MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC


LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian nghiên cứu và thực hiện luận văn này, tôi đã nhận được sự
giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan, các tổ chức và các cá nhân. Tôi xin bày tỏ
lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các tập thể, cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ
tôi trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu luận văn này.
Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế và
Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, Phòng Đào tạo và Khoa Sau đại học của nhà
trường cùng các thầy cô giáo, những người đã trang bị kiến thức cho tôi trong suốt
quá trình học tập.
Với lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất, tôi xin trân trọng cảm ơn thầy
giáo- Tiến sĩ Lê Quang Dực, người thầy đã trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn khoa
học và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn này.
Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh các hợp tác xã của Tỉnh, UBND các
xã và các HTXNN trên địa bàn tỉnh đã giúp đỡ tôi thu thập thông tin, số liệu
trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu luận văn.
Xin chân thành cảm ơn tất các bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ
nhiệt tình và đóng góp nhiều ý kiến quý báu để tôi hoàn thành luận văn này.
Do thời gian nghiên cứu có hạn, luận văn của tôi chắc hẳn không thể tránh
khỏi những sơ suất, thiếu sót, tôi rất mong nhận đuợc sự đóng góp của các thầy
cô giáo cùng toàn thể bạn đọc.

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp tiết của việc nghiên cứu đề tài………………………………….… 1
2. Mục tiêu nghiên cứu………………………………………………….…….. 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu………………………………………… 3
4. Ý nghĩa khoa học…………………………………………………………… 4
5. Bố cục của luận văn…………………………………………………..…… 4
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của kinh tế hợp tác và HTX…………………..… 5
1.1.1. Cơ sở lý luận về kinh tế hợp tác và HTX…………………………..… 5
1.1.2. Cơ sở thực tiễn của quá trình phát triển HTXNN…………………… 17
1.2. Phương pháp nghiên cứu………………………………………… … 35
1.2.1. Các vấn đề mà đề tài cần giải quyết…………………………..….… 35
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………. 35
1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu……………………………………..… 38
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HTXNN TRÊN ĐỊA
BÀN VĨNH PHÚC
2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu…………………………………..…… 39
2.1.1. Điều kiện tự nhiên………………………………………………..…… 39
2.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội …………………………………….……… 42
2.2. Thực trạng phát triển HTXNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc ………..… 47
2.2.1.Giai đoạn từ năm 1986- 2003 ………………………………………… 47
2.2.2.Giai đoạn từ năm 2003 đến 2007………………………………….… 56
2.3. Phân tích- Đánh giá …………………………………………………… 70
2.3.1. Về tổ chức quản lý ở các HTX …………………………………..… 70
2.3.2. Tính chất hợp tác giữa xã viên, giữa các HTX ……………………… 72
2.3.3. Về hiệu quả hoạt động ……………………………………………… 73

2.3.4. Bài học kinh nghiệm ……………………………………………..…74
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HTXNN TRÊN ĐỊA BÀN
VĨNH PHÚC
3.1. Các quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển HTXNN trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Phúc ……………………………………………………………… 77
3.1.1. Quan điểm phát triển …………………………………………………… 77
3.1.2. Mục tiêu phát triển ……………………………………………………………….81
3.1.3. Định hướng phát triển …………………………………………………………….. 83
3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HTXNN
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ……………………………………………………………….. 85
3.2.1. Đổi mới về tư duy nhận thức trong phát triển HTXNN …………………. 85
3.2.2. Thúc đẩy kinh tế hộ nông dân phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa .. …….. . 89
3.2.3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ HTXNN …………………… 92
3.2.4. Lựa chọn mô hình HTXNN phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng huyện . …….. . 9 4
3.2.5. Kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước và nâng cao hiệu lực quản lý
Nhà nước ……………………………………………………………………… 96
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………………………………………………………………. 101
TÀI LIỆU THAM KHẢO

v
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CNH- HĐH : Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá
CNXH : Chủ nghĩa xã hội
CNTB : Chủ nghĩa tư bản
HTX : Hợp tác xã
HTXNN : Hợp tác xã nông nghiệp
KHCN : Khoa học công nghệ
LLSX : Lực lượng sản xuất
SXKD : Sản xuất kinh doanh
QHSX : Quan hệ sản xuất

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1. Tình hình phát triển dân số tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2005-2007.
Bảng 2.2. Lao động trong các ngành giai đoạn 2005- 2007.
Bảng 2.3. Giá trị sản xuất của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2005,2006, 2007
Bảng 2.4. Số tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh tính đến 31/12/2003
Bảng 2.5. Số hợp tácxã trên địa bàn tỉnh tính đến 31/12/2003
Bảng 2.6. Thống kê số HTXNN theo nguồn gốc hình thành (đến 4/2007)
Bảng 2.7. Phân loại HTX theo ngành nghề kinh doanh (đến 4/2007)
Bảng 2.8. Phân chia HTXNN theo địa giới hành chính
Bảng 2.9. Thống kê trình độ cán bộ HTX NN (đến 4/2007)
Bảng 2.10. Xếp loại hợp tác xã nông nghiệp trong toàn tỉnh năm 2006
Bảng 2.11. Tình hình vốn của các HTXNN tính đến 1/4/2007
Bảng 2.12. Tình hình công nợ trong các HTXNN từ 2003 về trước
Bảng 2.13. Tình hình công nợ trong các HTXNN từ năm 2004 đến tháng 4/2007
Bảng 2.14. Kết quả kinh doanh năm 2006

MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
Việt Nam là một quốc gia có trên 70% dân số sống ở nông thôn, cuộc sống
chủ yếu dựa vào nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu, manh mún, tập quán canh tác,
sản xuất còn mang nặng tính tự phát, tự cung tự cấp, lĩnh vực sản xuất nông
nghiệp thực sự chưa phát huy được lợi thế của mình và đặc biệt là phát huy sức
mạnh của khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp thời kỳ mở cửa, hội
nhập. Chính vì vậy sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn của đất nước
nói chung và của các tỉnh thành nói riêng càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Nhận thức rõ vấn đề này trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn quan tâm
và chú trọng tới sự phát triển của nông nghiệp nông thôn nói chung và sự phát
triển của các hệ thống các HTXNN nói riêng để từ đó tạo đà thúc đẩy quá
trình CNH- HĐH mà Đảng và Nhà nước ta đang theo đuổi.
Với quan điểm phát triển rõ ràng, tạo đường hướng cụ thể cho sự phát
triển của HTX, ngày 31 tháng 10 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã phê
duyệt “Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm từ 2006- 2010” với quan điểm
phát triển cụ thể: “Phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng mà
nòng cốt là HTX nhằm góp phần tích cực thực hiện CNH-HĐH đất nước” và
trên cơ sở “Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho kinh tế tập thể phát
triển có hiệu quả: tôn trọng các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và giá trị đích
thực của kinh tế hợp tác; tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý, chính
sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể”[17].
Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc đồng bằng trung du Bắc bộ với dân số 1,19 triệu
người, trong đó dân số nông nghiệp chiếm 90% và là một tỉnh có truyền thống
về phong trào phát triển các HTX, đi đầu trong việc thực hiện Chỉ thị 100 của
Ban bí thư, Nghị quyết 10 của Bộ chính trị, Chỉ thị 68 của Ban bí thư Trung
ương Đảng (khoá VII), Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về phát triển kinh

tế tập thể… Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành các cấp, các đoàn thể xã hội,
các dân tộc trong tỉnh đã kế thừa và phát huy phong trào HTX, tiếp tục thực
hiện và vận dụng đưa các Nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về
phát triển kinh tế tập thể vào cuộc sống và đã thu được những kết quả nhất
định, đời sống của các hộ nông dân được c ải thiện rõ rệt, mức sống ngày
một nâng lên, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về y tế, giáo dục ngày
càng hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó, sự phát triển của kinh tế hợp tác trong
thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập với nền kinh tế thế giới, thời kỳ phát triển nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã làm cho
không ít các HTX gặp nhiều khó khăn, vướng mắc mới cần phải được giải
quyết thấu đáo, triệt để.
Chính vì vậy, tìm ra những khó khăn, vướng mắc và đưa ra những giải
pháp để khắc phục một cách triệt để nhất những tồn tại trong sự phát triển
kinh tế tập thể và đặc biệt là trong hệ thống HTXNN chính là góp phần thúc
đẩy sự phát triển của nền kinh tế đất nước, hoà nhịp với sự phát triển của các
quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
Do vậy, với mục đích góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào công
cuộc xây dựng đất nước, tôi thực hiện nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp
nhằm phát triển kinh tế HTXNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. Với đề tài này
tôi tập trung nghiên cứu thực trạng về công tác tổ chức quản lý sản xuất và
hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTXNN trên địa bàn Tỉnh và đặc biệt
là sau khi có Luật HTX năm 2003, qua đó thấy được hiệu quả sản xuất kinh
doanh của của các HTXNN và trên cơ sở đó đề ra các giải pháp chủ yếu nhằm
phát huy những thế mạnh, những mặt tích cực, những cái đã làm được và từng
bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc mà các HTXNN trên địa bàn tỉnh
đã và đang gặp phải, từng bước đẩy nhanh sự phát triển và hội nhập của hệ
thống các HTXNN của tỉnh nhà.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu chung
Từ việc đánh giá thực trạng về tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh và
hiệu quả hoạt động của các HTXNN trên địa bàn Vĩnh Phúc trong những năm
qua, trên cơ sở đó phát hiện ra những tồn tại, hạn chế và từ đó đề ra các giải
pháp cụ thể về kinh tế và tổ chức nhằm phát triển hệ thống HTXNN nói riêng
và phát triển kinh tế nông thôn Vĩnh Phúc nói chung của tỉnh Vĩnh Phúc.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Đánh giá thực trạng về tổ chức sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh của các HTXNN trước và sau khi có Luật HTX 2003 trên cơ sở
phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của HTXNN trên địa bàn tỉnh
Vĩnh Phúc.
Đưa ra các giải pháp chủ yếu, định hướng phát triển nhằm xây dựng mô
hình các HTXNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phù hợp với đặc điểm, điều
kiện và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc đến
năm 2015.
3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Nội dung là những vấn đề có liên quan về lý luận và thực tiễn trong tổ
chức quản lý sản xuất và hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTXNN trên
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh
doanh, về vốn, tài chính, nguồn nhân lực của các HTXNN).
3.2. Phạm vi nghiên cứu
– Về nội dung: Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến các hoạt động về
tổ chức quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh, về phương thức điều hành
và thực tiễn hoạt động của các HTXNN.
– Về không gian: Toàn bộ các HTXNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Ph

– Về thời gian: Đánh giá thực tế hoạt động của các HTXNN trong thời
gian qua, đặc biệt từ năm 2003 khi có Luật HTX mới cho đến nay. Từ đó đề
ra một số giải pháp, kiến nghị góp phần làm hoàn thiện hơn cơ sở lý luận và
thực tiễn cho hệ thống HTX trong quá trình hội nhập và phát triển.
4. Ý NGHĨA KHOA HỌC
Luận văn phân tích những nhân tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của HTXNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Luận văn đề ra các giải pháp có tính khoa học, thực tiễn về phát triển
HTXNN tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2006-2010 nhằm khắc phục những
khó khăn, yếu kém trong công tác tổ chức, điều hành hoạt động của các
HTXNN trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt đưa ra những ý kiến chủ quan về
những đề xuất các dự án ưu tiên cho giai đoạn 2006-2010 nhằm góp phần xoá
đói giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội khu vực nông thôn, giảm chênh lệch
về mức sống giữa nông thôn và thành thị và đặc biệt là góp phần đưa sản
phẩm của các HTXNN trên địa bàn Vĩnh Phúc hội nhập và đứng vững trên thị
trường trong tỉnh và vươn ra thị trường thế giới.
5. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương.
Chương I. Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu.
Chương II. Thực trạng tình hình phát triển HTXNN trên địa bàn tỉnh
Vĩnh Phúc.
Chương III. Các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển HTXNN trên địa
bàn tỉnh Vĩnh Phúc

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Nông nghiệp và PTNN (2000), Báo cáo tình hình một năm thực
hiện Luật HTX và các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực nông nghiệp.
2. Bộ Nông nghiệp và PTNN (2006), Báo cáo thực trạng và giải pháp hỗ
trợ phát triển HTXNN trong thời gian tới.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2005), Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 năm
2001-2005 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2008), Đề án định hướng chiến lược phát
triển hợp tác xã đến năm 2020
5. C.Mác, Ph.Ăngghen(1996), Toàn tập, T23, NXB CTQG, Hà Nội
6. Chu Thị Hảo, Naoto Imagawa (năm 2003), Quá trình phát triển của
hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam, NXB nông nghiệp.
7. Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc (2004), Báo cáo tình hình phát triển
HTX sau 20 năm đổi mới trên địa bàn tỉnh 1986- 2003.
8. Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc (2005), Báo cáo sơ kết 3 năm thực
hiện nghị quyết TW (khoá IX) về kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
9. Niên giám thống kê Tỉnh Vĩnh phúc năm 2005, 2006, NXB thống kê
10. Nguyễn Văn Bích và tập thể tác giả (1999), Báo cáo chiến lược phát
triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã ở Việt Nam đến năm 2010, Chuyên đề
kinh tế hợp tác.
11. Nguyễn Văn Bích (1997), Phát triển và đổi mới quản lý hợp tác xã
theo Luật hợp tác xã, NXB chính trị quốc gia
12. PGS.TS Phạm Thị Cần, TS Vũ Văn Phúc, PGS.TS Nguyễn Văn Kỷ
và tập thể tác giả (năm 2002), Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở nước ta
hiện nay, NXB chính trị quốc gia.

13. GS.TS. Hồ Văn Vĩnh- TS Nguyễn Quốc Thái (2005), Mô hình phát
triển hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam, NXB nông nghiệp.
14. Phan Đức Cường ( 2006), Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu
nhằm phát triển các HTXNN trên địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái
Nguyên.
15. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1996), Luật
Hợp tác xã, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
16. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật
Hợp tác xã, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
17. Thủ tướng chính phủ ( 2005), Phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế
tập thể 5 năm (2006- 2010).
18. UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2005), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế
xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.
19. UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2006), Kế hoạch phát triển khu vực kinh tế
tập thể tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2006-2010.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Đề tài cao học và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s