NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ


LỜI CAM ĐOAN
PHẦN MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………….. 1
1. TÍNH CấP THIếT CủA Đề TÀI…………………………………………………………………………………. 1
2. MụC TIÊU NGHIÊN CứU………………………………………………………………………………………. 3
3. ĐốI TƯợNG VÀ PHạM VI NGHIÊN CứU……………………………………………………………………. 3
3.1 Đối tượng nghiên cứu………………………………………………………………………………….. 3
3.2 Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………………………………….. 4
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CứU……………………………………………………………………………….. 4
4.1 Phương pháp nghiên cứu định tính………………………………………………………………… 4
4.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng……………………………………………………………… 5
5. TổNG QUAN Về TÌNH HÌNH NGHIÊN CứU CÓ LIÊN QUAN ĐếN LUậN ÁN ……………………… 6
5.1 Công trình nghiên cứu của Whipple và Russell……………………………………………….. 7
5.2 Công trình nghiên cứu của Togar và Sridharan ……………………………………………….. 7
5.3 Công trình nghiên cứu của Handfield và Bechtel………………………………………………8
5.4 Công trình nghiên cứu của Backtrand ……………………………………………………………. 8
5.5 Các công trình nghiên cứu khác ……………………………………………………………………. 9
6. TÍNH MớI VÀ NHữNG ĐÓNG GÓP CủA LUậN ÁN…………………………………………………….. 10
6.1 Về phương diện học thuật ………………………………………………………………………….. 10
6.2 Về phương diện thực tiễn …………………………………………………………………………… 11
7. KếT CấU CủA LUậN ÁN………………………………………………………………………………………. 11
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ SỰ HỢP TÁC
TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ………………………………………………………………….. 13
1.1 TổNG QUAN Về CHUỗI CUNG ứNG……………………………………………………………………… 13
1.1.1 Chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng……………………………………………….. 13
1.1.2 Cấu trúc chuỗi cung ứng………………………………………………………………………….. 15
1.1.3 Phân loại chuỗi cung ứng ………………………………………………………………………… 23
1.2 HợP TÁC TRONG CHUỗI CUNG ứNG…………………………………………………………………… 27
1.2.1 Nguyên nhân và sự cần thiết phải hợp tác trong chuỗi cung ứng …………………… 27
1.2.2 Nội dung hợp tác trong chuỗi cung ứng …………………………………………………….. 29
1.2.3 Mức độ hợp tác trong chuỗi cung ứng……………………………………………………….. 30

1.2.4 Vai trò của hợp tác trong chuỗi cung ứng ………………………………………………….. 32
1.3 CÁC NHÂN Tố ảNH HƯởNG ĐếN Sự HợP TÁC TRONG CHUỗI CUNG ứNG VÀ MÔ HÌNH
NGHIÊN CứU Đề XUấT CủA LUậN ÁN ……………………………………………………………………….. 33
1.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng………………………… 33
1.3.2 Mô hình nghiên cứu ban đầu……………………………………………………………………. 39
1.4 THị TRƯờNG Đồ Gỗ THế GIớI VÀ CHUỗI CUNG ứNG Đồ Gỗ THế GIớI…………………………. 40
1.4.1 Thị trường đồ gỗ thế giới…………………………………………………………………………. 40
1.4.2 Chuỗi cung ứng đồ gỗ thế giới………………………………………………………………….. 43
1.5 KINH NGHIệM XÂY DựNG CHUỗI CUNG ứNG Đồ Gỗ TRÊN THế GIớI VÀ BÀI HọC RÚT RA
CHO NGÀNH CHế BIếN Đồ Gỗ VIệT NAM ………………………………………………………………….. 45
1.5.1 Nghiên cứu kinh nghiệm một số quốc gia và tập đoàn đồ gỗ trên thế giới ………. 45
1.5.2 Bài học rút ra cho ngành chế biến đồ gỗ Việt Nam………………………………………. 50
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỢP TÁC VÀ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC
ĐỘNG ĐẾN SỰ HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, TRƯỜNG HỢP
NGHIÊN CỨU: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ……………………………………………………………… 55
2.1 TổNG QUAN Về NGÀNH CÔNG NGHIệP CHế BIếN Đồ Gỗ VIệT NAM …………………………. 55
2.1.1 Qui mô, năng lực của ngành …………………………………………………………………….. 55
2.1.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành chế biến đồ gỗ Việt Nam… 58
2.1.3 Đánh giá chung về ngành chế biến đồ gỗ Việt Nam …………………………………….. 63
2.2 NGHIÊN CứU TÌNH HÌNH XÂY DựNG VÀ TRIểN KHAI CHUỗI CUNG ứNG Đồ Gỗ VIệT
NAM, TRƯờNG HợP NGHIÊN CứU TạI 3 TỉNH MIềN ĐÔNG NAM Bộ …………………………….. 77
2.2.1 Giới thiệu tổng quan về địa bàn nghiên cứu………………………………………………… 77
2.2.2 Đặc điểm chuỗi cung ứng đồ gỗ tại các doanh nghiệp trên địa bàn nghiên cứu 79
2.2.3 Đánh giá mức độ hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ………………………………….. 92
2.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN Tố ảNH HƯởNG ĐếN Sự HợP TÁC TRONG CHUỗI CUNG ứNG Đồ Gỗ94
2.3.1 Mức độ tín nhiệm giữa các đối tác (Trust)………………………………………………….. 94
2.3.2 Quyền lực của các đối tác (Power) ……………………………………………………………. 94
2.3.3 Tần suất giao dịch giữa các đối tác (Frequency)………………………………………….. 95
2.3.4 Mức độ thuần thục trong giao dịch giữa các đối tác (Maturity)……………………… 95
2.3.5 Khoảng cách giữa các đối tác (Distance)……………………………………………………. 95
2.3.6 Văn hóa hợp tác giữa các đối tác (Culture)…………………………………………………. 95

2.3.7 Chiến lược giữa các đối tác (Strategies)…………………………………………………….. 96
2.3.8 Các chính sách từ Chính phủ giữa các đối tác (Policies)………………………………. 96
2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ……………………………………….. 97
2.4.1 Nghiên cứu định tính………………………………………………………………………………. 97
2.4.2. Nghiên cứu định lượng…………………………………………………………………………. 100
2.5 KếT QUả NGHIÊN CứU …………………………………………………………………………………… 104
2.5.1 Đánh giá thang đo và phân tích nhân tố……………………………………………………. 105
2.5.2 Phân tích hồi quy và kiểm định giả thuyết……………………………………………….. 108
2.6 THảO LUậN KếT QUả VÀ KIểM ĐịNH MÔ HÌNH CÁC NHÂN Tố ảNH HƯởNG ĐếN Sự HợP
TÁC TRONG CHUỗI CUNG ứNG Đồ Gỗ, TRƯờNG HợP NGHIÊN CứU VÙNG ĐÔNG NAM Bộ.110
2.6.1 Về các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ…………. 110
2.6.2 Về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ
gỗ ………………………………………………………………………………………………………………. 110
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ HỢP TÁC NHẰM HOÀN
THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: VÙNG
ĐÔNG NAM BỘ…………………………………………………………………………………………………. 113
3.1 MụC ĐÍCH XÂY DựNG GIảI PHÁP…………………………………………………………………….. 113
3.2 QUAN ĐIểM Đề XUấT CÁC GIảI PHÁP TĂNG CƯờNG HợP TÁC NHằM HOÀN THIệN CHUỗI
CUNG ứNG Đồ Gỗ………………………………………………………………………………………………… 113
3.2.1 Về chiến lược phát triển của ngành …………………………………………………………. 113
3.2.2 Về mục tiêu phát triển của ngành ……………………………………………………………. 114
3.2.3 Về định hướng phát triển của ngành………………………………………………………… 115
3.3 CÁC CĂN Cứ Để Đề XUấT GIảI PHÁP…………………………………………………………………. 115
3.3.1 Dựa vào dự báo phát triển công nghiệp chế biến đồ gỗ giai đoạn 2010-2020 của
Tổng cục lâm nghiệp – Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn ……………………………… 115
3.3.2 Dựa vào các bài học kinh nghiệm rút ra ở chương 1 ………………………………….. 120
3.3.3 Dựa vào dữ liệu khảo sát và kết quả mô hình kinh tế lượng ở chương 2……….. 121
3.4 MộT Số GIảI PHÁP NHằM TĂNG CƯờNG Sự HợP TÁC TRONG CHUỗI CUNG ứNG Đồ Gỗ,
TRƯờNG HợP NGHIÊN CứU: VÙNG ĐÔNG NAM Bộ …………………………………………………. 122
3.4.1 Giải pháp 1: Nâng cao vị thế và năng lực của doanh nghiệp để củng cố quyền lực
đối với các đối tác ………………………………………………………………………………………… 122
3.4.2 Giải pháp 2: Các doanh nghiệp sản xuất phải thường xuyên duy trì các hoạt động

giao dịch với đối tác nhằm tăng cường mức độ thuần thục, tạo thuận lợi thúc đẩy các
quan hệ hợp tác…………………………………………………………………………………………….. 125
3.4.3 Giải pháp 3: Các doanh nghiệp phải chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh doanh
nghiệp để tăng cường mức độ tín nhiệm trong các giao dịch với đối tác ……………….. 128
3.4.4 Giải pháp 4: Các doanh nghiệp sản xuất phải chủ động tăng cường tần suất giao
dịch giữa các tác nhân trong chuỗi cung ứng đồ gỗ gồm nhà cung cấp, nhà phân phối và
giữa các nhà sản xuất trong ngành…………………………………………………………………… 130
3.4.5 Giải pháp 5: Các doanh nghiệp phải xây dựng văn hóa hợp tác để chủ động duy
trì và thiết lập các mối quan hệ giao dịch dài hạn và bền vững…………………………….. 133
3.4.6 Giải pháp 6: Hoạch định chiến lược hợp tác thích hợp với điều kiện kinh doanh
mới nhằm góp phần tăng cường tính hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ …………….. 135
3.5 KIếN NGHị……………………………………………………………………………………………………. 138
3.5.1 Kiến nghị đối với Chính phủ và các cơ quan hữu quan: Cần sớm ban hành hành
lang pháp lý giúp các doanh nghiệp thuận lợi sản xuất kinh doanh ………………………. 138
3.5.2 Kiến nghị đối với Hiệp hội ngành hàng đồ gỗ: Hiệp hội phải là cầu nối thực sự để
các doanh nghiệp trong ngành trao đổi, chia sẻ thông tin cũng như phản hồi những
thông tin về những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất
kinh doanh …………………………………………………………………………………………………… 142
KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………………………. 146
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ
LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1
PHỤ LỤC 2
PHỤ LỤC 3
PHỤ LỤC 4
PHỤ LỤC 5
PHỤ LỤC 6

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2010, ngành công nghiệp chế biến đồ gỗ Việt Nam
đã đạt được tốc độ tăng trưởng đáng kể cả về quy mô phát triển, chất lượng sản phẩm và đặc
biệt là giá trị kim ngạch xuất khẩu. Tính đến hết năm 2010, với hơn 3.000 doanh nghiệp
hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất đồ gỗ nội, ngoại thất và đồ gỗ mỹ nghệ phục vụ thị
trường trong nước và xuất khẩu, trong đó một số doanh nghiệp đã và đang phát triển thành
các tập đoàn lớn. Giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam liên tục tăng
trong 10 năm qua, nếu như năm 2000 đạt 219 triệu USD thì đến năm 2010 đạt 3.400 triệu
USD
1
. Sản phẩm gỗ của Việt Nam đã có mặt trên 120 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó
các thị trường xuất khẩu chủ yếu là Hoa Kỳ, các nước thuộc khối EU và Nhật Bản
2
. Bên
cạnh sự tăng trưởng và thuận lợi, ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam đang gặp rất
nhiều khó khăn và bộc lộ những điểm yếu kém nhất định, đó là phát triển vượt bậc song
thiếu vững chắc.
Thật vậy, sự phát triển không bền vững của ngành có thể nhìn nhận qua việc thiếu
quy hoạch và tầm nhìn chiến lược, còn phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên vật liệu nhập
từ bên ngoài, tính cạnh tranh chưa cao, sự liên kết hợp tác và phân công sản xuất chưa tốt
thể hiện qua việc chưa có sự chuyên môn hoá theo cụm, chưa xây dựng được thương hiệu
trên thị trường thế giới, thiếu vốn đầu tư cho phát triển và hiện đại hoá công nghệ, thiếu
thông tin,…đây chính là nguyên nhân dẫn đến các doanh nghiệp trong ngành dễ bị thua thiệt
khi xảy ra tranh chấp quốc tế, bị chèn ép trong các khâu mua, bán. Đặc biệt sau khi gia nhập
WTO, ngành chế biến gỗ Việt Nam đã bộc lộ nhiều yếu kém và hạn chế về mẫu mã, chất
lượng, thương hiệu, pháp luật thương mại quốc tế, tiêu chuẩn, chứng chỉ quốc tế, thương
mại điện tử, cạnh tranh khốc liệt (kể cả cạnh tranh không lành mạnh) trong nội bộ các doanh
nghiệp trong nước, là nguyên nhân làm cho các doanh nghiệp Việt Nam chỉ chủ yếu gia
công sản phẩm gỗ xuất khẩu, chứ chưa xuất khẩu được những sản phẩm mang thương hiệu
của chính mình ra thị trường thế giới.
Để khắc phục và vượt qua các rào cản đó, các doanh nghiệp trong ngành đồ gỗ
3
phải
có cái nhìn đầy đủ, đúng đắn và nghiêm túc về chuỗi cung ứng, nhanh chóng xây dựng và

triển khai chuỗi cung ứng, bởi lẽ trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, đó chính
là chìa khóa để giúp hóa giải các khó khăn cho mỗi doanh nghiệp và cho toàn ngành.
Điều này đồng nghĩa với việc để đưa ngành công nghiệp chế biến đồ gỗ phát
triển bền vững và hiệu quả, điều kiện cần là phải nhìn nhận sự thiết yếu của chuỗi cung
ứng trong doanh nghiệp hay ngành. Tất cả các doanh nghiệp trong ngành cần phải hiểu
rằng chuỗi cung ứng giữ vai trò quan trọng và hoạt động của nó có thể ảnh hưởng đến tất
cả các tác nhân trong ngành. Nói một cách khác, sức khỏe của doanh nghiệp hay ngành
hoàn toàn phụ thuộc vào sự tuần hoàn của chuỗi cung ứng, từ việc mua nguyên liệu, bán
thành phẩm, quản lý hàng tồn kho đến phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
Trên thế giới chuỗi cung ứng là một khái niệm không mới, nhưng đối với các
doanh nghiệp Việt Nam, chuỗi cung ứng vẫn còn khá mới mẻ, lạ lẫm. Thực tiễn cho thấy
nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ được tầm quan trọng đặc biệt của chuỗi cung ứng trong
môi trường cạnh tranh toàn cầu ngày nay
4
. Do vậy, muốn duy trì vị thế, nâng cao khả
năng cạnh tranh, mở rộng thị phần và giảm chi phí, giành thế chủ động sản xuất kinh
doanh, doanh nghiệp buộc phải hiểu rõ hơn ai hết về vai trò của chuỗi cung ứng. Thiết
lập chuỗi cung ứng thích hợp là một vấn đề có ý nghĩa sống còn của mỗi doanh nghiệp
và ngành, tuy nhiên phải nhận diện các thực thể trong chuỗi cung ứng và làm cho các
thực thể tăng cường hợp tác với nhau mới mang lại tính bền vững trong hành trình tồn
tại và phát triển của doanh nghiệp cũng như của ngành. Bất kể doanh nghiệp ở đâu, qui
mô như thế nào và kinh doanh lĩnh vực gì thì việc cải thiện sức cạnh tranh của chính
mình đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Có nhiều cách để các doanh nghiệp cải
thiện khả năng cạnh tranh, một trong những cách đó là các doanh nghiệp nên hợp tác với
các nhà cung cấp và nhà phân phối trong chuỗi cung ứng của chính doanh nghiệp đó.
Bởi vì một doanh nghiệp dù lớn mạnh đến mức độ nào nhưng hoạt động một cách riêng
lẻ, không có những mối quan hệ hợp tác với những đối tác khác thì không thể phát triển
bền vững được trong bối cảnh thị trường toàn cầu như hiện nay. Chính vì vậy, vấn đề
nghiên cứu của luận án tập trung vào nghiên cứu sự hợp tác trong chuỗi cung ứng nhằm
hướng đến những lợi ích mang lại cho chính doanh nghiệp như tăng doanh thu, giảm chi
phí và linh hoạt trong hoạt động để đối phó với mức độ tăng cao không chắc chắn về cầu
và đạt được mục tiêu phát triển bền vững.
Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên, tác giả tập trung nghiên cứu sự hợp tác
trong chuỗi cung ứng đồ gỗ vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt nghiên cứu chuyên sâu để
khám phá một số nhân tố tác động đến sự hợp tác trong chuỗi. Trên cơ sở đó, sử dụng

mô hình định lượng phù hợp để khám phá và khẳng định nhân tố nào có tác động chi phối
đến sự hợp tác giữa các tác nhân trong chuỗi. Chính vì lý do đó, việc chọn đề tài: “Nghiên
cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp
nghiên cứu: vùng Đông Nam Bộ” làm luận án nghiên cứu, với mong muốn tiếp tục đóng
góp thêm về phương diện lý luận vai trò của hợp tác trong chuỗi cung ứng và là cơ sở tham
khảo cho các doanh nghiệp trong ngành đồ gỗ Việt Nam trên phương diện thực tiễn để giúp
họ có thể tồn tại và phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên phạm vi
toàn cầu hiện nay.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu cốt lõi của luận án là tập trung nghiên cứu các nhân tố tác động
đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu: vùng Đông Nam Bộ.
Chính vì vậy, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án tập trung vào:
1/ Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chuỗi cung ứng, sự hợp tác trong chuỗi cung ứng;
2/ Phân tích thực trạng chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp (không tính doanh
nghiệp FDI) trong ngành đồ gỗ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình
Dương đặt trong mối liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp sản xuất (nhân tố trung tâm) với
các nhà cung cấp nguyên liệu và nhà phân phối sản phẩm đầu ra đến tay người tiêu dùng;
3/ Xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ tác động của chúng đến sự hợp tác
trong chuỗi cung ứng đồ gỗ tại địa bàn nghiên cứu;
4/ Lập luận và đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn tình hình nghiên cứu trong
giai đoạn tiếp theo từ năm 2011 – 2020 nhằm giúp các doanh nghiệp trong ngành, tham
khảo và ứng dụng trong thực tiễn sản xuất kinh doanh.
Để nghiên cứu này giải quyết tốt mục tiêu nghiên cứu, cần phải làm rõ các câu hỏi
nghiên cứu sau: (i) Bản chất của sự hợp tác trong chuỗi cung ứng? Các nhân tố nào có ảnh
hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ trên địa bàn nghiên cứu? (ii) Nghiên cứu
sẽ sử dụng phương pháp nghiên cứu nào để xây dựng và kiểm định mô hình các nhân tố tác
động đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ trên địa bàn nghiên cứu, qua đó xác định
mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hợp tác? (iii) Những hướng tác động có thể tăng
cường sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ trên địa bàn nghiên cứu trong giai đoạn 2011
– 2020.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu

– Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác chuỗi cung ứng đồ gỗ tại 3 tỉnh thành miền
đông Nam Bộ, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương.
– Doanh nghiệp chế biến đồ gỗ, 100% vốn Việt Nam trên địa bàn nghiên cứu được
đặt trong mối quan hệ với các nhà cung cấp, nhà phân phối/khách hàng trong ngành đồ gỗ.
– Kinh nghiệm xây dựng và triển khai thành công chuỗi cung ứng của một số tập
đoàn, quốc gia trên thế giới nhìn từ góc độ tăng cường sự hợp tác trong chuỗi cung ứng.
3.2 Phạm vi nghiên cứu
– Về không gian:
Nghiên cứu các doanh nghiệp chế biến đồ gỗ tại 3 tỉnh thành gồm: Thành phố Hồ
Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương, có vốn sở hữu 100% của Việt Nam. Đây là vùng tập
trung đến gần 60% số doanh nghiệp ngành gỗ trên cả nước và đóng góp kim ngạch xuất
khẩu chủ yếu cho ngành.
– Về thời gian:
Dữ liệu dùng để thực hiện luận án được thu thập trong khoảng thời gian chủ yếu từ
năm 2000–2010, trong đó gồm dữ liệu đã có sẵn từ các báo cáo của Vifores, HAWA, Agro,
Tổng cục Hải quan, Tổng cục thống kê, Trung tâm thương mại quốc tế. Dữ liệu sơ cấp thu
được thông qua các bảng khảo sát 300 doanh nghiệp chế biến đồ gỗ trong ngành giai đoạn
2010-2011, được thiết kế phù hợp với vấn đề cần nghiên cứu.
– Về nội dung và hướng tiếp cận nghiên cứu của luận án:
Nghiên cứu các lý thuyết đề cập đến các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong
chuỗi cung ứng. Nghiên cứu này khai thác chuyên sâu vào sự hợp tác chuỗi cung ứng chủ
yếu thông qua mối quan hệ hợp tác giữa 3 tác nhân cơ bản trong chuỗi gồm: quan hệ giữa
doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu; doanh nghiệp sản xuất với
doanh nghiệp phân phối hay khách hàng.
Đối tượng phân tích là các doanh nghiệp chế biến đồ gỗ vùng Đông Nam Bộ, đây là
chức năng chính của các doanh nghiệp trong ngành đang hoạt động tại Việt Nam nói chung
và vùng Đông Nam Bộ nói riêng. Tuy nhiên, do còn hạn chế về nguồn lực, cùng với việc
tiếp cận các doanh nghiệp FDI trong ngành rất khó khăn, đặc biệt các doanh nghiệp FDI có
nguồn gốc Trung Quốc và Đài Loan, do đó mẫu khảo sát chỉ tập trung vào các doanh nghiệp
100% vốn của Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương.
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1 Phương pháp nghiên cứu định tính
– Nghiên cứu đã sử dụng các số liệu thống kê thông qua thu thập dữ liệu có s

hành lập bảng biểu, vẽ các đồ thị, biểu đồ để dễ dàng so sánh và đánh giá nội dung cần tập
trung nghiên cứu.
– Bên cạnh đó, đã sử dụng phương pháp suy diễn để lập luận và giải thích đặc điểm
chuỗi cung ứng đồ gỗ tại địa bàn nghiên cứu thông qua các sơ đồ minh họa.
– Ngoài ra, trong nghiên cứu này còn dùng phương pháp chuyên gia thông qua việc
phỏng vấn sâu các nhà quản lý trong ngành nhằm điều chỉnh một số khái niệm cho phù hợp
với điều kiện kinh doanh tại Việt Nam, gồm tín nhiệm giữa các đối tác, quyền lực của các
đối tác, mức độ thuần thục trong giao dịch giữa các đối tác, tần suất giao dịch giữa các đối
tác, khoảng cách giữa các đối tác, văn hóa và chiến lược hợp tác giữa các đối tác làm cơ sở
để phân tích định lượng với mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy (RA).
4.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng
Được thực hiện nhằm kiểm định và nhận diện các nhân tố thông qua các giá trị, độ
tin cậy và mức độ phù hợp của các thang đo, kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả
thuyết nghiên cứu, xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hợp tác trong chuỗi
cung ứng đồ gỗ tại vùng Đông Nam Bộ, được thực hiện qua các giai đoạn:
– Thu thập dữ liệu nghiên cứu bằng bảng câu hỏi và kỹ thuật phỏng vấn các nhà quản
lý tại các doanh nghiệp chế biến đồ gỗ trên địa bàn nghiên cứu. Kích thước mẫu N = 300
được chọn chủ yếu theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện.
– Đánh giá sơ bộ độ tin cậy và giá trị của thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach alpha
và phân tích nhân tố khám phá (EFA) thông qua phần mềm xử lý SPSS 16.0, nhằm đánh giá
độ tin cậy của các thang đo, qua đó loại bỏ các biến quan sát không giải thích cho khái niệm
nghiên cứu (không đạt độ tin cậy) đồng thời tái cấu trúc các biến quan sát còn lại vào các
nhân tố (thành phần đo lường) phù hợp làm cơ sở cho việc hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu
và các giả thuyết nghiên cứu, các nội dung phân tích và kiểm định tiếp theo.
– Sau cùng, nghiên cứu dùng phương pháp phân tích hồi quy bội (RA) với các quan
hệ tuyến tính để kiểm định các nhân tố có ảnh hưởng quan trọng đến sự hợp tác chuỗi cung
ứng từ đó tính được mức độ quan trọng của từng

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s