PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU


MỤC LỤC
Trang phụbìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữviết tắt
Danh mục bảng, biểu đồ
Lời mở đầu
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀNGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
1.1. Khái niệm………………………………………………………………………………………………….. …..1
1.1.1. Thương mại điện tử……………………………………………………………………………………….1
1.1.2. Dịch vụNgân hàng điện tử……………………………………………………………………………2
1.2. Sựphát triển của dịch vụNgân hàng điện tử……………………………………….. …3
1.2.1. Các giai đoạn phát triển của Ngân hàng điện tử……………………………………….. ..3
1.2.2. Sựphát triển của dịch vụNgân hàng điện tửtại các NHTM Việt Nam…….4
1.3. Tính tất yếu phải phát triển dịch vụNgân hàng điện tửtại Ngân hàng
thương mại Việt Nam……………………………………………………………………………………5
1.3.1. Vai trò của Ngân hàng điện tửtrong xu thếhội nhập………………………………….5
1.3.2. Một sốdịch vụNgân hàng điện tửtại Việt Nam…………………………………………7
1.3.3. Tính ưu việt của dịch vụNgân hàng điện tử………………………………………………12
1.4. Điều kiện đểphát triển dịch vụNgân hàng điện tử………………………………..14
1.4.1. Điều kiện pháp lý…………………………………………………………………………………………14
1.4.2. Điều kiện công nghệ ……………………………………………………………………………………15
1.4.3. Điều kiện vềcon người………………………………………………………………………………..17
1.5. Sựphát triển dịch vụNgân hàng điện tửcủa các nước trên thếgiới…..18

1.5.1. Tình hình phát triển dịch vụNgân hàng điện tử ởcác nước trong khu vực
và trên thếgiới…………………………………………………………………………………………….18
1.5.2. Các dịch vụNgân hàng điện tửtrong khu vực và trên thếgiới………………..19
Kết luận chương 1………………………………………………………………………………………………….21
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤNGÂN HÀNG ĐIỆN
TỬTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔPHẦN Á CHÂU
2.1. Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổphần Á Châu………………………………22
2.1.1. Thông tin tổng quan…………………………………………………………………………………….22
2.1.2. Tình hình hoạt động của ACB từnăm 1993 đến 2007 ……………………………..26
2.2. Tình hình phát triển dịch vụNgân hàng điện tửtại ACB……………………..29
2.2.1. Giới thiệu phòng Ngân hàng điện tửcủa ACB…………………………………………..29
2.2.2. Hệthống Ngân hàng điện tửtại ACB…………………………………………………………29
2.2.3. Các dịch vụNgân hàng điện tử được triển khai tại ACB………………………….35
2.2.4. Cạnh tranh giữa ACB và các Ngân hàng TMCP trong việc cung cấp dịch
vụNgân hàng điện tử……………………………………………………………………………………..42
2.2.5. Kết quảkinh doanh từNgân hàng điện tửtrong thời gian qua…………………45
2.3. Những thuận lợi và khó khăn khi phát triển dịch vụNgân hàng điện tử
tại ACB…………………………………………………………………………………………………………..47
2.3.1. Đối với Ngân hàng……………………………………………………………………………………… .47
2.3.2. Đối với khách hàng………………………………………………………………………………………50
2.4. Những thành công và hạn chếcủa ACB trong việc phát triển dịch vụ
Ngân hàng điện tử………………………………………………………………………………………..52

2.4.1. Vềmặt quản lý……………………………………………………………………………………………..52
2.4.2. Vềmặt cung ứng dịch vụNgân hàng điện tử……………………………………………54
Kết luận chương 2…………………………………………………………………………………………………..61
CHƯƠNG 3: MỘT SỐGIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬTẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
3.1. Định hướng phát triển công nghệthông tin Ngân hàng đến năm 2020…62
3.1.1. Vềmục tiêu…………………………………………………………………………………………………..63
3.1.2. Về định hướng……………………………………………………………………………………………..64
3.1.3. Vềnhiệm vụtrọng tâm đến năm 2020………………………………………………………..64
3.2. Thời cơvà thách thức đối với ACB trong việc phát triển dịch vụNgân
hàng điện tửtrong thời gian sắp tới…………………………………………………………..66
3.2.1. Thời cơ………………………………………………………………………………………………………….68
3.2.2. Thách thức……………………………………………………………………………………………………69
3.3. Các giải pháp phát triển dịch vụNgân hàng điện tửtại ACB………………..70
3.3.1. Đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm…………………………………………………………….70
3.3.2. Phát triển hạtầng cơsởvà đầu tưcác công nghệhiện đại………………………..72
3.3.3. Đa dạng hóa, phát triển các dịch vụNgân hàng điện tử…………………………….73
3.3.4. Phát triển nguồn nhân lực……………………………………………………………………………75
3.3.5. Nâng cao chất lượng dịch vụkhách hàng…………………………………………………..78
3.4. Một sốkiến nghị đối với Chính phủvà cơquan quản lý………………………….79
Kết luận chương 3…………………………………………………………………………………………………..81
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Phụlục

DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT
ACB Ngân hàng thương mại cổphần Á Châu
ATM Máy rút tiền tự động
BIDV Ngân hàng Đầu tưvà phát triển Việt Nam
CA Chứng chỉsố
CMND Chứng minh nhân dân
CNTT Công nghệthông tin
EAB Ngân hàng thương mại cổphần Đông Á
LAN Mạng cục bộ
NH Ngân hàng
NHTM Ngân hàng thương mại
SCB Ngân hàng thương mại cổphần Sài Gòn Thương Tín
TCBS Giải pháp Ngân hàng toàn diện
TK Tài khoản
TMCP Thương mại cổphần
TMĐT Thương mại điện tử
VCB Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
VIP Khách hàng thân thiết
VPN Mạng riêng ảo
WAN Mạng diện rộng
WTO Tổchức thương mại thếgiới

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ
Bảng 2.1 Quá trình tăng vốn điều lệtại ACB từ1993 đến 2007
Bảng 2.2
So sánh các tiện ích của sản phẩm Ngân hàng điện tửcủa
ACB và các Ngân hàng TMCP
Bảng 2.3
Kết quảkinh doanh từdịch vụHome-Banking
và Mobile-Banking từnăm 2004 đến tháng 6 năm 2008
Biểu đồ2.1 Tổng tài sản của ACB trong giai đoạn 2003-2007
Biểu đồ2.2 Vốn huy động của ACB trong giai đoạn 2003 – 2007
Biểu đồ2.3 Dưnợcho vay của ACB trong giai đoạn 2003 – 2007
Biểu đồ2.4 Lợi nhuận trước thuếcủa ACB trong giai đoạn 2003 – 2007
Biểu đồ2.5 Giới tính
Biểu đồ2.6 Độtuổi
Biểu đồ2.7 Thời gian giao dịch với ACB
Biểu đồ2.8 Nghềnghiệp
Biểu đồ2.9 Loại hình công ty đang làm việc
Biểu đồ2.10 Dịch vụ đang sửdụng
Biểu đồ2.11 Nguồn nhận biết thông tin
Biểu đồ2.12 Tiện ích sửdụng
Biểu đồ2.13 Tần suất sửdụng mỗi tháng
Biểu đồ2.14 Lý do sửdụng dịch vụ
Biểu đồ2.15 Lý do chưa sửdụng dịch vụ

LỜI MỞ ĐẦU
1. Sựcần thiết của đềtài
Sựphát triển nhưvũbão của khoa học công nghệ, đặc biệt là ngành công
nghệthông tin, đã tác động đến mọi mặt hoạt động của đời sống, kinh tế-xã hội,
làm thay đổi nhận thức và phương pháp sản xuất kinh doanh của nhiều lĩnh vực,
nhiều ngành kinh tếkhác nhau, trong đó có lĩnh vực Ngân hàng. Những khái niệm
vềNgân hàng điện tử, giao dịch trực tuyến, thanh toán trên mạng,… đã bắt đầu trở
thành xu thếphát triển và cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại ởViệt Nam.
Phát triển các dịch vụNgân hàng dựa trên nền tảng công nghệthông tin – Ngân
hàng điện tử- là xu hướng tất yếu, mang tính khách quan, trong thời đại hội nhập
kinh tếquốc tế. Lợi ích đem lại của Ngân hàng điện tửlà rất lớn cho khách hàng,
Ngân hàng và cho nền kinh tế, nhờnhững tiện ích, sựnhanh chóng, chính xác của
các giao dịch.
Vì vậy, đểtồn tại và phát triển, Ngân hàng thương mại cổphần Á Châu đang
phấn đấu, nổlực hết mình đểbắt kịp tiến trình hiện đại hóa Ngân hàng, không
những hoàn thiện những nghiệp vụtruyền thống, mà còn tập trung phát triển các
ứng dụng Ngân hàng hiện đại trong đó chú trọng dịch vụNgân hàng điện tử, đáp
ứng yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập và phát triển. Song, thực tiễn
phát triển dịch vụNgân hàng điện tửcủa Ngân hàng thương mại cổphần Á Châu
cũng cho thấy còn những khó khăn, hạn chế. Việc tìm ra các biện pháp nhằm triển
khai, phát triển thành công dịch vụNgân hàng điện tửcũng nhưgiúp Ngân hàng
thương mại cổphần Á Châu khẳng định vịthế, thương hiệu của mình vẫn là vấn
đề đã và đang được đặt ra khá bức thiết.

Xuất phát từlý do nêu trên, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đềtài: “Phát triển
dịch vụNgân hàng điện tửtại Ngân hàng thương mại cổphần Á Châu”làm đề
tài Luận văn Thạc sĩkinh tế.
2. Mục tiêu nghiên cứu: phân tích thực trạng, những thuận lợi, thành công cũng
nhưnhững khó khăn, hạn chếtrong việc phát triển dịch vụNgân hàng điện tử
tại ACB và từ đó đềxuất các giải pháp đểphát triển dịch vụNgân hàng điện tử
tại ACB trong thời gian tới.
3. Phạm vi nghiên cứu:
– Không gian: tại Ngân hàng thương mại cổphần Á Châu
– Thời gian: trong khoảng thời gian 2003 – 2007
– Nội dung: những sản phẩm Ngân hàng điện tửthuộc Khối Khách hàng cá nhân
của ACB
4. Phương pháp nghiên cứu:
Đểhoàn thành mục tiêu nghiên cứu đặt ra, luận văn sửdụng các phương pháp
nghiên cứu: thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp, thăm dò, khảo sát thực tế….
5. Kết cấu của luận văn:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụlục, danh mục các chữviết tắt, danh mục
bảng, biểu đồ, tài liệu tham khảo, luận văn được chia thành 3 chương:
– Chương 1: Tổng quan vềNgân hàng điện tử
– Chương 2: Tình hình phát triển dịch vụNgân hàng điện tửtại Ngân hàng
thương mại cổphần Á Châu
– Chương 3: Một sốgiải pháp góp phần phát triển dịch vụNgân hàng điện tử
tại Ngân hàng thương mại cổphần Á Châu

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Đề tài cao học và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s