: Phân tích hoạt động tín dụng và nhu cầu vay vốn CỦA NHNN & PTNT HUYỆN CAO LÃNH NĂM 2005-2007


LỜI CẢM TẠ
—–W X—–
Qua bốn năm học và rèn luyện tại Trường Đại học Cần Thơ, với sựhướng
dẫn của các thầy, các cô. Em đã có được kiến thức chuyên ngành và kiến thức xã
hội nhất định.
Em xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô Trường Đại học Cần Thơnói chung
và Khoa Kinh Tế-QTKD nói riêng đã truyền đạt cho em những kiến thức quý
báo trong quá trình học tập. Đặc biệt là thầy: Võ Văn Dứt, người đã trực tiếp
hướng dẫn em thực hiện đềtài này. Cùng với sựgiúp đỡcủa cán bộtín dụng đã
chỉdẫn em tận tình trong suốt thời gian thực tập và các hộnông dân trong ấp ở
các xã em điều tra cũng nhiệt tình trảlời các câu hỏi đã giúp em hoàn thành bài
viết của mình.
Cuối lời, em kính chúc quý thầy cô Trường Đại học Cần Thơcùng toàn thể
cán bộnhân viên ởchi nhánh NHNN&PTNT huyện Cao Lãnh được dồi dào sức
khỏe và hoàn thành tốt công việc trong quá trình công tác.
Trân trọng kính chào!

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN……………………………………………………………………. i
LỜI CẢM TẠ……………………………………………………………………….. ii
NHẬN XÉT CỦA CƠQUAN THỰC TẬP……………………………………. iii
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN………………………………. iv
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN…………………………………. v
DANH MỤC BIỂU BẢNG ……………………………………………………………………….x
DANH MỤC HÌNH……………………………………………………………….. xi
DANH MỤC TỪVIẾT TẮT……………………………………………………. xii
CHƯƠNG 1…………………………………………………………………………. 1
GIỚI THIỆU………………………………………………………………………… 1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀNGHIÊN CỨU ………………………………………………………1
1.1.1 Sựcần thiết nghiên cứu …………………………………………………………..1
1.1.2 Căn cứkhoa học và thực tiễn ………………………………………………………..2
1.2 . MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU …………………………………………………………2
1.2.1 Mục tiêu chung ………………………………………………………………………2
1.2.2 Mục tiêu cụthể………………………………………………………………………2
1.3 Câu hỏi nghiên cứu ……………………………………………………………………….3
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU……………………………………………………………..3
1.4.1 Phạm vi vềthời gian thực hiện đềtài ………………………………………..3
1.4.2 Phạm vi vềkhông gian ……………………………………………………………3
1.4.3 Phạm vi vềnội dung ……………………………………………………………….3
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ………………………………………………………………4
CHƯƠNG 2…………………………………………………………………………. 5
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………. 5
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ……………………………………………………………….5

2.1.1 Các khái niệm vềhoạt động tín dụng ……………………………………………..5
2.1.2 Các nguyên tắc của tín dụng………………………………………………………….6
2.1.3 Ý nghĩa của nguyên tắc của tín dụng ……………………………………………..6
2.1.4 Chức năng của tín dụng………………………………………………………………..6
2.1.5 Vai trò của tín dụng ……………………………………………………………………..7
2.1.6 Phân loại tín dụng………………………………………………………………………..7
2.1.7 Các hình thức huy động vốn………………………………………………………….8
2.1.8. Một sốvấn đềchung trong hoạt động tín dụng của ngân hàng………….8
2.1.9. Các giảthuyết nghiên cứu……………………………………………11
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………………………………11
2.2.1 Phương pháp thu thập và phân tích sốliệu thứcấp……………………11
2.2.2 Phương pháp thu thập và phân tích sốliệu sơcấp …………………….11
2.2.3 Áp dụng một vài chỉtiêu trong phân tích…………………………………14
CHƯƠNG 3……………………………………………………………………….. 16
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀNGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP- PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN VÀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU HUYỆN CAO LÃNH
………………………………………………………………………………………. 16
3.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA HUYỆN CAO LÃNH ……………………16
3.1.1 Vịtrí địa lý…………………………………………………………………………..16
3.1.2 Dân số, lao động và việc làm………………………………………………….16
3.1.3 Đặc điểm kinh tế…………………………………………………………………..17
3.2 KHÁI QUÁT VỀNGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN HUYỆN CAO LÃNH ……………………………………………………..18
3.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàngnông nghiệp và
phát triển nông thôn huyện cao lãnh …………………………………………………….18
3.2.2 Cơcấu tổchức bộmáy quản lí của Ngân hàng nông nghiệp và phát
triển nông thôn huyện Cao lãnh …………………………………………………………..18
3.2.3 Chức năng và nhiệm vụcủa các phòng ban ……………………………..19
CHƯƠNG 4……………………………………………………………………….. 21
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG, NHU CẦU VAY CỦA NÔNG HỘ
VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN,

DOANH SỐCHO VAY CỦA NGÂN HÀNG, LƯỢNG VAY CỦA NÔNG
HỘ………………………………………………………………………………….. 21
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CAO LÃNH …21
4.1.1 Các mức lãi suất huy động vốn của Ngân hàng ……………………………..21
4.1.2 Doanh sốhuy động vốn của Ngân hàng………………………………………..21
4.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CAO LÃNH QUA 3
NĂM 25
4.2.1 Doanh sốcho vay theo địa bàn…………………………………………………….25
4.2.2 Doanh sốcho vay theo ngành kinh tế…………………………………………..28
4.3 PHÂN TÍCH NHU CẦU SỬDỤNG VỐN CỦA NÔNG HỘ…………..31
4.3.1 Các đối tượng sản xuất của nông hộ………………………………………..31
4.3.2 Cơcấu vốn vềnguồn vốn. ……………………………………………………..32
4.3.3 Chi phí sản xuất và thu nhập cho các đối tượng………………………..33
4.4 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢHOẠT
ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
LƯỢNG VAY. ……………………………………………………………………………………..35
4.4.1 Tình hình thu nợcho vay theo từng địa bàn……………………………..36
4.4.2 Phân tích tình hình dưnợtheo từng địa bàn……………………………..37
4.4.3 Phân tích nợxấu theo từng địa bàn …………………………………………40
4.4.4 Đánh giá hiệu quảtín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát
triển nông nghiệp huyện Cao Lãnh ………………………………………………………41
4.4.5 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lượng vay…………………………44
4.4.6 Kiểm định các giảthuyết trong mô hình hồi quy ………………………50
CHƯƠNG 5……………………………………………………………………….. 54
MỘT SỐGIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢTÍN DỤNG…… 54
5.1 ĐÁNH GIÁ VỀHOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ……54
5.1.1 Điểm mạnh ……………………………………………………………………………….54
5.1.2 Điểm yếu ………………………………………………………………………………….54
5.1.3 Cơhội ………………………………………………………………………………………55
5.1.4 Thách thức ………………………………………………………………………………..55

DANH MỤC BIỂU BẢNG
Bảng 1: CÁC MỨC LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN…………………………… 21
Bảng 2: DOANH SỐHUY ĐỘNG VỐN……………………………………….. 23
Bảng 3: DOANH SỐCHO VAY THEO ĐỊA BÀN……………………………. 26
Bảng 4: DOANH SỐCHO VAY THEO NGÀNH KINH TẾ…………………. 28
Bảng 5: THỐNG KÊ NHỮNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT CỦA NÔNG HỘ….. 31
Bảng 6: CƠCẤU VỐN CỦA NÔNG HỘ………………………………………. 32
Bảng 7: CHI PHÍ – THU NHẬP SẢN XUẤT LÚA/VỤ………………………. 33
Bảng 8: CHI PHÍ- THU NHẬP CHĂN NUÔI HEO…………………………… 33
Bảng 9: CHI PHÍ- THU NHẬP CHĂM SÓC VƯỜN XOÀI………………….. 34
Bảng 10: CHI PHÍ – THU NHẬP NUÔI CÁ TRA…………………………….. 34
Bảng11: CHI PHÍ – THU NHẬP NUÔI CÁ ĐIÊU HỒNG……………………. 35
Bảng 12: DOANH SỐTHU NỢTHEO ĐịA BÀN…………………………….. 36
Bảng 13: DƯNỢTHEO ĐỊA BÀN……………………………………………… 38
Bảng 14: NỢXẤU THEO ĐỊA BÀN……………………………………………. 40
Bảng 15: HIỆU QUẢTÍN DỤNG CỦA NHNN & PTNT HUYỆN CAO LÃNH
NĂM 2005-2007…………………………………………………………………… 41
Bảng 16: MA TRẬN TƯƠNG QUAN MÔ HÌNH 1Error! Bookmark not
defined.
Bảng 17: MA TRẬN TƯƠNG QUAN MÔ HÌNH 2…………………………… 44
Bảng 18: KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
LƯỢNG VỐN VAY………………………………………………………………. 46
Bảng 19: THỐNG KÊ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI VAY VỐN
CỦA NÔNG HỘ…………………………………………………………………… 58

DANH MỤC HÌNH
Hình 1:Qui trình xét duyệt cho vay……………………………………………..10
Hình 2: Sơ đồtổchức……………………………………………………………18
Hình 3: Tình hình nguồn vốn của Ngân hàng……………………………………24
Hình 4: Doanh sốcho vay theo dịa bàn…………………………………………29
Hình 5: Biểu đồtần suất của phần dưchuẩn hóa mô hình1…………………xxix
Hình 6: Biểu đồtần suất của phần dưchuẩn hóa mô hình2…………………xxix

DANH MỤC TỪVIẾT TẮT
NHNN & PTNT Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
KD- TMDV Kinh doanh thương mại dịch vụ
UBND Ủy ban nhân dân
TT Thịtrấn
DSCV Doanh sốcho vay
VHĐVốn huy động
DNCV Dưnợcho vay
Stt Sốthứtự

TÓM TẮT NỘI DUNG
Tín dụng đóng vai trò nhưthếnào trong việc cung cấp vốn cho người dân và
hoạt động tín dụng của NHNN & PTNT nhưthếnào, hiệu quảra sao? Vì vậy tôi
tiến hành phân tích hoạt động tín dụng và nhu cầu vay vốn của nông hộtại
NHNN & PTNT huyện Cao lãnh và chọn đềtài này làm đềtài tốt nghiệp.
Nội dung đềtài gồm 6 chương:
+ Chương 1: Trình bày vềlí do chọn đềtài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi và
không gian nghiên cứu.
+ Chương 2: Trình bày vềcác khái niệm liên quan vềtín dụng và các nghiệp vụ
liên quan tới Ngân hàng.
+ Chương 3: Trình bày khái quát vềhuyện Cao Lãnh và quá trình hình thành và
phát triển của NHNN & PTNT huyện Cao Lãnh.
+Chương 4: Tiến hành đi phân tích hoạt động tín dụng, tìm hiểu các đối tượng
sản xuất chủyếu của nông hộ, các khoản chi phí –thu nhập. Phân tích các yếu tố
ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng và ảnh hưởng đến lượng vốn vay của nông hộ.
+Chương 5: Từnhững thực trạng trên đưua ra một sốgiải pháp nhằm thúc đẩy
hoạt động tín dụng có hiệu quảhơn.
+ Chương 6: Kết luận – kiến nghị đối với Ngân hàng và chính quyền địa phương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Thanh Nguyệt, Trần Ái Kết (1997). Quản trịtài chính.
2. (2004). Sổtay tín dụng.
3. Thái Văn Đại (2003). Giáo trình nghiệp vụngân hàng.
4. ( 31.03.2002 ).Quyết định số72 / QĐHĐQT NHNN-PTNTVN v/v ban hành
quyết định cho vay đối với khách hàng trong hệNHNN & PTNT VN, Hà Nội.
5. (03.02.2007). Quyết định số1300 / QĐHĐQT NHNN-PTNTVN v/v ban hành
quy định thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong HTNHNN & PTNTVN,
Đồng Tháp.
6. (10.2005). Tài liệu tập huấn nghiệp vụtín dụng, NHNN & PTNTVN chi
nhánh tỉnh Đồng Tháp.
7. Phạm ThịBé Hằng (6/2006).Tiểu luận tốt nghiệp: “Phân tích lợi ích- chi phí
các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của hoạt động nuôi cá tra ởQuận Ô Môn
TPCT”.

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀNGHIÊN CỨU
1.1.1 Sựcần thiết nghiên cứu
Trong nền kinh tếhội nhập nhưhiện nay, đểhoà nhập vào sựphát triển
của nền kinh tếthếgiới, các quốc gia không ngừng phấn đấu để đưa đất nước
mình phát triển. Tuy nhiên, mỗi quốc gia đều có điểm xuất phát khác nhau. Việt
Nam là một nước nông nghiệp với hơn 80% dân sốsống ởnông thôn nên bên
cạnh việc đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu…thì
việc đẩy mạnh một nền nông nghiệp vững chắc là vấn đềhết sức quan trọng, nó
là cơsởcho sựphát triển kinh tếvà ổn định. Khi nền kinh tế ổn định thì đời sống
người dân mới được nâng cao, xã hội càng tiến bộ, đất nước từng bước theo kịp
với sựphát triển của toàn cầu. Đểlàm được đều đó thì ngoài các yếu tốcần thiết
nhưcác chủtrương, chính sách đúng đắn của Đảng và nhà Nước thì vai trò của
các Ngân hàng cũng rất cần thiết.
Tín dụng luôn giữmột vịtrí đặt biệt trong sựphát triển nông nghiệp
nông thôn. Vài thập kỷgần đây, tín dụng đóng vai trò quan trọng và một phạm
trù lớn nhất của sựgiúp đỡ đối với khu vực nông nghiệp nông thôn ởcác nước
đang phát triển (Ngân hàng Thếgiới, năm 1975). Trong những thập kỹ50,60
việc cung cấp tín dụng đã được coi nhưmột công cụthen chốt đểphá vỡ“vòng
luẩn quẩn” của thu nhập thấp, dẫn đến tiết kiệm cũng thấp và năng suất thấp. Tuy
nhiên, từnhững năm 60 trở đi và nhất là trong giai đoạn phát triển của nền kinh
tếnhững năm gần đây, những người tiểu nông và khu vực nông thôn nghèo đã
trởthành mục tiêu chính của sựcan thiệp tín dụng.
Từnhững lí do trên nên đềtài “ Phân tích hoạt động tín dụng và nhu cầu vay
vốn tại NHNN & PTNT huyện Cao lãnh” đã được đểthực hiện luận văn trong
thời gian thực tập tốt nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
huyện Cao Lãnh.

1.1.2 Căn cứkhoa học và thực tiễn
Cao lãnh là một huyện của tỉnh Đồng Tháp thuộc khu vực Đồng Bằng
Sông Cửu Long , sản xuất nông nghiệp là chủyếu.Vì vậy, theo chủtrương của
Đảng và Nhà Nước, Cao Lãnh đang thực hiện quá trình chuyển dịch cơcấu kinh
tếnông nghiệp theo hướng đa dạng hoá các hình thức sản xuất nông nghiệp, bằng
cách hướng dẫn, kêu gọi người nông dân trồng nhiều loại cây trên một mảnh đất,
chăn nuôi các loại gia súc, thuỷsản hoặc kết hợp nông hộlại với nhau đểtạo nên
năng suất cao nhất. Tránh được hiện tượng người nông dân “được mùa rớt giá”,
muốn làm được điều đó thì điều tất yếu là người nông dân phải có đủtài chính để
đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh. Vì vậy, vai trò tín dụng của NHNN &
PTNT rất quan trọng trong việc hỗtrợvốn cho người dân trong việc kinh doanh,
sản xuất kịp thời vụ, là người bạn đồng hành của người dân.
Cao Lãnh là một vùng đất được ưu đãi về điều kiện tựnhiên nhưao hồ,
sông rạch, đất đai luôn được phù sa bồi đắp, có nhiều tiềm năng đểphát triển
kinh tế đa dạng. Tuy nhiên, thu nhập của người dân ở đây chưa cao vì vậy nhu
cầu vềvốn đểsản xuất và tái sản xuất là rất cần thiết. Cho nên NHNN & PTNT
đã đặt ra cho mình một nhiệm vụhết sức quan trọng, đó là phải nâng cao hiệu
quảtín dụng bằng cách đẩy mạnh và mởrộng các phương thức cho vay, huy
động vốn đểcó thể đáp ứng mọi nhu cầu vềvốn cho khách hàng một cách hợp lí
nhất đồng thời thu hồi vốn một cách có hiệu quảnhất.
1.2 . MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Đềtài nghiên cứu được thực hiện với mong muốn tìm hiểu tổng quan về
hoạt động tín dụng của Ngân hàng và nhu cầu – hiệu quảvay vốn của nông hộ.
Từ đó, ta thấy được điểm mạnh, điểm yếu nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu
quảhoạt động tín dụng của Ngân hàng. Phân tích nhu cầu vay vốn và các yếu tố
ảnh hưởng đến lượng vay.
1.2.2 Mục tiêu cụthể
– Phân tích hoạt động huy động vốn qua 3 năm từ2005-2007.
– Phân tích hoạt động cho vay của ngân hàng qua 3 năm từ2005-2007.
– Phân tích nhu cầu vay vốn của nông hộ.

– Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quảhoạt động của ngân hàng
qua 3 năm và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng vay.
– Đềxuất một sốgiải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng và khả
năng đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
1. Diện tích đất canh tác ảnh hưởng nhưthếnào đến lượng vốn vay?
2. Mô hình sản xuất ảnh hưởng nhưthếnào đến lượng vốn vay?
3. Tổng chi phí sản xuất ảnh hưởng nhưthếnào đến lượng vốn vay:
4. Tổng thu nhập ảnh hưởng nhưthếnào đến lượng vốn vay?
5. Tổng nhu cầu ảnh hưởng nhưthếnào đến lượng vốn vay?
6. Tổng vốn tựcó ảnh hưởng nhưthếnào đến lượng vốn vay?
7. Lượng vốn đáp ứng của Ngân hàng ảnh hưởng nhưthếnào đến lượng
vốn vay?
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Phạm vi vềthời gian thực hiện đềtài
– Thông tin sốliệu được sửdụng cho luận văn là thông tin sốliệu từnăm
2005-2007.
– Luận văn được thực hiện trong thời gian từngày 11/02/2008 đến ngày
05/05/2008.
1.4.2 Phạm vi vềkhông gian
Luận văn này được thực hiện dựa trên sốliệu tại Ngân hàngnông nghiệp
và phát triển nông thôn huyện Cao lãnh và sốliệu sơcấp từbảng câu hỏi điều tra
nông hộ.
1.4.3 Phạm vi vềnội dung
Vì thời gian thực hiện có hạn, kiến thức tích luỹ ởghếnhà trường là chủ
yếu mà lĩnh vực vềNgân hàng thì quá rộng nên luận văn chỉgiới hạn nghiên cứu
ởmột sốnội dung sau:
– Tập trung phân tích và đánh giá hiệu quảhuy động vốn và cho vay vốn
thực tếtại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cao Lãnh từ
năm 2005-2007 đểthấy rõ thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
– Phân tích nhu cầu vay vốn, hiệu quảvà các yếu tố ảnh hưởng đến lượng

– Từviệc phân tích trên rút ra những điểm mạnh và điểm yếu để đưa ra
phương hướng khắc phục, cũng nhưtìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến
mặt hạn chế.
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
– Theo kết quảnghiên cứu của Viện nghiên cứu Phát triển–ĐBSCL,
trường Đại Học Cần Thơthì việc đánh giá nhu cầu tín dụng và khảnăng cung
cấp tín dụng có những tác dụng nhưsau:
+ Vềkhoa học: có giá trịtham khảo cho các cấp chính quyền trong chính
sách hỗtrợphát triển kinh tếvùng nông thôn.
+ Vềphát triển kinh tế: thúc đẩy kinh tếnông nghiệp nông thôn phát
triển từnhững hỗtrợcó hiệu quảcủa các tổchức tín dụng nông thôn.
+ Vềxã hội: gián tiếp giải quyết công việc làm cho lao động nhàn rỗi
nông thôn, giúp nông hộtăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, tiến tới khá, giàu.
– Theo Tiến sĩDương Ngọc thành: Việc đánh giá nhu cầu tín dụng của
nông hộvà khảnăng cung cấp tín dụng của các tổchức tín dụng là cần thiết, góp
phần khắc phục được tình trạng khó khăn vềvốn trong sản xuất, lâu dài hơn là sự
hỗtrợtích cực của các tổchức tín dụng thông qua việc sửdụng có hiệu quả
những mô hình tín dụng nông thôn.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s