Phân tích hiệu quả hoạt dộng kinh doanh của Công ty cho thuê tài chính II – Cần Thơ


CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

 

1.1  . LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Đất nước ta đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhu cầu vốn cho nền kinh tế và cho từng doanh nghiệp đang là một vấn đề rất bức xúc. Tuy nhiên việc vay vốn từ các ngân hàng thương mại để hỗ trợ cho vấn đề này còn nhiều khó khăn như: phải có tài sản để thế chấp hoặc khả năng tài chính để thực hiện ký kết,…Ngay trong lúc này, Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đã kịp thời thấy được vấn đề này và cũng nhằm cạnh tranh với các ngân hàng thương mại khác trong và ngoài nước. Các Công ty cho thuê tài chính trực thuộc Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn được thành lập với mục tiêu: thứ nhất là đáp ứng nhu cầu bức xúc về vốn để đổi mới trang thiết bị, công nghệ, tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vốn đầu tư cho nền kinh tế, tạo điều kiện tăng năng lực sản xuất, hạ giá thành – một trong những giải pháp quan trọng mà các doanh nghiệp mong muốn nhất hiện nay, thứ hai là đáp ứng nhu cầu kinh doanh tổng hợp của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam.

         Hoạt động cho thuê tài chính nói chung đã có từ lâu đời và phát triển mạnh vào những năm 1950, đặc biệt là ở các nước phát triển triển mạnh hơn cả là ở Mỹ và Hàn Quốc, nhưng đối với nền kinh tế của nước ta thì cho thuê tài chính vẫn còn là một lĩnh vực khá mới mẻ. Có thể nói sự ra đời của Công ty cho thuê tài chính đã đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở nước ta, sự phát triển lớn mạnh của Công ty cho thuê tài chính cũng chính là những biểu hiện tích cực trong nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng. Vì vậy, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh là mục đích hàng đầu của Công ty cũng như bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào cũng quan tâm tới. Tuy nhiên trong kinh doanh thì rủi ro luôn có thể xảy ra và là điều khó tránh khỏi, doanh nghiệp cần phải chủ động phòng ngừa và hạn chế những tác động của chúng và chi nhánh Công ty cho thuê tài chính II – Cần Thơ cũng không ngoại lệ. Vì vậy mà em đã chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt dộng kinh doanh của Công ty cho thuê tài chính II – Cần Thơ ” làm đề tài nghiên cứu. Qua đó có thể thấy được tình hình hoạt động hiện tại của Công ty như thế nào, những mặt mạnh, mặt yếu mà Công ty đang có. Căn cứ vào đó tìm ra biện pháp giải quyết nhanh chóng kịp thời để khai thác các năng lực hiện có nhằm duy trì, mở rộng và đưa Công ty ngày càng phát triển.

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

     1.2.1. Mục tiêu chung

         Thông qua những số liệu, phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty cho thuê tài chính II – Cần Thơ trong 3 năm gần đây. Qua đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

     1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để hiểu rõ hơn vấn đề hỗ trợ vốn kịp thời cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, cũng như tình hình hoạt động của Công ty, đề tài này được nghiên cứu nhằm các mục tiêu cụ thể sau:

–         Đánh giá sơ lược về thực trạng hoạt động của Công ty.

–         Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua ba năm thông qua các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, hoạt động cho thuê và trên cơ sở phân tích nguồn vốn kinh doanh, tình hình sử dụng vốn, tình hình cho thuê.

–         Phân tích các thuận lợi và hạn chế của hoạt động cho thuê tài chính.

–         Đề xuất những giải pháp hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

–         Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm qua như thế nào?

–         Trong những năm qua hoạt động của Công ty gặp phải những thuận lợi và hạn chế gì?

–          Nghiên cứu đề tài này sẽ giúp ích gì cho người nghiên cũng như tổ chức đang hoạt động?

1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

    1.4.1. Không gian

         Vì đơn vị thực tập là Công ty cho thuê tài chính II – Cần Thơ nên hầu hết các số liệu thu thập chủ yếu tại Công ty.

    1.4.2. Thời gian

         Việc tìm hiểu, phân tích tình hình hoạt động của Công ty cho thuê tài chính II – Cần Thơ được thực hiện chủ yếu dựa vào các số liệu hoạt động từ năm 2005 đến 2007 và các văn bản hiện hành của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, của Công ty cho thuê tài chính II – Cần Thơ.

    1.4.3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chủ yếu chỉ giới hạn trong phạm vi phân tích tình hình nguồn vốn, tình hình sử dụng vốn và tình hình cho thuê qua 3 năm tại Công ty, từ đó làm cơ sở đánh giá tình hình hoạt động của Công ty.


CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 

2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

2.1.1 Khái niệm và một số quy ước trong hoạt động cho thuê tài chính.

2.1.1.1 Khái niệm cho thuê tài chính

Cho thuê tài chính là một hoạt động tín dụng trung, dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê và bên thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữa quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thỏa thuận. [Theo điều 1 nghị định số 16/2001/NĐ – CP ngày 02/5/2001 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính].

2.1.1.2 Một số quy ước trong hoạt động cho thuê tài chính

– Bên cho thuê: là Công ty cho thuê tài chính thuộc Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, bao gồm cả đơn vị trực thuộc Công ty cho thuê tài chính và các chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn được uỷ thác thực hiện nghiệp vụ cho thuê tài chính.

– Bên thuê: là các tổ chức, cá nhân, hoạt động tại Việt Nam, trực tiếp sử dụng tài sản thuê cho mục đích hoạt động của mình.

      – Hợp đồng cho thuê tài chính: là hợp đồng kinh tế giữa bên cho thuê và bên thuê thỏa thuận về việc cho thuê hoặc một số máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo quy định của pháp luật.

      – Tài sản cho thuê: là máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác.

– Tiền thuê: là số tiền bên thuê phải trả cho bên cho thuê bao gồm: dư nợ cho thuê và lãi tiền thuê chưa trả.

      – Dư nợ cho thuê: là số nợ gốc tiền thuê mà bên thuê còn phải trả cho bên cho thuê tại một thời điểm cụ thể.

      – Đặt cọc: là việc bên thuê giao cho bên cho thuê một khoản tiền để đảm bảo thực hiện hợp đồng, số tiền này được trừ vào nợ gốc tiền thuê khi nhận nợ và/hoặc hoàn trả lại cho bên thuê sau khi nhận tài sản thuê theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng.

      – Ký cược: là việc bên thuê giao một khoản tiền cho bên cho thuê để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của mình trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Tiền ký cược có thể được dùng để thu nợ kỳ cuối cùng hoặc hoàn trả cho bên thuê khi đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình. Trong trường hợp bên thuê không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình thì bên cho thuê có quyền dùng tiền ký cược để thu nợ hoặc bù đắp các chi phí phát sinh.

      – Thời hạn cho thuê: là khoản thời gian được tính từ khi bên thuê nhận tài sản thuê cho đến thời điểm trả hết tiền thuê được thỏa thuận trong hợp đồng.

       – Điều chỉnh kỳ hạn trả tiền thuê: là việc bên cho thuê và bên thuê thay đổi số kỳ hạn và số tiền thuê phải trả mỗi kỳ nhưng không làm thay đổi thời hạn cho thuê đã thỏa thuận trước đó trong hợp đồng.

      – Gia hạn thanh toán tiền thuê: là việc bên cho thuê chấp thuận kéo dài thêm một khoản thời gian ngoài thời hạn cho thuê đã thỏa thuận trước đó trong hợp đồng.

– Hợp vốn cho thuê: là việc công ty cho thuê tài chính cùng một hay nhiều công ty cho thuê tài chính khác cùng cho thuê một dự án thỏa thuận của hợp đồng hợp vốn cho thuê.

2.1.2 Một số rủi ro thường gặp trong hoạt động cho thuê tài chính

            Cho thuê tài chính là một hoạt động kinh tế – tài chính, chịu tác động của nhiều mối quan hệ trong nền kinh tế. Vì vậy hoạt động cho thuê tài chính cũng có nhiều rủi ro khác nhau, gây ra tổn thất cho các bên tham gia vào hoạt động cho thuê tài chính.

2.1.1.1 Rủi ro trong quá trình thẩm định dự án

            Là rủi ro xuất hiện trong quá trình thẩm định dự án, phương án đề nghị thuê tài chính của bên thuê. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong thẩm định:

–                     Trình độ của cán bộ thẩm định yếu kém, không thu thập được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến dự án, không phân tích đúng tính khả thi của dự án.

–                     Cán bộ thẩm định cố ý làm sai do thiếu trách nhiệm hoặc do phẩm chất đạo đức yếu kém. Thông đồng với khách hàng để làm sai lệch thông tin, tài liệu có lợi cho việc chấp thuận dự án.

–                     Khách hàng cố tình cung cấp tài liệu không đúng sự thực, cố tình gian lận để được nhận tài trợ thuê.

2.1.1.2 Rủi ro trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính

            Hợp đồng cho thuê tài chính là tài liệu quan trọng nhất thể hiện mối quan hệ ràng buộc về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia, đồng thời nó cũng quy định cụ thêt các chế tài khi một trong các bên vi phạm các điều khoản đã quy định

            Người ký hợp đồng không phải là người đại diện pháp nhân của doanh nghiệp hoặc không có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

            Trường hợp khi có tranh chấp và phát hiện những sai sót này thì hợp đồng sẽ bị vô hiệu, khôi phục lại tình trạng ban đầu. Bên thuê trả lại tài sản thuê và nhận lại số tiền đã thanh toán trong thời gian chưa có tranh chấp. Trong trường hợp này, bên cho thuê thu về tài sản đã cũ, công nghệ lạc hậu, hao mòn hữu hình… tất cả những vấn đề này tạo nên sự thiệt hại rất lớn cho bên cho thuê.

            Rủi ro xảy ra do những sai sót hoặc thay đổi về các yếu tố pháp lý liên quan đến hợp đồng cho thuê tài chính.

2.1.1.3 Rủi ro do sự lừa đảo có chủ ý

            Nhà cung cấp thông đồng với người được thuê để chiếm dụng vốn của người cho thuê. Nâng giá ban tài sản để lấy phần chênh lệch thực hiện các việc khác như đặt cọc, ký cược, chi phí khác …

            Tài sản do nhà cung ứng giao không đúng theo hợp đồng về thời gian, chủng loại, chất lượng: bên thuê không nhận tài sản nhưng căn cứ vào hợp đồng mua tài sản thì bên cho thuê đã thanh toán một phần tiền mua tài sản.

2.1.1.4 Nguồn gốc của thiết bị cho thuê không minh bạch

            Là những tài sản có nguồn gốc không hợp pháp, hay có liên quan tới vụ tranh chấp các vụ án… mà khi mua tài sản cả người thuê và người cho thuê đều không biết, hoặc thậm chí ngay cả người cung cấp cũng không biết được. Chỉ khi có sự kiện pháp lý phát sinh các bên có liên quan mới hiểu rõ.

 

 

 

2.1.1.5 Rủi ro xảy ra khi nhập khẩu tài sản cho thuê

Rủi ro trong quá trình vận chuyển tài sản như: phương tiện chuyên chở gặp tai nạn, thiết bị bị hư hỏng. Hay do việc bốc dỡ thiết bị, sắp xếp thiết bị trên phương tiện vận chuyển không đúng quy cách…

            Rủi ro về các phương thức thanh toán tiền cho nhà cung ứng. VD: thanh toán tiền trước cho nhà xuất khẩu, tiền đã thanh toán nhưng không đảm bảo sẽ  nhận được máy móc thiết bị do không có điều khoản ràng buộc đối với nhà cung ứng. Hoặc việc nhà cung ứng lập chứng từ khống để lừa gạt nhà nhập khẩu. Hoặc hàng hoá gửi không đúng quy cách so với bộ chứng từ mà người nhập khẩu đã chấp nhận thanh toán.

            Rủi ro về khoa học kỹ thuật, nguyên nhân là do trình độ của người nhập khẩu không theo kịp tiến bộ khoa học kỹ thuật khiến sản phẩm sản xuất ra bằng thiết bị đó không đủ khả năng cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu hay sản phẩm của doanh nghiệp khác. Hoặc mắc phải tình trạng chi phí mua phụ tùng rất lớn so với chi phí mua thiết bị. Hoặc thiết bị không hoạt động được do thiếu một vài thiết bị trợ giúp mà thiết bị này hoàn toàn không có trong thoả thuận mua bán với nhà xuất khẩu…

2.1.1.6 Rủi ro trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm tài sản cho thuê

            – Rủi ro xảy ra không thuộc đối tượng bảo hiểm.

            – Các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm không rõ ràng dẫn đến bên bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc chỉ bồi thường một phần thiệt hại.

             – Không làm đúng  các thủ tục dẫn đến bên bảo hiểm từ chối bồi thường như: nộp phí bảo hiểm chậm, thủ tục khai báo không đúng, giám định thiệt hại không phù hợp.

2.1.1.7 Rủi ro xảy ra khi thu hồi tài sản thuê

            Tài sản bên cho thuê thu hồi trong các trường hợp vi phạm hợp đồng mua tài sản, hợp đồng cho thuê do lỗi của bên tham gia ký kết hợp đồng.Tài sản cho thuê được thu hồi không thể cho thuê tiếp, hoặc bán lại với giá thấp hơn dư nợ cho thuê còn lại hoặc không bán được.

Các nguyên nhân:

–         Tài sản tồn tại nhưng khuyết tật tiềm ẩn

–         Tài sản do lỗi thời không thể tái chế, nâng cấp

–         Tài sản hư hỏng, mất phẩm chất

–         Người cho thuê không đủ khả năng tìm đựơc người thuê hay mua tài sản.

–         Do các đặc tính kỹ thuật của tài sản chỉ có thể phục vụ trong những ngành kinh tế nhất định, hay ở những đơn vị kinh tế có những điều kiện nhất định.

2.1.1.8 Rủi ro bất khả kháng

            – Bên thuê bỏ trốn, chết, mất tích…

            – Bên thuê bị tuyên bố phá sản, giải thể…

            – Rủi ro do thiên tai, hoả hoạn, bão lụt…

2.1.1.9 Rủi ro tài chính

            Là những rủi ro mà khi nó xuất hiện sẽ gây ra những tổn thất về mặt tài chính làm giảm lợi nhuận thực tế so với dự kiến của công ty cho thuê tài chính.

            Rủi ro do người thuê không còn khả năng thanh toán tiền thuê sau khi đã bán tài sản thuê nhưng vẫn chưa thu hết nợ.

            Rủi ro về lãi suất: là những rủi  ro gắn liền với sự thay đổi của lãi suất vay và cho vay trên thị trương hay các lãi suất chiết khấu hoặc tái chiết khấu.

            Rủi ro về tỷ giá:  là những rủi ro do sự biến động về tỷ giá trong nền kinh tế.

2.1.2 Các hình thức cho thuê tài chính cơ bản

2.1.2.1 Cho thuê tài chính thuần (Net Finance Lease)

Cho thuê tài chính thuần là hình thức cho thuê trong đó có ba bên tham gia giao dịch cho thuê: bên cho thuê, nhà cung cấp và bên thuê. Đây là hình thức cho thuê phổ biến nhất hiện nay ở Việt Nam.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s