Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam


Lời mở đầu

Thế giới ngày nay ngày càng có khuynh hướng tiến tới sự hội nhập. Điều này đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các quốc gia phát triển và mở rộng các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, trong đó thương mại quốc tế đóng vai trò quan trọng. Việt Nam với chủ trương phát triển nền kinh tế mở, đẩy nhanh quá trình hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới cũng đã tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế thông qua hoạt động thương mại quốc tế nhằm thu hút đầu tư, khai thông nguồn lực để phục vụ cho quá trình Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nước.

Đóng góp một phần không nhỏ vào hoạt động thương mại quốc tế chính là hoạt động thanh toán quốc tế. Chất lượng và tốc độ phát triển thương mại quốc tế phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó thanh toán quốc tế giữ vai trò hết sức quan trọng. Trong những năm vừa qua, hoạt động thương mại quốc tế nói chung và hoạt động thanh toán quốc tế nói riêng của nước ta đã trải qua những bước thăng trầm, nhưng đang ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Trong quá trình học tập tại trường, được sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, em đã tiếp thu được những kiến thức cơ bản về ngân hàng thương mại. Đến khi thực tập tại SGD I- NHCT VN, em nhận thấy thanh toán quốc tế đã được ngân hàng xem là một trong những hoạt động chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của mình. Và trong những năm gần đây, hoạt động thanh toán quốc tế của SGD I rất phát triển, thị phần thanh toán xuất nhập khẩu của SGD I chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch thanh toán xuất nhập khẩu của toàn hệ thống Ngân hàng Công thương. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần phải khắc phục, cùng với nó là sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng trong và ngoài nước. Bởi vậy, việc nghiên cứu để hoàn thiện, mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại SGD I là vô cùng cần thiết.

          Xuất phát từ lý do trên, nên em đã chọn đề tài: ” Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam” làm đề tài cho chuyên đề của mình.

Kết cấu chuyên đề gồm ba phần:

Chương I: Hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại.

Chương II: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Chương III: Giải phảp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Hoàn thành chuyên đề này trước hết em xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị Phòng tài trợ thương mại của SGD I-NHCT VN đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình thực tập.

Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Tiến sỹ Đàm văn Huệ đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn cho em trong quá trình hoàn thành chuyên đề này. Em xin cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Ngân hàng- Tài chính trường Đại học Kinh tế quốc dân đã dạy dỗ và giúp đỡ em trong những năm học vừa qua.

 MỤC LỤC

Lời mở đầu                                                                                            1

Chương I: Hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại 3

1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại.                                   3

1.1.1. Ngân hàng thương mại                                                        3

1.1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại                          3

1.1.1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại                   4

1.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại              6

1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn                                        7

1.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn                                          9

1.1.2.3. Hoạt động trung gian thanh toán và các loại hình dịch vụ khác                                                                                          10

1.2. Hoạt động TTQT của Ngân hàng thương mại.                  11

1.2.1. Khái niệm thanh toán quốc tế                                           11

1.2.2. Vai trò của hoạt động TTQT của Ngân hàng thương mại 11

1.2.3. Các điều kiện trong thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại 13

1.2.3.1. Điều kiện về tiền tệ                                               13

1.2.3.2. Điều kiện về địa điểm thanh toán                         14

1.2.3.3.  Điều kiện về thời gian thanh toán                        14

1.2.3.4. Điều kiện về phương thức thanh toán                   15

1.2.4. Các phương tiện dùng trong thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại                                                                                                    16

1.2.4.1. Séc                                                                        16

1.2.4.2. Hối phiếu                                                              17

1.2.4.3. Kỳ phiếu                                                               19

1.2.4.4. Thẻ thanh toán                                                     20

1.2.5. Các phương thức thanh toán quốc tế của NHTM              20

1.2.5.1. Phương thức chuyển tiền                                      21

1.2.5.2. Phương thức thanh toán nhờ thu                          22

1.2.5.3. Phương thức ghi sổ                                               25

1.2.5.4. Phương thức tín dụng chứng từ                             26

1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng hoạt động TTQT của Ngân hàng thương mại                                                                                  30

1.2.6.1. Nhóm các nhân tố bên ngoài Ngân hàng              30

1.2.6.2. Nhóm các nhân tố bên trong Ngân hàng              32

Chương II: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại
Sở giao
dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam                 34

2.1. Giới thiệu chung về SGD I- NHCT VN                               34

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của SGD I – NHCT VN 34

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của SGD I – NHCT VN                             36

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của SGD I – NHCT VN    38

2.1.3.1. Nghiệp vụ huy động vốn                                      38

2.1.3.2. Nghiệp vụ đầu tư và cho vay nền kinh tế             40

2.1.3.3. Các hoạt động kinh doanh khác                           41

2.2. Thực trạng hoạt động TTQT tại SGD I- NHCT VN           42

2.2.1. Khái quát hoạt động TTQT tại SGD I – NHCT VN          42

2.2.2. Thực trạng hoạt động TTQT tại SGD I – NHCT VN        49

2.2.2.1. Thanh toán nhờ thu                                              50

2.2.2.2. Chuyển tiền

2.2.2.3. Thanh toán tín dụng chứng từ                              57

2.3. Đánh giá hoạt động TTQT tại SGD I- NHCT VN              63

2.3.1. Kết quả đạt được                                                               63

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động TTQT tại SGD I – NHCT VN                                                                                                    65

2.3.2.1. Các hạn chế                                                          65

2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế                          66

 

Chương III: Giải phảp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam                                          70

3.1. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của SGD I- NHCT VN                                                                                              70

3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh tại SGD I – NHCT VN trong thời gian tới                                                                                 70

3.1.1.1. Mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2005           70

3.1.1.2. Nhiệm vụ kinh doanh năm 2005                          70

3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động TTQT tại SGD I – NHCT VN trong thời gian tới                                                                                        71

3.2. Giải pháp hoàn mở rộng hoạt động TTQT tại SGD I- NHCT VN    73

3.2.1. Tăng cường hoạt động Marketing                                     74

3.2.2. Nâng cao chất lượng và đa dạng hoá dịch vụ TTQT         76

3.2.3. Nâng cao năng lực, trình độ cán bộ TTQT                        77

3.2.4. Hoàn thiện và đổi mới công nghệ ngân hàng phục vụ công tác TTQT                                                                                                    78

3.2.5. Đẩy mạnh hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu và tăng cường nguồn ngoại tệ phục vụ TTQT                                                                        79

3.2.6. Phát triển hệ thống các ngân hàng đại lý                           80

3.2.7. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động TTQT  80

3.2.8. Thực hiện tốt dịch vụ tư vấn cho khách hàng                    81

3.3. Kiến nghị                                                                             81

3.3.1. Với Chính phủ và các bộ ngành có liên quan                    81

3.3.1.1. Tạo môi trường kinh tế thuận lợi cho hoạt động thanh toán quốc tế                                                                                          81

3.3.1.2. Hoàn thiện và bổ sung các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế                                                             82

3.3.1.3. Hoàn thiện chính sách thương mại                       82

3.3.1.4. Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước trong việc thực hiện chính sách quản lý ngoại hối                                                       83

3.3.1.5. Mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ kinh tế đối ngoại    83

3.3.2. Với Ngân hàng Nhà nước                                                  83

3.3.2.1. Hoàn thiện và phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng                                                                                          83

3.3.2.2. Xây dựng cơ chế điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với thị trường                                                                                          84

Kết luận                                                                                      85

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s