang trại …………………… 18
Sơ đồ 1.5. Tác động của yếu tố chính sách đến kinh tế trang trại ……………… 19
Sơ đồ 1.6. Quá trình phát triển của kinh tế nông hộ thành kinh tế trang trại …………………. 20
Sơ đồ 1.7. Tác động của nền kinh tế thị trƣờng tới kinh tế trang trại ………………….. 21
Sơ đồ 3.1: Tổ Chức Mối Quan Hệ giữa các tổ chức dịch vụ và trang trại … 114
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1: Đặc điểm khí hậu thời tiết trong các tháng năm 2006 của huyện
Đồng Hỷ ……………………………………………………………………….. 54
Biểu đồ 2.2. Cơ cấu sử dụng đất của huyện Đồng Hỷ năm 2006 (%) ………… 59
Biểu đồ 2.3. Cơ cấu lao động của huyện năm 2006 …………………………………. 65
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu dân tộc của huyện Đồng Hỷ năm 2006 …………………….. 66
Biểu đồ 2.5: Giá trị gia tăng của các nghành kinh tế Huyện Đồng Hỷ ……… 70

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CNH Công nghiệp hoá
CPTG (IC) Chi phí trung gian
GTSX (GO) Giá trị sản xuất
GTGT(VA) Giá trị gia tăng
HTX Hợp tác xã
TW Trung Ƣơng
KTTT Kinh tế trang trại
VACR Vƣờn ao chuồng rừng

MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Quá trình chuyển đổi từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá
là xu hƣớng phát triển tất yếu của kinh tế nông hộ. Theo xu hƣớng này, một số
nông dân phát triển kinh tế thành công, tích luỹ đƣợc vốn liếng, thuê mƣớn thêm
lao động, mạnh dạn ứng dụng các thành tựu khoa học vào sản xuất kinh doanh, họ
trở nên ngày càng có ƣu thế hơn về năng lực, kết quả và hiệu quả sản xuất so với
các hộ khác. sự phát triển kinh tế nông hộ sẽ dẫn tới xu hƣớng phân hoá về quy
mô và trình độ sản xuất… và kết quả làm xuất hiện loại hình kinh tế trang trại.
Trang trại là hình thức doanh nghiệp nhỏ trực tiếp sản xuất ra nông sản
phẩm, là đối tƣợng để phát triển nền nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng
hoá. Kinh tế trang trại là bƣớc phát triển cao có tính quy luật của kinh tế nông
hộ, là mô hình sản xuất đã có từ rất lâu, mang tính chất phổ biến và không
ngừng phát triển cho đến nay. Trang trại là một loại hình sản xuất nông
nghiệp khá phổ biến và đang đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông
nghiệp ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.
Ở Việt Nam, kinh tế trang trại đã có từ lâu nhƣng trang trại gia đình
mới chỉ phát triển từ đầu thập kỷ 90 sau khi có Nghị quyết 10 của Bộ chính trị
và luật đất đai ra đời (1993) với đầy đủ 5 quyền: chuyển đổi, chuyển nhƣợng,
cho thuê, thừa kế và thế chấp.
Phát triển kinh tế trang trại là xu hƣớng tất yếu trong sản xuất nông
nghiệp, nông thôn hiện nay. Sự phát triển của trang trại đã góp phần khai thác
thêm nguồn vốn trong dân, mở mang thêm diện t ích đất trống, đồi núi trọc,
đất hoang hoá, nhất là ở các vùng trung du, miền núi và ven biển, tạo thêm việc
làm cho ngƣời lao động nông thôn, góp phần xoá đói giảm nghèo, tăng thêm nông
sản hàng hoá, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn,

tạo ra sự cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trƣờng, nhằm phát triển một nền nông
nghiệp bền vững. Một số trang trại đã góp phần sản xuất và cung ứng giống tốt,
làm dịch vụ, kỹ thuật tiêu thụ sản phẩm cho nông dân trong vùng.
Cùng với sự phát triển của nông nghiệp cả nƣớc, kinh tế trang trại của
Tỉnh Thái Nguyên nói chung và kinh tế trang trại của huyện Đồng Hỷ nói
riêng thực sự phát triển từ khi có chỉ thị 100 CT/TW (tháng 1 n ăm 1981) và
nghị quyết 10 của bộ chính trị (Tháng 4 năm 1998). Huyện Đồng Hỷ là một
khu vực quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Thái Nguyên, n ơi cung cấp
lƣơng thực, thực phẩm, sản phẩm hàng hóa nông nghiệp. Nơi đây hội tụ
những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế trang trại nh ƣ: nguồn gốc
trang trại ở khu vực này đã có từ lâu, nhân dân cần cù lao động, phát triển
kinh tế trang trại đã đƣợc các cấp chính quyền quan tâm, giao thông thuận lợi
cho sự phát triển giao lƣu hàng hóa, đất đai thuận lợi cho phát triển cây công
nghiệp dài ngày nhƣ chè, gỗ, cây ăn quả nhƣ vải, na, hồng… tạo việc làm cho
hàng trăm lao động cho nông dân. Bên cạnh những thuận lợi còn gặp không ít
những khó khăn làm cản trở cho việc phát triển kinh tế trang trại nhƣ: chủ
trang trại còn thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật, khó kh ăn về tiêu thụ sản
phẩm, thiếu vốn, lao động trang trại chƣa qua đào tạo. hầu hết các chủ trang
trại có nguyện vọng đƣợc vay vốn ngân hàng với số lƣợng lớn, thời gian dài,
lãi suất ƣu đãi để đầu tƣ vào các loại hình mới có hiệu quả nhƣ cây lâu năm,
nuôi trồng thủy sản với mô hình lớn…
Phát triển kinh tế trang trại là hƣớng đi đúng đắn, cần đƣợc quan tâm
giúp đỡ bằng các chính sách hợp lý, góp phần khai thác một cách có hiệu quả
và bền vững tiềm năng đất đai, lao động ở địa phƣơng. Vì vậy, tôi chọn đề tài
“Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại tại địa
bàn huyện Đồng hỷ, tỉnh Thái Nguyên”.

2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
2.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại, tìm kiếm
những giải pháp kinh tế chủ yếu thúc đẩy phát triển tốt hơn nữa kinh tế trang
trại trên địa bàn huyện Đồng hỷ góp phần tăng thu nhập và tạo việc làm cho
ngƣời động trên địa bàn Huyện.
2.2. Mục tiêu cụ thể
– Hệ thống hoá đƣợc những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn về
kinh tế trang trại.
– Phân tích đánh giá đƣợc thực trạng về các nguồn lực sản xuất và kết
quả sản xuất kinh doanh của các mô hình trang trại.
– Thông qua quá trình nghiên cứu tìm ra những nhân tố cản trở sự phát
triển kinh tế trang trại của huyện, nguyên nhân của nó (cả nguyên nhân khách
quan và chủ quan). Phát hiện những nhân tố thuận lợi còn tiềm ẩn, (cả về điều
kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội)
Đƣa ra phƣơng hƣớng và giải pháp kinh t ế chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình
phát triển kinh tế trang tr ại ở Huyện Đồng hỷ phù hợp với yêu c ầu của thị trƣờng.
3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu
Đối tƣ ợng nghiên cứu của đề tài là các vấn đề về thực trạng và giải pháp
phát triển kinh tế trang tr ại tại địa bàn Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
* Về nội dung nghiên cứu
+ Nghiên cứu tình hình cơ bản của các trang trại ở huyện.
+ Nghiên cứu nội dung hoạt động của các loại hình KTTT của Huyện
(loại hình trang trại, quy mô sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và thu nhập).

+ Những khó khăn, thuận lợi trong quá trình sản xuất và phát triển trang
trại (cơ chế chính sách, điều kiện nội tại của các trang trại và các điều kiện
khách quan tác động hạn chế tới sự phát triển). Những tiềm ẩn chƣa đƣợc khai
thác cần đƣợc đƣa vào phục vụ cho sự phát triển của các trang trại ở huyện.
* Về thời gian
Đề tài tập trung nghiên cứu sự phát triển kinh tế trang trại của Huyện Đồng hỷ
trong khoảng thời gian từ n ă m 2004 đến n ă m 2006, số liệu đ iều tra khảo sát n ă m 2006
* Về không gian
Đề tài nghiên cứu trên phạm vi huyện Đồng hỷ – tỉnh Thái Nguyên.
4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN
Hệ thống hoá lý luận cơ bản về kinh tế trang trại ở Việt Nam, tổng kết
những mô hình, kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam nói
chung và ở Đồng Hỷ nói riêng.
Chỉ ra thực trạng phát triển của các mô hình kinh tế trang trại của Đồng
Hỷ trong những năm vừa qua. Đồng thời phân tích các nhân tố ảnh hƣởng tới
sự phát triển cũng nhƣ hiệu quả của các mô hình kinh tế trang trại của Đồng Hỷ.
Đƣa ra một số các giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại ở Huyện
Đồng Hỷ trong những năm tới.
5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
Bố cục của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm 3 chƣơng.
Đƣợc thể hiện ở 125 trang (không kể phần tài liệu tham khảo và phụ lục) gồm
31 bảng, 8 sơ đồ, 5 biểu đồ và 1 bản đồ.
Chƣơng 1: Cơ sở khoa học về phát triển kinh tế trang trại và phƣơng
pháp nghiên cứu.
Chƣơng 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại Huyện Đồng Hỷ
Chƣơng 3: Quan điểm, định hƣớng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại.
Các chƣơng phần của luận văn đƣợc trình bày nhƣ sau đây:

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s