PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM


DANH MỤC CHỮVIẾT TẮT
DNNN Doanh nghiệp Nhà nước
ĐMTN Định mức tín nhiệm
KBNN Kho bạc Nhà nước
NHTM Ngân hàng thương mại
NHTƯ Ngân hàng Trung ương
NSNN Ngân sách Nhà nước
OTC Thịtrường chứng khoán phi tập trung
Hose Sởgiao dịch chứng khoán Thành phốHồChí Minh
TPCP Trái phiếu chính phủ
TPCQĐP Trái phiếu chính quyền địa phương
TPDN Trái phiếu doanh nghiệp
TTCK Thịtrường chứng khoán
HNX Sởgiao dịch chứng khoán Hà Nội
UBCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà nước

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Lạm phát, cung tiền và GDP (%)
Bảng 2.2:Kết quả đấu thầu qua TTGDCK TP.HCM 2000 – 2004
Bảng 2.3:Kết quả đấu thầu qua TTGDCK Hà Nội 2005 – 2007(Đvt: tỷ đồng)
Bảng 2.4:Kết quảphát hành trái phiếu chính phủqua bảo lãnh từ2000-2006
Bảng 2.5:Kết quảhuy động vốn qua thịtrường trái phiếu Chính Phủ
Bảng 2.6:Tình hình phát hành trái phiếu đô thịTP.HCM 2003-2007 (Đvt: tỷ đồng)
Bảng 2.7:Kết quảphát hành trái phiếu của các tổchức tín dụng 2000 – 2004
Bảng 2.8:Một số đợt phát hành trái phiếu năm 2007
Bảng 2.9: Kết quảniêm yết trái phiếu thời kỳ2000 – 2004
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1.1: Mô hình các chủthểtrên thịtrường trái phiếu
Hình 1.2: Thịtrường trái phiếu Malaysia
Hình 1.3: Thịtrường TPCP Singapore (tỷS$)
Hình 2.1: Biểu đồlạm phát Việt Nam (1/2006-11/2008)
Hình 2.2: Đường cong lãi suất chuẩn của thịtrường trái phiếu nội tệViệt Nam:
Hình 2.3: Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu kỳhạn 2 năm và 10 năm.
Hình 2.4: Quy mô trái phiếu nội tệso với GDP (%)
Hình 2.5: Quy mô và cơcấu các kỳhạn trái phiếu nột tệchính phủViệt Nam
Hình 2.6:Giá trịgiao dịch TPCP/Giá trịniêm yết ởmột sốthịtrường so với Việt Nam
Hình 2.7:Giá trịtrái phiếu chính quyền địa phương phát hành từ2003-2007
Hình 2.8: Tỉsốvòng quay trái phiếu chính phủ

MỤC LỤC Trang
Chương 1: CỞSỞLÝ LUẬN VỀTHỊTRƯỜNG TRÁI PHIẾU
1.1. Lý luận cơbản vềtrái phiếu………………………………………………………………….3
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của trái phiếu………………………………………. 3
1.1.2. Phân loại trái phiếu…………………………………………………………. .4
1.1.3. Lãi suất trái phiếu……………………………………………………………..5
1.1.4. Nhược điểm của trái phiếu………………………………………………….. 5
1.2. Thịtrường trái phiếu………………………………………………………. 6
1.2.1. Khái niệm và phân loại thịtrường trái phiếu………………………………… 6
1.2.2. Các phương thức phát hành trái phiếu vào thịtrường………………………..7
1.2.3. Các chủthểtham gia thịtrường trái phiếu……………………………………7
1.2.4. Các tiêu chí phát triển thịtrường trái phiếu bền vững………………………12
1.3. Vai trò của thịtrường trái phiếu đối với sựphát triển kinh tế…………..13
1.3.1. Vai trò của thịtrường trái phiếu đối với sựphát triển của nền kinh tế……..13
1.3.2. Vai trò của thịtrường trái phiếu đối với hoạt động của doanh nghiệp……..15
1.3.3. Vai trò của thịtrường trái phiếu đối với các chủthể đầu tư…………………17
1.4. Khái quát thịtrường trái phiếu ởcác nước……………………………….17
1.4.1. Quy mô giao dịch thịtrường trái phiếu Châu Á…………………………….17
1.4.2. Quy mô giao dịch và kinh nghiệm phát triển thịtrường trái phiếu Malaysia…20
1.4.3. Quy mô giao dịch và kinh nghiệm phát triển thịtrường trái phiếu Singapore…23
1.4.4. Bài học kinh nghiệm vềphát triển thịtrường trái phiếu các nước Châu Á…26
Kết luận chương I…………………………………………………………………28
Chương 2: THỰC TRẠNG THỊTRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM
2.1. Khái quát thực trạng kinh tếViệt Nam…………………………………. 29
2.1.1. Thực trạng kinh tếvĩmô…………………………………………………….29
2.1.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp……………………31
2.2. Thực trạng phát triển thịtrường trái phiếu Việt Nam…………………32

2.2.1. Cơsởpháp lý cho việc phát triển thịtrường trái phiếu Việt Nam…………..32
2.2.2. Thực trạng vận hành thịtrường TPCP Việt Nam…………………………………….33
2.2.2.1. Thực trạng các phương thức phát hành trái phiếu chính phủ……………….35
2.2.2.2. Thịtrường trái phiếu chính quyền địa phương……………………………………..41
2.2.3. Thịtrường trái phiếu doanh nghiệp……………………………………………………….44
2.2.3.1. Thịtrường phát hành trái phiếu doanh nghiệp…………………………………….44
2.2.3.2. Hoạt động niêm yết và giao dịch của trái phiếu doanh nghiệp…………….51
2.2.3.3.Những ưu điểm của của kênh huy động vốn thông qua việc phát hành trái
phiếu đối với doanh nghiệp………………………………………………………………54.
2.2.3.4. Những tồn tại của thịtrường trái phiếu doanh nghiệp………………………..56
2.3. Đánh giá chung vềthịtrường trái phiếu Việt Nam……………………………….57
2.3.1. Ưu điểm……………………………………………………………………………………………..57
2.3.2. Tồn tại……………………………………………………………………………………………….58
Kết luận chương II……………………………………………………………………………………..62
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊTRƯỜNG TRÁI PHIẾU
VIỆT NAM
3.1. Quan điểm và định hướng phát triển thịtrường trái phiếu Việt Nam đến
năm 2020……………………………………………………………………………………………63
3.1.1. Quan điểm phát triển……………………………………………………………………………64
3.1.2. Định hướng phát triển………………………………………………………………………….64
3.2. Các giải pháp phát triển thịtrường trái phiếu Việt Nam……………………….65
3.2.1.Hoàn thiện khuôn khổpháp lý cho thịtrường trái phiếu……………………………65
3.2.2. Phát triển thịtrường trái phiếu chính phủ……………………………………………….67
3.2.2.1.Đối với trái phiếu Chính phủ………………………………………………………………67
3.2.2.2.Đối với trái phiếu chính quyền địa phương………………………………………….69
3.2.3. Đa dạng hóa các loại trái phiếu doanh nghiệp……………………………………….70
3.2.4. Các giải pháp mang tính kỹthuật của thịtrường…………………………………….72
3.2.4.1. Xây dựng được đường cong lãi suất chuẩn………………………………….72

3.2.4.2. Khuyến khích sựphát triển hệthống định mức xếp hạng tín nhiệm chuyên
nghiệp………………………………………………………………………………….75
3.2.4.3. Phát triển hệthống giao dịch trái phiếu chuyên biệt………………………79
3.2.4.4. Chuẩn hóa hệthống thông tin công bố, đơn giản hóa các thủtục phát hành
trái phiếu………………………………………………………………………………81
3.2.4.5. Đa dạng hóa các chủthểphát hành trái phiếu………………………………82
3.2.4.6. Nâng cao nhận thức vềchứng khoán nói chung và trái phiếu nói riêng cho
các doanh nghiệp và công chúng đầu tư………………………………………………..82
Kết luận chương III………………………………………………………………83
KẾT LUẬN………………………………………………………………………..84
TÀI LIỆU THAN KHẢO…………………………………………………………85
PHỤLỤC……………………………………………………………………………………………………..

PHẦN MỞ ĐẦU
TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀTÀI
Trong những năm vừa qua, nền kinh tếViệt Nam liên tục tăng trưởng với tốc
độcao, trung bình từ7 – 7,5%/năm. Mặc dù vậy Việt Nam vẫn còn là một nước
đang phát triển. Chính vì vậy đểdáp ứng nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tếtrong
thời gian đến, mục tiêu đầu tưcần chiếm đến trên 30%/GDP mỗi năm. Để đáp ứng
yêu cầu này cần huy động tổng hòa nhiều nguồn vốn tài trợ. Một trong những
nguồn tài trợchính là việc phát triển thịtrường trái phiếu trong tổng thểsựphát
triển thịtrường vốn.
Hơn lúc nào hết, trước thực trạng bội chi ngân sách liên tục diễn ra trong thời
gian qua cũng nhưtrong những năm đến thì kênh huy động vốn bù đắp cho sựthâm
hụt này chính là việc phát hành trái phiếu chính phủ. Trong sựphát triển nền kinh
tế, nhu cầu vốn đặt ra cho Chính phủmột sựquan tâm đặc biệt đểphát triển. Phát
triển thịtrường vốn Việt Nam, trong đó thịtrường chứng khoán đóng vai trò chủ
đạo, đây là kênh dẫn vốn nhanh đểphát triển nền kinh tế đất nước.
Tính đến nay, thịtrường chứng khoán Việt Nam đã hoạt động được gần tám
năm, đã có những bước phát triển cảvềquy mô và chất lượng hàng hóa, tiến tới phù
hợp với cơchếthịtrường và thông lệquốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh các hoạt động
mua bán giao dịch cổphiếu sôi động thì thịtrường trái phiếu vẫn chưa thật sựthu
hút được các nhà đầu tưquan tâm nhất là các nhà đầu tưcó tổchức. Hiện nay dù thị
trường trái phiếu được chuyên biệt hóa trên sàn HNX nhưng quy mô và mức độ
giao dịch của thịtrường này vẫn còn quá nhỏvà yếu. So với thịtrường cổphiếu đã
có những phát triển vượt bậc thì thịtrường trái phiếu vẫn còn đang bỏngỏ.
Phát triển thịtrường trái phiếu Việt Nam trởthành kênh huy động vốn nhanh
và hiệu quả, giải quyết các nhu cầu vốn cho các dựán đầu tưvà bù đắp thâm hụt
ngân sách của Chính phủ, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụcho quá trình sản xuất và
tái sản xuất mởrộng của các doanh nghiệp cũng nhưtạo thêm hàng hoá cho thị
trường và nhà đầu tư. Muốn vậy, cần phải phân tích tìm hiểu nguyên nhân thực
trạng của hoạt động thịtrường trái phiếu Việt Nam trong thời gian qua đểcó thể
đưa ra các giải pháp trọg tâm và mang tính đột phá cho sựphát triển này.
Chính vì vậy, tác giả đã nghiên cứu đềtài:

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Phân tích thực trạng vận hành thịtrường trái phiếu Việt Nam trong thời gian
qua để đánh giá nguồn hàng hóa trên thịtrường có đa dạng để đáp ứng cho nhu cầu
của thịtrường không. Mặc khác qua quá trình phân tích những nguyên nhân từthực
trạng thịtrường trái phiếu Việt Nam đềtài muốn giải quyết các tồn tại này để đưa
thịtrường phát triển ngang tầm với các thịtrường các nước trong khu vực. Những
giải pháp được đưa ra đều dựa trên quá trình phân tích những tồn tại của thịtrường
trái phiếu Việt Nam hiện nay.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Luận văn nghiên cứu thịtrường trái phiếu trên lãnh thổViệt Nam và mô hình
vận hành thịtrường trái phiếu ởmột sốnước trên thếgiới đểcó bài học cho các giải
pháp được đưa ra. Thịtrường trái phiếu trong phạm vi nghiên cứu của luận văn là
thịtrường trái phiếu trung và dài hạn của nhà nước và doanh nghiệp cho đầu tưphát
triển.
Luận văn nghiên cứu hoạt động của thịtrường trái phiếu Việt Nam từnăm
2001 đến 2008.
CÁC KẾT QUẢNGHIÊN CỨU CỦA ĐỀTÀI
Đềtài đã tổng hợp tương đối hệthống và đầy đủsốliệu hoạt động của thị
trường trái phiếu ởViệt Nam từnăm 2001 đến 2008. Trên cơsở đó phân tích, đánh
giá sựphát triển của thịtrường trái phiếu Việt Nam. Đềxuất một sốgiải pháp chủ
yếu đểphát triển thịtrường trái phiếu Việt Nam đến năm 2020.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đểgiải quyết các mục đích mà đềtài hướng đến, tác giả đã vận dụng lý thuyết
các môn học vềThịtrường tài chính làm nền tảng lý luận; bên cạnh đó tác giảsử
dụng phương pháp thống kê lịch sửvà phương pháp tổng hợp, phân tích để đánh giá
vềtình hình hoạt động của thịtrường trái phiếu Việt Nam; vận dụng kinh nghiệm
của các nước trên cơsởphát triển thịtrường trái phiếu làm cơsở đềxuất các giải
pháp phù hợp, nhằm thúc đẩy sựphát triển thịtrường trái phiếu Việt Nam.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đềtài được chia thành ba chương:
Chương I: Cơsởlý luận vềthịtrường trái phiếu
Chương II: Thực trạng thịtrường trái phiếu Việt Nam.
Chương III: Giải pháp phát triển thịtrường trái phiếu Việt Nam.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Đề tài cao học và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s