Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Cỏ May


MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU………………………………………………………………………..1
1.1. SỰCẦN THIẾT CỦA ĐỀTÀI………………………………………………………..1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU…………………………………………………………….2
1.2.1. Mục tiêu chung…………………………………………………………………………..2
1.2.2. Mục tiêu cụthể…………………………………………………………………………..2
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU……………………………………………………………….2
1.3.1. Phạm vi thời gian……………………………………………………………………….2
1.3.2. Phạm vi không gian…………………………………………………………………….2
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu………………………………………………………………….2
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU……………………………………………………………………..3
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN………………………………………………………………….3
2.1.1. Một sốvấn đềchung vềphân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh……3
2.1.2. Khái quát vềdoanh thu, chi phí, lợi nhuận và bảng báo cáo tài chính..5
2.1.3. Phân tích chỉtiêu sinh lợi…………………………………………………………….7
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………………………..11
2.2.1. Phương pháp thu thập sốliệu……………………………………………………11
2.2.2. Phương pháp phân tích sốliệu……………………………………………………11
CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT VỀDOANH NGHIỆP TƯNHÂN CỎMAY….18
3.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
DOANH NGHIỆP…………………………………………………………………………18
3.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤCỦA DOANH NGHIỆP………………..18
3.2.1. Chức năng……………………………………………………………………………….18
3.2.2. Nhiệm vụ………………………………………………………………………………….18
3.3. CƠCẤU TỔCHỨC VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT……………………….19
3.3.1. Cơcấu tổchức………………………………………………………………………….19
3.3.2. Quy trình công nghệsản xuất…………………………………………………….20
3.4. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THỜI
GIAN QUA VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI
GIAN TỚI…………………………………………………………………………………….20
3.4.1. Thuận lợi…………………………………………………………………………………20
3.4.2. Khó khăn………………………………………………………………………………….21
3.4.3. Phương hướng phát triển…………………………………………………………..21
3.5. KHÁI QUÁT KẾT QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
DOANH NGHIỆP QUA 3 NĂM 2005 – 2007………………………………….22
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
DOANH NGHIỆP TƯNHÂN CỎMAY………………………………24
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU………………………………………24
4.1.1. Phân tích doanh thu theo thành phần………………………………………….24
4.1.2. Phân tích doanh thu theo cơcấu mặt hàng…………………………………..26

4.2. PHÂN TÍCH CHI PHÍ………………………………………………………………….29
4.2.1. Giá vốn hàng bán……………………………………………………………………..29
4.2.2. Chi phí bán hàng………………………………………………………………………30
4.2.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp…………………………………………………….32
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN……………………………………….34
4.3.1. Phân tích chung lợi nhuận của doanh nghiệp………………………………34
4.3.2. Phân tích lợi nhuận theo kỳkếhoạch………………………………………….37
4.4. PHÂN TÍCH CÁC CHỈSỐTÀI CHÍNH……………………………………….39
4.4.1. Hệsốlãi gộp…………………………………………………………………………….39
4.4.2. Hệsốlãi ròng…………………………………………………………………………..39
4.4.3. Suất sinh lời của tài sản (lợi nhuận trên tài sản ROA)…………………..39
4.4.4. Suất sinh lời vốn chủsởhữu (lợi nhuận trên vốn chủsởhữu ROS)…40
4.4.5. Phương trình DuPont………………………………………………………………..40
4.4.6. Các chỉsốkhác…………………………………………………………………………43
4.5. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG…………………………………..45
CHƯƠNG 5 MỘT SỐGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ…………………51
5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN…………………………………………………….51
5.2. MỘT SỐGIẢI PHÁP……………………………………………………………………51
5.2.1. Tăng lợi nhuận…………………………………………………………………………51
5.2.2. Cải thiện tình hình tài chính……………………………………………………….55
5.2.3. Một sốgiải pháp khác……………………………………………………………….55
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………………………..57
6.1. KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………..57
6.2. KIẾN NGHỊ………………………………………………………………………………….58
PHỤLỤC……………………………………………………………………………………………60
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………….62

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. SỰCẦN THIẾT CỦA ĐỀTÀI
Nói đến doanh nghiệp,người ta thường nghĩdoanh nghiệp đó cóthích nghi,
có đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tếthịtrường không? Doanh nghiệp đó đã
đạt được gì, đóng góp được những gì? Hoạt động của doanh nghiệp nhưthếnào,
có hiệu quảhay không? Do đó, đểthực hiện điều này ngoài đặc điểm của ngành
và uy tín của doanh nghiệp thì một trong những tiêu chuẩn đểxác định vịthế đó
là hiệu quảhoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Phântích hoạt động kinh
doanh là việc làm hết sức cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp, doanh nghiệp phải
thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủchính xác mọi diễn biến kết quảhoạt
động kinh doanh của mình, tìmra những mặt mạnh đểphát huy và những mặt
còn yếu kém đểkhắc phục, trong mối quan hệvới môi trường xung quanh tìm ra
những biện pháp đểkhông ngừng nâng cao hiệu quảhoạt động kinh doanh của
mình. Mặt khác, qua phân tích kinh doanh giúp cho các doanh nghiệp tìmra các
biện pháp sát thực đểtăng cường các hoạt động kinh tếvà quản lýdoanh nghiệp,
nhằmhuy động mọi khảnăng vềtiền vốn, lao động, đất đai… vào quá trình sản
xuất kinh doanh, nâng cao kết quảkinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, phân
tích kinh doanh còn lànhững căn cứquan trọng phục vụcho việc dự đoán, dự
báo xu thếphát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, các nhà quản
trịsẽ đưa ra những quyết định vềchiến lược kinh doanh có hiệu quảhơn.
Do đó vấn đềphân tích kết quảhoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trở
nên cần thiết và đóng vai trò quan trọng hơn bao giờhết đối với các doanh
nghiệp đểtồn tại và phát triển trong nền kinh tếthịtrường, đặc biệt là trong bối
cảnh kinh doanh cạnh tranh ngày càng gay gắt nhưhiện nay cùng với chính sách
mởcửa chủ động hội nhập nền kinh tếthếgiới của nước ta thời gian qua.
Chínhvì tầm quan trọng của vấn đề, em đã chọn đềtài “ Phân tích hiệu quả
hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tưnhân CỏMay”làm đềtài tốt nghiệp.

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích và đánh giá hiệu quảhoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua
3 năm 2005-2007, trên cơsở đó đềra các giải pháp nhằm củng cốhoạt động hiện
tại và mởrộng thêmcho tương lai của doanh nghiệp.
1.2.2. Mục tiêu cụthể
– Phân tích hiệu quảhoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
– Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quảhoạt động kinh doanh.
– Đưa ra một sốgiải pháp và kiến nghịnhằmnâng cao hiệu quảhoạt động
kinh doanh.
1.3. PHẠMVI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Phạm vi thời gian
Sốliệu sửdụng trong luận văn là sốliệu từnăm2005 đến năm 2007.
1.3.2. Phạm vi không gian
Luận văn được thực hiện tại Doanh nghiệp tưnhân CỏMay.
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
Phân tích hiệu quảkinh doanh của doanh nghiệp là rất rộng nhưng do thời
gian thực tập có hạn nên emchỉthực hiện nghiên cứu:
– Nghiên cứu nhữnglýluậncóliênquan đến phương pháp phân tích hiệu
quảhoạt động kinh doanh.
– Phân tích thực trạng của Doanh nghiệp tưnhân CỏMay thông qua phân
tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận.
– Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận từhoạt động kinh doanh.
– Đềxuất giải pháp đểnâng cao hiệu quảhoạt động kinh doanh.

CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Một sốvấn đềchungvềphân tích hiệu quảhoạt độngkinh doanh
2.1.1.1. Khái niệm phân tích hoạt độngkinh doanh
Phân tích hoạt động kinh doanh hiểu theo nghĩa chung nhất là nghiên cứu
tất cảcác hiện tượng,các hoạt động có liên quan trực tiếp và gián tiếp với kết
quảhoạt động kinh doanh của con người, quá trình phân tích được tiến hành từ
bước khảo sát thực tế đến tưduy trừu tượng tức là sựviệc quan sátthực tế, thu
thập thông tin sốliệu,xửlý phân tích các thông tin sốliệu, đến việc đềra các
định hướng hoạt động tiếp theo.
2.1.1.2. Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh
– Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ đểphát hiện những khảnăng
tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh màcòn là công cụcải tiến cơchếquản lý
trong kinh doanh.
Bất kì hoạt động kinh doanh trong các điều kiện hoạt động khác nhau như
thếnào đi nữa cũng còn những tiềm ẩn, khảnăng tiềmtàng chưa được phát hiện,
chỉthông qua phân tích doanh nghiệp mới có thểphát hiện đượcvà khai thác
chúng đểmang lại hiệu quảkinh tếcao hơn. Thông qua phân tích doanh nghiệp
mới thấy rõ nguyên nhân cùng nguồn gốc của các vấn đềphát sinh và có giải
pháp cụthể đểcải tiến quản lý.
– Phântích hoạt động kinh doanh cho phép các nhà doanh nghiệp nhìn nhận
đúng đắn vềkhảnăng, sức mạnh cũng nhưnhững hạn chếtrong doanh nghiệp
của mình. Chính trên cơsởnày các doanh nghiệp sẽxác định đúng đắn mục tiêu
cùng các chiến lược kinh doanh có hiệu quả.
– Phân tích hoạt động kinh doanh là cơsởquan trọng đểra các quyết định
kinh doanh.
– Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụquan trọng trong những chức
năng quản trịcó hiệu quả ởdoanh nghiệp.

Phântích là quá trình nhận thức hoạt động kinh doanh, là cơsởcho việc ra
quyết định đúng đắn trong chức năng quản lý, nhất là các chức năng kiểm tra,
đánh giá và điều hành hoạt động kinh doanh để đạt các mục tiêu kinh doanh.
-Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp quan trọng đểphòng ngừa rủi ro.
Đểkinh doanh đạt hiệu quảmongmuốn,hạn chếrủi ro xảy ra. Doanh
nghiệp phải tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời dự
đoán các điều kiện kinh doanh trong thời gian tới, đểvạch ra các chiến lược kinh
doanh cho phù hợp. Ngoài việc phân tích các điều kiện bên trong doanh nghiệp
vềtài chính, lao động, vật tư… Doanh nghiệp còn phải quan tâmphân tích các
điều kiện tác động ởbên ngoài nhưthịtrường, khách hàng, đối thủcạnh tranh…
trên cơsởphân tích trên, doanh nghiệp dự đoán các rủi ro có thểxảy ra và có kế
hoạch phòng ngừa trước khi xảy ra.
– Tài liệu phân tích hoạt động kinh doanh không chỉcần thiết cho các nhà
quản trị ởbên trong doanh nghiệp màcòn cần thiết cho các đối tượng bên ngoài
khác, khi họcómối quan hệvềnguồn lợi với doanh nghiệp,vì thông quaphân
tích họmới cóthểcó quyết định đúng đắn trong việc hợp tác đầu tư, cho vay…
với doanh nghiệp nữa hay không.
2.1.1.3. Đối tượng và mục đích của phân tích hoạt động kinh doanh
Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh suy đến cùng là kết quảkinh doanh.
– Nội dung phân tích chính làquá trình tìm cách lượng hóa những yếu tố đã
tác động đến kết quảkinh doanh. Đó là những yếu tốcủa quá trình cung cấp, sản
xuất, tiêu thụvàmuabán hàng hóa, thuộc các lĩnh vực sản xuất, thương mại,
dịch vụ.
– Phân tích hoạt động kinh doanh còn nghiên cứu tình hình sửdụng các
nguồn lực: vốn, vật tư, lao động và đất đai; những nhân tốnội tại của doanh
nghiệp hoặc kháchquan từphía thịtrường và môi trường kinh doanh, đã trực tiếp
ảnh hưởng đến hiệu quảcủa các mặt hoạt động doanh nghiệp.
Phân tích hoạt động kinh doanh đi vào những kết quả đã đạt được, những
hoạt động hiện hành và dựa trên kết quảphân tích đó đểra các quyết định quản
trịkịp thời trước mắt – ngắn hạn hoặc xây dựng kếhoạchchiến lược – dài hạn.
– Có thểnói theo cách ngắn gọn, đối tượng của phân tích là quá trình kinh
doanh và kết quảkinh doanh- tức sựviệc đã xảy ra ởquá khứ; phân tích, mà mục

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s