Chủ tịch Hồ Chí Minh-người giải quyết cuộc khủng hoảng đường lối cứu nước ở Việt Nam


TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Đề tài : Chủ tịch Hồ Chí Minh-người giải

quyết cuộc khủng hoảng đường lối cứu nước

ở Việt Nam

Mục lục

Nội dung Trang

1.Đặt vấn đề ……………………………………………… 2

2.Giải quyết vấn đề ……………………………………….4

3.Kết luận ………………………………………………… 9

4.Danh mục tài liệu tham khảo ………………………….10

Phạm Tiến Thành-8415.50 – Lớp 50 PM2 –khoa Công nghệ Thông tin –Trường ĐHXD

– 1 –

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh – Chủ tịch HCM người giải quyết cuộc khủng hoảng

đướng lối cứu nước ở Việt Nam

I.Đặt vấn đề

Trong lịch sử các dân tộc và lịch sử thế giới , có những vĩ nhân mà cuộc đời

và sự nghiệp, tư tưởng và hành động gắn liền với cả một giai đoạn lịch sử

của dân tộc và của thời đại, tiêu biểu cho . chí, nguyện vọng của dân tộc và

xu thế của thời đại đó.Chủ tịch Hồ Chí Minh là một con người như vậy.

Nguyễn Ái Quốc-(Hồ Chí Minh) sinh ngày 19-5-1890, quê ở làng Kim

Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Lúc nhỏ có tên là Nguyễn Sinh Cung,

khi đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành. Lớn lên giữa lúc nước mất nhà tan,

đau xót trước cảnh lầm than của đồng bào. Nguyễn Tất Thành sớm có chí

đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng dân tộc.

Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành rời đất nước ra đi t.m đường cứu nước,

xem các nước làm thế nào để rồi trở về giúp đồng bào.

Trên lộ tr.nh t.m đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đ. trải qua những bước

ngoặt lớn.

Một là: Nhận ra hạn chế của các nhà yêu nước đương thời.

Nguyễn Ái Quốc rất khâm phục tinh thần yêu nước của Phan Bội Châu,

Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám, nhưng không đồng . đi theo con đường

của một người nào. Trong khi nhiều người c.n ngưỡng mộ cách mạng tư

sản, th. Người đ. vượt qua sự hạn chế tầm nh.n của họ, đi t.m con đường

cứu nước khác.

Hai là: T.m ra chỗ hạn chế của cách mạng dân chủ tư sản là những cuộc

cách mạng không giải phóng được công nông và quần chúng lao động.

Một cuộc khảo sát có một không hai ở Mỹ, Anh và Pháp đ. giúp Nguyễn Ái

Quốc nhận ra là, ở đâu cũng có hai loại người: người giàu và người nghèo,

người áp bức và người bị áp bức. Càng ngày Người càng hiểu sâu sắc bản

chất của chủ nghĩa đế quốc.

Ngày 6-7-1911, Nguyễn Tất Thành đến cảng Mácxây, thấy nhiều phụ nữ

nghèo khổ. Nguyễn Tất Thành nói với người bạn “Tại sao người Pháp không

“khai hóa” đồng bào của họ trước khi đi “khai hóa chúng ta?”.

Làm thuê trên chiếc tàu đi v.ng quanh châu Phi, tận mắt trông thấy những

cảnh khổ cực, chết chóc của người da đen dưới roi vọt của bọn thực dân,

Nguyễn Tất Thành nghĩ: Đối với bọn thực dân, tính mạng của người thuộc

địa, da vàng hay da đen cũng không đáng một xu.

Giữa tháng 12-1912, Nguyễn Tất Thành tới nước Mỹ, Người dành một phần

thời gian để lao động kiếm sống, c.n phần lớn thời gian dành cho học tập,

nghiên cứu Cách mạng tư sản Mỹ năm 1776. Khi thăm pho tượng Thần Tự

Phạm Tiến Thành-8415.50 – Lớp 50 PM2 –khoa Công nghệ Thông tin –Trường ĐHXD

– 2 –

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh – Chủ tịch HCM người giải quyết cuộc khủng hoảng

đướng lối cứu nước ở Việt Nam

do, Nguyễn Tất Thành không để . đến vầng hào quang quanh đầu tượng mà

xúc động trước cảnh những nô lệ da đen dưới chân tượng…”

Trên con đường ra đi t.m đường cứu nước đó,Người đ. tiếp thu được tinh

hoa của nhân loại ,cộng với sự ảnh hưởng của chủ Chũ nghĩa Mác-Lenin đ.

giúp h.nh thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh.Tư tưởng Hồ Chic Minh là sản

phẩm tất yếu cúa cách mạng Việt Nam,ra đời do yeu cầu khách quan và là sự

giải đáp thiên t.a của Hồ Chí Minh về những nhu cầu bức thiết đó của Cách

mạng Việt Nam đặt ra từ đầu thế kỷ XX tới ngày nay

Phạm Tiến Thành-8415.50 – Lớp 50 PM2 –khoa Công nghệ Thông tin –Trường ĐHXD

– 3 –

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh – Chủ tịch HCM người giải quyết cuộc khủng hoảng

đướng lối cứu nước ở Việt Nam

II. Giải quyết vấn đề

Hồ Chí Minh người giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối

cứu nước ở Việt Nam

1.T.nh hính Việt Nam khi chưa có sự l.nh đạo của Hồ Chí Minh

Năm 1858,khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam th. nước ta vẫn

là một x. hội phong kiến,nông nghiệp lạc hậu ,tr. trệ.Khi thực dân Pháp xâm

lược lúc đầu triều đ.nh nhà Nguyễn có chống cự yếu ớt,sau đ. từng bước

nhân nhượng ,cầu h.a và cuối cùng là cam chịu đàu hàng để giữ lấy ngai

vàng và lợi ích riêng của hoàng tộc.Nhân dân ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn

chưa bao giờ có là cùng một lúc phải chống “ cả Triều lẫn Tây”

Từ năm 1858 đến cuối tế k. XIX,dưới ngọn cờ phong kiến, phong trào vũ

trang kh.ng chiến chống Pháp bởi tinh thần yêu nước nhiệt thành và chí căm

thù giặc sôi sục đ. rầm rộ bùng lên, dâng cao và lan rộng cả nước : từ

Trương Định, Nguyễn Trung Trực .. ở Nam Bộ ;Trần Tuấn ,Đặng Như

Mai,Nguyễn Xuân Ôn, Phan Đ.nh Phùng .. ở miền Trung đến Nguyễn Thiện

Thuật, Nguyễn Quang Bích ..ở miền Bắc.Nhưng đường lối kháng chiến chưa

r. ràng nên trước sau đều thất bại.R. ràng ngọn cờ cứu nước theo hệ tư

tưởng phong kiến đ. bất lực trước đ.i hỏi giàng lại độc lập của dân tộc

Sang đầu thế kỷ XX trước chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của

thực dân Pháp, x. hội Việt Nam bắt đầu có sự biến chuyển và phân hóa,các

tầng lớp tiểu tư sản và mầm mống giai cấp tư sản bắt đầu xuất hiện. Đồng

thời các “ tân thư “ và ảnh hưởng của cuộc vận động cía cách của Khang

Hữu Vi,Lương Khải Siêu từ Trung Quốc vào VIệt Nam.Phong trào chống

Pháo của nhân dân ta chuyển dần sang xu hướng dân chủ tư sản với sự xuất

hiện của các phong trào Đông DU,Duy Tân,Đông King Nghĩa Thục, Việt

Nam Quang phục hội….Các phong trào chưa lôi cuốn đượ tầng lớp nhân

dân và chủ yếu vẫn do cac sĩ phu phong kiến cựu học dẫn dắt nên có nhiều

hạn chế và cuối cùng cũng lần lượt bị dập tắt .

Phạm Tiến Thành-8415.50 – Lớp 50 PM2 –khoa Công nghệ Thông tin –Trường ĐHXD

– 4 –

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh – Chủ tịch HCM người giải quyết cuộc khủng hoảng

đướng lối cứu nước ở Việt Nam

Cuối thập niên đầu của thế kỷ XX, khi Nguyến Tất Thành lớn lên, phong

trào cứu nước đang ở vào thời k. khó khăn nhất.Muốn dành được thắng lợi ,

phong trào cứu nước của nhân dân ta phải đi theo một con đường mới

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh –Người giải quyết cuộc khủng hoảng về đương lối

cứu nước ở Việt Nam

Đầu thế k. XX,chủ nghĩa Tư bản tự do cạnh tranh đ. chuyển sang giai đoạn

đề quốc chủ nghĩa.Chúng vừa tranh giành xâu xé thuộc địa vừa lao vào hùa

nhau để nô dịch các dân tộc nhỏ yếu trong v.ng k.m kẹp thuộc địa của

chúng.Bởi vậy, cuộc đấu tranh giải phóng thuộc địa đ. trở thành cuộc đấu

tranh chung của các dân tộc thuộc địa chống chủ nghĩa đế quốc thực dân gắn

liền với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản quốc tế

Khi c.n ở trong nước,Nguyến Tất Thành chưa nhận thức được đặc điểm

của thời đại.Tuy vậy, Người cũng thấy r. con đường cứu nước của các bậc

cha anh là cũ kỹ, không thể có kết quả.Nguyễn Tát Thành xác định phải đi ra

nước ngoài, đi t.m một con đường mới.Nguyễn Tất Thành đ. vượt ba đại

dương, bốn châu lục, tới gần 30 nước- quan sát nghiên cứu các nước thuộc

địa và các nước tư bản .Nguyến Tất Thành trở thành người đi nhiều nhất,có

vốn hiểu biết phong phú nhất

Cuối năm 1917, Nguyến Tất Thành từ Anh vè sống và Hoạt động ở

Pari.Gắn bó với phong trào lao động Pháp; với những người Việt Nam,với

những nhà Cách mạng từ các thuộc địa Pháp, Nguyến Tất Thành đ. đến với

những phái tả của cách mạng Pháp và sau đó nhập Đảng x. hội Pháp 1919

một chính Đảng duy nhất ở Pháp bênh vực các dân tộc thuộc địa

Năm 1919 , Hội nghị h.a b.nh được khai mạc ở Vecxay, Nguyễn Ái Quốc

đ. có hoaatj động mang nhiều . nghĩa.Người đ. nhân danh những người

Việt Nam yêu nước gửi towids Hội nghị bản yêu sách của nhân dân An Nam

,đ.i các chủ quyền tự do,dân chủ tối thiểu cho nước ta.Bản yêu sách đ.

không được chấp thuận.Từ đố Nguyễn Ái Quốc rút ra bài học : Muốn giải

phóng,các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào bản thân m.nh.

Phạm Tiến Thành-8415.50 – Lớp 50 PM2 –khoa Công nghệ Thông tin –Trường ĐHXD

– 5 –

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh – Chủ tịch HCM người giải quyết cuộc khủng hoảng

đướng lối cứu nước ở Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1919 nổ ra và giàng thắng lợi đ. mở ra

thời đại mới- thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa x. hội ; mở

ra con đường giải phóng các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc

Hồ Chí Minh đ. có thời kỳ hoạt động thực tiễn và l. luận sôi nổi, phong

phú trên địa bàn Pháp ( 1921-1923) , Liên Xô ( 1923-1924),Trung Quốc

(1924-1927), Thái Lan (1928-1929) …. Trong những năm này,tư tưởng Hồ

Chí Minh về CM Việt Nam đ. h.nh thành cơ bản.Người đ. kệt hợp nghiên

cứu xây dựng l. luận ,kết hợp với tuyên truyền tư tưởng giải phóng dân tộc

và tổ chức vận động tổ chứ quần chúng đáu tranh xây dựng tổ chức cách

mạng, chuẩn bị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.Hàng loạt các tác phẩm

nổi tiếng của Người được xuất bản như : “ Bản án chế độ thực dân Pháp

(1925)”,”Đường Cách Mệnh (1927)” …ĐỒng thời thông qua đó người đ.

đua ra một số quan điểm cơ bản sau :

Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải đi theo con đường

Cách mạng vô sản, giải phóng dân toojcphair gắn liền với giải phóng nhân

dân lao động,giải phóng giai cấp công nhân , phải kết hợp độc lập dân tộc

vơi CNXH

Cách mạng thuộc địa và Cách mạng vô sản chính quốc phải có mối quan

hệ mật thiết với nhau.Cách mạng thuộc địa không lệ thuộc vào Cách mạng ở

chính quốc mà có tính chủ động,độc lập . Cách mạng thuộc địa có khả năng

giàng thắng lợi trước Cách mạng chính quốc và giúp cho cách mạng ở chính

quốc trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn.

Cách mạng thuộc địa trược hết là một cuộc “ dân tộc Cách mạng “ đánh

đổ đế quốc xâm lược, giành lại độc lập , tự do.

Theo Người giải phóng dân tọc là việc chung của cả dân chúng phải tập

hớp lực lượng dân tộc thành một sưc mạnh lớn để chống Đế quốc và tay sai

..

Phải đoàn kết và liên minh với các lực lượng Cách mạng quốc tế, song

phải nêu cao tinh thần tự lực tự cường, không được ỷ lại chờ đợi sự giúp đỡ

của quốc tế

Phạm Tiến Thành-8415.50 – Lớp 50 PM2 –khoa Công nghệ Thông tin –Trường ĐHXD

– 6 –

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh – Chủ tịch HCM người giải quyết cuộc khủng hoảng

đướng lối cứu nước ở Việt Nam

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, của cả dân tộc địa đoàn kết,phải

tổ chức quần chúng l.nh đạo và tổ chức đấu tranh bằng các h.nh thức và

khẩu hiệu thích hớp.Phương thức đấu tranh giàng chính quyền, giành lại độc

lập tự do là bằng bạo lực của quần chúng và có thể bằng phương thức khởi

nghĩa dân tộc

Cách mạng muốn thành công trước hết phải có Đảng l.nh đạo ,vận động

và tổ chức quần chúng đấu tranh.Đảng là Đảng của giai cấp vvo sản ,đại

diện cho lợi ích của nhân dân.Đảng có vững Cách mạng mới thành

công,cũng như người có vững thuyền mới chạy đúng hướng,tới đích.Đảng

phải có l. luận làm côt….

Đầu những năm 20 của thế kỷ XX tư tưởng Hồ Chí Minh được truyền bá

vào Việt Nam, nó đ. thúc đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân phát triển

mạnh mẽ.Dẫn tới thực trạng năm 1929 : ba tổ chức Đảng nối tiêp nhau ra

đời : Đông Dương cộng sản Đảng ( 17.06.1929) tại Hà Nội ,An Nam cộng

sản Đảng (mùa thu 1929),Đông Dương cộng sản liên đoàn ( 01.01.1930), ba

tổ chức Cộng sản sau khi ra đời đ. mâu thuẫn nhau dẫn tới nhu cầu bức thiết

đó là phải thành lập 1 Đảng thống nhất ba tổ chức đó à đáp ứng nhu cầu đó

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 03.02.1930), Hồ Chí Minh thông qua

chính cương vắn tắt : “Cách mạng Việt Nam là Tư sản dân quyền Cách

mạng …đánh đổ thực dân Pháp và bọn phong kiến ….’’

Như vậy, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với Cương lĩnh ,

đường lối văn kiện của Đảng đầu tiên do Hồ Chí Minh soạn thảo là một

bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Cách mạng nước ta , chấm dứt cuộc khủng

hoảng về đường lối cứu nước là cơ sở dẫn đến thắng lợi oanh liệt và những

bước nhảy vọt lớn trong lích sử dân tộc trong nhứng năm sau…

Đảng ra đời là một mốc son quan trọng trong lịch sử .Trong mấy năm đầu

của những năm 30,Hồ Chí Minh đ. kiên tr. giữ vững quan điểm Cách mạng

của m.nh, vượt qua khuynh hướng “ tả “ đang chi phối Quốc tế cộng sản. chi

phối ban chấp hành Trung ương Đảng, phát triển thành chiến lược Cách

mạng giải phóng dân tộc , xác lập tư tưởng độc lập, tư do,dẫn đến thắng lợi

của cuộc Cách mạng tháng 8-1945,nước Việt Nam dân chủ Cộng h.a X. hội

chủ nghĩa Việt Nam ra đời.Bản tuyên ngôn độc lập do Hồ Chí Minh soạn

Phạm Tiến Thành-8415.50 – Lớp 50 PM2 –khoa Công nghệ Thông tin –Trường ĐHXD

– 7 –

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh – Chủ tịch HCM người giải quyết cuộc khủng hoảng

đướng lối cứu nước ở Việt Nam

thảo và công bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về sự ra đời của

nước Việt Nam dân chủ cộng h.a.Đây là mốc lịch sử không chỉ đánh dấu kỷ

nguyên độc lập tự do mà c.n là bước phát triển mở rộng tư tưởng nhân

quyền và dân quyền của Cách mạng tư sản thành quyền tự do độc lập của

các dân tộc trên thế giới

Sau Cách mạng tháng 8-1945, từ 1945-1969 cùng với Trung Ương Đảng

Hồ Chí Minh đ. l.nh đạo nhân dân ta vừa tiến hành cuộc kháng chiến chống

thực dân Pháp,vừa xây dựng ché độ dân chủ nhân dân (1945-1954) mà đỉnh

cao là chiến thắng Điện Biên Phủ; l.nh đạo nhân dân ta kháng chiến chống

Mỹ cứu nước ở miền Nam và xây dựng chủ nghĩa X. hội ở miền Bắc. Người

đ. đua ra tu tưởng đương lối kiến quốc,đướng lối chiến tranh nhân dân,toàn

dân toàn diện, lâu dài,dựa vào sức m.nh là chính.Xây dựng quyền làm chủ

,xây dựng Nhà nước của dân, do dân, v. dân, xây dựng một Đảng Cộng Sản

với tư cách là một Đảng cầm quyền

Phạm Tiến Thành-8415.50 – Lớp 50 PM2 –khoa Công nghệ Thông tin –Trường ĐHXD

– 8 –

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh – Chủ tịch HCM người giải quyết cuộc khủng hoảng

đướng lối cứu nước ở Việt Nam

III. Kết luận

Như vậy, trong điều kiện lịch sử VIệt Nam và thế giới cuối thế kỷ

XIX đến nhứng năm 20 của thế kỷ XX,với trí tuệ lớn của Hồ Chí

Minh đ. trở thành hợp điểm gặp gỡ quan trọng của trí tuệ Việt

Nam và trí tuệ thời đại,giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa Mac-

Lenin,h.nh thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh.Tư tưởng đó là cái

khung giải quyết cuộc khủng hoàng về đường lối cứu nước ở Việt

Nam,là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của toàn Đảng toàn dân

ta…

Phạm Tiến Thành-8415.50 – Lớp 50 PM2 –khoa Công nghệ Thông tin –Trường ĐHXD

– 9 –

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh – Chủ tịch HCM người giải quyết cuộc khủng hoảng

đướng lối cứu nước ở Việt Nam

VI. Danh mục tài liệu tham khảo

1. Giáo tr.nh Tư tưởng Hồ Chí Minh NXB.Chính trị quốc gia Ha Nội 2005

2. Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử. Tập 1. Nxb. Thông tin l. luận, 1992.

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tiểu sử và sự nghiệp. Nxb. Sự thật, 1980.

4. T.m hiểu thân thế, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh (hỏi và đáp). Nxb.

Chính trị quốc gia, 1999.

5. 50 năm hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nxb. Sự thật, 1979.

6. Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 10. Nxb. Chính trị quốc gia, 2002.

7. Giáo tr.nh Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Nxb. Chính trị quốc gia,

2001.

8. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Nxb. Chính trị quốc gia,

2001.

9. Hội thảo quốc tế: Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc,

nhà văn hóa lớn. Nxb. Khoa học x. hội, 1990.

Phạm Tiến Thành-8415.50 – Lớp 50 PM2 –khoa Công nghệ Thông tin –Trường ĐHXD

– 10 –

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s