THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN


MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa .
Lời cam đoan……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………. i
Lời cảm ơn…………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………… ii
Mục lục……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………. iii
Danh mục các chữ viết tắt………………………………………………………………………………………….. …………………. vi
Danh mục các bảng trong Luận văn……………………………………………………………………………………… vii
Danh mục các biểu đồ trong Luận văn……………………………………………………………………………….. viii
Mở đầu…………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………..
1. Tính cấp thiết của đề tài ………………………………………………………………………………………………………….. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu………………………………………………………………………………………………. ……………………. 2
3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………………………………… . 2
4. Đóng góp mới của Luận văn…………………………………………………………………………………………………. 3
5. Bố cục của Luận văn…………………………………………………………………………………………………………….. …….. 3
Chương 1: Cơ sở khoa học và Phương pháp nghiên cứu…………………………… 4
1.1. Cơ sở khoa học của ngân sách cấp Huyện và quản lý ngân sách
cấp Huyện…………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………….. 4
1.1.1. Ngân sách nhà nước, ngân sách cấp huyện…………………………………………………….. . 4
1.1.1.1. Ngân sách nhà nước và hệ thống ngân sách nhà nước …………………….. 4
1.1.1.2. Ngân sách cấp huyện………………………………………………………………………… ………………………….. 7
1.1.2. Quản lý ngân sách cấp huyện……………………………………………………………………… ……………… 11
1.1.2.1. Nguyên tắc cơ bản về quản lý ngân sách nhà nước…………………………….. 11
1.1.2.2. Nội dung quản lý ngân sách cấp huyện…………………………………………………………. 12
1.1.2.3. Cân đối thu chi ngân sách cấp huyện……………………………………………………………… . 15
1.1.2.4. Điều chỉnh dự toán ngân sách cấp huyện……………………………………………………. 16

1.1.2.5. Quyết toán ngân sách cấp huyện…………………………………………………………………. ……… 17
1.1.3. Câu hỏi nghiên cứu……………………………………………………………………………………………………….. 20
1.2.Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………………………….. ……………………… 20
1.2.1. Chọn địa điểm nghiên cứu………………………………………………………………………………………….. … 20
1.2.2. Các phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………………………………….. . 21
1.2.3. Kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước, ngân sách cấp huyện
trên thế giới và ở Việt Nam………………………………………………………………………………………………………… .. 23
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở
tỉnh Thái Nguyên……………………………………………………………. …………………………………………………………………. 34
2.1. Đặc điểm của tỉnh Thái Nguyên …………………………………………………………………………… …….. 34
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên …………………………………………………………………………………………………………….. … 34
2.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên ……………………………………………………. 34
2.2. Thực trạng công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên 39
2.2.1. Tình hình thu, chi, lập dự toán, quyết toán ngân sách cấp huyện
ở tỉnh Thái Nguyên ……………………………………………………………………………………………………………………………. 39
2.2.1.1. Tình hình thu ngân sách …………………………………………………………………………………………….. 39
2.2.1.2. Về chi ngân sách ……………………………………………………………………………………………………………… 47
2.2.1.3. Về công tác lập dự toán, tình hình thực hiện thu chi, quyết
toán ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên …………………………………………………………… 55
2.2.2. Thực trạng công tác quản lý ngân sách ở các huyện chọn điển
hình nghiên cứu……………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
2.2.2.1. Thành phố Thái Nguyên ……………………………………………………………………………………………. 56
2.2.2.2. Huyện Định Hoá ……………………………………………………………………………………………………………… 65
2.3. Một số kết quả đã đạt được và những tồn tại trong công tác quản
lý ngân sách huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ………………………………………………… 72
2.3.1. Kết quả đạt được ………………………………………………………………………………………………………………….. 72
2.3.2. Những hạn chế ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.3.3. Nguyên nhân hạn chế ……………………………………………………………………………………………………….. 85
Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác
quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên …………………………………………… 87
3.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các huyện, thành
phố, thị xã ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2010 …………………………………………………………… 87
3.2. Quan điểm về công tác quản lý ngân sách cấp Huyện ở Tỉnh Thái
Nguyên đến năm 2010 ……………………………………………………………………………………………………………………. 89
3.3. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện
ở tỉnh Thái Nguyên ……………………………………………………………………………………………………………………………. 90
3.3.1. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng dự toán ……………………………………… 90
3.3.2. Tăng cường kiểm tra kiểm soát các khoản thu ngân sách…………………… 92
3.3.3. Tăng cường kiểm soát chi ngân sách ………………………………………………………………….. 94
3.3.4. Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ……………… 96
3.3.5. Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý ngân sách…………………. 98
3.3.6. Một số giải pháp khác ……………………………………………………………………………………………………… 99
Kết luận và kiến nghị ……………………………………………………………………………………………………………………. 103
1. Kết luận …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103
2.. Một số đề nghị ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 104
2.1. Đối với Trung ương ……………………………………………………………………………………………………………….. 105
2.2. Đối với tỉnh Thái Nguyên…………………………………………………………………………………………………… 107
Danh mục tài liệu tham khảo………………………………………………………………………………………………………. 108

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ
CTN Công thương nghiệp
CHLB Đức Cộng hoà liên bang Đức
DN Doanh nghiệp
DNNN Doanh nghiệp nhà nước
DNTN Doanh nghiệp tư nhân
DT Dự toán
HĐND Hội đồng Nhân dân
HTX Hợp tác xã
NQD Ngoài quốc doanh
NS Ngân sách
QSD Quyền sử dụng
SHNN Sở hữu Nhà Nước
TĐTT Tốc độ tăng thu
TDTT Thể dục thể thao
TH Thực hiện
TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
TT Tỉ trọng
TTATXH Trật tự an toàn xã hội
UBND Uỷ ban Nhân Dân
VAT Thuế giá trị gia tăng
VHTT Văn hoá thông tin
XNQD Xí nghiệp quốc doanh

DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 2.1. Đơn vị hành chính, diện tích và dân số tỉnh Thái Nguyên thời
điểm 31/12/2006
35
Bảng 2.2. Một số chỉ tiêu về tăng trưởng và cơ cấu kinh tế của tỉnh Thái
Nguyên qua 3 năm
37
Bảng 2.3. Tổng hợp thu ngân sách cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái
Nguyên năm 2004- 2006.
43
Bảng 2.4. Tình hình thu ngân sách nhà nước cấp Huyện năm 2004 45
Bảng 2.5. Tình hình thu ngân sách nhà nước cấp Huyện năm 2005 46
Bảng 2.6. Tình hình thu ngân sách nhà nước cấp Huyện năm 2006 47
Bảng 2.7. Tổng hợp chi ngân sách nhà nước cấp Huyện tỉnh Thái
Nguyên năm 2004 – 2006
51
Bảng 2.8. Tình hình chi ngân sách cấp Huyện tỉnh Thái Nguyên năm 2004 52
Bảng 2.9. Tình hình chi ngân sách cấp Huyện tỉnh Thái Nguyên năm 2005 53
Bảng 2.10. Tình hình chi ngân sách cấp Huyện tỉnh Thái Nguyên năm 2006 54
Bảng 2.11. Tổng hợp thu ngân sách thành phố Thái Nguyên 57
Bảng 2.12. Tổng hợp chi ngân sách thành phố Thái Nguyên 61
Bảng 2.13. Tổng hợp thu ngân sách Huyện Định Hoá 68
Bảng 2.14. Tổng hợp chi ngân sách Huyện Định Hoá 71
Bảng 2.15. Dự toán giao chi năm 2006 của các phường xã thuộc Huyện
Định Hoá và thành phố Thái Nguyên
77
Bảng 2.16. Tổng hợp dự toán và quyết toán thu chi năm 2005 83

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Trang
Biểu đồ 2.1. Giá trị tổng sản phẩm Tỉnh Thái Nguyên năm 2004 – 2006 38
Biểu đồ 2.2. Cơ cấu kinh tế tỉnh Thái Nguyên năm 2004 – 2006 38
Biểu đồ 2.3. Tổng hợp thu ngân sách nhà nước cấp Huyện tỉnh Thái Nguyên 40
Biểu đồ 2.4. Tỷ trọng các nguồn thu NSNN cấp huyện năm 2006 41

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm qua, cùng với sự đổi mới chung của đất nước và thực
hiện chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước, quản lý ngân
sách nhà nước cũng đã có những bước cải cách, đổi mới và đạt được một số
thành tựu đáng kể; Đặc biệt là từ khi Luật ngân sách nhà nước được Quốc hội
khoá XI kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16/12/2002 và có hiệu lực thi hành từ
năm ngân sách 2004 với mục tiêu và ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc
quản lý và điều hành ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế- xã hội; Tăng
cường tiềm lực tài chính đất nước; quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia;
xây dựng ngân sách nhà nước lành mạnh, thúc đẩy vốn và tài sản nhà nước
tiết kiệm, hiệu quả; Tăng tích luỹ để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước; Đảm bảo các nhiệm vụ quốc phòng an ninh và đối ngoại.
Ngân sách nhà nước là một khâu quan trọng trong điều tiết kinh tế vĩ
mô. Ngân sách huyện, thành phố là một bộ phận cấu thành ngân sách nhà
nước, là công cụ để chính quyền cấp huyện, thành phố thực hiện các chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình quản lý kinh tế xã hội, an ninh
quốc phòng. Luật ngân sách nhà nước năm 2002 là cơ sở pháp lý cơ bản để tổ
chức quản lý ngân sách nhà nước nói chung và ngân sách cấp huyện nói riêng
nhằm phục vụ cho công cuộc đổi mới đất nước. Song thực tế hiện nay những
yếu tố, điều kiện tiền đề chưa được tạo lập đồng bộ, làm cho quá trình quản lý
ngân sách các cấp đạt hiệu quả thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu mà luật ngân
sách đặt ra.
Trong hoàn cảnh đó, tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, đổi mới
quản lý thu, chi ngân sách sẽ tạo điều kiện tăng thu ngân sách và sử dụng
ngân sách quốc gia tiết kiệm, có hiệu quả hơn; giúp chúng ta sớm đạt được

mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đáp ứng được yêu cầu phát
triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
Thực tế tại thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công và các huyện tại
tỉnh Thái Nguyên, công tác quản lý ngân sách còn nhiều bất cập, thu ngân
sách hàng năm không đủ chi, tỉnh phải trợ cấp cân đối thì vấn đề tăng cường
quản lý ngân sách càng trở nên cấp bách. Cụ thể năm 2004: Thu ngân sách
trên địa bàn được hưởng là 221.063 triệu đồng, chi là 739.312 triệu đồng, trợ
cấp của tỉnh là 547.817 triệu đồng; Năm 2005 Thu ngân sách trên địa bàn
được hưởng là 258.469 triệu đồng, chi là 609.917 triệu đồng, trợ cấp của tỉnh
là 354.872 triệu đồng; Năm 2006 Thu ngân sách trên địa bàn được hưởng là
301.116 triệu đồng, chi là 776.150 triệu đồng, trợ cấp của tỉnh là 437.320 triệu
đồng, do vậy trong bối cảnh đó việc nghiên cứu “Thực trạng và giải pháp
chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh
Thái Nguyên” là thực sự cần thiết về cả mặt lý luận cũng như thực tiễn.
2. Mục tiêu nghiên cứu
* Mục tiêu chung: Trên cơ sở làm rõ những lý luận cơ bản, đánh giá đúng
thực trạng tình hình quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên từ đó đề
xuất giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện
ở tỉnh Thái Nguyên, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên.
* Mục tiêu cụ thể :
– Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý ngân sách cấp huyện.
– Đánh giá thực trạng tình hình quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên.
– Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý
ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứ là: Công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp
huyện bao gồm Thành phố, thị xã và các huyện ở tỉnh Thái Nguyên.

* Phạm vi nghiên cứu:
– Về không gian: Nghiên cứu trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên.
– Về thời gian: Tài liệu tổng quan được thu thập trong khoảng thời gian
từ những tài liệu đã công bố từ năm 2000 đến nay; Số liệu điều tra thực trạng
chủ yếu trong 3 năm 2004 – 2006.
* Về Nội dung: Tập trung nghiên cứu những vấn đề về quản lý ngân
sách cấp huyện ở Tỉnh Thái Nguyên. Trong đó đại diện là thành phố Thái
Nguyên, huyện Định Hoá.
4. Đóng góp mới của luận văn
Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về ngân sách huyện và quản lý
ngân sách nhà nước cấp huyện.
Phân tích rõ thực trạng của công tác quản lý ngân sách cấp huyện, điển
hình là thành phố Thái Nguyên, Huyện Định Hoá.
Kiến nghị với các cấp các ngành bổ sung sửa đổi chính sách chế độ,
chế tài, nhằm quản lý tốt hơn đối với ngân sách nhà nước cấp huyện.
5 . Bố cục của luận văn: Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm ba chương.
Chƣơng I . Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu .
Chƣơng II. Thực trạng công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên.
Chƣơng III. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý
ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên.

Chƣơng 1
CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ QUẢN LÝ NGÂN
SÁCH CẤP HUYỆN
1.1.1. Ngân sách nhà nƣớc, ngân sách cấp huyện
1.1.1.1. Ngân sách nhà nước và hệ thống ngân sách nhà nước
* Khái niệm: Ngân sách nhà nước là một phạm trù kinh tế lịch sử gắn
liền với sự ra đời của Nhà nước, gắn liền với sự xuất hiện và phát triển của
kinh tế hàng hoá tiền tệ[10]. Nói cách khác, sự ra đời của nhà nước, sự tồn tại
của kinh tế hàng hoá là những điều kiện cần và đủ cho sự phát sinh tồn tại và
phát triển của ngân sách nhà nước. Hai tiền đề nói trên xuất hiện rất sớm
trong lịch sử, những thuật ngữ ngân sách Nhà nước lại xuất hiện muộn hơn,
vào buổi bình minh của phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa. Thuật ngữ
này chỉ các khoản thu và các khoản chi của Nhà nước được thể chế hoá bằng
phương pháp luật do cơ quan lập pháp quyết định còn việc điều hành ngân
sách nhà nước trong thực tiễn do cơ quan hành pháp thực hiện. Trong thực tế,
vai trò điều hành ngân sách nhà nước của Chính phủ ta rất lớn nên còn thuật
ngữ ” Ngân sách Chính phủ” mà thực ra là nói tới ngân sách nhà nước.
Biểu hiện bên ngoài, ngân sách nhà nước là một bảng dự toán thu chi
bằng tiền của Nhà nước trong một khoảng thời gian nhất định thường là một
năm. Chính phủ dự toán các nguồn thu vào quỹ ngân sách nhà nước, đồng
thời dự toán các khoản chi cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an
ninh quốc phòng, từ quỹ ngân sách nhà nước, và bảng dự toán này phải được
Quốc hội phê chuẩn. Như vậy, đặc trưng chủ yếu của ngân sách nhà nước là
tính dự toán các khoản thu chi bằng tiền của Nhà nước trong một thời gian
nhất định, thường là một năm.

Trong thực tiễn hoạt động Ngân sách nhà nước là hoạt động thu (tạo thu)
và chi tiêu (sử dụng) quỹ tiền tệ của Nhà Nước, làm cho nguồn tài chính vận
động giữa một bên là Nhà nước với một bên là các chủ thể kinh tế, xã hội
trong quá trình phân phối tổng sản phẩm quốc dân dưới hình thức giá trị.
Đằng sau các hoạt động thu chi đó chứa đựng các mối quan hệ kinh tế giữa
Nhà nước với chủ thể khác. Nói cách khác, ngân sách nhà nước phản ánh mối
quan hệ kinh tế giữa Nhà nước với các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế – Xã
hội và trong phân phối tổng sản phẩm xã hội. Thông qua việc tạo lập, sử dụng
quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước chuyển dịch một bộ phận thu nhập bằng
tiền của các chủ thể thành thu nhập của Nhà nước và nhà nước chuyển dịch
thu nhập đó đến các chủ thể được thụ hưởng nhằm thực hiện các chức năng,
nhiệm vụ của Nhà Nước.
Thứ nhất, ngân sách nhà nước là kế hoạch tài chính vĩ mô trong các kế
hoạt tài chính của Nhà nước để quản lý các hoạt động Kinh tế – Xã hội.
Thứ hai, xét về mặt thực thể, ngân sách nhà nước là quỹ tiền tệ tập trung
lớn nhất của Nhà nước.
Thứ ba, ngân sách nhà nước là khâu chủ đạo trong hệ thống các khâu tài chính.
Các nguồn tài chính được tập trung vào ngân sách nhà nước nhờ vào
việc nhà nước tham gia vào quá trình phân phối và phân phối lại các nguồn tài
chính quốc gia dưới hình thức thuế và các hình thức thu khác. Toàn bộ các
nguồn tài chính trong ngân sách nhà nước của chính quyền nhà nước các cấp
là nguồn tài chính mà Nhà Nước trực tiếp nắm giữ, chi phối. Nó là nguồn tài
chính cơ bản để nhà nước thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình.
Nguồn tài chính này giữ vị trí chủ đạo trong tổng nguồn tài chính của xã hội
và là công cụ để Nhà Nước kiểm soát vĩ mô và cân đối vĩ mô.
Từ sự phân tích biểu hiện bên ngoài và thực chất bên trong của ngân sách
nhà nước, ta có thể đưa ra quan niệm chung về ngân sách nhà nước như sau:

Xét theo hình thức biểu hiện bên ngoài và ở trạng thái tĩnh, ngân sách
nhà nước là một bảng dự toán thu chi bằng tiền của Nhà nước trong một
khoảng thời gian nhất định, thường là một năm.
Xét về thực chất và ở trạng thái động, ngân sách nhà nước là kế hoạch tài
chính vĩ mô và là khâu tài chính chủ đạo của hệ thống tài chính nhà nước,
được Nhà nước sử dụng để phân phối một bộ phận của cải xã hội dưới hình
thức giá trị nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Ngân
sách nhà nước phản ánh các quan hệ kinh tế giữa nhà nước và các chủ thể
trong xã hội, phát sinh khi Nhà nước tham gia phân phối các nguồn tài chính
theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp là chủ yếu.
Theo Luật ngân sách nhà nước năm 2002, Ngân sách Nhà nước được đề
cập như sau:”Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà Nước
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong
một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà Nước”.[13]
* Hệ thống ngân sách nhà nước: Hệ thống các cấp ngân sách nhà nước
là tổng thể các cấp ngân sách gắn bó hữu cơ với nhau, có mối quan hệ ràng
buộc chặt chẽ với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu chi của từng
cấp ngân sách.[10]
Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước luôn gắn liền với việc tổ chức bộ
máy nhà nước và vai trò, vị trí bộ máy đó trong quá trình phát triển kinh tế, xã
hội của đất nước, trên cơ sở hiến pháp, mỗi cấp chính quyền có một cấp ngân
sách riêng cung cấp phương tiện vật chất cho cấp chính quyền đó thực hiện
chức năng, nhiệm vụ của mình trên vùng lãnh thổ. Việc hình thành hệ thống
chính quyền nhà nước các cấp là một tất yếu khách quan nhằm thực hiện chức
năng, nhiệm vụ của nhà nước trên mọi vùng của đất nước. Sự ra đời của hệ
thống chính quyền nhà nước là tiền đề để tổ chức hệ thống ngân sách nhà
nước nhiều cấp.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s