Một số giải pháp phát triển thương mại điện tử cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam


Mục lục

Lời nói đầu………………………………………………………………………………….. 1

Chương I: Tổng quan về thương mại điện tử…………………………………… 3

1. Khái niệm chung về thương mại điện tử………………………………………….. 3

1.1 Thương mại điện tử là gì?……………………………………………………….. 3

1.2 Lịch sử hình thành của thương mại điện tử…………………………………. 4

1.3 Nội dung của thương mại điện tử……………………………………………… 6

1.3.1 Các bên tham gia thương mại điện tử……………………………………. 6

1.3.2 Các yêu cầu của thương mại điện tử…………………………………….. 8

1.3.3 Các ứng dụng của thương mại điện tử…………………………………. 11

1.4 Tác động của thương mại điện tử……………………………………………. 12

1.4.1 Lợi ích của thương mại điện tử………………………………………….. 12

1.4.2 Hạn chế của thương mại điện tử…………………………………… 15

2. Khái quát về tình hình phát triển của thương mại điện tử trên thế giới….. 16

2.1 Tình hình phát triển thương mại điện tử  trên phạm vi thế giới. 16

Trung Quốc………………………………………………………………………….. 17

2.2 Tình hình phát triển thương mại điện tử ở một số quốc gia và một số khu vực trên thế giới……………………………………………………………………………………………… 20

2.3 Những kinh nghiệm cho Việt Nam từ hoạt động thương mại điện tử của các nước trên thế giới…………………………………………………………………………………………….. 23

3. Thực trạng phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam………………………. 24

3.1 Thực trạng cơ  sở hạ tầng cho sự phát triển thương mại điện tử………………… 24

3.2 Các hoạt động xúc tiến thương mại điện tử……………………………….. 30

Chương II: Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam với thương mại điện tử 32

1 Những vấn đề chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ…………………………… 32

1.1 Khái niệm chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ……………………………. 32

1.2 Đặc điểm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam………………… 33

   1.3 Vị trí vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ………………………….. 34

2 Quá trình thực hiện thương mại điện tử của các doanh nghiệp……………. 37

2.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu thương mại điện tử……………………………….. 38

2.2 Kết nối mạng điện tử……………………………………………………………. 38

2.3 Tổ chức bán hàng trên mạng Internet………………………………………. 39

2.4 Thanh toán………………………………………………………………………. 41

3 Tình hình phát triển  thương mại điện tử  của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.  43

3.1 Khái quát thực trạng triển khai thương mại điện tử trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam………………………………………………………………………………………. 43

3.2 Đánh giá thực trạng phát triển thương mại điện tử của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam…………………………………………………………………………………………….. 50

3.2.1 Những ưu điểm và tồn tại…………………………………………………. 50

3.2.2 Những thuận lợi và khó khăn…………………………………………….. 51

Chương III: Một số biện pháp phát triển thương mại điện tử cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt nam……………………………………………………………………………… 57

1. Phương hướng, mục tiêu phát triển thương mại điện tử…………………….. 57

1.1 Phương hướng phát triển thương mại điện tử  của Việt Nam đến năm 2005    57

2. Một số giải pháp và đề xuất nhằm phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam…………………………………………………………………………….. 59

2.1 Về phía doanh nghiệp…………………………………………………………… 59

2.1.1 Nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực…………………….. 59

2.1.2 Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin. 61

2.1.3 Lựa chọn một mô hình kinh doanh thương mại điện tử  phù hợp. 62

2.1.4 Xây dựng Websites…………………………………………………………. 68

2.1.5  Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng…………………….. 71

2.1.6 Một số biện pháp khác…………………………………………………….. 74

2.2 Về phía Nhà nước và các cơ quan có chức năng……………………….. 75

2.2.1  Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại điện tử……….. 76

2.2.2 Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ…. 80

Kết luận…………………………………………………………………………………….. 83

Danh mục tài liệu tham khảo…………………………………………………..i

Phụ lục………………………………………………………………………..iii

Phụ lục I……………………………………………………………….iii

Phụ lục II………………………………………………………………vi


Mục lục minh hoạ

Hình I-1:    Các bên tham gia thương mại điện tử ……………………………………..6

Hình I-2:    Doanh số thương mại điện tử  toàn cầu…………………………………..18

Hình II-1:   Mô hình B2C……………………………………………………………………..40

Hình II-2:   Mô hình thanh toán trong thương mại điện tử ………………………..42

Hình II-3:   Những ứng dụng Internet chủ yếu trong doanh nghiệp…………….46

Hình II-4:   Mức độ quan trọng của việc dùng Internet đối với doanh nghiệp……47

Hình II-5:   Mức độ sử  dụng Internet/e-mail trung bình……………………………47

Hình III-1:  ứng dụng thương mại điện tử theo giai đoạn………………………….63

Bảng I-1:    Tốc độ và chi phí truyền gửi (Một bộ tài liệu 40 trang)……………14

Bảng I-2:    Số liệu thống kê số người sử dụng Internet theo các nước…………17

Bảng I-3:    Doanh thu hoạt động thương mại điện tử theo các năm……………18

Bảng I-4:    Doanh thu của thương mại điện tử theo hàng hoá……………………19

Bảng I-5:    Một số chỉ tiêu phát triển hạ tầng công nghệ kỹ thuật………………26

Bảng I-6:    Số lượng thuê bao từ tháng 9/2000 đến tháng 6/2002………………26

Bảng II-1:   Quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ (a)……………………………………33

Bảng II-2:   Quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ (b)……………………………………33

Bảng II-3:   ý kiến về vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ ………………………35

Bảng II-4:   Đóng góp của doanh nghiệp vừa và nhỏ vào kim ngạch xuất khẩu…36

Bảng II-5:   Giá cước truy cập Internet theo cổng ISP- Truy nhập gián tiếp…55

Bảng II-6: Giá cước truy cập Internet theo cổng ISP- Truy nhập trực tiếp……55

Lời nói đầu

Bước sang thế kỷ 21, cả nhân loại đang tiến đến nền kinh tế mới mà cơ sở của nó chính là sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của phương thức kinh doanh mới: Thương mại điện tử. Tuy mới chỉ hình thành và phát triển mạnh mẽ trong vòng vài năm trở lại đây nhưng thương mại điện tử đã xâm nhập sâu vào hầu như các lĩnh vực kinh tế- xã hội, ảnh hưởng tới các hoạt động của con người, mang lại những lợi ích vô cùng to lớn. Đây không phải là hiện tượng kinh tế nhất thời mà là một xu thế tất yếu không thể đảo ngược. Thương mại điện tử đang đặt ra cơ hội bình đẳng cho tất cả các nước phát triển và đang phát triển và ứng dụng thương mại điện tử là xu thế tất yếu của các quốc gia, các doanh nghiệp và cá nhân trong nền kinh tế.

Việt Nam hiện nay tuy là nước nghèo trên thế giới, còn nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, pháp lý, nhận thức của xã hội về thương mại điện tử chưa cao, nhưng như thế không có nghĩa là Việt Nam chưa có điều kiện phát triển thương mại điện tử hay phát triển thương mại điện tử  ở Việt Nam lúc này là chưa đúng lúc. Ngược lại, phát triển thương mại điện tử là con đường nhanh nhất giúp Việt Nam tham gia nhanh chóng vào quá trình hội nhập kinh tế  khu vực và thế giới. Phát triển thương mại điện tử sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có điều kiện tận dụng sức mạnh của công nghệ thông tin, khuếch trương được tiềm lực kinh doanh. Trước tiềm năng to lớn này của thương mại điện tử, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam không thể không lựa chọn cho mình một cách tiếp cận và áp dụng nó một cách có hiệu quả. Xuất phát từ thực tiễn đó đề tài: “Một số giải pháp phát triển thương mại điện tử  cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam” ra đời với mục đích trên cơ sở nghiên cứu về thương mại điện tử và thực trạng áp dụng thương mại điện tử  của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam từ đó đưa ra những đề xuất mang tính thực tiễn, hy vọng sẽ là những gợi ý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi tham gia thương mại điện tử

Nội dung đề tài ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, gồm có ba phần chính:

Chương I: Tổng quan về thương mại điện tử.

 Chương II: Doanh nghiệp vừa và nhỏ với thương mại điện tử .

 Chương III : Phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển thương mại điện tử cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Do khả năng và trình độ còn hạn chế nên đề tài không thể tránh khỏi những sơ sót. Rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ bảo, trao đổi của thầy cô và các bạn.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo Đào Thu Giang- khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương – người đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo cho tôi trong suốt quá trình thực hiện khoá luận này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế ngoại thương mại điện tử đã cung cấp cho tôi những kiến thức quý báu của chuyên ngành kinh tế đối ngoại, phương pháp nghiên cứu khoa học và những điều kiện thuận lợi để tôi có thể hoàn thành khoá luận tốt nghiệp.

                                                                 Hà nội,  tháng 12 năm 2002

                                                                  Nguyễn Thị Hồng Minh

Chương I:

Tổng quan về thương mại điện tử

1. Khái niệm chung về thương mại điện tử

1.1 Thương mại điện tử là gì?

Thương mại điện tử là một lĩnh vực mới mẻ cả về tên gọi và cách tiếp cận. Trên thực tế có thể bắt gặp rất nhiều tên gọi khác nhau nhưng cùng để chỉ phương thức kinh doanh mới mẻ này như: Thương mại trực tuyến (Online Trade), thương mại điều khiển học (Cyber Trade), thương mại không giấy tờ ( Paperless Commerce)… Đặc biệt, nổi bật nhất là thương mại điện tử  (Electronic Commerce), kinh doanh điện tử  (Electronic Business). Gần đây, tên gọi thương mại điện tử được sử dụng nhiều rồi trở thành quy ước chung đưa vào văn bản pháp luật quốc tế, dù với các tên gọi khác nhau nhưng vẫn có thể được dùng và được hiểu cùng một nội dung. Hiện nay, trên thế giới vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về thương mại điện tử . Từ mỗi góc độ, cách tiếp cận lại có các định nghĩa khác nhau như:

– Thương mại điện tử là hoạt động giao dịch trên mạng thông tin.

– Thương mại điện tử là quá trình thực hiện giao dịch trực tiếp và không dùng giấy tờ trong toàn bộ quá trình thực hiện hoạt động thương mại.

– Theo định nghĩa của Bộ Thương mại thì : Thương mại điện tử là một yếu tố hợp thành của “nền kinh tế số hoá”, là hình thái hoạt động thương mại bằng các phương pháp điện tử, là việc trao đổi thông tin thương mại qua các phương tiện công nghệ điện tử mà nói chung là không phải in ra giấy trong bất kỳ công đoạn nào của quá trình giao dịch nên còn được gọi là “ thương mại không giấy tờ”.

Thông tin trong định nghĩa trên không chỉ là tin tức mang tính đơn thuần, mà là bất cứ gì có thể truyền tải bằng kỹ thuật điện tử, bao gồm cả thư từ, các tệp văn bản (Text-based File), cơ sở dữ liệu (DAta- Base), các bản tính (Spreadsheet), các bản vẽ thiết kế bằng máy tính điện tử (Computer Aided Design), các hình vẽ đồ hoạ, quảng cáo, hỏi hàng, hoá đơn, biểu giá, hình ảnh động, âm thanh…

Theo Đạo luật mẫu về thương mại điện tử của Uỷ Ban Liên Hợp Quốc về luật thương mại quốc tế (UNCITRAL), thuật ngữ “thương mại” (commerce) “cần được diễn giải theo nghĩa rộng để bao quát các vấn đề nảy sinh từ mối quan hệ mang tính chất thương mại, dù có hay không có hợp đồng. Các mối quan hệ mang tính chất thương mại bao gồm, nhưng không phải chỉ bao gồm, các giao dịch sau đây: bất cứ giao dịch thương mại nào về cung cấp và trao đổi hàng hoá và dịch vụ; thoả thuận phân phối; đại diện hoặc đại lý thương mại; uỷ thác hoa hồng; cho thuê dài hạn; xây dựng các công trình; tư vấn; kỹ thuật công trình; đầu tư cấp vốn; ngân hàng; bảo hiểm; thoả thuận khai thác hoặc tô như­ợng; liên doanh và các hình thức khác về hợp tác công nghiệp hoặc kinh doanh; chuyên chở hành khách hay hàng hoá bằng đường biển, đ­ường không, đ­ường sắt hoặc đường bộ.”

Các phương tiện kỹ thuật của thương mại điện tử cũng bao gồm nhiều thành phần khác nhau: từ máy điện thoại (điện thoại truyền thống, điện thoại di động, điện thoại kỹ thuật số…), máy fax (thay thế cho công cụ thư truyền thống và telex) và các phương tiện truyền thông (truyền thanh, truyền hình…), đến thiết bị thanh toán điện tử (thẻ rút tiền tự động, thẻ tín dụng, thẻ mua hàng, thẻ thông minh, tiền điện tử và các chứng từ điện tử…) và các mạng máy tính (Intranet, Extranet, Internet…). Trong số đó, thương mại điện tử trên Internet là khái niệm tương đối rộng và được nhắc đến nhiều nhất.

Như vậy, thương mại điện tử không chỉ đơn thuần là mua bán hàng hoá, dịch vụ qua hệ thống máy tính theo các cách hiểu truyền thống mà thương mại điện tử cần được tiếp cận theo cách đầy đủ hơn, bao quát một phạm vi rộng, thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú. Theo ước tính của một số chuyên gia, đến nay có khoảng 1300 lĩnh vực ứng dụng của thương mại điện tử. Trong số 1300 lĩnh vực này thì trao đổi, buôn bán hàng hoá, dịch vụ là một lĩnh vực cơ bản nhất, rộng rãi nhất của thương mại điện tử.

1.2 Lịch sử hình thành của thương mại điện tử

Vào những năm 70, việc đưa vào sử dụng công nghệ chuyển khoản bằng điện tử EFT (Electronic Funds Transfer) đã làm thay đổi đáng kể giao dịch giữa các ngân hàng với nhau thông qua các mạng chuyên dụng có độ tin cậy cao. Theo thống kê, mỗi ngày có hơn 4000 tỷ USD được trao tay qua EFT nhờ các máy tính kết nối các ngân hàng, các công ty, các máy rút tiền tự động (ATM- Automatic Transfer Machine).

Cuối những năm 70, đầu những năm 80, thương mại điện tử bắt đầu phát triển trong nội bộ các công ty và các tập đoàn dưới dạng công nghệ thông tin điện tử  như: trao đổi dữ liệu điện tử EDI (Electronic Data Interchange) và thư điện tử (Electronic mail). Công nghệ thông tin điện tử đã làm thúc đẩy và đẩy nhanh quá trình thương mại bằng việc sử dụng các công cụ điện tử, do đó đã làm giảm bớt các công việc giấy tờ và có nhiều khâu đã được tự động hoá. Đây là thời điểm của thương mại không giấy tờ bởi trong giao dịch thương mại một số công việc vốn bằng giấy tờ như chuyển séc, đặt hàng… cũng dần được thực hiện bằng các tiến bộ của công nghệ điện tử.

Vào giữa những năm 80, công nghệ điện tử đến với thế giới người tiêu dùng ngày một nhanh chóng dưới dạng các dịch vụ trực tuyến (Online Service) cung cấp một kiểu tương tác xã hội mới và cùng chia sẻ kiến thức với nhau. Tương tác xã hội tạo ra một khái niệm “ Cộng đồng ảo” giữa những thành viên sử dụng “Không gian máy tính” và giúp tạo ra khái niệm “Ngôi nhà chung của thế giới”.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s