GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN


MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Dân số nƣớc ta có khoảng 80 triệu ngƣời, trong đó có đến 76% sống ở
khu vực nông thôn. Từ thực trạng trên, vấn đề việc làm trong lao động nông
thôn có tính chất rất quan trọng và quyết định chiến lƣợc phát triển kinh tế x ã
hội của nƣớc ta.
Để phát triển một nền nông nghiệp bền vững cần phải chú trọng đến
việc giải quyết việc và nâng cao chất lƣợng lao động cho lao động nông thôn
nhƣ các chƣơng trình; xóa đói giảm nghèo 134, 135, các chƣơng trình vay
vốn, chƣơng trì nh định canh định cƣ, chƣơng trì nh 120, chƣơng trình hỗ trợ
và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn …
Với đặc điểm dân số đông và trẻ nên có nguồn lao động phong phú,
rồi rào, đặc điểm đó là thế mạnh trong phát triển kinh tế – xã hội của chúng ta,
song đồng thời nó cũng luôn tạo ra sức ép về việc làm cho toàn xã hội. Vì
vậy, sự quan tâm giải quyết việc làm, ổn định việc làm cho ngƣời lao động
luôn là một trong những giải pháp về phát triển xã hội và là chỉ tiêu định
hƣớng phát triển kinh tế – xã hội mà Đảng ta đã đề ra.
Đặc biệt, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xu
thế chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, lao động Việt Nam có
nhiều cơ hội để tìm kiếm việc làm. Ngƣời lao động có thể vƣơn lên nắm bắt
tri thức và tự do làm giàu bằng tri thức của mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó
cũng có những thách thức đặt ra cho ngƣời lao động Việt Nam: đó là yêu cầu
về chất lƣợng nguồn l ao động, ngƣời lao động không biết nghề, hoặc biết
không đến nơi đến chốn thì rất khó tìm đƣợc việc làm. Mặt khác, kinh nghiệm
các nƣớc cho thấy, khi hội nhập WTO, ngành dễ bị tổn thƣơng nhất là nông
nghiệp, nhóm dân cƣ dễ bị tổn thƣơng nhất là nông dân. Chính vì vậy, quan
tâm đến vấn đề giải quyết việc làm cho ngƣời lao động ở nông thôn vẫn luôn

là vấn đề mang tính cấp bách.
Nƣớc ta lực lƣợng lao động chủ yếu tập trung ở vùng nông thôn, đặc
biệt là khu vực miền núi, do nền sản xuất nông nghiệp phần lớn là độc canh
và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp là mang tính mùa vụ nên đã dẫn đến
vấn đề dƣ thừa thời gian lao độ ng trong khu vực nông thôn.
Thái Nguyên là một tỉnh miền núi lực lƣợng lao động chủ yếu làm
nông nghiệp, vấn đề về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn những
năm gần đây đã đƣợc tỉnh quan tâm và đã có một số chƣơng trình, biện pháp
nhằm giải quyết vấn đề này, nhƣng qua thực tiễn cho thấy cũng chƣa đáp ứng
đƣợc nhu cầu việc làm của lao động nông thôn.
Huyện Phú Lƣơng là một huyện có 85% số dân với công việc chính là
sản xuất nông nghiệp . Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật,
cùng với việc ứng dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật vào sản xuất
nông nghiệp ngày càng nhiều và có hiệu quả, nên đã dẫn tới tình trạng giảm đi
rõ rệt về nhu cầu sử dụng lao động. Thêm vào đó, nguồn lực đất đai hạn chế
do nhu cầu phát triển đô thị và một số mục đích khác đã dẫn tới tình trạng dƣ
thừa lao động trong nông thôn, cùng với những tồn tại của xã hội đang là vấn
đề bất cập cần đƣợc giải quyết này Phú Lƣơng vẫn chƣa có giải pháp hữu hiệu
để giải quyết vấn đề việc làm nông thôn, vì vậy tôi đƣợc chọn đề tài: “Giải
pháp chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm của lao động nông thôn
huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên” để đóng góp những giải pháp của tôi
giúp cho Ủy ban huyện Phú Lƣơng có những giải pháp thiết thực hơn.
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
2.1. Mục tiêu chung
Nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu gi ải quyết việc làm cho lao động
nông thôn ở huyện Phú Lƣơng.
2.2. Mục tiêu cụ thể
– Hệ thống hoá – cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề việc làm nói chun

việc làm nông thôn nói riêng;
– Đánh giá thực trạng việc làm của l ao động nông thôn trên địa bàn huyện
Phú Lƣơng;
– Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho lao
động nông thôn huyện Phú Lƣơng trong thời gian tới.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu là các vấn đề liên quan đến việc làm và nhu cầu
việc làm của ngƣời lao động nông thôn trên địa bàn huyện Phú Lƣơng tỉnh
Thái Nguyên.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
– Phạm vi nội dung: Đề tài chủ yếu nghiên cứu về thực trạng của lao
động nông thôn huyện Phú Lƣơng, tìm ra những tồn tại khó khăn và nhƣng
thuận lợi, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp kinh tế chủ yếu, kết hợp với
các giải pháp về khoa học kỹ thuật và giải pháp xã hội.
– Phạm vi không gian: Đề tài đƣợc tiến hành nghiên cứu tại địa bàn
huyện Phú Lƣơng.
– Phạm vi thời gian: Đề tài tập trung thu thập và nghiên cứu số liệu thứ cấp
thời kỳ 2005 – 2007, số liệu sơ cấp đƣợc thu thập ở các hộ nông dân năm 2007.
4. Ý nghĩa khoa học và phạm vi nghiên cứu đề tài
Đề tài là công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, là tài liệu
giúp huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái Nguyên xây dựng quy hoạch phát triển
nguồn nhân lực, thực hiện hiệu quả chƣơng trình phát triển kinh tế – xã hội,
xoá đói giảm nghèo và đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn.
5. Bố cục của đề t ài
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài
gồm 3 chƣơng:

Chƣơng 1: Cơ sở khoa học về vấn đề việc làm cho lao động nông thôn
và phƣơng pháp nghiên cứu
Chƣơng 2 : Thực trạng việc làm của lao động nông thôn huyện Phú
Lƣơng tỉnh Thái Nguyên
Chƣơng 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm
của lao động nông thôn huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái Nguyên

MỤC LỤC
Lời cam đoan………………………….. ………………………….. …………………………. i
Lời cảm ơn ………………………….. ………………………….. ………………………….. . ii
Danh mục chữ viết tắt ………………………….. ………………………….. ……………. iii
Mục lục ………………………….. ………………………….. ………………………….. ….. iv
Danh mục bảng biểu ………………………….. ………………………….. …………….. vii
Danh mục biểu đồ ………………………….. ………………………….. ……………….. viii
MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………………. 1
1.Tính cấp thiết của đề tài ………………………….. ………………………….. ……….. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài ………………………….. ………………………….. …… 2
2.1. Mục tiêu chung ………………………….. ………………………….. ……………….. 2
2.2. Mục tiêu cụ thể ………………………….. ………………………….. ………………… 2
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ………………………….. …………. 3
3.1. Đối tượng nghiên cứu ………………………….. ………………………….. ……….. 3
3.2. Phạm vi nghiên cứu ………………………….. ………………………….. ………….. 3
4. Ý nghĩa khoa học và phạm vi nghiên cứu đề tài ………………………….. …….. 3
5. Bố cục của đề tài ………………………….. ………………………….. ………………… 3
CHƢƠNG 1……………………………………………………………………………………….. 5
CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM CHO LAO
ĐỘNG NÔNG THÔN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ VIỆC LÀM………………………….. .. 5
1.1.1. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu ………………………….. ……………… 5
1.1.2. Cơ sở thực tiễn của vấn đề việc làm ………………………….. …………….. 19
1.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ………………………….. ………. 24
1.2.1. Câu hỏi đặt ra cho vấn đề nghiên cứu ………………………….. …………… 24
1.2.2. Cơ sở phƣơng pháp luận nghiên cứu ………………………….. ……………. 24
1.2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể ………………………….. ………………….. 24
1.2.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ………………………….. ……………………… 27
CHƢƠNG 2……………………………………………………………….. ……………………. 29
THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG
THÔN HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN……29

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU HUYỆN PHÚ LƢƠNG ……….. 29
2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên ………………………….. ………………………. 29
2.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội ………………………….. ………………………….. … 33
2.1.3. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của huyện Phú Lƣơng ………… 42
2.2. THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN
PHÚ LƢƠNG…………………………………………………………………………………….. 43
2.2.1. Thực trạng về lao động nông thôn của huyện Phú Lƣơng ……………… 43
2.2.2. Thực trạng lao động việc làm trong các hộ gia đình điều tra …………. 45
2.2.3. Một số kết luận về lao động và việc làm của các nông hộ trên địa bàn
huyện Phú Lƣơng ………………………….. ………………………….. ………………… 51
2.3. MỘT SỐ CHƢƠNG TRÌNH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO
ĐỘNG NÔNG THÔN CỦA HUYỆN PHÚ LƢƠNG……………………………… 53
2.3.1. Chƣơng trình dạy nghề ngắn hạn ………………………….. …………………. 53
2.3.2. Về tín dụng nông thôn ………………………….. ………………………….. ….. 54
CHƢƠNG 3……………………………………………………………………………………… 56
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐÁP ỨNG NHU
CẦU VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN
PHÚ LƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN……………………………. 56
3.1. QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƢƠNG VÀ CĂN CỨ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
CHO LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ LƢƠNG…………………………………………….56
3.1.1. Những quan điểm chủ yếu tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện
Phú Lƣơng ………………………….. ………………………….. …………………………. 56
3.1.2. Chủ trƣơng chính sách của Đảng và nhà nƣớc ………………………….. .. 56
3.2. MỤC TIÊU CHIẾN LƢỢC VỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM CHO HUYỆN
PHÚ LƢƠNG……………………………………………………………………………………..58
3.2.1. Mục tiêu chiến lƣợc về lao động việc làm đến năm 2020 ………………. 58
3.2.2. Mục tiêu ngắn hạn: ………………………….. ………………………….. ………. 60
3.3. ĐỊNH HƢỚNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG
THÔN CỦA HUYỆN PHÚ LƢƠNG TRONG THỜI GIAN TỚI…………….. 60
3.3.1. Định hƣớng phát triển theo ngành ………………………….. ……………….. 62
3.3.2. Định hƣớng phát triển theo vùng ………………………….. …………………. 62

3.3.3. Mở rộng các hình thức liên kết đào tạo nghề cho ngƣời lao động ở nông thôn … 64
3.3.4. Phát triển các hình thức hợp tác với các địa phƣơng trên trong huyện và
tỉnh về giải quyết việc làm cho ngƣời lao động ở nông thôn…………………… 65
3.3.5. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, đa dạng hoá các hình thức thực
hiện kinh doanh trong nông nghiệp nông thôn. ………………………….. …………. 68
3.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
CHO HUYỆN PHÚ LƢƠNG………………………………………………………………. 69
3.4.1. Giải pháp về chuyển dịch cơ cấu cây trồng hợp lý và tăng diện tích gieo
trồng ………………………….. ………………………….. ………………………….. …….. 69
3.4.2. Giải pháp về phát triển chăn nuôi ………………………….. ………………… 70
3.4.3. Giải pháp về phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp ………………. 71
3.4.4. Giải pháp về củng cố và xây dựng cơ sở hạ tầng …………………………. 71
3.4.5. Giải pháp về đất đai ………………………….. ………………………….. ……… 72
3.4.6. Giải pháp về vốn ………………………….. ………………………….. …………. 72
3.4.7. Giải pháp về khoa học kỹ thuật ………………………….. …………………… 73
3.4.8. Giải pháp về thị trƣờng ………………………….. ………………………….. …. 74
3.4.9. Giải pháp về đẩy mạnh xuất khẩu lao động và đƣa lao động ra ngoài địa
bàn làm việc ………………………….. ………………………….. ……………………….. 75
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………………………………………….76
1. KẾT LUẬN…………………………………………………………………… ………………. 76
2. KIẾN NGHỊ…………………………………………………………………………………… 78
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………….. 80

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Đề tài cao học và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

  1. Hứa Văn Hoàng nói:

    không mua được à??? em đang cần gấp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s