NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ BÌNH


LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Trong sự vận động và phát triển của mỗi nền kinh tế của bất kỳ một
quốc gia nào, vốn là một trong những yếu tố nguồn lực quan trọng và luôn
khan hiếm. Bởi vậy, việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn là mục tiêu hàng
đầu của các nhà quản lý kinh tế dù ở tầm vi mô hay vĩ mô. Trong nền kinh tế
thị trường, tín dụng ngân hàng luôn là lĩnh vực hoạt động phong phú và là
một trong những kênh phân phối, sử dụng vốn có hiệu quả nhất bởi nó giúp
cho nguồn vốn luôn vận động, đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu thiết thực
của cá nhân, tổ chức, đồng thời tín dụng ngân hàng cũng được sử dụng như là
một trong những công cụ kinh tế quan trọng góp phần thúc đẩy sự tăng
trưởng và phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia.
Huyện Phú Bình nằm ở phía đông nam tỉnh Thái Nguyên, giáp với
thành phố Thái Nguyên và các huyện Đồng Hỷ, Phổ Yên và Hiệp Hoà (Bắc
Giang). Phú Bình có diện tích tự nhiên là 249,36km
2
, toàn huyện có 21 đơn vị
hành chính, dân số khoảng trên 140 nghìn người, trong đó dân cư sống ở khu
vực nông lâm nghiệp chiếm tới 90% dân số của huyện.
Phú Bình là một trong những huyện thuần nông của tỉnh Thái Nguyên,
công nghiệp hầu như không có, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển
manh mún, tập trung ở một số tụ điểm dân cư như trung tâm huyện, xã và ven
các trục đường chính.
Trong những năm qua, vốn tín dụng vµ chÊt l­îng tÝn dông kh«ng chØ
gãp phÇn thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện Phú Bình mà còn tác
động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh
NHNo&PTNT&PTNT trên địa bàn. Trong xu thế phát triển hiện nay của nền
kinh tế cũng như những yêu cầu, thách thức rất lớn đối với chất lượng tín
dụng của các NHTM thì việc xem xét đánh giá, nâng cao chất lượng tín dụng

được coi là yếu tố quan trọng mang lại lợi ích đối với ngân hàng và có ảnh
hưởng rõ nét nhất đến sức khoẻ nền kinh tế.
Chính vì vậy, tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Nâng cao chất lượng tín
dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Bình”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Nghiên cứu để tìm ra giải pháp nhằm nâng cao chất hoạt động tín dụng
của NHNo&PTNT&PTNT huyện Phú Bình.
2.2. Mục tiêu cụ thể
– Nghiên cứu các vấn đề lý luận liên quan đến tín dụng ngân hàng
thương mại và chất lượng tín dụng;
– Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT&PTNT
Phú Bình;
– Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng
NHNo&PTNT&PTNT Phú Bình.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
– Các hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT&PTNT Phú Bình;
– Một số khách hàng có quan hệ tín dụng với NHNo&PTNT&PTNT
Phú Bình.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
– Đề tài đề cập tới tín dụng của ngân hàng thương mại đối với phát triển
lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và nông thôn
– Thực tiễn hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT&PTNT trên địa bàn
huyện Phú Bình giai đoạn từ 2005-2007.

4. Những đóng góp khoa học của luận văn
– Nêu được các vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng thương
mại, chất lượng tín dụng.
– Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt ®éng tín dụng, chất lượng tín dụng
NHNo&PTNT&PTNT Phú Bình.
– Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng phù hợp nhằm
nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHNo&PTNT&PTNT huyện Phú Bình
trong giai đoạn tới.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn
được chia thành 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại và
phương pháp nghiên cứu
Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng NHNo&PTNT&PTNT Phú Bình
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng
NHNo&PTNT&PTNT Phú Bình

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
– NHNo&PTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
– NHCSXH: Ngân hàng Chính sách Xã hội
– NHTM: Ngân hàng thương mại
– TDNH: Tín dụng ngân hàng
– NHNN: Ngân hàng Nhà nước
– TPKT: Thành phần kinh tế
– TG: Tiền gửi
– TCKT: Tổ chức kinh tế
– KBNN&BHXH: Kho bạc Nhà nước và Bảo hiểm xã hội
– TCTD: Tổ chức tín dụng
– KH: Kỳ hạn
– UBND: Uỷ ban nhân dân

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………… 1
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………….. 4
1.1. Tín dụng ngân hàng thương mại …………………………………………………… 4
1.1.1. Một số khái niệm về tín dụng ngân hàng thương mại ………………………………. 4
1.1.2. Phân lo ại t ín dụng ……………………………………………………………………………………. 6
1.1.3. Vai trò c ủa vốn tín dụng ngân hàng trong phát triển kinh tế nông nghiệp và
nông thôn ………………………………………………………………………………………………………….. 8
1.1.4. Các nguyên t ắc và điều kiện cấp tín dụng ngân hàng ……………………………… 16
1.1.5. Đặc trưng của tín dụng ngân hàng thương mại ………………………………………. 22
1.2. Chất lượng tín dụng ……………………………………………………………………. 24
1.2.1. Khái ni ệm ……………………………………………………………………………………………… 24
1.2.2. Vai trò c ủa việc nâng cao chất lượng tín dụng ……………………………………….. 25
1.2.3. Rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng ………………………………………………. 26
1.2.4. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng …………………………………………………….. 30
1.2.5. Các nhân t ố ảnh h ưởng đến chất lượng tín dụng ……………………………………. 36
1.3. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………….. 44
1.3.1. Các câu hỏi đặt ra đề tài cần giải quyết …………………………………………… 44
1.3.2. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………….. 45
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
NHNo&PTNT&PTNT HUYỆN PHÚ BÌNH ………………………………………. 46
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội huyện Phú Bình …………………….. 46
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên …………………………………………………………………………………. 46
2.1.2. Đặc điểm kinh tế – xã hội ………………………………………………………………………. 46
2.1.3. Những thuận lợi, khó khăn cho hoạt động của ngân hàng ……………………… 47

2.2. Những vấn đề về chất lượng tín dụng NHNo&PTNT&PTNT huyện
Phú Bình …………………………………………………………………………………………… 49
2.2.1. Quá trình hình thành và phát tri ển của NHNo&PTNT&PTNT Phú Bình 49
2.2.2. Những đơn vị hoạt động cạnh tranh trên địa bàn ……………………………………. 50
2.2.3. Hoạt động của NHNo&PTNT&PTNT huyện Phú Bình ……………………….. 52
2.2.4. Những thuận lợi trong việc nâng cao chất lượng tín dụng của
NHNo&PTNT&PTNT Phú Bình …………………………………………………………………… 67
2.2.5. Hạn chế, nguyên nhân …………………………………………………………………………… 68
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT
ĐỘNG TÍN DỤNG NHNo&PTNT&PTNT HUYỆN PHÚ BÌNH …………… 73
3.1. Phương hướng, mục tiêu ……………………………………………………………….. 73
3.1.1. Về phát triển kinh tế – xã hội ………………………………………………………………….. 73
3.1.2. Về hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT&PTNT Phú Bình ……………….. 74
3.2. Những giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng NHNo&PTNT&PTNT
huyện Phú Bình …………………………………………………………………………………. 74
3.2.1. Nhóm gi ải pháp nâng cao kết quả hoạt động tín dụng ……………………………. 74
3.2.2. Nhóm gi ải pháp nghiệp vụ tín dụng ………………………………………………………. 78
3.3. Một số đề xuất, kiến nghị làm cơ sở thực hiện các giải pháp đã đề ra …… 87
3.3.1. Đối với Chính phủ …………………………………………………………………………………. 87
3.3.2. Đối với chính quyền địa phương ……………………………………………………………. 88
3.3.3. Đối với ngân hàng cấp trên ……………………………………………………………………. 90
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 91

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s