TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN


LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình học tập và tiến hành nghiên cứu Luận văn này tôi
đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các cá nhân và tập thể. Tôi xin có lời
cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các tập thể và cá nhân đã tạo điều kiện giúp
đỡ tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Trước hết, tôi xin chân thành gửi lời
cảm ơn tới TS. Nguyễn Khánh Doanh người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ
tôi trong suốt quá trình tiến hành thực hiện đề tài này.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế và
Quản trị Kinh doanh, Ban chủ nhiệm Khoa Sau đại học, các thầy cô giáo đã
trực tiếp tham gia giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập.
Tôi xin chân thành cảm ơn UBND huyện Đại Từ; Ngân hàng Chính
sách Xã hội huyện Đại Từ; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
huyện Đại Từ; cán bộ thống kê và các hộ được điều tra ở các xã Cù Vân,
Hùng Sơn và Minh Tiến đã tạo điều kiện cho tôi trong việc thu thập số liệu và
thông tin phục vụ cho đề tài./.

MỤC LỤC Trang
Trang phụ bìa i
Lời cam đoan ii
Lời cảm ơn iii
Mục lục iv
Danh mục các chữ viết tắt vii
Danh mục các bảng biểu vii
Danh mục các sơ đồ, biểu đồ ix
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
2.1. Mục tiêu chung 2
2.2. Mục tiêu cụ thể 3
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3
3.1. Đối tượng nghiên cứu 3
3.2. Phạm vi nghiên cứu 3
3.2.1. Nội dung nghiên cứu 3
3.2.2. Phạm vi thời gian 4
3.2.3. Phạm vi không gian 4
4. Ý nghĩa khoa học và đóng góp mới của luận văn 4
5. Bố cục của luận văn 4
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VỀ TÍN DỤNG VÀ
CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học 5
1.1.1. Cơ sở lý luận về tín dụng 5
1.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và các hình thức tín dụng 5
1.1.1.2. Lãi suất tín dụng 8
1.1.1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng 10
1.1.1.4. Hộ nông dân với tín dụng 12
1.1.2. Cơ sở thực tiễn 20
1.1.2.1. Hoạt động tín dụng Nông nghiệp – Nông thôn hiện nay ở một số
nước trên thế giới và ở Việt Nam
20
1.1.2.2. Hệ thống các tổ chức tín dụng phục vụ cho phát triển kinh tế nông
nghiệp của Việt Nam
29

1.1.2.3. Tổng quan tài liệu đã nghiên cứu về tác động của tín dụng đến
phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn
34
1.1.2.4. Bài học kinh nghiệm của Việt Nam và chính sách tín dụng phát
triển kinh tế nông nghiệp – nông thôn
37
1.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 41
1.2.1. Phương pháp thu thập thông tin 41
1.2.1.1. Thu thập tài liệu thứ cấp 41
1.2.1.2. Thu thập tài liệu sơ cấp 41
1.2.1.3. Xử lý số liệu ban đầu 42
1.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 43
1.2.2.1. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 43
1.2.2.2. Phương pháp thống kê so sánh 44
1.2.2.3. Phương pháp hàm sản xuất 45
CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ
2.1. Đặc điểm điều kiện Tự nhiên – Kinh tế – Xã hội 46
2.1.1. Vị trí địa lý, đặc điểm khí hậu, địa hình 46
2.1.2. Tài nguyên thiên nhiên 46
2.1.3. Đặc điểm Kinh tế – xã hội 47
2.1.2.1. Đặc điểm xã hội 47
2.1.2.2. Đặc điểm kinh tế 48
2.1.4. Đánh giá chung về ảnh hưởng của điều kiện TN-KT-XH đến phát
triển kinh tế nông nghiệp – nông thôn huyện Đại Từ
52
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng huyện Đại Từ 53
2.2.1. Tình hình cung ứng vốn tín dụng đầu tư cho phát triển kinh tế nông
nghiệp của Ngân hàng CSXH huyện Đại Từ
53
2.2.1.1. Tình hình đầu tư vốn tín dụng cho phát triển kinh tế nông nghiệp
của Ngân hàng CSXH huyện Đại Từ
54
2.2.1.2. Kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH huyện Đại Từ 60

2.2.2. Tình hình cung ứng vốn tín dụng đầu tư cho phát triển kinh tế
nông nghiệp của Ngân hàng NN&PTNT huyện Đại Từ
61
2.2.2.1. Tình hình đầu tư vốn tín dụng cho phát triển kinh tế nông nghiệp
của Ngân hàng NN&PTNT huyện Đại Từ
62
2.2.2.2. Kết quả hoạt động của NN&PTNT huyện Đại Từ trong giai đoạn
2006-2008
65
2.3. Tình hình sử dụng vốn vay của các hộ nông dân 65
2.3.1. Đặc điểm của các hộ được điều tra 66
2.3.2. Nhu cầu vay vốn của các hộ điều tra 69
2.3.2.1. Số lượng hộ có nhu cầu vay vốn với các mức lãi suất 69
2.3.2.2. Nhu cầu về mức vốn vay 70
2.3.2.3. Nhu cầu thời gian vay vốn 71
2.3.3. Tình hình sử dụng vốn va y cho sản xuất KD của các hộ điều tra 71
2.4. Tác động của tín dụng tới thu nhập hộ nông dân 74
2.4.1. Tác động của tín dụng với thu nhập của hộ nông dân 74
2.4.2. Tác động của tín dụng đối với lao động việc làm và xoá đói giảm nghèo 75
2.4.2.1. Hộ vay vốn để mở rộng sản xuất 75
2.4.2.2. Hộ vay vốn để đầu tư ngành sản xuất mới 76
2.4.3. Các nhân tố tác động đến thu nhập của hộ 77
CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
3.1. Định hƣớng, mục tiêu phát triển hoạt động tín dụng nông thôn 82
3.2. Giải pháp về tăng hiệu quả sử dụng vốn của hộ 84
3.2.1. Giải pháp chung cho các nhóm hộ 87
3.2.2. Giải pháp cho nhóm hộ nghèo và nhóm hộ trung bình 84
3.2.3. Giải pháp cho nhóm hộ khá 86
3.3. Giải pháp về thị trƣờng vốn tín dụng huyện Đại Từ 88
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO 93
PHỤ LỤC 95
Kết quản phân tích hàm Cobb-Douglas 95
Phiếu điều tra hộ 99

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
ĐVT Đơn vị tính
GDP Tổng sản phẩm quốc nội
KD Kinh doanh
PBoC Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc
NHCSXH Ngân hàng Chính sách Xã hội
NHNN&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
NHTMCP Ngân hàng Thương mại cổ phần
TN – KT – XH Tự nhiên – Kinh tế – Xã hội
TW Trung ương
UBND Uỷ ban nhân dân
UD Ngân hàng làng xã Indonesia

MỤC DANH CÁC BẢNG
Bảng 1 Tình hình sử dụng đất của huyện Đại Từ giai đoạn 2006- 2008 50
Bảng 2 Cơ cấu sử dụng đất của huyện Đại Từ giai đoạn 2006-2008 51
Bảng 3 Doanh số cho vay của Ngân hàng CSXH huyện Đại Từ 54
Bảng 4 Số hộ vay vốn của Ngân hàng CSXH huyện Đại Từ 55
Bảng 5
Biến động nguồn vốn tín dụng giải quyết việc làm từ Ngân hàng
CSXH huyện Đại Từ
57
Bảng 6 Dư nợ và doanh số thu nợ của Ngân hàng CSXH Đại Từ 58
Bảng 7
Tỷ trọng kết cấu nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện Đại
Từ giai đoạn 2006-2008
59
Bảng 8
Doanh số cho vay của Ngân hàng NN&PTNT huyện Đại trong
lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2006 – 2008
62
Bảng 9 Số hộ vay vốn của Ngân hàng NN&PTNT huyện Đại Từ 64
Bảng 10 Dư nợ và doanh số thu nợ của Ngân hàng NN&PTNT huyện Đại Từ 64
Bảng 11 Thông tin về chủ hộ điều tra 66
Bảng 12 Thông tin về giá trị tài sản của các hộ điều tra 68
Bảng 13
Tỉ lệ nhu cầu vay vốn của các nhóm hộ được điều tra với các
mức lãi suất khác nhau
69
Bảng 14
Tỉ lệ nhu cầu vay vốn của các nhóm hộ được điều tra với các
mức cho vay khác nhau
70
Bảng 15
Tỉ lệ nhu cầu vay vốn của các nhóm hộ được điều tra với thời
gian cho vay khác nhau
71
Bảng 16 Cơ cấu hộ sử dụng vốn cho từng ngành qua điều tra 71
Bảng 17 Cơ cấu lượng vốn sử dụng cho từng ngành qua điều tra 72
Bảng 18 Mức tăng thu nhập của hộ đư ợc điều tra do vốn vay mang lại 74
Bảng 19 Mức độ tăng quy mô sản xuất của các ngành sau khi vay vốn 76
Bảng 20 Kết quả phân tích mối tương qua giữa các nhân tố với thu nhập
của tất cả các nhóm hộ
77
Bảng 21 Kết quả phân tích mối tương qua giữa các nhân tố với thu nhập
của nhóm hộ khá
79
Bảng 22 Kết quả phân tích mối tương qua giữa các nhân tố với thu nhập
của nhóm hộ trung bình
80
Bảng 23
Kết quả phân tích mối tương qua giữa các nhân tố với thu nhập
của nhóm hộ nghèo
81

DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1 Quy luật cung cầu tiền tệ 10
Sơ đồ 2 Quy trình thủ tục xét duyệt cho vay hộ nghèo. 32
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1 Cơ cấu sử dụng đất năm 2008 của huyện Đại Từ 51
Biểu đồ 2
Tỉ lệ hộ vay vốn phân theo ngành của Ngân hàng
CSXH huyện Đại Từ giai đoạn 2006 – 2008
56
Biểu đồ 3
Biến động của nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng
CSXH huyện Đại Từ giai đo ạn 2 006 – 2008
57
Biểu đồ 4
Tổng dự nợ của Ngân hàng CSXH huyện Đại Từ
giai đoạn 2006 – 2008
58
Biểu đồ 5
Doanh số cho vay phân theo ngành của Ngân hàng
NN&PTNT huyện Đại Từ 2006 – 2008
62
Biều đồ 6 Cơ cấu số hộ sử dụng vốn cho từng ngành sản xuất 72
Biểu đồ 7
Cơ cấu sử dụng vốn cho từng ngành sản xuất theo từng
nhóm hộ điều tra
72
Biều đồ 8 Cơ cấu lượng vốn vay sử dụng cho từng ngành sản xuất 73
Biểu đồ 9
Cơ cấu sử dụng vốn cho từng ngành sản xuất theo từng
nhóm hộ điều tra
73

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Muốn mở rộng phát triển bất kỳ ngành kinh tế nào cũng cần có vốn,
vốn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất. Để đáp ứng được nhu cầu
vốn cho tất cả các ngành, các khu vực kinh tế đặc biệt với ngành nông nghiệp
ở khu vực nông thôn miền núi nhiều khó khăn, Nhà nước cần có những chính
sách tín dụng hiệu quả thông qua các ngân hàng thương mạ i, Ngân hàng
Chính sách Xã hội huyện Đại Từ, các tổ chức tín dụng, tổ chức xã hộ i… c ho
vay vốn bằng nhiều hình thức, phục vụ bằng nhiều phương thức để đáp ứng
nhu cầu cho người sản xuất và kinh doanh. Thời gian qua, cùng với việc đổi
mới chính sách kinh tế, cơ chế quản lý, hệ thống chính sách tiền tệ nói chung
và chính sách tín dụng nói riêng đã có những đổi mới căn bản, thể hiện trên
nhiều mặt, như hình thành hệ thống ngân hàng quản lý nhà nước về lĩnh vực
tiền tệ; ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng thực hiện chức năng
kinh doanh tiền tệ. Luật Ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng đã được
Quốc hội thông qua làm cơ sở pháp lý cho quản lý tiền tệ và thực thi chính
sách tín dụng. Nhà nước đang rất quan tâm đến các chính sách tài chính tín
dụng, vì đã xác định được trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay vốn là
nguồn lực đặc biệt quan trọng quyết định đến khả năng mở rộng sản xuất và
phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá – hiện đại hoá. Tuy nhiên,
nguồn vốn chưa được sử dụng hiệu quả, cần có những đánh giá khách quan về
thực trạng của hoạt động tín dụng để từ đó có cơ sở thực tiễn đề xuất giải
pháp tích cực huy động và sử dụng nguồn vốn.
Đại Từ là một huyện miền núi, kinh tế chậm phát triển mặc dù trong
những năm gần đây đã có những bước tiến nhất định, song cơ cấu ngành nông

nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng lớn hơn rất nhiều so với ngành công nghiệp và dịch
vụ, với phương thức sản xuất tự cung tự cấp là chủ yếu, kinh tế kém phát triển
so với nhiều vùng trong tỉnh nói riêng và trong cả nước nói chung. Để từng
bước phát triển kinh tế, địa phương cần được đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ vốn
cho sản xuất. Bước đầu cho vay vốn cải thiện điều kiện sản xuất, mở rộng quy
mô theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung. Hiện nay, ngành sản xuất nông
nghiệp rất cần vốn sản xuất kinh doanh, việc ưu tiên cho ngành nông nghiệp ở
khu vực nông thôn miền núi còn hạn chế. Vì đầu tư cho sản xuất nông nghiệp
khó thu hồi vốn, rủi ro cao và hiệu quả kinh tế rất thấp. Hơn nữa, người nông
dân quen với phương thức sản xuất cũ, với tâm lý tiểu nông không mạnh dạn
đầu tư sản xuất. Tỉnh cần có chính sách hỗ trợ cụ thể không chỉ vốn mà còn
khoa học công nghệ và kinh nghiệm, để nguồn vốn đầu tư cho địa phương
sớm đem lại hiệu quả.
Yêu cầu hiện nay là cần có đánh giá tổng quan về thực trạng hoạt động
tín dụng ở địa phương, những kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân từ đó
rút kinh nghiệm tiếp tục phát huy kết quả và hạn chế những tồn tại, đưa ra chính
sách thích hợp với thực tế và đem lại hiệu quả hơn. Vì những lý do đó chúng tôi
tiến hành nghiên cứu đề tài “Tác động của hoạt động tín dụng trong việc phát
triển Kinh tế nông nghiệp – Nông thôn tại huyện Đại Từ, t ỉnh Thái
Nguyên”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Đề tài thực hiện nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống, kinh tế,
xã hội, giảm nghèo của người dân trong khu vực nghiên cứu nói riêng và của
tỉnh Thái Nguyên nói chung thông qua việc tăng hiệu quả hoạt động tín dụng.

2.2. Mục tiêu cụ thể
– Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về tín dụng và tín dụng
trong phát triển kinh tế nông nghiệp – nông thôn.
– Đánh giá thực trạng về tín dụng và phát triển kinh tế nông nghiệp –
nông thôn tại huyện Đại Từ.
– Phân tích tác động hoạt động tín dụng đến phát triển kinh tế nông
nghiệp – nông thôn tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Quy mô vốn vay,
hiệu quả sử dụng vốn của các hộ)
– Đề xuất một số giải pháp về hoạt động tín dụng nhằm thúc đẩy kinh tế
nông nghiệp huyện Đại Từ nói riêng và các huyện có điều kiện tương tự nói
chung thông qua chính sách tín dụng và hoạt động tín dụng.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
– Những hộ nông dân có vay vốn của ngân hàng cho sản xuất kinh
doanh nông nghiệp của huyện Đại Từ.
– Hoạt động cung ứng tín dụng của ngân hàng cho hộ nông dân trong
hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ.
– Chính sách hỗ trợ cho vay vốn của địa phương.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2.1. Nội dung nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu: Hoạt động cho vay tín dụng của Ngân hàng
Chính sách Xã hội và Ngân hàng NN&PTNT; tác động của tín dụng đến thu nhập
của hộ từ trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ và một số hoạt động khác.

3.2.2. Phạm vi thời gian
Đề tài nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng trong giai đoạn 2006-
2008. Số liệu sơ cấp được thu thập trong năm 2008.
3.2.3. Phạm vi không gian
Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu hoạt động của Ngân hàng Chính
sách Xã hội huyện Đại Từ, Ngân hàng NN&PTNT huyện Đại Từ, và 3 xã
được lựa chọn nghiên cứu là: xã Cù Vân (35 hộ), Hùng Sơn (40 hộ), Minh
Tiến (30 hộ) huyện Đại Từ.
4. Ý nghĩa khoa học và đóng góp mới của luận văn.
Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cho phát triển kinh tế của huyện
Đại Từ – Thái Nguyên nói riêng và các huyện khác có điều kiện tương tự. Kết
quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp các nhà quản lý đánh giá được thực trạng
của hoạt động tín dụng trên địa bàn huyện Đại Từ giai đoạn 2006-2008, sự tác
động của tín dụng đến phát triển kinh tế nông nghiệp – nông thôn tại địa
phương, để từ đó có các chính sách sử dụng tín dụng nông nghiệp một cách
có hiệu quả.
5. Bố cục của luận văn.
Bố cục luận văn gồm các phần sau:
Phần mở đầu
Chương 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu về tín dụng và phương pháp nghiên cứu.
Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng tại huyện Đại Từ.
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.
Kết luận và kiến nghị

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Đề tài cao học và được gắn thẻ , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s