GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN


MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Việc làm và giải quyết việc làm là một vấn đề kinh tế xã hội có tính
toàn cầu, là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày nay, quan
niệm về phát triển đƣợc hiểu đầy đủ là: Tăng trƣởng kinh tế đi đôi với tiến bộ,
công bằng xã hội; phải xoá đói, giảm nghèo, giảm thiểu thất nghiệp…
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Chủ nghĩa xã hội trƣớc hết nhằm làm
cho nhân dân lao động thoát khỏi bần cùng, làm cho mọi ngƣời có công ăn việc
làm, đƣợc ấm no và đƣợc sống một đời hạnh phúc” [dt 23,tr.17]. Tƣ tƣởng của
ngƣời luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các chủ trƣơng, chính sách của Đảng
và Nhà nƣớc ta về giải quyết việc làm cho ngƣời lao động.
Ở nƣớc ta hiện nay, nông thôn chiếm 74,37% dân số và 75,6% lực
lƣợng lao động (32,7 triệu trong 43 triệu lao động cả nƣớc) và gần 90% số
ngƣời nghèo của cả nƣớc vẫn đang sống ở nông thôn. Tỷ lệ thời gian nhàn rỗi
ở nông thôn chiếm 19,3%, thất nghiệp ở thành thị 5,1%. Văn kiện Đại hội Đại
biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng nhận định: “Tỷ trọng trong nông nghiệp
còn quá cao. Lao động thiếu việc làm và không có việc làm còn nhiều. Tỷ lệ
qua đào tạo rất thấp” [dt 14,tr.166] .
Thất nghiệp, thiếu việc làm đang và sẽ diễn biến rất phức tạp, cản trở quá
trình vận động và phát triển kinh tế đất nƣớc. Vì vậy, tạo việc làm cho ngƣời
lao động là vấn đề nóng bỏng, cấp thiết cho từng ngành, địa phƣơng và từng gia
đình. Tạo điều kiện cho ngƣời lao động có việc làm, một mặt, nhằm phát huy
tiềm năng lao động, nguồn lực to lớn ở nƣớc ta cho sự phát triển kinh tế – xã
hội, mặt khác, là hƣớng cơ bản để xoá đói, giảm nghèo có hiệu quả, là cơ sở để
cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân, góp phần quan trọng giữ vững an
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo động lực mạnh mẽ thực h iện sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ: “Giải quyết
việc làm là một chính sách xã hội cơ bản. Bằng nhiều biện pháp, tạo ra nhiều
việc làm mới, tăng quỹ thời gian lao động đƣợc sử dụng, nhất là trong nông
nghiệp, nông thôn. Các thành phần kinh tế mở mang các ngành nghề, các cơ
sở sản xuất, dịch vụ có khả năng sử dụng nhiều lao động. Chăm lo cải thiện
điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động, phòng chống tai nạn
và bệnh nghề nghiệp cho ngƣời lao động. Khôi phục và phát triển các làng
nghề… sớm xây dựng và thực hiện chính sách trợ cấp cho ngƣời lao động
thất nghiệp” [dt 16,tr.140,150]. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ
X của Đảng tiếp tục khẳng định: “Chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm cho
nông dân và cho lao động nông thôn, nhất là các vùng nhà nƣớc thu hồi đất để
xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển các cơ sở phi nông nghiệp. Đẩy mạnh
chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn, giảm nhanh tỉ trọng lao độn g làm
nông nghiệp, tăng tỉ trọng lao động làm công nghiệp và dịch vụ. Tạo điều
kiện cho lao động nông thôn có việc làm…” [dt 14,tr.195]
Trong thời gian qua tỉnh Thái Nguyên đã có một số biện pháp nhằm
giải quyết vấn đề việc làm trong lao động nông thôn, nhƣng qua thực tiễn cho
thấy cũng chỉ giải quyết đƣợc một số vấn đề nhỏ.
Huyện Đồng Hỷ là một huyện phần lớn là sản xuất nông nghiệp, trình
độ sản xuất nông nghiệp còn thấp và là nơi tập trung các dân tộc thiểu số, tình
hình kinh tế – xã hội chƣa thực sự phát triển, vấn đề lao động nông thôn dƣ
thừa đang còn là những bất cập cần đƣợc giúp đỡ và giải quyết.
Xã hội ngày càng phát triển mạnh nhƣng ở Đồng Hỷ vẫn chƣa có giải
pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề việc làm nông thôn, xuất phát từ những lí
do trên tác giả lựa chọn đề tài: “Giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu
việc làm của lao động nông thôn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên” làm
đề tài luận văn thạc sĩ.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng về việc làm của lao độn g nông thôn
huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, sẽ thấy có những ƣu điểm, những tồn tại
và tiềm năng về lao động và việc làm, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm
giải quyết nhu cầu việc làm để nâng cao chất lƣợng cuộc sống con ngƣời lao
động nông thôn của huyện, góp phần thúc đẩy chiến lƣợc phát triển kinh tế –
xã hội của huyện.
2.2. Mục tiêu cụ thể
– Góp phần hệ thống hoá về cơ sở lý luận và thực tiễn về lao động và nhu
cầu việc làm nói chung, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn nói riêng.
– Phân tích đánh giá thực trạng việc làm của lao động nông thôn trên
địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.
– Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết nhu cầu việc làm của lao
động nông thôn trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.
3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu là các vấn đề liên quan đến việc làm và nhu cầu việc làm
của ngƣời lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
3.2. Phạm vi nghiên cứu
– Nội dung nghiên cứu: Đề tài chủ yếu nghiên cứu về thực trạng của lao
động nông thôn của huyện Đồng Hỷ
– Về không gian nghiên cứu trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.
– Về thời gian nghiên cứu thực trạng huyện Đồng Hỷ từ năm 2005 –
2007, số liệu sơ cấp đƣợc thu thập ở các hộ nông dân năm 2007.
4. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
Đề tài là công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, là tài liệu

giúp huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên xây dựng quy hoạch phát triển nguồn
nhân lực, thực hiện hiệu quả chƣơng trình phát triển kinh tế – xã hội, xoá đói
giảm nghèo và đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn.
5. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo nội dung của luận
văn gồm 3 chƣơng:
Chƣơng 1: Cơ sở khoa học về vấn đề việc làm của ngƣời lao động
nông thôn và phƣơng pháp nghiên cứu.
Chƣơng 2: Thực trạng việc làm của ngƣời lao động nông thôn huyện
Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.
Chƣơng 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm
cho lao động nông thôn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.

MỤC LỤC
Lời cam đoan ……………………………………………………………………………………………. i
Lời cảm ơn ………………………………………………………………………………………………..ii
Mục lục ……………………………………………………………………………………………………iii
Danh mục các chữ cái viết tắt và ký hiệu ………………………………………………………vi
Danh mục các bảng biểu ……………………………………………………………………………vii
MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………… 1
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI …………………………………………………………….. 1
2.1. Mục tiêu chung …………………………………………………………………………………….. 3
2.2. Mục tiêu cụ thể …………………………………………………………………………………….. 3
3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU …………………………………………….. 3
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu ……………………………………………………………………………. 3
3.2. Phạm vi nghiên cứu ………………………………………………………………………………. 3
4. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ……………………………. 3
5. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN …………………………………………………………………….. 4
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM CỦA NGƢỜI LAO
ĐỘNG NÔNG THÔN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………. 5
1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU VIỆC LÀM CHO LAO
ĐỘNG NÔNG THÔN …………………………………………………………………………………. 5
1.1.1. Cơ sở lý luận của việc nghiên cứu việc làm cho ngƣời lao động ……………… 5
1.1.3. Một số bài học rút ra từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn …………………………………. 34
1.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ……………………………………………. 35
1.2.1. Câu hỏi đặt ra cho vấn đề nghiên cứu …………………………………………………. 35
1.2.2. Cơ sở phƣơng pháp luận nghiên cứu ………………………………………………….. 35
1.2.3. Các phƣơng pháp nghiên cứu …………………………………………………………….. 36
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN ………………………………………………. 40

2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN ……………… 40
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên ……………………………………………………………………………. 40
2.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội ………………………………………………………………….. 46
2.2. THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN
ĐỒNG HỶ ……………………………………………………………………………………………….. 51
2.2.1. Quy mô lao động ……………………………………………………………………………… 51
2.2.2. Chất lƣợng nguồn lao động ……………………………………………………………….. 54
2.2.3. Thực trạng công tác đào tạo nghề ………………………………………………………. 57
2.2.4. Thực trạng sử dụng nguồn lao động …………………………………………………… 59
2.3. NHỮNG VẤN ĐỀ BỨC XÚC ĐANG ĐẶT RA ……………………………………. 71
2.3.1. Mâu thuẫn giữa giải quyết việc làm với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ………. 71
2.3.2. Mâu thuẫn giữa giải quyết việc làm với đào tạo nguồn nhân lực ……………. 74
2.3.3. Mâu thuẫn giữa giải quyết việc làm với việc gia tăng dân số …………………. 76
2.4. THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA HỘ GIA ĐÌNH ………………………………… 77
2.4.1. Thực trạng lao động của hộ ……………………………………………………………….. 78
2.4.2. Lĩnh vực lao động của hộ ………………………………………………………………….. 80
2.4.3. Thu nhập của lao động ……………………………………………………………………… 83
2.4.4. Một số kết luận về lao động và việc làm của các nông hộ trên địa bàn
huyện Đồng Hỷ ………………………………………………………………………………………… 84
2.4.5. Cơ hội việc làm cho lao động nông thôn huyện Đồng Hỷ ……………………… 85
2.5. MỘT SỐ CHƢƠNG TRÌNH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG
NÔNG THÔN CỦA HUYỆN ĐỒNG HỶ …………………………………………………… 86
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO
NGƢỜI LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN ĐỒNG HỶ ……………………………………… 90
3.1. PHƢƠNG HƢỚNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG
Ở NÔNG THÔN ĐỒNG HỶ ……………………………………………………………………… 90
3.1.1. Phát triển các ngành nghề ở nông thôn ……………………………………………….. 90

3.1.2. Mở rộng các hình thức liên kết đào tạo nghề cho ngƣời lao động ở nông
thôn …………………………………………………………………………………………………………. 92
3.1.3. Phát triển các hình thức hợp tác với các địa phƣơng trên cả nƣớc và quốc tế
về giải quyết việc làm cho ngƣời lao động ở nông thôn …………………………………. 94
3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO
NGƢỜI LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN ĐỒNG HỶ ……………………………………… 96
3.2.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ….. 96
3.2.2. Phát triển và đa dạng hoá các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh, tạo
việc làm cho ngƣời lao động ở nông thôn …………………………………………………… 104
3.2.3. Giải quyết việc làm cho ngƣời lao động nông thôn qua chƣơng trình xúc
tiến việc làm quốc gia………………………………………………………………………………. 109
3.2.4. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho ngƣời lao động …………………………. 115
3.2.5. Các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế và nâng cao chất
lƣợng nguồn lao động ở nông thôn ……………………………………………………………. 122
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………. 126
KIẾN NGHỊ …………………………………………………………………………………………… 129
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………… 12930

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s