PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHI ỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI TP. CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020


LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình th ực hiện luận văn n ày tôi đã nhận được sự quan tâm
giúp đỡ của Quý Thầy Cô, bạn b è và các nhà qu ản lý các doanh nghiệp vừa
và nhỏ tại TP. Cần Th ơ.
Xin trân trọng cảm ơn TS. Nguyễn Thanh Hội, ng ười hướng dẫn khoa
học của luận văn, đ ã hướng dẫn tận t ình và giúp đỡ em về mọi mặt để ho àn
thành lu ận văn.
Xin trận trọng cảm ơn Quý thầy cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Khoa
Sau Đại học đã hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá tr ình thực hiện luận văn.
Xin trân trọng cảm ơn Quý thầy cô trong Hội đồng Chấm Luận văn đ ã
có những góp ý những thiếu sót của luận văn n ày để luận văn ng ày càng hoàn
thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn các nhà qu ản lý các doanh nghiệp vừa v à nhỏ tại
TP. Cần Thơ, bạn bè và đồng nghiệp đ ã dành chút th ời gian để thực hiện
phiếu điều tra trong doanh nghiệp giúp tôi có số liệu để phân tích v à đánh giá;
sẵn sàngcung cấp thông tin, t ài liệu và hợp tác trong quá tr ình thực hiện luận
văn.
Cuối cùng cho tôi gửi lời cảm ơn sâusắc đến Quý Thầy Cô Tr ường Đại
học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua đ ã truyền đạt cho em những
kiến thức quý bá u.

MỤC LỤC
Trang
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
Danh mục các bảng số liệu
Danh mục các biểu đồ
Danh mục phụ lục
MỞ ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN
LỰC TRONG CÁC DNVVN: ………………………….. ………………………….. …. 1
1.1. Khái ni ệm nguồn nhân lực v à phát triển nguồn nhân lực trong
các doanh nghi ệp vừa và nhỏ: ………………………….. ………………………….. … 1
1.1.1. Nguồn nhân lực: ………………………….. ………………………….. ………. 1
1.1.2. Phát tri ển nguồn nhân lực: ………………………….. ……………………… 2
1.2. Phát tri ển nguồn nhân lực trong các DNVVN: ………………………….. .. 2
1.2.1. Các yếu tố ảnh h ưởng đến phát triển nguồn nhân lực : …………… 2
1.2.1.1. Các y ếu tố môi trường vĩ mô: ………………………….. ……………. 2
1.2.1.2. Các y ếu tố môi trường vi mô: ………………………….. ……………. 3
1.2.1.3. Các yếu tố môi tr ường bên trong: ………………………….. ………. 4
1.2.1.4. Đặc điểm nguồn nhân lực trong các DNVVN tại TP. Cần Th ơ …… 6
1.2.2. Nội dung phát triển nguồn nhân lực trong các DNVVN: ………… 6
1.2.2.1. Đảm bảo nguồn nhân lực đủ về số l ượng và cơ cấu phù hợp: 6
1.2.2.2. Nâng cao ch ất lượng nguồn nhân lực: ………………………….. … 7
1.2.2.3. Phát tri ển trình độ lành nghề:………………………….. ……………. 8
1.2.2.4. Phát tri ển khả năng l àm việc nhóm: ………………………….. …… 8
1.3. Kinh nghi ệm phát triển nguồn nhân lực ở một số doanh nghiệp
trên thế giới: ………………………….. ………………………….. …………………………. 9
1.3.1. Kinh nghi ệm phát triển nguồn nhân lực của các n ước: ………….. 9
1.3.1.1. Kinh nghi ệm của Hoa Kỳ: ………………………….. ……………….. 9
1.3.1.2. Kinh nghi ệm của Nhật Bản: ………………………….. ……………… 11
1.3.1.3. Kinh nghi ệm của Hàn Quốc: ………………………….. ……………… 12
1.3.1.4. Kinh nghi ệm của Trung Quốc: ………………………….. …………… 14
1.3.1.5. Kinh nghi ệm của Singapore: ………………………….. ……………… 15
1.3.2. Kinh nghi ệm củaTP. Hải Phòng ………………………….. …………….. 16
1.3.3. Bài học kinh nghiệm: ………………………….. ………………………….. …. 17

Tóm tắt chương I ………………………….. ………………………….. …………………… 19
Chương II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
TRONG CÁC DNVVN T ẠI TP. CẦN THƠ: ………………………….. ……….. 21
2.1. Giới thiệu khái quát về các DNVVN ở TP.Cần Th ơ: …………………… 21
2.1.1. Khái quát nguồn nhân lực của các DN VVN ở TP. Cần Th ơ: ………. 21
2.1.2. Trình độ nguồn nhân lực của các DNVVN ở TP. Cần Th ơ: ………… 24
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong các
DNVVN tại TP. Cần Th ơ:………………………….. ………………………….. ………. 27
2.2.1. Các nguồn tuyển dụng: ………………………….. ………………………….. ….. 27
2.2.2. Môi trư ờng và văn hoá doanh nghi ệp: ………………………….. ………….. 29
2.2.2.1. Trang ph ục đi làm:………………………….. ………………………….. .. 29
2.2.2.2. S ự giải lao, vui đ ùa, giải tỏa căng thẳng: ………………………… 30
2.2.2.3. M ức độ gặp gỡ giữa nhân vi ên và quản lí: ……………………….. 31
2.2.2.4. M ức độ riêng tư, yên t ĩnh cho nhân vi ên: …………………………. 33
2.2.2.5. Văn hóa doanh nghi ệp ở từng loại h ình doanh nghi ệp: ………. 34
2.2.3. Điều kiện làm việc và chất lượng lao động: ………………………….. …… 35
2.2.3.1. Y ếu tố ảnh h ưởng đến điều kiện l àm việc: ………………………. 35
2.2.3.2. Y ếu tố li ên quan đ ến tiền l ương: ………………………….. ………… 36
2.2.4. Chính sách đào t ạo, phát triển v à động lực lao động: …………………. 38
2.2.4.1 M ức độ phù hợp chuyên ngành đào tạo của nhân vi ên
với công việc trong doanh nghiệp ………………………….. ……………………. 38
2.2.4.2. Nhu c ầu các lớp đ ào tạo tại các doanh nghiệp: ………………… 41
2.2.4.3. Các chính sách t ạo động lực l àm việc:………………………….. …. 43
2.3. Phân tích th ực trạng nguồn nhân lực trong các DNVVN tại
TP. Cần Thơ: ………………………….. ………………………….. ………………………… 46
2.3.1. Thông tin điều tra: ………………………….. ………………………….. …………. 46
2.3.1.1. Tu ổi đời, số năm quản lý v à trình độ học vấn: ……………………… 46
2.3.1.2. M ức độ hài lòng: ………………………….. ………………………….. ……. 51
2.3.2. Về số lượng và cơ cấu nhân lực: ………………………….. ………………….. 52
2.3.3. Về chất lượng nguồn nhân lực: ………………………….. …………………… 53
2.3.3.1. Về thể lực ………………………….. ………………………….. ……………. 53
2.3.3.2. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ ………………………….. ……….. 53
2.3.3.3. Về đạo đức, tác phong của ng ưòi lao động ………………………… 54
2.3.3.4. Về chất lượng công việc của nguồn nhân lực ……………………… 55
2.3.4. Về trình độ lành nghề: ………………………….. ………………………….. …… 56
2.3.4.1. Về cơ chế quản lý công tác đ ào tạo: ………………………….. …….. 56
2.3.4.2. Về đối tượng đào tạo………………………….. ………………………….. 56
2.3.4.3. Về kế hoạch đ àotạo ………………………….. ………………………….. . 56
2.3.4.4. Về kinh phí đào tạo: được thực hiện từ các nguồn đ ào tạo
của công ty, kinh phí dự án hợp tác,. ………………………….. ……………….. 56

2.3.4.5. Về quyền lợi v à trách nhiệm của nhân vi ên được cử đi đào
tạo ………………………….. ………………………….. ………………………….. ….. 56
2.4. Đánh giá chung: ………………………….. ………………………….. ………………. 57
2.4.1. Kết quả đạt đ ược và nguyên nhân: ………………………….. ……………….. 57
2.4.1.1. Kết quả đạt được: ………………………….. ………………………….. …. 57
2.4.1.2. Nguyên nhân ………………………….. ………………………….. ………… 57
2.4.2. Tồn tại hạn chế v à nguyên nhân: ………………………….. …………………. 58
2.4.2.1. Tồn tại, hạn chế: ………………………….. ………………………….. … 58
2.4.2.2. Nguyên nhân: ………………………….. ………………………….. ……… 59
Tóm tắt chương II ………………………….. ………………………….. …………………. 62
Chương III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG
CÁC DNVVN TẠI TP. CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020: ………………………… 63
3.1. Quan điểm và mục tiêu phát tri ển nguồn nhân lực cho các
DNVVN: ………………………….. ………………………….. ………………………….. …… 63
3.1.1. Quan đi ểm phát triển nguồn nhân lực: ………………………….. …………. 63
3.1.2. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực: ………………………….. ……………. 64
3.1.3. Dự báo nguồn nhân lực: ………………………….. ………………………….. … 65
3.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong các DNVVN t ại
TP. Cần Thơ đến năm 2020: ………………………….. ………………………….. …… 66
3.2.1. Nhóm giải pháp sắp xếp bộ máy quản trị nguồn nhân lực: ………….. 66
3.2.1.1. Sắp xếp lại cơ cấu ngành nghề: ………………………….. …………….. 66
3.2.1.2. Nâng cao nh ận thức, kỹ năng quản lý: ………………………….. ……. 67
3.2.1.3. Xây d ựng chiến lược nguồn nhân lực cho doanh nghiệp: ……….. 68
3.2.2. Nhóm giải pháp về nâng cao chất l ượng nguồn nhân lực: ………….. 68
3.2.2.1. Xây d ựng bảng mô tả công việc: ………………………….. ……………. 68
3.2.2.2. Nâng cao ch ất lượng công tác tuyển dụng: ………………………….. 70
3.2.2.3. Xây d ựng chiến lược đào tạo: ………………………….. ……………….. 71
3.2.3. Nhóm gi ải pháp duy trì nguồn lực cho các DNVVN: ………………….. 74
3.2.3.1. Thu hút nhân viên gi ỏi và giữ người tài cho doanh nghi ệp: ……. 74
3.2.3.2. Xây d ựng văn hoá doanh nghiệp: ………………………….. …………… 76
3.2.3.3. Hoàn thi ện các chế độ khuyến khích v à động viên nhân viên: …. 78
3.2.3.4. Định hướng nghề nghiệp: ………………………….. …………………….. 80
3.3. Kiến nghị:………………………….. ………………………….. ……………………….. 82
3.3.1. Đối với TP. Cần Th ơ và Nhà nước: ………………………….. ……………… 82
3.3.2. Đối với doanh nghiệp: ………………………….. ………………………….. ……. 83
Tóm tắt chương III ………………………….. ………………………….. ………………… 84
KẾT LUẬN: ………………………….. ………………………….. …………………………. 85

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ
DN: Doanh nghiệp
CTY CP: Công ty Cổ phần
CTY TNHH: Công ty trách nhi ệm hữu hạn
DNTN: Doanh nghiệp tư nhân
DNNN: Doanh nghiệp Nhà nước
NLLĐ-HĐKT TX: Nguồn lực lao động -hoạt động kinh tế th ường xuyên
CNKT: Công nhân kỹ thuật
THCN: Trung học chuyên nghiệp
CMKT: Chuyên môn kỹ thuật
NV: Nhân viên
TM-DV: Thương mại-dịch vụ
CN: công nghiệp
N-L-NN: Nông-Lâm-Ngư nghiệp
DNCI: doanh nghiệp công ích

DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 1.1: So sánh tr ọng tâm đầu tư của Hàn Quốc ở giai đoạn phát triển ………….. 12
Bảng 1.2: Đánh giá c ủa tổ chức PISA đối với học sinh H àn Quốc ……………………. 13
Bảng 2.1: Dự báo dấn số TP. Cần Th ơ đến năm 2020 ………………………….. ………. 22
Bảng 2.2: Dự báo tỷ trọng NLLĐ trong các ng ành đến năm 2020 ………………….. 24
Bảng 2.3: Dự báo tỷ trọng NLLĐ -HĐKT thường xuyên tại TP. Cần Th ơ
theo trình độ chuyên môn k ỹ thuật đến năm 2020 ………………………….. ……………. 25
Bảng 2.4: Dự báo số lượng sinh vi ên ĐH,CĐ,THCN, CNKT h ệ dài hạn
tại TP. Cần Th ơ đến năm 2020 ………………………….. ………………………….. …………. 26
Bảng 2.5: Dự báo tỷ trọng NLLĐ -HĐKT thường xuyên tại TP. Cần Th ơ
theo khu vực thành phần kinh tế đến năm 2020 ………………………….. ……………….. 27
Bảng 2.6: Nguồn tuyển dụng nhân sự ………………………….. ………………………….. … 28
Bảng 2.7: Trang phục đi làm của nhân vi ên ………………………….. …………………….. 29
Bảng 2.8: Mức độ giải lao, vui đ ùa, giải toả căng thẳng của nhân vi ên ……………. 30
Bảng 2.9: Mức độ gặp gỡ giữa nh à quản lý và nhân viên ………………………….. ….. 32
Bảng 2.10: Mức độ tạo sự ri êng tư, yên t ỉnh cho nhân vi ên ………………………….. .. 33
Bảng 2.11: Văn hoá doanh nghi ệp theo từng loại h ình pháp lý ………………………. 35
Bảng 2.12: Các yếu tố ảnh h ưởng đến điều kiện l àm việc của nhân vi ên …………. 35
Bảng 2.13: Các yếu tố liên quan đ ến tiền l ương ………………………….. ………………. 37
Bảng 2.14: Mức độ phù hợp chuyên ngành đ ạo tạo của nhân vi ên với công việc . 39
Bảng 2.15: Mức độ phù hợp chuyên ngành đào t ạo của nhân vi ên với doanh
nghiệp theo loại h ình pháp lý ………………………….. ………………………….. ……………. 40
Bảng 2.16: Các lớp đào tạo ………………………….. ………………………….. ………………. 42
Bảng 2.17: Các yếu tố ảnh h ưởng đến tính hứng thú trong công việc………………. 43
Bảng 2.18: Các yếu tố liên quan đ ến sự phát triển nghề nghiệp của
nhân viên ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………… 45
Bảng 2.19: Thông tin chung v ề mẫu điều tra ………………………….. …………………… 46

Bảng 2.20: Tuổi nhà quản lý theo loại h ình pháp lý ………………………….. …………. 47
Bảng 2.21: Số năm làm việc của nh à quản lý theo loại h ình pháp lý ……………….. 49
Bảng 2.22: Trình độ học vấn của các nh à quản lý ………………………….. ……………. 49
Bảng 2.23: Trình độ học vấn theo loại h ình pháp lý ………………………….. …………. 50
Bảng 2.24: Mức độ hài lòng c ủa nhà quản lý về nhân vi ên………………………….. … 51
Bảng 2.25: Công việc phù hợp với chuyên ngành đư ợc đào tạo……………………….. 54
Bảng 2.26: Sẵn sàng cho nhân viên tham gia chương tr ình đào tạo…………………… 54
Bảng 2.27: Có nguyện vọng gắn bó lâu d ài với công ty ………………………….. ……… 55
Bảng 2.28: Tác phong chuyên nghi ệp………………………….. ………………………….. …. 55
Bảng 2.29: Đánh giá chung v ề nhân vi ên với thang điểm 10 ………………………….. 56
Bảng 3.1: Dự báo nguồn nhân lực đến năm 2020 ………………………….. ……………… 65

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Trang
Biểu đồ số 2.1 : Dự báo dân số TP. Cần Th ơ đến năm 2020 ………………………….. … 23
Biểu đồ số 2.2 : Dự báo tỷ trọng NLLĐ trong các ng ành đến năm 2020 …………… 24
Biểu đồ số 2.3 : Dự báo tỷ trọng NLLĐ -HĐKT thường xuyên tại TP. Cần Th ơ . 25
Biểu đồ số 2.4 : Dự báo số lượng sinh vi ên ĐH,CĐ,THCN, CNKT h ệ dài hạn
tại TP. Cần Th ơ đến năm 2020 ………………………….. ………………………….. …………. 26
Biểu đồ số 2.5 : Nguồn tuyển dụng nhân sự ………………………….. …………………….. 28
Biểu đồ số 2.6 : Trang phục đi làm của nhân vi ên ………………………….. …………….. 29
Biểu đồ số 2.7 : Mức độ giải lao, vui đ ùa, giải toả căng thẳng của nhân vi ên …….. 31
Biểu đồ số 2.8 : Mức độ gặp gỡ giữa nh à quản lý và nhân viên ……………………….. 32
Biểu đồ số 2.9 : Mức độ tạo sự ri êng tư, yên t ỉnh cho nhân vi ên ……………………… 34
Biểu đồ số 2.10 : Các yếu tố ảnh h ưởng đến điều kiện l àm việc của nhân vi ên ….. 36
Biểu đồ số 2.11 : Các yếu tố liên quan đ ến tiền lương ………………………….. ……….. 38
Biểu đồ số 2.12 : Mức độ phù hợp chuyên ngành đào t ạo của nhân vi ên với doanh
nghiệp theo loại h ình pháp lý ………………………….. ………………………….. ……………. 39
Biểu đồ số 2.13 : Mức độ phù hợp chuyên ngành đào t ạo của nhân vi ên với doanh
nghiệp theo loại h ình pháp lý ………………………….. ………………………….. ……………. 41
Biểuđồ số 2.14: Các lớp đào tạo ………………………….. ………………………….. ………. 42
Biểu đồ số 2.15 : Các yếu tố ảnh h ưởng đến tính hứng thú trong công việc ………. 43
Biểu đồ số 2.16 : Các yếu tố liên quan đ ến sự phát triển nghề nghiệp của
nhân viên ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………… 45
Biểu đồ số 2.17 : Tuổi nhà quản lý theo loại h ình pháp lý ………………………….. ….. 48
Biểu đồ số 2.18: Số năm làm việc của nh à quản lý theo loại h ình pháp lý ………… 49
Biểu đồ số 2.19 : Trình độ học vấn của các nh à quản lý ………………………….. …….. 50
Biểu đồ số 2.20 : Mức độ hài lòng của nhà quản lý về nhân vi ên …………………….. 52
Biểu đồ số 3.1 : Dự báo nguồn nhân lực đến năm 2020 ………………………….. ……… 66

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề t ài
-Nguồn nhân lực l à tài nguyên quí giá nh ất so với tất cả các t ài nguyên khác c ủa
doanh nghi ệp, là nhân tố cơ bản quyết định đến sự phát triển v à thành b ại của
doanh nghi ệp.
-Làm thế nào để giúp các doanh nghiệp nhỏ v à vừa nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực mà cụ thể là việc tuyển dụng v à sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả,
đang là vấn đề được các doanh nghiệp hết sức quan tâm.
-TP.Cần Thơ là trung tâm kinh t ế, văn hoá, chính trị x ã hội của vùng ĐBSCL,
đây là nơi có nhi ều tiề m năng rất lớn về công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản,
thương m ại dịch vụ, tuy nhi ên hiện nay vẫn ch ưa phát tri ển đúng tiềm năng của nó
và các doanh nghi ệp ở TP. Cần Th ơ năng lực cạnh tranh c òn rất thấp so với các
khu vực khác trong cả n ước. Do đó, l àm thế nào để các DN vừa v à nhỏ trên địa
bàn TP. C ần Thơ tồn tại và phát tri ển vững chắc l à một vấn đề cấp bách cần đ ược
giải quyết.
-Xuất phát từ những y êu cầu cấp thiết m à tôi chọn đề tài “ Phát tri ển nguồn
nhân lực trong các doanh nghiệp vừa v à nhỏ tại TP. Cầ n Thơ đ ến năm 2020”
để thực hiện luận văn tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu
-Nghiên cứu và làm sáng t ỏ những lý luận c ơ bản về nguồn nhân lực v à phát triển
nguồn nhân lực của các doanh nghiệp; từ đó đề xuất các nội dung phát triển nguồn
nhân lực của doanh nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.
-Có một cái nhìn tổng thể về t ình hình tuy ển dụng và sử dụng lao động tại các
doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP. Cần Thơ trên cơ s ở các số liệu s ơ cấp và
thứ cấp.
-Phân tích thực trạng phát triển ngu ồn nhân lực m à cụ thể là việc tuyển dụng v à
sử dụng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp nhằm xác định những điểm
mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn l àm tiền đề cho việc đề xuất các giải pháp
phát triển nguồn nhân lực.

-Đề xuất một số giải phá p chủ yếu và cơ b ản nhất để phát triển nguồn nhân lực
trong các DNVVN t ại TP. Cần Th ơ đến năm 2020.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu:
-Phát triển nguồn nhân lực trong các DNVVN l à một đề tài rất rộng, đánh giá rất
nhiều khía c ạnh khác nhau khi nghi ên cứu. Do đó, đề t ài đòi hỏi người nghiên cứu
phải có một tr ình độ chuyên môn và kinh nghi ệm nhất định, phải đ ược sự hỗ trợ
nhiều người, đồng thời phải có đủ thời gian v à kinh phí m ới thực được đề tài.
-Với lý những lý do tr ên mà đ ề tài chỉ tập trung nghi ên cứu, đánh giá khía cạnh
tuyển dụng v à sử dụng lao động trong doanh nghiệp m à không đi sâu nghiên
cứu tất cả các ph ương diện.
-Đề tài phân tích, đánh giá d ựa trên ý kiến của các nh à quản lí trực tiếp hoặc
liên quan quan đ ến việc phát triển nguồn nhân lực trong các DNVVN m à cụ thể là
công tác tuy ển dụng v à sử dụng nguồn nhân sự trong doanh nghiệp.
-Đối tượng được quan tâm trong nội dung b ài là nh ững người lao động
gián tiếp trong các doanh nghiệp nh ỏ và vừa, có trình độ từ trung cấp trở l ên. Vì
những lao động có tr ình độ trung cấp trở l ên có nhu c ầu và luân chuy ển rất lớn tại
các doanh nghi ệp hiện nay; Có độ tuổi từ 24 -45 tuổi vì độ tuổi này rất năng động,
sáng tạo và có nhiều tiềm năng để phát triển . Đ ồng thời, độ tuổi n ày dễ luân
chuyển từ doanh nghiệp n ày sang doanh nghi ệp khác.
-Đề tài không nghiên c ứu tất cả các loại h ình do anh nghiệp mà chỉ nghi ên cứu ba
loai hình doanh nghi ệp tiêu biểu: DNTN, Công ty TNHH, Công ty Cổ Phần và
lĩnh vực hoạt động chủ yếu là thương m ại –dịch vụ, số mẫu nhỏ (100 mẫu).
3.2. Phạm vi nghiên cứu:
+ Không gian:
-Đề tài chọn địa bàn nghiên c ứu là TP. Cần Thơ, nơi đư ợc xem là có vị trí quan
trọng, là trung tâm kinh t ế, văn hoá, chính trị x ã hội của vùng ĐBSCL; nơi mà t ập
trung r ất nhiều doanh nghiệp v à những doanh nghiệp n ày đang khát nhân s ự rất
lớn.

+ Thời gian:
– Số liệu s ơ cấp để phục vụ đề t ài được thực hiện trong thời gian từ tháng 3 đến
tháng 5 năm 2008.
-Số liệu thứ cấp bao gồm những thông tin nh ư: dân số; dân số trong độ tuổi lao
động; lao động trong các ng ành kinh t ế; số lượng doanh nghiệp nhỏ v à vừa,
lao đ ộng trong các doanh nghiệp vừa v à nhỏ… được sử dụng trong gian ph ù hợp
với thời điểm nghi ên cứu đề tài.
4. Phương pháp nghiên c ứu
4-1-Phươngpháp chọn vùng nghiên cứu:
TP. Cần Thơ gồm 4 quận, 4 huyện rất rộng lớn, do đó, đề t ài không th ể
nghiên cứu hết các quận, huyện m à đề tài chỉ tập trung nghi ên cứu 4 quận tr ên địa
bàn TP. Cần Th ơ. Chọn địa bàn nghiên c ứu cụ thể: Quận Ninh Kiều, Q. Cái Răng ,
Q. Bình Thu ỷ, Q. ÔMôn, H. Cờ Đỏ, H. Thốt Nốt v à H. V ĩnh Thạnh; V ì đây là
những nơi có vị trí quan trọng, kinh tế phát triển, số l ượng doanh nghiệp nhỏ v à
vừa nhiều. Tại mỗi địa b àn nghiên c ứu cụ thể, chọn một v ài doanh nghi ệp nhỏ v à
vừa để đại diện v à các doanh nghi ệp này đại diện cho tổng thể nghi ên cứu. Tổng
thể nghiên cứu này đại diện v à suy rộng cho cả TP. Cần Th ơ.
4.2. Phương pháp thu th ập số liệu:
4.2.1.Phương pháp thu s ố liệu thứ cấp:
+ Thu thập số liệu thứ cấp tại Sở KH v à ĐT, S ở thương mại, Sở L ao động
& TBXH, báo cáo t ổng kết tình hình th ực hiện các chỉ ti êu kinh t ế xã hội hàng
năm của TP. Cần Th ơ,…
+ Tổng cục thống k ê Niên giám th ống kê hàng năm c ủa TP. Cần Th ơ.
+ Các đề tài liên quan khác, …
+ Sách, báo, t ạp chí, internet,…..
4.2.2. Phương phá p thu th ập số liệu s ơ cấp:
-Số liệu s ơ cấp được thu thập thông qua các mẫu điều tra thực tế bằng bảng câu
hỏi, phỏng vấn trực tiếp các nh à quản lí trực tiếp hoặc li ên quan đ ến tuyển dụng v à
sử dụng nguồn nhân sự tại các doanh nghiệp nhỏ v à vừa. Phương pháp chọn mẫu

15
được sử dụng nh ư sau:
-Phương pháp ch ọn mẫu ngẫu nhi ên: Đ ề tài nghiên c ứu ở TP. Cần Th ơ do thời
gian và kinh phí có h ạn nên chọn ngẫu nhi ên 85 mẫu đại diện bốn quận của th ành
phố, như Q.Ninh Ki ều 25 mẫu, Q. Cái Răng 10 mẫu, Q. B ình Thu ỷ 20, Q. ÔMôn
10 mẫu, H. Cờ Đỏ 5 mẫu, H. Thốt Nốt 10 mẫu v à H. Vĩnh Thạnh 5 mẫu.
4.3. Phương pháp phân tích s ố liệu:
-Phân tích các y ếu tố ảnh h ưởng đến việc phát triển nguồn nhân lực: tuyển dụng
và sử dụng lao động.
-Sử dụng công cụ thông k ê mô tả trên phần mềm SPSS, thông qua điểm trung
bình của thang đo khoảng, từ đó, xác định mức độ ảnh h ưởng của các yếu tố đến
việc tuyển dụng v à sử dụng nguồn nhân lực.
-Sử dụng phương pháp x ếp hạng theo ti êu thức là căn c ứ để xác định mức độ
quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng v à sử dụng nguồn lực tại các
doanh nghi ệp.
-Dựa trên kết quả phân tích số liệu s ơ cấp và tổng hợp các t ài liệu có liên quan đ ể
làm căn c ứ để xác định nguy ên nhân và đ ề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu
phát triển nguồn nhân lực m àcụ thể là tuyển dụng v à sử dụng nguồn lao động tại
các DNNVV trên đ ịa bàn TP. C ần Thơ.
5. Nội dung nghi ên cứu
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục t ài liệu tham khảo, nội dung chính
của luận văn đ ược kết cấu th ành 3 chương, trang, b ảng, sơ đồ và biểu đồ.
Chương 1: Tổng quan về phát triển nguồn nhân lực trong các DNVVN.
Chương 2: Th ực trạng phát triển nguồn nhân lực tại các DNVVN ở Cần
Thơ.
Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại các DNVVN ở Cần
Thơ đến năm 2020.
Luận văn này được chuẩn bị rất k ỹ, tuy nhiên do kiến thức còn hạn chế nên
khó tránh kh ỏi những thiếu sót, rất mong nhận đ ược các ý kiến đóng góp, ph ê bình
của Quý thầy cô, bạn b è, đồng nghiệp để luận văn n ày đạt chất lượng tốt hơn.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s