Thực trạng hoạt động mô giới chứng khoán của các công ty chứng khoán Việt Nam


Mục lục

                                                            ¯ ¯ ¯

Lời nói đầu

Chương I . Tổng quan về nghiệp vụ môi giới của các công ty chứng khoán

I – Khái quát chung về thị trường chứng khoán ………………………………………………………..   1

 1. 1.      Khái quát về thị trường chứng khoán ……………………………………………………………………   1

       1.1  Khái niệm và chức năng của thị trường chứng khoán …………………………………………………   1

1.2    Các chủ thể tham gia hoạt động trên thị trường chứng khoán ………………………………………   3

 1. 2.      Công ty chứng khoán……………………………………………………………………………………………..   5

2.1     Khái niệm công ty chứng khoán ……………………………………………………………………………   5

2.2      Nguyên tắc hoạt động của công ty chứng khoán……………………………………………………….   6

2.3     Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán …………………………………………………………………   7

II – Tổng quan về nghiệp vụ môi giới chứng khoán …………………………………………………..   9

1.  Môi giới chứng khoán là gì ? …………………………………………………………………………………   9

1.1  Lịch sử hình thành ………………………………………………………………………………………………   9

1.2  Khái niệm môi giới chứng khoán ……………………………………………………………………………  11

1.3  Phân loại môi giới chứng khoán …………………………………………………………………………….  12

2.  Chức năng, vai trò của nghiệp vụ môi giới chứng khoán ……………………………………….  14

2.1   Chức năng của nghề môi giới chứng khoán ……………………………………………………………..  14

2.2   Vai trò của môi giới chứng khoán ………………………………………………………………………….  16

III – Công ty chứng khoán với chức năng môi giới chứng khoán………………………………. 18

 1. 1.     Hoạt động của một công ty môi giới chứng khoán …………………………………………………  18
 2. 2.     Nghiệp vụ môi giới của công ty môi giới chứng khoán ………………………………………….  20

2.1     Trình tự xử lý và thực hiện các lệnh của khách hàng …………………………………………………  20

2.2     Những quy định cần thực hiện trong nghiệp vụ môi giới chứng khoán…………………………… 22

2.3     Lựa chọn loại hình giao dịch – môi giới …………………………………………………………………..  23

 1. 3.      Kỹ năng nghiệp vụ cơ bản của người môi giới chứng khoán…………………………………. 25

3.1   Kỹ năng tìm kiếm khách hàng ……………………………………………………………………………..  26

3.2   Kỹ năng truyền đạt thông tin ……………………………………………………………………………….  28

3.3   Kỹ năng khai thác thông tin …………………………………………………………………………………  31

3.4   Kỹ năng bán hàng ……………………………………………………………………………………………..  31

Chương II . Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

I – Tình hình hoạt động của các công ty chứng khoán ở Việt Nam hiện nay…………………………….. 36
 1. 1.      Sự hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam……………………… 36
 2. 2.     Thực trạng các công ty chứng khoán ở Việt Nam …………………………………………………  41

II – Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty

chứng khoán Việt Nam………………………………………………………………………………………………. 45

 1. 1.      Cơ sở tiền đề phục vụ cho hoạt động MGCK của các CTCK Việt Nam ………………….  45

1.1   Môi trường pháp lý cho hoạt động môi giới chứng khoán …………………………………………..  45

1.2  Đặc điểm trong tổ chức, nhân sự ………………………………………………………………………….  48

        1.2.1   Về tổ chức…………………………………………………………………………………………….. 48

1.2.2        Về nhân sự …………………………………………………………………………………………..  49

1.3  Cơ sở vật chất, kỹ thuật ………………………………………………………………………………………  51

1.3.1  Sàn giao dịch và hệ thống mạng lưới …………………………………………………………  51

1.3.2  Hệ thống thông tin …………………………………………………………………………………..  53

2. Thực trạng hoạt động MGCK của các công ty chứng khoán Việt Nam …………………..  55

2.1  Quy trình hoạt động môi giới chứng khoán ở Việt Nam ……………………………………………..  55

2.2  Thực trạng kết quả hoạt động môi giới của các công ty chứng khoán hiện nay ………………..  58

2.2.1  Số lượng tài khoản của khách hàng …………………………………………………………..  58

2.2.2  Phí môi giới chứng khoán………………………………………………………………………… 60

2.2.3  Doanh thu môi giới chứng khoán………………………………………………………………. 63

2.3 Đánh giá hoạt động MGCK của các công ty chứng khoán ………………………………………….  66

2.3.1  Những kết quả ban đầu đạt được ………………………………………………………………  66

2.3.2  Những hạn chế và nguyên nhân ………………………………………………………………..  68

Chương III. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

I – Tầm quan trọng của việc phát triển nghiệp vụ MGCK ở Việt Nam ……………………..  72

II – Định hướng cho sự hình thành và phát triển nghiệp vụ môi giới  chứng khoán ở Việt Nam             75

 1. 1.      Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2002 – 2010 ………………….  75
 2. 2.      Định hướng phát triển nghiệp vụ MGCK của các CTCK trong thời gian tới…………. 78

III – Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam ………………………………………………………………………………….  81

 1. 1.     Giải pháp từ phía Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ………………………………………………..  81

1.1     Thống nhất nhận thức về vai trò của môi giới chứng khoán trong giai đoạn đầu

của thị trường chứng khoán Việt Nam …………………………………………………………………..  81

1.2             Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của các công ty chứng khoán ………………………………………  82

1.3     Nghiên cứu và cho phép thành lập nhiều loại công ty chứng khoán  …………………………….  84

1.4     Tăng năng lực về vốn cho các công ty chứng khoán …………………………………………………  85

1.5     Hỗ trợ cấp giấy phép hoạt động cho các công ty chứng khoán và cấp giấy phép

hành nghề cho người môi giới chứng khoán …………………………………………………………….  86

1.6     Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ môi giới ……………………………………………………………..  89

1.7     Thành lập Hiệp hội những người  môi giới chứng khoán …………………………………………….  90

1.8     Luật hóa tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người môi giới chứng khoán ……………….  91

1.9     Tuyên truyền và đào tạo kiến thức về thị trường chứng khoán ……………………………………  92

 1. 2.      Giải pháp từ phía các công ty chứng khoán Việt Nam………………………………………….. 93

2.1   Mở rộng phạm vi hoạt động theo hướng chuyên môn hóa từng nghiệp vụ ……………………..  93

2.2   Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận phân tích thị trường để phục vụ

cho nghiệp vụ môi giới chứng khoán ……………………………………………………………………..  93

2.3   Phát triển hình thức môi giới chứng khoán điện tử một cách hợp lý ……………………………..  94

2.4    Xây dựng và áp dụng quy trình nghiệp vụ môi giới CK

theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 ……………………………………………………………………….  95

2.5    Tuyển chọn và đào tạo đội ngũ nhân viên MGCK của công ty chứng khoán ………………..  95

2.6    Hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện kinh doanh ……………………………………………….  96

2.7    Xây dựng chiến lược khách hàng toàn diện, hợp lý ………………………………………………….  97

2.8    Sử dụng Chinese Wall ( Bức tường hồi âm) …………………………………………………………..  97

2.9    Kế hoạch hóa hoạt động Marketing …………………………………………………………………….  98

2.10  Lập hệ thống kiểm tra, giám sát nội bộ ………………………………………………………………….  98

Kết luận

Tài Liệu tham khảo

 

Phụ lục

 

 

 

Bảng biểu

¯ ¯ ¯

 

Sơ đồ 1.1 – Cơ cấu thị trường chứng khoán …………………………………………………………..   5

Sơ đồ 1.2 – Thực hiện giao dịch chứng khoán ……………………………………………………….  20

Sơ đồ 1.3 – Quy trình nghiệp vụ tìm kiếm khách hàng của người MGCK ……………  28

Sơ đồ 1.4 – Các bước đáp ứng sự quan tâm của khách hàng của người MGCK …  30
Bảng 1.5 – So sánh các hình thức bán hàng tư vấn của người MGCK ……………….  32

Sơ đồ 1.6 – Quy trình bán hàng tư vấn ……………………………………………………………………  34

Bảng 2.1 – Quy mô của TTCK Việt Nam ……………………………………………………………..  40

Bảng 2.2 – So sánh quy mô của TTCK Việt Nam và TTCK Trung Quốc

trong 2 năm hoạt động đầu tiên …………………………………………………………….  40

Bảng 2.3 – Vốn cho CTCK của một số đơn vị (1998 – 1999) ……………………………..  42

Bảng 2.4 – Các CTCK và loại hình dịch vụ (tính đến 30/ 6/ 2002) ……………………..  43

Sơ đồ 2.5 – Trị giá giao dịch của các CTCK qua 2 năm giao dịch ……………………….  44

Sơ đồ 2.6 – Số lượng nhân viên của các CTCK được cấp giấy phép hành nghề …  50

Sơ đồ 2.7 – Mô hình hoạt động MGCK của các CTCK Việt Nam ………………………  57

Sơ đồ 2.8 – Số lượng tài khoản của các CTCK qua 2 năm hoạt động …………………  59

Bảng 2.9 – Mức phí MGCK cố định của một số nước trên thế giới ……………………  61

Bảng 2.10 – Mức phí hoa hồng MGCK của một số CTCK ở Việt Nam …………….  62

Bảng 2.11 – Doanh thu từ nghiệp vụ MGCK của một số CTCK ………………………..  63

Sơ đồ 2.12 – Thị phần của các CTCK trên thị trường …………………………………………..  65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng ký hiệu chữ viết tắt

      ¯ ¯ ¯

TTCK        Thị trường chứng khoán

TTGDCK   Trung tâm giao dịch chứng khoán

SGDCK      Sở giao dịch chứng khoán

UBCKNN   Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

MGCK       Môi giới chứng khoán

CK              Chứng khoán

ARSC         Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ( Agriseco )

ACBS         Công ty TNHH chứng khoán ACB

BVSC         Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

BSC               Công ty  TNHH chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

FSC            Công ty cổ phần chứng khoán Đệ Nhất

IBS             Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

TSC            Công ty TNHH chứng khoán Thăng Long

SSI             Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn

VCBS         Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

 

 

 

 

 

 

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s