Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam


MỞ ĐẦU

I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Ngành dược phẩm Việt Nam là một trong số các ngành có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và đời sống xã hội. Mặc dù có thị trường khá rộng nhưng dược phẩm là một trong số những ngành có mức độ cạnh tranh gay gắt, nhất là với các hãng dược phẩm nước ngoài. Ngành dược phẩm Việt Nam hiện nay đang ở mức độ phát triển tương đối thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Mặc dù Nhà nước ta có chủ trương bảo hộ hợp lý cho ngành dược phẩm Việt Nam, quá trình hội nhập AFTA và WTO đòi hỏi ngành dược phẩm phải có những đầu tư và phát triển mạnh mẽ để nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các hãng dược phẩm nước ngoài.  Khả năng cạnh tranh của các sản phẩm dược phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như giá cả, chất lượng, đặc tính của dược phẩm và các biện pháp marketing, các kênh phân phối trung gian. Chính vì vậy thông tin về chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp các nhà quản trị kiểm soát chi phí để vừa có thể đưa ra các sản phẩm với giá rẻ, vừa có ngân sách để đầu tư cho hoạt động nghiên cứu để phát triển sản phẩm mới, đa dạng hoá cơ cấu sản phẩm sản xuất, lựa chọn các biện pháp marketing, từ đó tạo ra nhiều lợi nhuận.

Đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về chi phí trong các doanh nghiệp chính là hệ thống kế toán chi phí. Kế toán chi phí luôn luôn tồn tại trong mỗi tổ chức, tuy nhiên tác dụng cung cấp thông tin cho các đối tượng khác nhau sẽ khác nhau, tuỳ thuộc vào việc xây dựng và khai thác hệ thống kế toán chi phí đó. Các doanh nghiệp ở các nước phát triển trên thế giới đã xây dựng hệ thống kế toán quản trị chi phí hiện đại, cung cấp thông tin hữu ích cho cho các nhà quản trị nội bộ để trợ giúp họ trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

Tuy nhiên, hệ thống kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam hiện nay mới chỉ tập trung vào kế toán tài chính (để lập các báo cáo tài chính là chủ yếu). Hệ thống kế toán chi phí hướng vào việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch, kiểm soát và đánh giá việc lập kế hoạch trong nội bộ doanh nghiệp còn rất hạn chế. Hệ thống kế toán chi phí hiện nay không thể cung cấp các thông tin phù hợp, kịp thời và tin cậy cho việc ra các quyết định kinh doanh của các nhà quản trị doanh nghiệp. Với hệ thống kế toán chi phí này các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam sẽ khó có thể đứng vững trong môi trường cạnh tranh khu vực và thế giới khi chúng ta phải thực thi các cam kết gia nhập AFTA và WTO.

Điều đó cho thấy ngành sản xuất dược phẩm Việt Nam đang là một trong số các ngành cần khẩn trương xây dựng hệ thống kế toán quản trị chi phí để phục vụ cho việc quản lý các hoạt động kinh doanh của mình. Chính vì lý do đó, luận án chọn nghiên cứu đề tài  xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam.

2. TỔNG QUAN

            Các vấn đề về kế toán quản trị, trong đó có kế toán quản trị chi phí được các tác giả Việt Nam bắt đầu nghiên cứu từ đầu những năm 1990. Tác giả Nguyễn Việt (năm 1995) trong luận án “Vấn đề hoàn thiện kế toán Việt Nam” đã trình bày phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống kế toán tài chính và kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên những đề xuất về kế toán quản trị trong công trình này là những đề xuất mang tính cơ bản nhất của hệ thống kế toán quản trị, trong bối cảnh kế toán quản trị bắt đầu được nghiên cứu tại Việt Nam. Tác giả Phạm Văn Dược (năm 1997) đã nghiên cứu về “phương hướng xây dựng nội dung và tổ chức vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp Việt Nam”. Trong công trình này, tác giả đã có những nghiên cứu cụ thể và đề xuất các biện pháp ứng dụng kế toán quản trị vào thực tiễn trong các doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên những nghiên cứu này còn mang tính chất chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, trong khi tính linh hoạt của kế toán quản trị lại rất cao, phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động kinh doanh của từng ngành. Từ đầu những năm 2000, đã có nhiều nghiên cứu về một số vấn đề cụ thể của kế toán quản trị, hoặc nghiên cứu kế toán quản trị áp dụng riêng cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và doanh nghiệp sản xuất. Tác giả Phạm Quang (năm 2002) nghiên cứu về “phương hướng xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị và tổ chức vận dụng vào các doanh nghiệp Việt Nam”, tác giả Trần Văn Dung (năm 2002) nghiên cứu về “Tổ chức kế toán quản trị và giá thành trong doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam”, tác giả Lê Đức Toàn (năm 2002) nghiên cứu về “kế toán quản trị  và phân tích chi phí sản xuất trong ngành sản xuất công nghiệp ở Việt Nam”, tác giả Giang Thị Xuyến (năm 2002) nghiên cứu về “tổ chức kế toán quản trị và phân tích kinh doanh trong doanh nghiệp nhà nước”. Có một số công trình nghiên cứu ứng dụng kế toán quản trị trong các ngành cụ thể, như tác giả Phạm Thị Kim Vân (năm 2002) nghiên cứu về “tổ chức kế toán quản trị chi phí và kết quả kinh doanh ở các doanh nghiệp kinh doanh du lịch”, tác giả Nguyễn Văn Bảo (năm 2002) với luận án “nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính và kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhà nước về xây dựng”, tác giả Nguyễn Thị Hằng Nga (năm 2004) nghiên cứu “hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp dầu khí Việt Nam”, tác giả Dương Thị Mai Hà Trâm (năm 2004) nghiên cứu “xây dựng hệ thống kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Dệt Việt Nam”, tác giả Nguyễn Thanh Quí (năm 2004) nghiên cứu “xây dựng hệ thống thông tin kinh tế phục vụ quản trị doanh nghiệp kinh doanh bưu chính viễn thông”. Trong các công trình này, các tác giả đã hệ thống các nội dung cơ bản của hệ thống kế toán quản trị và đề xuất phương hướng ứng dụng kế toán quản trị vào các ngành cụ thể theo phạm vi nghiên cứu của các đề tài. Mặc dù vậy, tất cả các công trình nghiên cứu về kế toán quản trị đã công bố đều chưa nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống kế toán quản trị chi phí áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm, trong khi ngành dược phẩm là ngành đang rất cần những thông tin kế toán quản chi phí và việc vận dụng từ những lý thuyết kế toán quản trị chi phí cơ bản vào thực tiễn hoạt động kinh doanh của từng ngành trong những hoàn cảnh kinh tế – pháp lý cụ thể không phải là đơn giản. Bên cạnh đó, các luận án đã công bố chưa đi sâu nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển của kế toán quản trị trên góc độ mối quan hệ giữa nội dung của hệ thống kế toán quản trị với  môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp. Hơn nữa, mặc dù các luận án đã nghiên cứu về kinh nghiệm ứng dụng kế toán quản trị tại một số nước trên thế giới tuy nhiên chỉ ở mức độ khái quát nhất về kế toán quản trị, chưa đi sâu nghiên cứu về việc vận dụng cụ thể từng phương pháp kế toán quản trị ở từng nền kinh tế và hệ thống quản lý với các mức độ phát triển khác nhau, để từ đó rút ra những bài học kinh nhiệm trong việc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế và hệ thống quản lý của Việt Nam.

Chính vì vậy, các vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu là xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí áp dụng đặc thù cho các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống kế toán quản trị chi phí trên thế giới gắn liền với các bối cảnh kinh tế cụ thể, kinh nghiệm vận dụng các phương pháp kế toán quản trị chi phí trong các nền kinh tế khác nhau, đặc biệt là các nền kinh tế có tính chất tương đồng với nền kinh tế Việt Nam.

3. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

3.1. Mục đích nghiên cứu

Cùng với việc hệ thống hoá và phát triển các lý luận chung về hệ thống kế toán quản trị chi phí phục vụ hiệu quả cho quản trị nội bộ, luận án sẽ phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam, từ đó xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam theo hướng hệ thống kế toán quản trị chi phí hiện đại, có thể cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản trị trong việc ra các quyết định kinh doanh trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Với đặc điểm hoạt động trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam hiện nay ngoài việc tiến hành các hoạt động sản xuất và tiêu thụ dược phẩm của doanh nghiệp mình còn tiến hành kinh doanh dược phẩm của các hãng sản xuất trong và ngoài nước khác. Tuy nhiên luận án không nghiên cứu các hoạt động kinh doanh dược phẩm đó mà chỉ tập trung nghiên cứu và xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho các hoạt động sản xuất và tiêu thụ dược phẩm của chính bản thân các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam.

Luận án sẽ nghiên cứu xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí linh hoạt phù hợp cho các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm qui mô lớn  và các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm qui mô vừa và nhỏ.

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 4.1. Đối tượng nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận án sẽ nghiên cứu các vấn đề về:

–         Nguyên lý cơ bản về kế toán quản trị chi phí.

–         Thực tế vận dụng kế toán quản trị chi phí ở một số nước trên thế giới và khả năng vận dụng kinh nghiệm của các nước này tại Việt Nam.

–         Thực trạng kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam.

–         Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí thích hợp và vận dụng có hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam.

4.2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp được sử dụng xuyên suốt trong luận án là phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với duy vật lịch sử. Luận án trình bày, phân tích, đánh giá các vấn đề trong mối quan hệ giữa các sự vật hiện tượng và tính lịch sử cụ thể của chúng. Bên cạnh đó, luận án sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân loại, hệ thống hoá để khái quát những vấn đề lý luận về kế toán quản trị chi phí. Luận án cũng sử dụng phương pháp điều tra thống kê để nghiên cứu thực trạng hệ thống kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam. Tác giả đã tiến hành nghiên cứu trực tiếp một số các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm, bao gồm Xí nghiệp dược phẩm Trung ương 1 (đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm nhà nước có qui mô lớn), công ty cổ phần dược Traphaco (đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất đông dược qui mô lớn) và công ty cổ phần dược Nghệ An (đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm qui mô vừa và nhỏ). Bên cạnh đó, trong tháng 8 và tháng 9 năm 2005, tác giả đã tiến hành gửi phiếu điều tra tới 59 doanh nghiệp sản xuất dược thuộc Hiệp hội sản xuất kinh doanh dược phẩm Việt Nam và nhận được 21 phiếu trả lời, đạt 36%. Mẫu phiếu điều tra và tóm lược kết quả điều tra được trình ở phụ lục 01.  Luận án cũng đã sử dụng kết quả của các cuộc điều tra tại một số nước trên thế giới để phân tích thực tế áp dụng các mô hình kế toán quản trị chi phí trên thế giới, để từ đó đưa ra các giải pháp xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam.

5. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN

–         Về  mặt lý luận, luận án hệ thống hoá và phát triển các lý thuyết về kế toán quản trị chi phí.

–         Về mặt nghiên cứu thực tiễn, luận án khái quát các mô hình kế toán quản trị chi phí được vận dụng ở một số nước trên thế giới và phân tích thực trạng hệ thống kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam hiện nay.

–         Về tính ứng dụng của mô hình lý thuyết vào thực tiễn, luận án xây dựng một mô hình kế toán quản trị chi phí phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam.

6. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án được kết cấu thành ba chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong quản trị doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam

Chương 3: Phương hướng và giải pháp xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

    Trang phụ bìa

i

     Lời cam đoan

ii

     Mục lục

iii

     Danh mục các chữ viết tắt

iv

     Danh mục các bảng, sơ đồ, biểu đồ

v

     MỞ ĐẦU

1

Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

7

     1.1 Bản chất của kế toán quản trị chi phí

7

     1.2 Vai trò của kế toán quản trị chi phí trong quản trị doanh nghiệp

13

     1.3 Mô hình lý thuyết cơ bản của kế toán quản trị chi phí

16

     1.4 Kinh nghiệm vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí ở một số nước trên thế giới

52

Chương 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM VIỆT NAM

63

     2.1 Những đặc trưng cơ bản của ngành dược phẩm Việt Nam

63

     2.2 Thực tế hệ thống kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam

75

     2.3 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam

105

Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM VIỆT NAM

112

     3.1 Sự cần thiết phải xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam

112

     3.2 Yêu cầu của việc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam

117

     3.3 Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam

119

     3.4 Điều kiện cơ bản để thực hiện mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam

154

     KẾT LUẬN

162

     DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ

163

     TÀI LIỆU THAM KHẢO

164

     PHỤ LỤC

170

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

 

Chữ viết tắt Đầy đủ tiếng Việt Đầy đủ tiếng Anh
ABC Kế toán chi phí theo hoạt động Activity – Based  – Costing
ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Association of Southeast Asian Nations
AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN ASEAN Free Trade Area
CP Chi phí  
CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  
CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp  
CPSXC Chi phí sản xuất chung  
CVP Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận Cost – Volumne – Profit
DN Doanh nghiệp  
GMP Thực hành sản xuất tốt Good Manufacturing Practice
IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế International Accounting Standard
KTTC Kế toán tài chính  
KTQT Kế toán quản trị  
NVL Nguyên vật liệu  
PX Phân xưởng  
SP Sản phẩm  
SX Sản xuất  
SXKD Sản xuất kinh doanh  
TK Tài khoản  
TSCĐ Tài sản cố định  
tr Trang  
VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam Vietnamese Accounting Standard
WHO Tổ chức y tế thế giới World Health Organization
WTO Tổ chức thương mại thế giới World Trade Organization

 

DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

Bảng                                                                                                                   Trang

Bảng 1.1 Phân loại chi phí theo phương pháp chi phí toàn bộ và phương pháp chi phí trực tiếp

31

Bảng 1.2 Phân tích điểm hoà vốn

41

Bảng 1.3 Mẫu báo cáo bộ phận

47

Bảng 3.1 Phân loại chi phí trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm theo mối quan hệ với mức độ hoạt động

120

Bảng 3.2 Phiếu tính giá thành lô sản xuất

134

Bảng 3.3 Phiếu dự toán chi phí lô sản xuất

135

Bảng 3.4 Báo cáo giá thành sản xuất

137

Bảng 3.5 Báo cáo kết quả kinh doanh theo sản phẩm

146

Bảng 3.6 Báo cáo kết quả kinh doanh theo bộ phận sản xuất

147

Bảng 3.7 Báo cáo kết quả kinh doanh theo chi nhánh tiêu thụ

151

Sơ đồ

Sơ đồ 1.1 Các chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp

13

Sơ đồ 1.2 Phân loại chi phí

17

Sơ đồ 1.3 Phương pháp chi phí thông thường

28

Sơ đồ 1.4 Phương pháp xác định chi phí theo công việc

33

Sơ đồ 1.5 Phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất

35

Sơ đồ 1.6 Phương pháp xác định chi  phí theo chu kỳ sống của sản phẩm

38

Sơ đồ 1.7 Bộ máy kế toán quản trị chi p hí trong quản trị doanh nghiệp

51

Sơ đồ 2.1 Mô hình tổ chức sản xuất tại doanh nghiệp sản xuất dược phẩm

69

Sơ đồ 2.2 Qui trình công nghệ sản xuất thuốc viên

71

Sơ đồ 2.3 Qui trình công nghệ sản xuất thuốc tiêm

71

Sơ đồ 2.4 Tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm

73

Sơ đồ 2.5 Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm

74

Sơ đồ 2.6 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh theo hệ thống kế toán năm 1970

79

Sơ đồ 2.7 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh theo hệ thống kế toán năm 1989

85

Sơ đồ 2.8 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh theo quyết định số 1141-TC/QĐ/CĐKT (phương pháp kê khai thường xuyên)

91

Sơ đồ 2.9 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh theo quyết định số 1141-TC/QĐ/CĐKT (phương pháp kiểm kê định kỳ)

92

Sơ đồ 3.1 Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

137

Sơ đồ 3.2 Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp

139

Sơ đồ 3.3 Phân tích biến động biến phí sản xuất chung

141

Sơ đồ 3.4 Phân tích biến động định phí sản xuất chung

142

Sơ đồ 3.5 Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp chi phí thông thường áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm

154

 

Đồ thị

Đồ thị 1.1 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động

19

Đồ thị 1.2 Ước tính chi phí theo phương pháp biểu đồ phân tán

22

Đồ thị 3.1 Khối lượng sản xuất hợp lý/ 1 lô

128

 

Biểu đồ

Biểu đồ 2.1 Doanh thu sản xuất dược phẩm trong nước

64

Biểu đồ 2.2 Tiền thuốc bình quân đầu người

66

Biểu đồ 2.3 Tình hình sản xuất thuốc trong nước và thuốc nhập khẩu

67

Biểu đồ 2.4 Số liệu đăng ký thuốc

67

Biểu đồ 2.5 Số hoạt chất đã đăng ký

68

Biểu đồ 2.6 Cơ cấu chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm qui mô vừa và nhỏ

99

Biểu đồ 2.7 Cơ cấu chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm qui mô lớn

99

Biểu đồ 2.8 Nguồn phát sinh chi phí sản xuất chung trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm qui mô lớn

108

 

 

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s