PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN THANH ƯNG


LỜI CẢM TẠ
ðầu tiên, em xin gởi lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc ñến quí
Thầy Cô Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh, các anhchị ở công ty TNHH
Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Vận Chuyển Thanh Ưng, cùng bạn bè ñã cùng
em ñi suốt chặng ñường nâng cao tri thức trên giảngñường ðại học Cần Thơ.
Sau 4 năm trao dồi kiến thức, luận văn tốt nghiệp này là kết quả của quá
trình nghiên cứu, học tập tại ñại học của em. ðây là sự ñúc kết kiến thức ở
trường lớp cùng Thầy Cô và kiến thức thực tế từ bạnbè và những người ñi trước.
Em xin gởi lời cảm ơn ñến Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế – Quản trị kinh
doanh Trường ðại học Cần Thơ, các anh chị ở công tyTNHH Thương Mại Dịch
Vụ Giao Nhận Vận Chuyển Thanh Ưng ñã tạo ñiều kiện cho em ñược thực hiện
ñề tài tốt nghiệp này.
ðặc biệt, em chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của Thầy
TRƯƠNG ðÔNG LỘC, cùng sự góp ý quí báu của các bạn sinh viên ñã giúp em
hoàn thành ñề tài nghiên cứu này.

DANH SÁCH BẢNG
Trang
Bảng 1: TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY
NĂM 2007 …………………………………………………………………………………………. 24
Bảng 2: BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN …………………………………………………. 26
Bảng 3: KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH
QUA 3 NĂM 2005- 2007 …………………………………………………………………….. 28
Bảng 4: DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ
QUA 3 NĂM (2005 – 2007) …………………………………………………………………. 31
Bảng 5: SẢN LƯỢNG CUNG ỨNG THEO DỊCH VỤ
QUA 3 NĂM 2005-2007 ……………………………………………………………………… 34
Bảng 6: TÌNH HÌNH GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ
QUA 3 NĂM 2005 –2007 …………………………………………………………………… 35
Bảng 7 :TÌNH HÌNH DOANH THU HOÀN THÀNH
KẾ HOẠCH NĂM 2007 …………………………………………………………………….. 37
Bảng 8: GIÁ VỐN HÀNG BÁN THEO DỊCH VỤ
QUA 3 NĂM (2005 – 2007)…………………………………………………………………. 39
Bảng 9: CHI PHÍ HOẠT ðỘNG THEO DỊCH VỤ
QUA 3 NĂM 2005 – 2007…………………………………………………………………… 40
Bảng 10 : TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN
QUA 3 NĂM (2005 – 2007) …………………………………………………………………. 42
Bảng 11: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN
LỢI NHUẬN 2005 – 2006…………………………………………………………………… 43
Bảng 12: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN
LỢI NHUẬN 2006 – 2007…………………………………………………………………… 44
Bảng 13: PHÂN TÍCH CÁC HỆ SỐ THANH TOÁN………………………….. 47
Bảng 14: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN…………………………… 48
Bảng 15: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÔNG TY ……….. 49

MỤC LỤC
Trang
MỤC LỤC ………………………………………………………………………………………………………….1
CHƯƠNG 1:……………………………………………………………………………………………………….1
GIỚI THIỆU……………………………………………………………………………………………………….1
1.1. LÝ DO CHỌN ðỀ TÀI………………………………………………………………………………1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU………………………………………………………………………..2
1.2.1 Mục tiêu chung:……………………………………………………………………………………2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ……………………………………………………………………………………2
CHƯƠNG 2:……………………………………………………………………………………………………….3
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ ………………………………………………………………………………..3
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………………….3
2.1. ðỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ðỘNG KINHDOANH …..3
2.1.1. Khái niệm và vai trò của phân tích hoạt ñộngkinh doanh …………………………3
2.1.2. ðối tượng của phân tích hoạt ñộng kinh doanh………………………………………..4
2.1.3. Tác dụng của phân tích hoạt ñộng kinh doanh …………………………………………5
2.1.4. Nội dung của phân tích hoạt ñộng kinh doanh …………………………………………5
2.1.5. Các chỉ tiêu dùng trong phân tích và các nhân tố ảnh hưởng ñến kết quả phân
tích ……………………………………………………………………………………………………………..6
2.2. CÁC CHỈ TIÊU ðÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH…………8
2.2.1. Tình hình doanh thu …………………………………………………………………………….8
2.2.2. Phân tích chi phí …………………………………………………………………………………9
2.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận……………………………………………………………….10
2.2.4. Tình hình tài chính công ty………………………………………………………………….16
2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………………………19
CHƯƠNG 3:……………………………………………………………………………………………………..21
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN
CHUYỂN THANH ƯNG……………………………………………………………………………………21
3.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ……………….21
3.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY ……………………………………….22
3.2.1. Chức năng…………………………………………………………………………………………22
3.2.2. Nhiệm vụ ………………………………………………………………………………………….22
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ ………………………………………23
3.3.1. Cơ cấu tổ chức công ty ……………………………………………………………………….23
3.3.2. Tình hình nhân sự ………………………………………………………………………………24
3.4. MỘT SỐ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN …………………………………………………..25
3.4.1. Thuận lợi ………………………………………………………………………………………….25
3.4.2. Khó khăn: …………………………………………………………………………………………25
3.5. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH
DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2005-2007 ………………………………………….26
3.6. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THỜI GIAN TỚI …………30
CHƯƠNG 4:……………………………………………………………………………………………………..31
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TYTNHH
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN THANH ƯNG ………………31
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA CÔNG TY………………………….31
QUA 3 NĂM (2005-2007) ………………………………………………………………………………31
4.1.1. Phân tích tình hình biến ñộng doanh thu theocơ cấu dịch vụ…………………..31
4.1.2. Phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố ñến doanh thu…………………………..34
4.1.3. Phân tích doanh thu hoàn thành kế hoạch năm 2007 ………………………………37

4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ðỘNG CHI PHÍ CÔNG TY QUA 3 NĂM
(2005 – 2007) ………………………………………………………………………………………………..38
4.2.1. Giá vốn hàng bán……………………………………………………………………………….38
4.2.2. Chi phí hoạt ñộng ………………………………………………………………………………40
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM (2005–
2007)…………………………………………………………………………………………………………….41
4.3.1. Phân tích chung …………………………………………………………………………………41
4.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng ñến lợi nhuận bán hàng …………………………………….42
4.3.3. Phân tích lợi nhuận từ hoạt ñộng tài chính …………………………………………….45
4.3.4. Phân tích lợi nhuận khác …………………………………………………………………….46
4.4. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CÔNG TY QUA 3 NĂM (2005 –
2007)…………………………………………………………………………………………………………….46
4.4.1. Phân tích các hệ số thanh toán……………………………………………………………..46
4.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn……………………………………………………………47
4.4.3. Phân tích khả năng sinh lời của công ty ………………………………………………..49
CHƯƠNG 5 :…………………………………………………………………………………………………….52
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG
TY……………………………………………………………………………………………………………………52
5.1. TĂNG KHỐI LƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ …………………………………………..52
5.2. ðIỀU CHỈNH GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÙ HỢP ………………………………..52
5.3. QUẢN LÝ TỐT CHI PHÍ …………………………………………………………………………53
CHƯƠNG 6:……………………………………………………………………………………………………..55
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………………………………………………………..55
6.1. KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………….55
6.2. KIẾN NGHỊ …………………………………………………………………………………………..56
6.2.1. ðối với công ty ………………………………………………………………………………….56
6.2.2. ðối với Nhà nước ………………………………………………………………………………57
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………………..58

CHƯƠNG 1:
GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ðỀ TÀI
Trong ñiều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường, ñể tồn tại
và phát triển ñòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh phải có lãi. ðể ñạt ñược kết
quả cao nhất trong sản xuất và kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải xác ñịnh
phương hướng mục tiêu trong ñầu tư, biện pháp sử dụng các ñiều kiện sẵn có về
nguồn nhân lực, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghiệpcần nắm ñược các nhân tố
ảnh hưởng, mức ñộ và xu hướng tác ñộng của từng nhân tố ảnh hưởng ñến kết
quả kinh doanh. ðiều này chỉ thực hiện ñược trên cơsở của phân tích kinh
doanh.
Như chúng ta ñã biết, mọi hoạt ñộng kinh tế của doanh nghiệp ñều nằm
trong thế tác ñộng liên hoàn với nhau. Bởi vậy, chỉcó tiến hành phân tích các
hoạt ñộng kinh doanh một cách toàn diện mới có thể giúp cho các nhà doanh
nghiệp ñánh giá ñầy ñủ và sâu sắc mọi hoạt ñộng kinh tế trong trạng thái thực
của chúng. Trên cơ sở ñó, nêu lên một cách tổng hợpvề trình ñộ hoàn thành các
mục tiêu biểu hiện bằng hệ thống chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, tài chính của doanh
nghiệp. ðồng thời, phân tích sâu sắc các nguyên nhân hoàn thành hay không
hoàn thành các chỉ tiêu ñó trong sự tác ñộng lẫn nhau giữa chúng. Từ ñó, có thể
ñánh giá ñầy ñủ mặt mạnh, mặt yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp. Mặt
khác, qua phân tích kinh doanh giúp cho các nhà doanh nghiệp tìm ra các biện
pháp sát thực ñể tăng cường các hoạt ñộng kinh tế và quản lý doanh nghiệp,
nhằm huy ñộng mọi khả năng về tiền vốn, lao ñộng, ñất ñai… vào quá trình sản
xuất kinh doanh, nâng cao kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tài liệu của
phân tích kinh doanh còn là những căn cứ quan trọng, phục vụ cho việc dự ñoán,
dự báo xu thế phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Do ñó vấn ñề phân tích kết quả hoạt ñộng kinh doanhcủa doanh nghiệp
trở nên cần thiết và ñóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết, ñặc biệt là trong bối
cảnh kinh doanh cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay cùng với chính sách
mở cửa chủ ñộng hội nhập nền kinh tế thế giới của nước ta thời gian qua.
Nhận rõ ñược tầm quan trọng của vấn ñề, sau thời gian tìm hiểu hoạt
ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao

Nhận Vận Chuyển Thanh Ưng, em ñã chọn ñề tài “Phân tích hiệu quả hoạt
ñộng kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Vận
Chuyển Thanh Ưng ” làm ñề tài tốt nghiệp ra trường.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung:
Phân tích hiệu quả của hoạt ñộng kinh doanh tại côngty TNHH Thương
Mại Dịch Vụ Vận Chuyển Thanh Ưng, trên cơ sở ñó ñề ra các giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của công ty TNHH ThươngMại Dịch Vụ Giao
Nhận Vận Chuyển Thanh Ưng.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
 Phân tích hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của công ty thông qua
phân tích tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuậncủa công ty qua 3 năm (2005-
2007) và các tỷ số tài chính nhằm ñánh giá kết quả kinh doanh, biết ñược mặt
mạnh, mặt yếu và xu hướng của doanh nghiệp.
 Phân tích các nhân tố nội tại và nhân tố khách quan ảnh hưởng ñến
kết quả hoạt ñộng kinh doanh của công ty.
 ðề ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh
doanh của công ty.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s