THị TRườNG HốI ĐOáI VIệT NAM TRONG GIAI ĐOạN HộI NHậP QUốC Tế


Đề TàI 4:   THị TRườNG HốI ĐOáI VIệT NAM TRONG GIAI ĐOạN HộI NHậP QUốC Tế

CHƯƠNG I:

NHữNG VấN Đề CHUNG Về THị TRườNG HốI ĐOáI.

1.1. Khaựi nieọm,ủaởc ủieồm vaứ vai troứ cuỷa TTHẹ:

1.1.1. Khỏi niệm Thị trường hối đoỏi:

            Thị trường hối đoỏi là thị trường diễn ra cỏc hoạt động giao dịch, mua bỏn ngoại tệ và cỏc phương tiện thanh toỏn cú giỏ trị ngoại tệ khỏc. Đõy cũng là nơi hỡnh thành tỷ giỏ hối đoỏi theo quan hệ cung cầu, là một bộ phận của thị trường tài chớnh cú trỡnh độ phỏt triển cao.

            Thị trường hối đoỏi là nơi giao dịch mua bán các đồng tiền chuyển đổi. Các đồng tiền mạnh, có tính chuyển đổi cao được giao dịch nhiều nhất là Đôla Mỹ, Yên Nhật Bản, Mác Đức. Thị trường hối đoái là thị trường phi tập trung. Ba thị trường hối đoái lớn nhất thế giới là London, Tokyo, New York.Thị trường hối đoái có quy mô giao dịch trong một ngày trên một nghỡn tỷ đôla, ví dụ năm 1998 doanh số trung bỡnh hàng ngày của thị trường ngoại hối là 1600 tỷ USD. Vỡ vậy, thị trường này tác động rất lớn đến tỡnh hỡnh kinh tế của cỏc nước đang phát triển. Việc đầu cơ trên thị trường hối đoái, ví dụ đầu cơ đồng Baht đó dẫn đến cuộc khủng hoảng thị trường tài chính Thái Lan.

            Ngày nay, chưa có một cơ quan quốc tế nào đứng ra làm nhiệm vụ giám sát thị trường này. IMF muốn đứng ra làm chức năng Ngân hàng Trung ương toàn cầu, nhưng lực bất tũng tõm, và khụng được các nước công nghiệp Tư bản ủng hộ. Các nước công nghiệp tư bản chỉ chú trọng trước hết đến những vấn đề tiền tệ, kinh tế trong nước, nên không phối hợp đúng mức để kiểm soát thị trường.

1.1.2.  Đặc điểm của Thị trường hối đoỏi:

+ TTHẹ khoõng toàn taùi trong moọt khoõng gian cuù theồ nhaỏt ủũnh maứ hoaùt ủoọng cuỷa noự thoõng qua caực phửụng tieọn thoõng tin hieọn ủaùi.

            + Coự tớnh quoỏc teỏ hoaự cao.

            + Giao dũch mua baựn caực loaùi ngoaùi teọ tửù do chuyeồn ủoồi.

            + Giao dũch vụựi khoỏi lửụùng lụựn (khoỏi lửụùng toỏi thieồu vaứ doanh soỏ)

1.1.3  Vai troứ cuỷa TTHẹ:

            + Taùo ủieàu kieọn ủeồ keỏt noỏi caực nhu caàu giao dũch ngoaùi teọ trong neàn kinh teỏ

            + Laứm cho caực giao dũch mua baựn trao ủoồi ngoaùi hoỏi ủi vaứo neà neỏp, oồn ủũnh, goựp phaàn oồn ủũnh thũ trửụứng taứi chớnh

            + Giuựp NHTW naộm baột ủửụùc thoõng tin veà thũ trửụứng ủeồ tham mửu cho chớnh phuỷ trong vieọc thửùc hieọn chớnh saựch quaỷn lyự ngoaùi hoỏi.

            + Taùo ủieàu kieọn ủeồ hoọi nhaọp vụựi thũ trửụứng taứi chớnh quoỏc teỏ.

1.2. Thaứnh vieõn tham gia TTHẹ

 

1.2.1.  ẹoỏi vụựi thũ trửụứng ngoaùi teọ lieõn ngaõn haứng ( Thũ trửụứng baựn buoõn):

Coự 2 thaứnh vieõn tham gia:

Ngaõn haứng Nhaứ nửụực

            Ngaõn haứng Nhaứ nửụực ủoựng vai troứ laứ ngửụứi toồ chửực vaứ ủieàu haứnh hoaùt ủoọng cuỷa thũ trửụứng Lieõn ngaõn haứng, vaứ laứ ngửụứi thửùc hieọn vieọc mua baựn ngoaùi teọ ủeồ ủieàu tieỏt thũ trửụứng nhaốm thửùc hieọn muùc tieõu cuỷa chớnh saựch tieàn teọ:

            + Ngaõn haứng Nhaứ nửụực thửùc hieọn mua ngoaùi teọ khi cung > caàu ( tyỷ giaự giaỷm ), seừ taực ủoọng ủeỏn neàn kinh teỏ :

 • Dửù trửừ ngoaùi hoỏi Nhaứ nửụực taờng
 • Lửụùng tieàn noọi teọ cung ửựng taờng laứm gia taờng laùm phaựt
 • Khuyeỏn khớch caực doanh nghieọp gia taờng xuaỏt khaồu

+ Ngaõn haứng Nhaứ nửụực thửùc hieọn baựn ngoaùi teọ khi cung < caàu ( tyỷ giaự taờng cao), seừ taực ủoọng ủeỏn neàn kinh teỏ :

 • Dửù trửừ ngoaùi hoỏi Nhaứ nửụực giaỷm
 • Lửụùng tieàn cung ửựng giaỷm

Caực Toồ chửực tớn duùng ủửụùc pheựp hoaùt ủoọng cung ửựng dũch vuù ngoaùi hoỏi: goàm caực Ngaõn haứng  thửụng maùi quoỏc doanh, Chi nhaựnh caực Ngaõn haứng nửụực ngoaứi, Ngaõn haứng lieõn doanh, Ngaõn haứng coồ phaàn ủoõ thũ qui moõ lụựn……

            Caực toồ chửực naứy tham gia thũ trửụứng ủeồ kinh doanh ngoaùi teọ; ủeồ ủieàu chổnh traùng thaựi ngoaùi hoỏi theo giụựi haùn qui ủũnh ủeồ phoứng ngửứa ruỷi ro tyỷ giaự.

1.2.2.  ẹoỏi vụựi thũ trửụứng ngoaùi teọ giửừa Ngaõn haứng vụựi khaựch haứng ( thũ trửụứng giao dũch baựn leỷ):

Thaứnh vieõn tham gia thũ trửụứng goàm:

+ Caực Toồ chửực tớn duùng ủửụùc pheựp

+ Caực baứn thu ủoồi ngoaùi teọ

+ Khaựch haứng: bao goàm

 • Caực ủụn vũ kinh teỏ, caực toồ chửực: mua baựn ngoaùi teọ chuyeồn khoaỷn ủeồ thanh toaựn tieàn haứng hoựa dũch vuù, traỷ nụù vay Ngaõn haứng, traỷ nụù nửụực ngoaứi, chuyeồn lụùi nhuaọn ra nửụực ngoaứi.
  • Caực caự nhaõn: mua baựn ngoaùi teọ baống tieàn maởt ủeồ ủaựp ửựng nhu caàu cho caự nhaõn nhử: du lũch, hoùc taọp, chửừa beọnh…

1.3. Caực nghieọp vuù giao dũch TTHẹ:

 

1.3.1.  Giao dũch giao ngay ( Spot)

            Spot laứ giao dũch hai beõn thửùc hieọn mua, baựn moọt lửụùng ngoaùi teọ theo tyỷ giaự giao ngay taùi thụứi ủieồm giao dũch vaứ keỏt thuực thanh toaựn trong voứng hai ngaứy laứm vieọc tieỏp theo.

ẹoỏi tửụùng tham gia giao dũch: Caự nhaõn vaứ toồ chửực kinh teỏ.

Phớ giao dũch hoỏi ủoaựi: mieón phớ

Theo hỡnh thửực naứy thỡ:

            * Tyỷ giaự giao dũch: laứ tyỷ giaự giao ngay ( Spot rate)

Tyỷ giaự naứy ủửụùc xaực ủũnh taùi thụứi ủieồm giao dũch

 • Ngaứy giao dũch ( N ): laứ ngaứy hai beõn mua baựn kyự hụùp ủoàng giao dũch
 • Ngaứy giaự trũ ( Ngaứy thửùc hieọn ( N + 2)): sau 2 ngaứy laứm vieọc hai beõn mua baựn thửùc hieọn vieọc chuyeồn tieàn cho ủoỏi taực cuỷa mỡnh, beõn naứo chaọm treó seừ bũ phaùt.

Laừi suaỏt phaùt: 150% Sibor neỏu beõn baựn chuyeồn ngoaùi teọ chaọm

                   Vaứ 150% laừi suaỏt taựi chieỏt khaỏu neỏu beõn mua chaọm thanh toaựn

Nghieọp vuù giao dũch giao ngay coự taực duùng ủaựp ửựng nhu caàu ngoaùi teọ trửụực maột cho caực thaứnh vieõn cuỷa thũ trửụứng; vaứ giuựp caực Toồ chửực tớn duùng ủieàu chổnh traùng thaựi ngoaùi hoỏi kũp thụứi.

1.3.2. Giao dũch kyứ haùn ( Forward)

Forward laứ giao dũch hai beõn cam keỏt seừ mua, baựn vụựi nhau moọt lửụùng ngoaùi teọ theo moọt mửực tyỷ giaự xaực ủũnh vaứ vieọc thanh toaựn seừ ủửụùc thửùc hieọn vaứo thụứi ủieồm xaực ủũnh trong tửụng lai.

ẹoỏi tửụùng tham gia giao dũch: Caự nhaõn vaứ toồ chửực kinh teỏ.

            Kyứ haùn giao dũch : toỏi thieồu 03 ngaứy, toỏi ủa 365 ngaứy.

Phớ giao dũch hoỏi ủoaựi: mieón phớ

Theo hỡnh thửực naứy thỡ:

 • Tyỷ giaự giao dũch: laứ tyỷ giaự kyứ haùn ( Forward rate) tyỷ giaự ủửụùc xaực ủũnh taùi thụứi ủieồm giao dũch ( kyự hụùp ủoàng ) nhửng ủửụùc aựp duùng trong tửụng lai ( 15 ngaứy, 1,2,….., 12 thaựng )

Xaực ủũnh tyỷ giaự kyứ haùn: coự 2 phửụng phaựp

            + Phửụng phaựp laừi suaỏt: phửụng phaựp naứy ớt ủửụùc sửỷ duùng

            + Phửụng phaựp ủieồm kyứ haùn:

                        FR  =  SR  +/-  FP

Trong ủoự: FR: Forward rate – tyỷ giaự kyứ haùn

                   SR: Spot rate  – tyỷ giaự giao ngay

                  FP: Forward Point  –  ủieồm kyứ haùn

–         Tyỷ giaự mua kyứ haùn = tyỷ giaự mua giao ngay +/- ủieồm kyứ haùn mua

–         Tyỷ giaự baựn kyứ haùn = tyỷ giaự giao ngay +/-  ủieồm kyứ haùn baựn

Neỏu: ẹieồm kyứ haùn baựn > ủieồm kyứ haùn mua: thỡ ủieồm gia taờng seừ ủửụùc coọng (+) vaứo tyỷ giaự giao ngay ủeồ coự tyỷ giaự kyứ haùn.

Neỏu: ẹieồm kyứ haùn baựn < ủieồm kyứ haùn mua: thỡ ủieồm khaỏu trửứ seừ ủửụùc trửứ vaứo tyỷ giaự giao ngay ủeồ coự tyỷ giaự kyứ haùn.

– Ngaứy thửùc hieọn: beõn baựn vaứ beõn mua thửùc hieọn hụùp ủoàng baỏt keồ tyỷ giaự thửùc teỏ treõn thũ trửụứng taờng giaỷm nhử theỏ naứo.

Nghieọp vuù Forward seừ giuựp cho caực thaứnh vieõn chuỷ ủoọng hụn trong vieọc mua baựn ngoaùi teọ; vaứ ủaõy cuừng laứ coõng cuù ủửụùc duứng ủeồ phoứng ngửứa ruỷi ro.

1.3.3  Giao dũch hoaựn ủoồi ( Swap)

Currency Swap laứ giao dũch ủoàng thụứi mua vaứ baựn cuứng moọt lửụùng ngoaùi teọ ( chổ coự hai ủoàng tieàn ủửụùc sửỷ duùng trong giao dũch), trong ủoự kyứ haùn thanh toaựn cuỷa hai giao dũch laứ khaực nhau vaứ tyỷ giaự cuỷa hai giao dũch ủửụùc xaực ủũnh taùi thụứi ủieồm kyự keỏt hụùp ủoàng.

 ẹoỏi tửụùng tham gia giao dũch:Toồ chửực kinh teỏ.

            Kyứ haùn giao dũch : toỏi thieồu 03 ngaứy, toỏi ủa 365 ngaứy.

Phớ giao dũch hoỏi ủoaựi: mieón phớ

ẹaõy laứ hỡnh thửực giao dũch ủửụùc phoỏi hụùp giửừa giao dũch giao ngay vaứ giao dũch kyứ haùn.

Taực duùng:

+ Chuyeồn nhửụùng taùm thụứi ủoàng tieàn naứy sang ủoàng tieàn khaực ủeồ ủaựp ửựng nhu caàu kinh doanh;

+ Laứ coõng cuù ủeồ phoứng ngửứa ruỷi ro tyỷ giaự;

+ Giuựp caực Ngaõn haứng duy trỡ ủửụùc traùng thaựi ngoaùi hoỏi trong tửụng lai

1.3.4  Giao dũch quyeàn choùn ( Options)

Laứ moọt giao dũch giửừa beõn mua quyeàn vaứ beõn baựn quyeàn, trong ủoự beõn mua quyeàn coự quyeàn nhửng khoõng coự nghúa vuù mua hoaởc baựn moọt lửụùng ngoaùi teọ xaực ủũnh ụỷ moọt mửực tyỷ giaự xaực ủũnh trong moọt khoaỷng thụứi gian thoỷa thuaọn trửụực. Neỏu beõn mua quyeàn lửùa choùn thửùc hieọn quyeàn cuỷa mỡnh, beõn baựn quyeàn coự nghúa vuù baựn hoaởc mua lửụùng ngoaùi teọ trong hụùp ủoàng theo tyỷ giaự thoỷa thuaọn trửụực.

ẹaõy laứ giao dũch mua baựn ngoaùi teọ coự kyứ haùn nhửng ngửụứi mua quyeàn choùn ( khaựch haứng) khoõng baột buoọc phaỷi thửùc hieọn hụùp ủoàng ủaừ kyự keỏt.

Do ủoự, ngửụứi mua quyeàn choùn khoõng bũ raứng buoọc bụỷi hụùp ủoàng quyeàn choùn, hoù coự theồ thửùc hieọn hoaởc huỷy boỷ hụùp ủoàng ủaừ kyự. Quyeàn choùn chổ daứnh cho moọt phớa ủoự laứ khaựch haứng, coứn Ngaõn haứng laứ nhaứ kinh doanh tieàn teọ baột buoọc phaỷi thửùc hieọn hụùp ủoàng, buứ laùi Ngaõn haứng ủửụùc thu phớ quyeàn choùn khi hụùp ủoàng ủửụùc kyự keỏt.

1.3.4.1.Phaõn loaùi quyeàn choùn: coự 2 loaùi

+ Quyeàn choùn mua ( Call option) : laứ quyeàn ủửụùc mua ngoaùi teọ taùi tyỷ giaự thoỷa thuaọn trong moọt khoaỷng thụứi gian hoaởc thụứi ủieồm ủaừ xaực ủũnh.

ẹaõy laứ quyeàn choùn cho pheựp khaựch haứng ủửụùc quyeàn mua ngoaùi teọ theo caực ủieàu khoaỷn cuỷa hụùp ủoàng hoaởc huỷy boỷ hụùp ủoàng ( khoõng mua) neỏu ủieàu ủoự coự lụùi cho mỡnh.

 • Neỏu tyỷ giaự thửùc teỏ > tyỷ giaự hụùp ủoàng: thửùc hieọn quyeàn choùn mua
 • Neỏu tyỷ giaự thửùc teỏ < tyỷ giaự hụùp ủoàng: boỷ quyeàn choùn mua vaứ mua ngoaùi teọ theo tyỷ giaự thửùc teỏ seừ coự lụùi hụn.

+ Quyeàn choùn baựn ( Put option): laứ quyeàn ủửụùc baựn ngoaùi teọ vụựi tyỷ giaự thoỷa thuaọn trong moọt khoaỷng thụứi gian hoaởc thụứi ủieồm ủaừ xaực ủũnh.

ẹaõy laứ quyeàn choùn cho pheựp khaựch haứng ủửụùc quyeàn baựn ngoaùi teọ theo caực ủieàu khoaỷn cuỷa hụùp ủoàng hoaởc huỷy boỷ hụùp ủoàng ( khoõng baựn) neỏu ủieàu ủoự coự lụùi cho mỡnh.

 • Neỏu tyỷ giaự thửùc teỏ < tyỷ giaự hụùp ủoàng: thửùc hieọn quyeàn choùn baựn
 • Neỏu tyỷ giaự thửùc teỏ > tyỷ giaự hụùp ủoàng: boỷ quyeàn choùn baựn vaứ baựn ngoaùi teọ theo tyỷ giaự thửùc teỏ seừ coự lụùi hụn.

Phaõn loaùi theo tớnh chaỏt quyeàn choùn:  coự 2 kieồu

+ Quyeàn choùn lửùa kieồu Myừ: Quyeàn lửùa choùn coự theồ ủửụùc thửùc hieọn baỏt cửự thụứi ủieồm naứo trong thụứi haùn hieọu lửùc cuỷa hụùp ủoàng.

+ Quyeàn lửùa choùn kieồu Chaõu Aõu: Quyeàn lửùa choùn chổ ủửụùc thửùc hieọn vaứo ngaứy ủaựo haùn cuỷa hụùp ủoàng.

ẹoỏi tửụùng tham gia:

            Beõn mua quyeàn: caự nhaõn vaứ toồ chửực kinh teỏ hoaùt ủoọng taùi Vieọt Nam

            Beõn baựn quyeàn: Ngaõn haứng

Phớ giao dũch: Laứ khoaỷn tieàn maứ ngửụứi mua quyeàn lửùa choùn phaỷi traỷ cho Ngaõn haứng ( ngửụứi baựn quyeàn lửùa choùn) ủeồ coự ủửụùc quyeàn lửùa choùn.

Tyỷ giaự thửùc hieọn:

Laứ tyỷ giaự ủửụùc hai beõn mua baựn thoỷa thuaọn vaứ aỏn ủũnh trong hụùp ủoàng quyeàn lửùa choùn.

            Kyứ haùn giao dũch : toỏi thieồu 03 ngaứy, toỏi ủa 365 ngaứy.

            Thụứi haùn giao dũch : toỏi thieồu 03 ngaứy, toỏi ủa 365 ngaứy.

Thụứi haùn hieọu lửùc cuỷa hụùp ủoàng: Laứ khoaỷng thụứi gian quyeàn lửùa choùn coự theồ ủửụùc thửùc hieọn theo yeõu caàu cuỷa ngửụứi mua quyeàn ủửụùc tớnh tửứ ngaứy kyự hụùp ủoàng cho ủeỏn ngaứy ủaựo haùn.

1.3.4.2.Taực duùng cuỷa quyeàn choùn:

+ ẹaỷm baỷo nhu caàu ngoaùi teọ trửụực maột, vaứ trong tửụng lai cho khaựch haứng moọt caựch chaộc chaộn.

+ Cho pheựp khaựch haứng lửùa choùn phửụng aựn giao dũch ngoaùi teọ toỏi ửu.

+ Laứ coõng cuù phoứng ngửứa ruỷi ro hoỏi ủoaựi vaứ laứ coõng cuù kinh doanh ngoaùi teọ linh hoaùt coự hieọu quaỷ.

1.3.4.3.Lụùi ớch cuỷa khaựch haứng:

+ Giuựp khaựch haứng khi thửùc hieọn nghieọp vuù xuaỏt nhaọp khaồu coự cụ hoọi ủeồ thửùc hieọn baỷo hieồm doứng voỏn cuỷa mỡnh trửụực sửù bieỏn ủoọng tyỷ giaự khoõng theồ lửụùng ủũnh trửụực treõn thũ trửụứng.

+ Vụựi khoaỷn chi phớ chaỏp nhaọn ủửụùc, khaựch haứng coự ủửụùc moọt quyeàn lửùa choùn veà tyỷ giaự trong moọt thũ trửụứng ngoaùi hoỏi coự nhieàu bieỏn ủoọng.

Ngày 12/2/2003, lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước cho phép Ngân bàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) được thực hiện thí điểm nghiệp vụ quyền lựa chọn trong kinh doanh ngoại hối.

Để được thí điểm nghiệp vụ option, Eximbank phải có quy định về quy trỡnh thực hiện, trong đó bao gồm các biện pháp phũng ngừa rủi ro. Quỏ trỡnh giao dịch chỉ dựng ngoại tệ tự do chuyển đổi, không được giao dịch bằng VND. Giới hạn số dư   cao nhất là 500.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương,  chỉ thực hiện với các doanh nghiệp đóng tại Việt Nam.

Trường hợp thanh toán ngoại tệ cho nước ngoài, doanh nghiệp phải xuất trỡnh cho ngõn hàng chứng từ theo cỏc quy định quản lý ngoại hối hiện hành. Thời hạn của giao dịch từ 7 ngày đến tối đa 3 tháng. Thời gian thí điểm là 6 thỏng kể từ ngày 12/2/2003.

Tuy nhiên, sau 6 tháng thí điểm chỉ được khoảng hơn 10 DN tham gia với 50 hợp đồng thực hiện Quyền lựa chọn, tổng giá trị hơn 5 triệu USD.

Sau đó, SBV cũng lần lượt cho phép 6 ngân hàng khác là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Citibank, Vietcombank, Ngân hàng Công thương Việt Nam (ICB) và Ngân hàng Hongkong Bank chi nhánh TP.HCM được thực hiện thí điểm Option, nhưng những kết quả thu được đến nay vẫn nhỏ bé. Mặc dù có công cụ để tạo cho DN cơ hội phũng ngừa rủi ro nhưng rừ ràng cỏc DN chưa hề mặn mà với Option, nghiệp vụ này chẳng những ra đời muộn màng ở Việt Nam mà cũn chưa hấp dẫn các DN.

Quyết định 1452/2004/QĐ-NHNN ngày 10/11/2004 về giao dịch hối đoái tạo sự thông thoáng cho giao dịch ngoại tệ, bổ sung giao dịch option giữa các loại ngoại tệ. Việc cho thị trường làm quen với giao dịch Option ngoại tệ (là bước đệm tạo tiền đề cho việc đưa ra giao dịch Option tiền đồng cung cấp cho thị trường một cụng cụ phũng ngừa rủi ro hữu hiệu và giỳp Ngõn hàng Nhà nước thử phản ứng của thị trường, tiến tới một cơ chế tỷ giá linh hoạt hơn.

Tất cả các giao dịch quyền chọn tại Eximbank bằng tất cả các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi, như EUR, USD, JPY, AUD, CAD, CHF, GBP, SGD. Phí trả cho quyền lựa chọn dựa trên phí option của thị trường option quốc tế.

Trong thị trường giao dịch ngoại hối cùng với giao dịch giao ngay (spot), giao dịch kỳ hạn (forward), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (swap) thỡ giao dịch quyền lựa chọn (option) giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội lựa chọn loại hỡnh giao dịch hối đoái phù hợp với mục tiêu kinh doanh của mỡnh, giải quyết được mâu thuẫn giữa lợi nhuận và rủi ro.

Vớ dụ:

Option với nhà Xuất khẩu:

Một doanh nghiệp xuất khẩu dự kiến trong tháng tới sẽ thu về một khoản ngoại tệ là 100.000 EUR, và họ cũng dự đoán trong thời gian tới tỷ giá EUR/USD trên thị trường có khả năng sụt giảm mạnh. Để bảo vệ giá trị đồng vốn và hưởng lợi từ việc dự đoán tỷ giá này, doanh nghiệp có thể:

1. Ký hợp đồng bán EUR có kỳ hạn cho Eximbank. Trong trường hợp này, cho dù vào ngày đáo hạn tỷ giá đồng EUR có tăng hay giảm bao nhiêu thỡ doanh nghiệp vẫn phải bỏn cho Eximbank với giỏ đó cam kết trong hợp đồng.

2. Hoặc ký hợp đồng Option bán EUR cho Eximbank hôm nay (17.02.2003) với tỷ giá EUR/USD là 1.0900 (tỷ giá đặt bán). Thời hạn một tháng (ngày đáo hạn 17.03.2003).

Tới ngày 17.03.2003 sẽ xảy ra 1 trong 2 trường hợp:

Tỷ giá EUR/USD trên thị trường là 1.1200 cao hơn tỷ giá đặt bán, doanh nghiệp có quyền không thực hiện hợp đồng đó ký kết với ngõn hàng mà bỏn 100.000 EUR để lấy 112.000 USD theo giá thị trường vỡ họ đó cú quyền lựa chọn bỏn hay khụng bỏn theo giỏ đó ký kết trong hợp đồng.

Tỷ giỏ EUR/USD giảm mạnh cũn 1.0500, doanh nghiệp được quyền bán cho Eximbank 100.000 EUR lấy 109.000 USD theo tỷ gia đó ký kết trong HĐ Option. Nếu không có hợp đồng Option thỡ với 100.000 EUR, họ chỉ cú thể bỏn theo tỷ giỏ spot 1.0500, thấp hơn 4.000 USD so với tỷ giá đặt bán trong HĐ Option.

Option với nhà Nhập khẩu:

Một doanh nghiệp nhập khẩu dự kiến trong tháng tới sẽ phải thanh toán cho đối tác nước ngoài một khoản ngoại tệ là 100.000 EUR, và họ cũng dự đoán trong thời gian tới tỷ giá EUR/USD trên thị trường có khả năng tăng mạnh. Để bảo vệ giá trị đồng vốn và hưởng lợi từ việc dự đoán tỷ giá này, doanh nghiệp có thể:

1. Ký hợp đồng mua EUR có kỳ hạn (Forward) với Eximbank. Trong trường hợp này, cho dù vào ngày đáo hạn tỷ giá đồng EUR có tăng hay giảm bao nhiêu thỡ doanh nghiệp vẫn phải mua với giỏ đó cam kết trong hợp đồng kỳ hạn.

2. Hoặc ký hợp đồng Option mua EUR của Eximbank ngay hôm nay (17.02.2003) với tỷ giá EUR/USD là 1.0800 (tỷ giá đặt mua). Thời hạn một tháng (ngày đáo hạn 17.03.2003).

Tới ngày 17.03.2003 sẽ xảy ra 1 trong 2 trường hợp:

Tỷ giá EUR/USD trên thị trường giảm cũn 1.0500 thấp hơn tỷ giá đặt mua, doanh nghiệp có quyền không thực hiện hợp đồng đó ký kết với ngõn hàng mà chỉ dựng 105.000 USD để mua 100.000 EUR theo giá thị trường vỡ họ đó cú quyền lựa chọn mua hay khụng mua theo giỏ đó ký kết trong hợp đồng.

Tỷ giá EUR/USD tăng lên 1.1200, doanh nghiệp được quyền mua của Eximbank 100.000 EUR chỉ với 108.000 USD theo tỷ gia đó ký kết trong HĐ Option. Nếu không có hợp đồng Option thỡ doanh nghiệp phải bỏ ra tới 112.000 USD để mua 100.000 EUR, tức cao hơn 4.000 USD so với tỷ giá đặt mua trong hợp đồng Option.

 CHƯƠNG II:

TèNH HèNH HỌAT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG HỐI ĐÓAI VIỆT NAM

2.1 Toồng quan veà thũ trửụứng hoỏi ủoaựi Vieọt Nam:

Thũ trửụứng hoỏi ủoaựi Vieọt Nam coự theồ chia laứm 3 giai ủoaùn:

–         Trửụực naờm 1991: Giai ủoaùn Vieọt Nam chửa coự thũ trửụứng hoỏi ủoaựi coự toồ chửực.

–         Tửứ naờm 1991 – 1994: Giai ủoaùn hoùat ủoọng cuỷa Trung taõm giao dũch ngoaùi teọ.

–         Tửứ naờm 1994 ủeỏn nay: Giai ủoaùn hoaùt ủoọng cuỷa Thũ trửụứng ngoaùi teọ lieõn ngaõn haứng.

1)     Giai ủoaùn 1: ủaõy laứ thụứi kyứ neàn kinh teỏ mang tớnh keỏ hoaùch hoựa taọp trung bao caỏp, nhaứ nửụực can thieọp vaứo moùi maởt cuỷa ủụứi soỏng xaừ hoọi, quyeỏt ủũnh caực chớnh saựch kinh teỏ vi moõ vaứ vú moõ theo moọt keỏ hoaùch quy moõ taọp trung toaứn quoỏc. Hụn nửừa, heọ thoỏng caực nửụực XHCN laùi aựp duùng moọt chieỏn lửụùc phaựt trieồn kinh teỏ hửụựng noọi, ủoựng cửỷa, caực moỏi quan heọ vụựi beõn ngoaứi ủeàu thoõng qua heọ thoỏng ủoọc quyeàn cuỷa Nhaứ nửụực veà ngoaùi thửụng vaứ ngoaùi hoỏi.

Haọu quaỷ cuỷa moọt cụ cheỏ tyỷ giaự coỏ ủũnh vaứ ủa tyỷ giaự mang tớnh aựp ủaởt baỏt chaỏp quy luaõt cung caàu tieàn teọ ủaừ ủeồ laùi haọu quaỷ heỏt sửực nghieõm troùng. ẹoàng tieàn Vieọt Nam ủửụùc ủũnh giaự quaự cao so vụựi caực ủoàng tieàn tửù do chuyeồn ủoồi. Tyỷ giaự chớnh thửực ngaứy caứng cheõnh leọch xa tyỷ giaự thửùc teỏ, laứm cho hoaùt ủoọng xuaỏt khaồu gaởp khoự khaõn, caựn caõn thửụng maùi bũ thaõm huùt naởng.

2)     Giai ủoaùn 2: ủaõy laứ giai ủoaùn tieỏp theo cuỷa quaự trỡnh chuyeồn ủoồi cụ caỏu kinh teỏ theo hửụựng thũ trửụứng. Trong giai ủoaùn naứy ủửựng veà phửụng dieọn thanh toaựn quoỏc teỏ, Vieọt Nam ủửựng trửụực moọt tỡnh theỏ voõ cuứng khoự khaờn. Thũ trửụứng vụựi caực nửụực XHCN bũ thu heùp ủaựng keồ, beõn caùnh heọ thoỏng thanh toaựn ủa bieõn bũ tan raừ, taỏt caỷ caực nửụực XHCN ủeàu ủoàng loaùt chuyeồn ủoồi ủoàng tieàn thanh toaựn vụựi Vieọt Nam baống ngoaùi teọ tửù do chuyeồn ủoồi (chuỷ yeỏu laứ USD). Vieọc chuyeồn ủoồi ủoàng tieàn thanh toaựn coự aỷnh hửụỷng lụựn ủeỏn khaỷ naờng thanh toaựn cuỷa Vieọt Nam baống ngoaùi teọ tửù do chuyeồn ủoồi. Vỡ tửứ trửụực naờm 1991, haàu heỏt nguoàn thu ngoaùi teọ cuỷa Vieọt Nam ủeàu baống ủoàng Ruựp.

ẹửựng trửụực tỡnh theỏ heỏt sửực khoự khaờn veà cung caàu ngoaùi teọ cuỷa neàn kinh teỏ vaứ nhu caàu bửực baựch veà ngoaùi teọ cho thanh toaựn quoỏc teỏ, moọt caõu hoỷi ủaởt ra laứ laứm theỏ naứo ủeồ giaỷi quyeỏt ủửụùc vaỏn ủeà treõn maứ khoõng taực ủoọng maùnh ủeỏn tỡnh hỡnh giaự caỷ vaứ saỷn xuaỏt trong nửụực? Caực chớnh saựch ủoự bao goàm:

a) Veà phớa chớnh phuỷ:

–         Chửụng trỡnh saỷn xuaỏt haứng xuaỏt khaồu: nhaốm taùo theõm nguoàn thu ngoaùi teọ cho neàn kinh teỏ.

–         Chửụng trỡnh khuyeỏn khớch saỷn xuaỏt haứng tieõu duứng: trửụực ủaõy, haứng tieõu duứng cuỷa Vieọt Nam heỏt sửực ngheứo naứn vaứ thieỏu nghieõm troùng. Khi chuựng ta thửùc hieọn chớnh saựch mụỷ cửỷa cuừng nhử nụựi loỷng chớnh saựch ngoaùi thửụng thỡ haứng tieõu duứng ngoaùi traứn vaứo vaứ cuừng laứm cho nhu caàu veà ngoaùi teọ ủeồ nhaọp khaồu taờng leõn. Do ủoự, chớnh saựch khuyeỏn khớch saỷn xuaỏt haứng tieõu duứng nhaốm laứm giaỷm sửực eựp veà nhu caàu ngoaùi teọ nhaọp khaồu haứng tieõu duứng.

–         Chửụng trỡnh khuyeỏn khớch saỷn xuaỏt lửụng thửùc: khuyeỏn khớch saỷn xuaỏt lửụng  thửùc trửụực heỏt laứm nhaốm ủaựp ửựng nhu caàu trong nửụực vaứ tieỏn tụựi xuaỏt khaồu vaứ laứm giaỷm sửù thieỏu huùt ngoaùi teọ.

–         Ngoaứi caực chửụng trỡnh treõn thỡ chớnh saựch khuyeỏn khớch ủaàu tử nửụực ngoaứi vaứo Vieọt Nam cuừng ủửụùc mụỷ roọng nhaốm taùo theõm nguoàn thu ngoaùi teọ ủaựp ửựng nhaọp khaồu.

b) Veà phớa Ngaõn haứng Nhaứ Nửụực:

laứ cụ quan ủửụùc Nhaứ nửụực giao cho troùng traựch quaỷn lyự nguoàn ngoaùi teọ vaứo vaứ ra cuỷa neàn kinh teỏ, phuùc vuù ủaộc lửùc cho nhu caàu phaựt trieồn kinh teỏ cuỷa ủaỏt nửụực vaứ xaõy dửùng ủieàu haứnh chớnh saựch tyỷ giaự vaứ quaỷn lyự ngoaùi hoỏi cuỷa Vieọt Nam. Trong thụứi gian ủoự, NHNN ủaừ ủeà xuaỏt vụựi Chớnh phuỷ thaứnh laọp Quyừ ủieàu hoứa ngoaùi teọ taùi NHNN ủeồ taọp trung ủaựp ửựng nhu caàu thieỏt yeỏu cuỷa neàn kinh teỏ trong nhửừng giai ủoaùn ủaàu coứn khoự khaờn vaứ can thieọt thũ trửụứng ngoaùi hoỏi nhaốm oồn ủũnh tyỷ giaự. ẹoàng thụứi, naờm 1991 laứ naờm ủaựnh daỏu moỏc lũch sửỷ veà vieọc hỡnh thaứnh neàn moựng cho thũ trửụứng ngoaùi hoỏi Vieọt Nam, ủoự laứ vieọc Thoỏng ủoỏc NHNN ra Quyeỏt ủũnh soỏ 107-NH/Qẹ ngaứy 16/08/1991 veà vieọc ban haứnh Quy cheỏ toồ chửực vaứ hoaùt ủoọng cuỷa Trung taõm giao dũch ngoaùi teọ taùi TP.HCM vaứ Haứ Noọi laàn lửụùt ra ủụứi vaứo thaựng 08 vaứ thaựng 11/1991.

3)     Giai ủoaùn 3: ủeồ goựp phaàn thuực ủaồy taờng trửụỷng kinh teỏ, caỷi thieọn caựn caõn thanh toaựn quoỏc teỏ, tửứng bửụực thửùc hieọn khaỷ naờng chuyeồn ủoồi cuỷa ủoàng Vieọt Nam trong caực hoaùt ủoọng ngoaùi hối vaứ hoaứn thieọn heọ thoỏng quản lyự ngoaùi hoỏi cuỷa Vieọt Nam, taờng cửụứng sửù giaựm saựt vaứ quaỷn lyự ngoaùi hoỏi cuỷa Nhaứ nửụực, ngaứy 17/08/1998, Chớnh phuỷ ủaừ ra Nghũ ủũnh soỏ 63/1998/Nẹ-CP veà quaỷn lyự ngoaùi hoỏi.

Coự theồ noựi, Nghũ ủũnh quaỷn lyự ngoaùi hoỏi ủaừ ủửa ra moọt khung phaựp lyự hoaứn chổnh ủoỏi vụựi vieọc quaỷn lyự vaứ sửỷ duùng ngoaùi teọ trong caực giao dũch thanh toaựn quoỏc teỏ, ủaựnh daỏu moọt bửụực tieỏn trong coõng taực quaỷn lyự ngoaùi hoỏi vaứ khaỳng ủũnh muùc tieõu quaỷn lyự ngoaùi hoỏi cuừng nhử chuỷ quyeàn cuỷa ẹoàng Vieọt Nam treõn laừnh thoồ Vieọt Nam. Vaỏn ủeà coỏt loừi cuỷa chớnh saựch quaỷn lyự ngoaùi hoỏi laứ kieồm soaựt ủửụùc thũ trửụứng ngoaùi teọ vaứ caỷi thieọn ủửụùc caựn caõn thanh toaựn quoỏc teỏ, treõn cụ sụỷ ủoự, goựp phaàn duy trỡ oồn ủũnh giaự trũ ẹoàng Vieọt Nam. ẹoự cuừng laứ yeõu caàu cụ baỷn ủeồ hửụựng tụựi muùc tieõu “treõn laừnh thoồ Vieọt Nam chổ duứng tieàn Vieọt Nam”.

2.2  Hoaùt ủoọng cuỷa thũ trửụứng ngoaùi teọ lieõn ngaõn haứng (Thũ trửụứng giao dũch baựn buoõn).

Về thị trường ngoại tệ liên ngân hàng: Từ khi chớnh thức hỡnh thành năm 1994 đến nay, thị trường đó cú những chuyển động đáng kể, đóng vai trũ quan trọng trong việc kết nối cung cầu ngoại tệ cho cỏc ngõn hàng. Thụng qua thị trường, NHNN đó theo dừi được các giao dịch về ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng, nắm bắt diễn biến cung cầu và tham gia thị trường với vai trũ người mua bán cuối cùng. NHNN thực hiện can thiệp thị trường khi cần thiết nhằm thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ. Từ năm 1999 đến nay, bên cạnh việc điều hành linh hoạt tỷ giá, việc NHNN thực hiện các biện pháp can thiệp kịp thời trên thị trường đó hỗ trợ cho cỏc ngõn hàng cõn đối ngoại tệ và đặc biệt là góp phần ổn định tỷ giá, tăng dự trữ ngoại hối của Nhà nước.

            Trong những năm qua hoạt động của Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng đó từng bước đi vào hoạt động một cách có hiệu quả, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển và từng bước hội nhập khu vực và quốc tế. Sau thời gian họat động thị trường ngoại tệ liên ngân hàng đó cú những bước chuyển đổi đáng kể, trở thành nơi kết nối cung cầu ngoại tệ của các NHTM. Thông qua thị trường, Ngân hàng Nhà nước đó phần nào nắm bắt được diễn biến cung, cầu ngoại tệ của nền kinh tế, từ đó có những can thiệp khi cần thiết nhằm thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ, chính sách tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

Năm 2005,hoạt động trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng sôi động hơn các năm trước, doanh số giao dịch giữa các ngân hàng tăng 20,6% trong đó doanh số giao dịch kỳ hạn tăng 11,8% và doanh số giao dịch giao ngay tăng 23,5%. Doanh số giao dịch giữa các ngân hàng với khách hàng cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2004. Tuy nhiên, các giao dịch Swap của Ngân hàng thương mại với Ngân hàng Nhà nước giảm hẳn. Dấu hiệu này cho thấy năm 2005 nguồn tiền đồng và ngoại tệ của ngân hàng thương mại tương đối dồi dào, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thanh khoản của khách hàng, không cần đến sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước thông qua các giao dịch Swap.

Với cơ chế tỷ giá thả nổi có điều tiết, Ngân hàng Nhà nước đó can thiệp thị trường vừa thận trọng vừa linh hoạt, nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát góp phần tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Trong năm qua tỷ giá được điều tiết theo hướng giảm nhẹ đồng VND so với đồng USD nhằm khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu qua đó ổn định tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng và tỷ giá thị trường tự do. Tính đến ngày 31/12/2005, tỷ giá USD/ VND bỡnh quõn trờn TTNTLNH trong năm 2005 dao động với mức 147 VNĐ (tỷ giá giao dịch USD/VND bỡnh quõn cao nhất là 15,879 và tỷ giỏ giao dịch USD/VND bỡnh quõn thấp nhất là 15,732). Tỷ giỏ niờm yết của cỏc NHTM đều ở mức kịch trần

Trong môi trường kinh doanh thuận lợi do cơ chế điều tiết thị trường ngày càng thông thoáng, nguồn ngoại tệ của các Ngân hàng thương mại tăng mạnh so với năm 2004. Trong năm 2005, Ngân hàng Nhà nước đó thu hỳt được một lượng ngoại tệ đáng kể từ các Ngân hàng thương mại (tăng 4,96 lần so với năm 2004), góp phần đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về ngoại tệ của nền kinh tế và tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước. Nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu của nền kinh tế trong năm cũng luôn được đáp ứng đầy đủ, nhất là từ khi Ngân hàng Nhà nước mở rộng đối tượng được mua ngoại tệ từ Ngân hàng Nhà nước phục vụ các nhu cầu hợp lý của nền kinh tế và đặc biệt ưu tiên nhu cầu nhập khẩu xăng dầu. Hoạt động thị trường ngoại tệ liên ngân hàng trong năm qua đó gúp phần ổn định giá xăng dầu trong nước, hạn chế tỡnh trạng găm giữ ngoại tệ của các ngân hàng thương mại và dân cư, cung cầu ngoại tệ trên thị trường tương đối cân bằng, hoạt động mua bán ngoại tệ thông suốt và sôi động.

Tuy nhiên, trong năm qua tỷ giá niêm yết, giao dịch của các NHTM chưa phản ánh sát cung cầu ngoại tệ của nền kinh tế nên phần nào hạn chế hoạt động của Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. Với việc nới lỏng cơ chế quản lý ngoại hối của NHNN và chớnh sỏch tỷ giỏ linh hoạt hơn sẽ góp phần đẩy mạnh hoạt động của Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng trong thời gian tới.

Đến 2006, hoạt động kinh doanh ngoại hối giữa các ngân hàng thành viên trên thị trường Ngoại tệ liên Ngân hàng (NTLNH) cũng tương đối sôi động, cụ thể khối lượng giao dịch liên ngân hàng trong quý 1/2006 tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ chế kinh tế ngày càng thông thoáng đó mang lại nhiều nguồn ngoại tệ cho đất nước. Lượng ngoại tệ các NHTM mua được từ các nguồn khác nhau tăng lên rừ rệt. Tớnh riờng trong quý I/2006, Ngõn hàng Nhà nước đó mua vào một lượng ngoại tệ đáng kể từ các ngân hàng thành viên (tăng 2,33 lần so với quý 4/2005 và 1,54 lần so với cựng kỳ năm ngoái). Nguồn ngoại tệ thu hút được này không những giúp NHNN đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về ngoại tệ cho nền kinh tế và tăng Dự trữ ngoại hối Nhà nước mà cũn gúp phần giảm bớt hiện tượng đôla hoá ngoài thị trường.

Thông qua các hoạt động mua bán ngoại tệ trên thị trường NTLNH, các ngân hàng thành viên có thể hỗ trợ cho nhau nhu cầu về vốn, tăng khả năng giao dịch và đặc biệt là hỡnh thành tỷ giỏ sỏt với cung cầu thực tế trờn thị trường.

Bên cạnh các giao dịch mua bán giao ngay, các ngân hàng thành viên  đó và đang thực hiện một số các công cụ tài chính mới như giao dịch kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn…nhằm giảm thiểu rủi ro tỷ giá và tăng lợi nhuận. Đối với giao dịch quyền chọn (Option), hiện tại các ngân hàng thành viên đó tiến hành thực hiện đối với các giao dịch Option ngoại tệ. Tuy bước đầu lượng giao dịch nghiệp vụ này không nhiều, nó đó được các ngân hàng thành viên của thị trường NTLNH đánh giá cao vỡ cú nhiều tiềm năng phát triển. Đồng thời, nghiệp vụ này đó tạo điều kiện cho các ngân hàng thành viên tiếp cận khách hàng, đa dạng hoá các sản phẩm kinh doanh ngoại tệ, giảm thiểu rủi ro và quan trọng nhất là góp phần làm linh hoạt tỷ giá trên thị trường NTLNH.

Tỷ giỏ bỡnh quõn trờn thị trường NTLNH trong quý I/2006 cũng dao động tương đối linh hoạt, tỷ giá thấp nhất ở mức 15,865 USD/VNĐ và tỷ giá cao nhất ở mức 15,898 USD/VNĐ.  Tỷ giá giao dịch giữa các ngân hàng thành viên dao động trong khoảng 15,902 – 15,920 USD/VNĐ. Tỷ giá giao dịch trên thị trường tự do cũng tương đối ổn định quanh mức 15,900 – 15,960 USD/VNĐ.

Tính chung cả năm 2006, thị trường ngọai tệ liên Ngân hàng tiếp tục phát triển khá mạnh với quy mô và doanh số giao dịch tăng cao. Doanh số giao dịch giữa các Ngân hàng tăng khỏang 45% so với năm 2005. Trong đó, doanh số giao dịch giao ngay tăng 42%, các giao dịch kỳ hạn, hóan đổi tăng 71%, qua đó cho thấy các Ngân hàng đó tiếp cận và sử dụng nhiều hơn các dịch vụ giao dịch để phũng ngừa rủi ro trong kinh doanh ngọai hối. Doanh số giao dịch giữa Ngõn hàng với cỏc khỏch hàng tăng khỏang 26% so với năm 2005.

Trong năm 2006, thị trường ngọai tệ liên Ngân hàng đó cú 65 Ngõn hàng thành viờn tham gia, tăng 6 thành viên so với năm 2005. Các Ngân hàng thành viên tham gia thị trường một cách tích cực đó gúp phần làm cho họat động trên thị trường thêm sôi động. Với vai trũ can thiệp cuối cựng để ổn định thị trường, Ngân hàng nhà nước đó thực hiện mua, bỏn ngọai tệ với cỏc Ngõn hàng thương mại một cách kịp thời để hỗ trợ vốn VND cũng như nhu cầu về ngọai tệ để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu và nhu cầu chuyển đổi ngọai tệ của các nhà đầu tư nườc ngũai. Nhờ xuất khẩu và kiều hối tăng mạnh, nguồn cung ngọai tệ trên thị trường trong năm 2006 tương đối dồi dào. Ngân hàng nhà nước đó mua được một lượng ngọai tệ lớn để tăng dự trữ ngọai hối, tạo thế chủ động cho Ngân hàng nhà nước trong việc can thiệp thị trường và thực hiện mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ.

Đặc biệt trong năm 2007, Việt Nam “bội thực USD”,”tỷ giỏ sụt giảm …khụng phanh”

Cung ngoại tệ tăng mạnh: Việt Nam tiếp tục chứng minh là điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Riêng nửa đầu 2007, lượng ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước mua vào đó lờn tới 9 tỷ USD, một con số chưa từng có trong lịch sử. Đây là biện pháp can thiệp trước nguồn cung tăng mạnh, đặc biệt từ nguồn đầu tư gián tiếp vào chứng khoán. Phía sau diễn biến này là khó khăn trong điều hành chính sách tiền tệ, trước sức ép cung tiền mua ngoại tệ dẫn tới lạm phát tăng cao, nhưng cũng là cơ hội tăng dự trữ ngoại tệ. Những tháng cuối năm, nhiều ngân hàng phải sống chung với tỡnh trạng “thừa” ngoại tệ, trong khi giá USD liên tục sụt giảm trên thị trường thế giới.

Năm nay, tiền về quá nhiều, riêng kiều hối có thể lên đến 5 tỉ USD, cũng có nhiều nguồn thông tin nói có thể lên đến 7,5 tỉ. Nhà nước cũng chủ động tăng dự trữ ngoại hối. Hàng trăm ngàn tỉ đồng đó tung ra trong thời gian ngắn để hỳt USD.

Giáo sư Kenichi Ohno, chuyên gia của Tổ chức Diễn đàn phát triển Việt Nam (VDF) ước tính: “Có ít nhất 15 tỉ USD đó đổ vào Việt Nam trong năm 2007 từ các nguồn: dịch vụ (du lịch) 4,6 tỉ USD; vốn FDI giải ngân 2,2 tỉ USD; vốn vay ODA 1,8 tỉ USD, cổ phiếu và trái phiếu 2,5 tỉ USD… Đó là nguyên nhân chính gây nên tỡnh trạng lạm phỏt ở Việt Nam hiện nay”. “Việt Nam dường như có tất cả các dấu hiệu của một nước tiếp nhận nhiều tiền mà không hấp thụ tốt: sự bùng nổ về xây dựng, tài sản, dự trữ ngoại tệ tăng, định giá cao tỷ giá hối đoái, lạm phát gia tăng…” –

Nới rộng biên độ tỷ giá: Ngân hàng Nhà nước khép lại một năm điều hành chính sách tiền tệ bằng quyết định nới rộng biên độ tỷ giá VND/USD (từ +/-0,5% lên +/-0,75%). Đây là lần điều chỉnh thứ 3 từ trước đến nay, thể hiện chủ trương tạo điều kiện kinh tế Việt Nam thích nghi dần với mức độ mở cửa, đưa tỷ giá sát hơn với thị trường. Trước đó, sức ép từ cung ngoại tệ đó đẩy tỷ giá của các ngân hàng thương mại xuống sàn biên độ trong thời gian dài. Tính chung cả năm, tỷ giá VND/USD tương đối ổn định, chỉ tăng bỡnh quõn 0,62% so với năm 2006.

Trước  đây,NHNN từng cho biết, không thể để tỷ giá xuống dưới ngưỡng 16.000 VND/USD. Thế nhưng, một thực tế đang diễn ra là ngưỡng 16.000 VND/USD đó bị xuyờn thủng, nhưng NHNN vẫn chưa có một động thái tích cực nào trong việc hút thêm ngoại tệ bởi vỡ NHNN phải ưu tiên cho mục tiêu chống lạm phát.

2.3. Hoaùt ủoọng cuỷa thũ trửụứng giao dũch baựn lẻ.

 

Hoaùt ủoọng cuỷa thũ trửụứng giao dũch baựn leỷ laứ giao dũch giửừa caực toồ chửực tớn duùng, ngaõn haứng  vụựi khaựch haứng. Trong neàn kinh teỏ mụỷ, nhu caàu veà caực dũch vuù ngaõn haứng ngaứy caứng cao, nhaỏt laứ caực dũch vuù ngaõn haứng baựn leỷ. Moọt trong nhửừng saỷn phaồm dũch vuù ngaõn haứng baựn leỷ phaựt trieồn khaự ủa daùng trong thụứi gian vửứa qua laứ dũch vuù thu ủoồi ngoaùi hoỏi cuỷa caực toồ chửực tớn duùng ủửụùc pheựp vaứ caực thaứnh phaàn caự nhaõn, toồ chửực khaực.

Boọ phaọn chieỏm doanh soỏ lụựn trong caực giao dũch ngoaùi hoỏi laứ caực ủụn vũ kinh teỏ, toồ chửực:

Vụựi caực giao dũch mua baựn ngoaùi teọ chuyeồn khoaỷn ủeồ thanh toaựn tieàn mua haứng, dũch vuù, traỷ nụù vay ngaõn haứng, traỷ nụù nửụực ngoaứi, chuyeồn lụùi nhuaọn ra nửụực ngoaứi. Trong naờm 2007, toồng kim ngaùch xuaỏt khaồu vaứ nhaọp khaồu ủeàu taờng cao so vụựi naờm 2006. Toồng kim ngaùch xuaỏt khaồu ửụực ủaùt 48,38 tyỷ USD (taờng 21,5% so vụựi naờm 2006) toồng kim ngaùch nhaọp khaồu ửụực ủaùt 60,83 tyỷ USD (taờng 35,5%). Sửù gia taờng naứy cuừng ủoàng nghúa vụựi vieọc cung caàu ngoaùi teọ trong giao dũch thửụng maùi taờng cao.

ẹaởc bieọt, trong naờm 2007, nguoàn cung ngoaùi teọ taờng raỏt cao, chuỷ yeỏu tửứ nguoàn voỏn ủaàu tử trửùc tieỏp, ủaàu tử giaựn tieỏp vaứ kieàu hoỏi, daón ủeỏn dử thửứa USD treõn thũ trửụứng. Trong khi caực nhaứ ủaàu tử nửụực ngoaứi ủaàu tử haứng tyỷ USD vaứo Vieọt Nam, Chớnh Phuỷ cuừng caàn tieàn ủeồ phaựt trieồn caực dửù aựn haù taàng kinh teỏ – xaừ hoọi nhửng trong moọt thụứi gian daứi, hai beõn khoõng theồ gaởp nhau, haọu quaỷ laứ giaự USD rụựt daứi vỡ ửự ủoùng. ẹieàu naứy aỷnh hửụỷng raỏt lụựn ủeỏn caực hoaùt ủoọng thu ủoồi ngoaùi teọ cuỷa caực thaứnh phaàn khaực treõn thũ trửụứng ngoaùi hoỏi. Ngaứy 17/08/2007, giaự USD treõn thũ trửụứng ủaùt mửực ủổnh laứ 16.225 ủoàng/USD, ủeỏn ngaứy 31/12/07, giaự USD chổ coứn 15.995 ủoàng/USD, giaứm 230 ủoàng. Thụứi ủieồm giaỷm giaự baột ủaàu tửứ sau khi Ngaõn haứng Nhaứ Nửụực keỏt thuực vieọc mua vaứo 7 tyỷ USD dửù trửừ. Sửù giaỷm giaự cuỷa ủoàng USD taùo ra aựp lửùc cho caực ngaõn haứng coự hoaùt ủoọng mua baựn, thu ủoồi ngoaùi teọ vỡ vửứa mua USD vaứo hoõm trửụực, hoõm sau ủaừ thaỏy loó. ẹeồ giaỷm aựp lửùc cho caực ngaõn haứng, ngaứy 24/12/2007, Ngaõn haứng Nhaứ Nửụực Vieọt Nam quyeỏt ủũnh nụựi roõng bieõn ủoọ tyỷ giaự VND/USD tửứ +/-0,5% leõn +/-0,75% ủeồ caực ngaõn haứng chuỷ ủoọng, linh hoaùt ủieàu chổnh giaự mua vaứo – baựn ra ủoàng USD. ẹoàng thụứi, caực ngaõn haứng phaỷi naõng cao khaỷ naờng phoứng ngửứa ruỷi ro veà bieỏn ủoọng tyỷ giaự ủeồ ủaỷm baỷo saỷn xuaỏt kinh doanh. Khi giaự USD treõn thũ trửụứng giaỷm maùnh, thũ trửụứng giao dũch baựn leỷ gaởp nhieàu khoự khaờn thỡ caực ngaõn haứng chuyeồn sang “eựp giaự” treõn thũ trửụứng lieõn ngaõn haứng.

Haàu heỏt caực ngaõn haứng trong naờm qua ủeàu gia taờng caực hỡnh thửực tieỏp thũ nhaốm thu huựt khaựch haứng xuaỏt khaồu. Doanh nghieọp xuaỏt khaồu daàu thoõ luoõn mang laùi cho caực ngaõn haứng doanh thu lụựn trong giao dũch ngoaùi teọ

ẹoỏi vụựi caực giao dũch ngoaùi teọ cuỷa caực caự nhaõn tieõu duứng, dửù trửừ, kieàu hoỏi:

Trong naờm qua cuừng chũu aỷnh hửụỷng bụỷi sửù rụựt giaự cuỷa ủoàng USD. Maởt duứ caực loaùi ngoaùi teọ khaực taờng giaự vuứn vuùt thỡ ngửụứi daõn vaón toỷ ra thụứ ụ vaứ khoõng xem ủaõy laứ keõnh ủaàu tử. Ngửụứi daõn ủa phaàn giao dũch USD do bieỏt trửụực tyỷ giaự naứy khoõng taờng giaỷm maùnh vỡ ủửụùc ủaỷm baứo bụỷi Ngaõn haứng Nhaứ Nửụực, trong khi caực loaùi ngoaùi teọ khaực phuù thuoọc vaứo thũ trửụứng theỏ giụựi neõn ruỷi ro cao hụn. Theõm vaứo ủoự, caực ngaõn haứng chổ nhaọn gửỷi tieỏt kieọm baống USD vaứ EUR (rieõng moọt soỏ ngaõn haứng khaực nhử Vietcombank nhaọn theõm GBP vaứ CHF (Franc Thuùy Syừ)) vaứ laừi suaỏt ngoaùi teọ laù cửùc thaỏp so vụựi USD khieỏn cho ngửụứi daõn ngaùi giao dũch ngoaùi teọ laù. ẹoỏi vụựi kieồu hoỏi, tieàn USD vaón chieỏm phaàn lụựn (80%), soỏ coứn laùi chuỷ yeỏu laứ ủoàng AUD, CAD, EUR, GBP.

Trong khi giaự USD giaỷm thỡ giaự caực loaùi ngoaùi teọ khaực laùi taờng cao keồ tửứ ủaàu naờm ủeỏn nay. Daón ủaàu nhoựm naứy laứ ủoàng CAD (Dollar Canada), vụựi mửực taờng ngoaùn muùc nhaỏt, gaàn 22% (tửứ mửực 13.700 ủoàng/CAD thaựng 02/07, ủeỏn thaựng 10/07 ủaùt 16.704 (cao hụn caỷ USD). Keỏ ủeỏn laứ ủoàng AUD (Dollar UÙc) taờng 16%, EUR taờng gaàn 10%, GBP taờng 4%.

Trong boỏi caỷnh vieọc thu ủoồi ủoàng USD gaởp nhieàu khoự khaờn, caực loaùi ngoaùi teọ khaực leõn giaự nhanh nhử vaọy, caực ngaõn haứng vaón mụỷ roọng ủũa baứn nhaốm phaựt trieồn maùng lửụựi dũch vuù thu ủoồi ngoaùi teọ cuỷa mỡnh. Trong khi coứn bũ khoỏng cheỏ ụỷ khung bieỏn ủoọng tyỷ giaự +/-0.5%, caực ngaõn haứng aựp duùng gia taờng caùnh tranh dũch vuù thu ủoồi ngoaùi hoỏi baống nhieàu hỡnh thửực. Naõng cao chaỏt lửụùng, ủa daùng hoựa caực saỷn phaồm dũch vuù chuyeồn tieàn ngoaùi teọ tửứ nửụực ngoaứi veà hay tửứ trong nửụực ra nửụực ngoaứi. Kyự keỏt hụùp ủoàng vụựi caực ủaùi lyự nhaọn laứm ủaùi lyự thu ủoồi ngoaùi teọ; mụỷ roọng caực phoứng/quaày giao dũch coự thu ủoồi ngoaùi teọ. Thaựng 07/2007 Ngaõn haứng TMCP Phửụng Nam kyự keỏt hụùp ủoàng hụùp taực kinh doanh vụựi Taọp ủoaứn thu ủoồi ngoaùi teọ Quoỏc Teỏ (ICE), moọt taọp ủoaứn thu ủoồi ngoaùi teọ raỏt lụựn vụựi hụn 300 ủũa ủieồm taùi 20 quoỏc gia treõn 4 chaõu luùc.

2.4  Hạn chế của TTHĐ Việt Nam.

 

Mặc dù đó đạt được những kết quả nhất định, nhưng kết luận tổng quát từ việc nghiên cứu về thực trạng của thị trường là thị trường liên ngân hàng ở Việt Nam chưa phát triển, chưa thể coi là “cứu cánh” cho hoạt động của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam, do:

–         Quy mụ giao dịch cũn rất hạn chế, tớnh phổ biến của thị trường chưa cao. Hầu hết các giao dịch của thị trường liờn ngõn hàng diễn ra tập trung ở hai trung tõm tài chớnh lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chớ Minh.

–         Số lượng các thành viên tham gia cũn rất hạn chế và phần lớn là để giải quyết những nhu cầu đột xuất về nguồn và sử dụng vốn hơn là một hoạt động mang tính thường nhật của cỏc tổ chức tớn dụng. Lói suất trờn thị trường tiền tệ liên ngân hàng được hỡnh thành theo một cỏch hoàn toàn ngẫu nhiờn, đôi khi mang tính tự phát, chưa phản ánh chính xác quan hệ cung cầu và xu hướng vận động của lói suất thị trường tài chính núi chung.

Lẽ ra, thị trường tiền tệ liên ngân hàng phải là cơ sở để hỡnh thành lói suất thị trường bán lẻ và lói suất huy động của các tổ chức tín dụng khi áp dụng cơ chế lói suất thoả thuận thỡ ở nước ta, Ngân hàng Nhà nước vẫn công bố lói suất cơ bản. Nhưng trong thực tế hiện nay, lói suất kinh doanh của cỏc TCTD thoỏt ly dần lói suất cơ bản của NHNN. Nguyên nhân cơ bản làm cho thị trường tiền tệ liên ngân hàng ở Việt Nam chưa phát triển bao gồm:

Thứ nhất, các ngân hàng thương mại Nhà nước là những ngân hàng lớn nhất, chiếm tới trên 70% thị trường tín dụng của Việt Nam với hệ thống chi nhánh hoạt động trên toàn bộ phạm vi lónh thổ, nhưng lại hạch toán phụ thuộc với nhau nờn việc mua bỏn vốn dự cú diễn ra cũng khụng cú ý nghĩa. Trỏi lại, khối cỏc ngõn hàng thương mại cổ phần và các ngân hàng liên doanh, chi nhánh các ngân hàng nước ngoài lại chỉ có quy mô và thị phần rất nhỏ (trên dưới 25%). Tính chất “địa hạt” được thể hiện rất rừ rệt, hoạt động mua bán vốn mới chỉ thực hiện giữa các tổ chức tín dụng trong nước, (trừ trường hợp một vài ngân hàng như Standard Chater Bank và Citybank có một vài món cho vay thông qua ngân hàng Việt Nam trong thời gian gần đây), đặc biệt là chưa có sự mua bán vốn với các tổ chức tín dụng của các nước khác trong khu vực và quốc tế. Do vậy, hoạt động của thị trường tiền tệ liên ngân hàng không thể tránh khỏi tính chất “chợ phiên” và “buồn tẻ”.

Thứ hai, công cụ hoạt động trên thị trường liên ngân hàng cũn nghốo nàn cả về chủng loại và thời hạn, mới chỉ giải quyết được phần nào yêu cầu về khả năng thanh toán nhanh mà chưa đáp ứng được nhu cầu về nguồn và sử dụng vốn nói chung của các tổ chức tín dụng. Các giao dịch trên thị trường liên ngân hàng vẫn phổ biến dưới hỡnh thức tớn chấp hoặc bằng tiền gửi đối ứng tại ngân hàng cho vay. Vỡ vậy, mà phạm vi hoạt động của thị trường liên ngân hàng chủ yếu tập trung giữa những ngân hàng thương mại có uy tín và quan hệ thường xuyên với nhau trong cỏc nhúm liờn minh.

Thứ ba, cho đến nay, vẫn chưa có một cơ quan chức năng nào của Nhà nước hay Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm là người tổ chức, vận hành và quản lý thị trường liên ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước chưa phát huy được vai trũ là người tổ chức, điều hành hoạt động thị trường liên ngân hàng, chưa kiểm soát được các giao dịch và can thiệp kịp thời trong mọi tỡnh huống, do vậy, sự phỏt triển của thị trường hoàn toàn mang tính tự phát mà chưa có một định hướng chiến lược cơ bản. Hệ thống thông tin chưa được hoàn thiện, thiếu thông tin và thông tin không chính xác là một trong những cản trở khả năng điều tiết thị trường của Ngân hàng Nhà nước.

Thứ tư, hệ thống thanh toỏn trong nội bộ từng ngõn hàng và hệ thống thanh toỏn liờn ngõn hàng dự đang được hiện đại hoá, song vẫn trong tỡnh trạng manh mỳn phõn tỏn riêng rẽ trong mỗi ngân hàng hoặc từng nhóm nhỏ mà vẫn chưa “hoà mạng” thống nhất, thậm chí chưa liên kết thống nhất giữa các trung tâm trong nước. Điều này cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến tỡnh trạng phõn đoạn thị trường và khả năng điều chuyển vốn giữa các tổ chức tín dụng kém hiệu quả.

CHƯƠNG III:

XU HệễÙNG PHAÙT TRIEÅN THề TRệễỉNG HOÁI ẹOAÙI VIEÄT NAM

 

            Qua moọt soỏ neựt chaỏm phaự veà thũ trửụứng ngoaùi teọ lieõn ngaõn haứng vaứ thũ trửụứng giao dũch baựn leỷ, chuựng ta ủaừ coự caựi nhỡn chung nhaỏt veà hoaùt ủoọng cuỷa thũ trửụứng hoỏi ủoaựi Vieọt Nam hieọn nay. ẹoự laứ thũ trửụứng coứn non treỷ, coứn toàn taùi nhieàu khoự khaờn, haùn cheỏ nhửng cuừng hửựa heùn nhieàu caỷi caựch, ủoồi mụựi trong tửụng lai. Thũ trửụứng hoỏi ủoaựi Vieọt Nam caàn nhanh choựng “troói daọy” khoõng chổ vỡ sửù ủi leõn cuỷa chớnh baỷn thaõn neàn kinh teỏ maứ coứn vỡ Vieọt Nam caàn phaỷi hoứa nhũp vaứo xu theỏ hoọi nhaọp quoỏc teỏ. Quaỷ thaọt, moọt thũ trửụứng hoỏi ủoaựi phaựt trieồn seừ hoó trụù raỏt hieọu quaỷ cho vieọc hoọi nhaọp kinh teỏ. Thũ trửụứng hoỏi ủoaựi phaựt trieồn seừ thuực ủaồy maùnh meừ hoaùt ủoọng xuaỏt nhaọp khaồu cuỷa quoỏc gia, kớch thớch sửù luaõn chuyeồn caực luoàng voỏn ủaàu tử quoỏc teỏ.  Noự cuừng laứ nụi cung caỏp caực coõng cuù phoứng choỏng ruỷi ro trong kinh doanh ngoaùi hoỏi. Ngaõn haứng Trung ệụng coự theồ thoõng qua thũ trửụứng hoỏi ủoaựi naờng ủoọng ủeồ taực ủoọng ủeỏn tyỷ giaự hoỏi ủoaựi nhaốm thửùc hieọn ủuựng hửụựng caực muùc tieõu phaựt trieồn kinh teỏ… Taỏt nhieõn, khoõng phaỷi deó daứng ủeồ xaõy dửùng moọt thũ trửụứng hoỏi ủoaựi phaựt trieồn toaứn dieọn. Trửụực maột, tửứ ủieồm xuaỏt phaựt thaỏp cuỷa thũ trửụứng hoỏi ủoaựi Vieọt Nam, chuựng ta chổ coự theồ ủửa ra vaứi neựt veà xu hửụựng phaựt trieồn cuỷa thũ trửụứng hoỏi ủoaựi vaứ keứm theo laứ caực giaỷi phaựp chung nhaỏt ủeồ thuực ủaồy thũ trửụứng hoỏi ủoaựi phaựt trieồn.

3.1. Xu hửụựng phaựt trieồn cuỷa thũ trửụứng hoỏi ủoaựi Vieọt Nam

* Giai ủoaùn tửứ nay ủeỏn naờm 2010 :

Chieỏn lửụùc phaựt trieồn kinh teỏ-xaừ hoọi 10 naờm 2001-2010 ụỷ Vieọt Nam coự ủửa ra muùc tieõu “ ủửa GDP naờm 2010 leõn ớt nhaỏt gaỏp ủoõi naờm 2000. Naõng cao roừ reọt hieọu quaỷ vaứ sửực caùnh tranh cuỷa saỷn phaồm, doanh nghieọp vaứ neàn kinh teỏ;..; oồn ủũnh kinh teỏ vú moõ, caựn caõn thanh toaựn quoỏc teỏ laứnh maùnh vaứ taờng dửù trửừ ngoaùi teọ; boọi chi ngaõn saựch, laùm phaựt, nụù nửụực ngoaứi ủửụùc kieồm soaựt trong giụựi haùn an toaứn vaứ taực ủoọng tớch cửùc ủeỏn taờng trửụỷng. Tớch luừy noọi boọ neàn kinh teỏ ủaùt treõn 30% GDP. Nhũp ủoọ taờng xuaỏt khaồu gaỏp treõn 2 laàn nhũp ủoọ taờng GDP…”.  . ẹaởc bieọt, sau khi ủaừ trụỷ thaứnh thaứnh vieõn chớnh thửực cuỷa AFTA (naờm 2005) vaứ bửụực ủaàu tham gia WTO thỡ Vieọt Nam buoọc phaỷi taùo sửù thoõng thoaựng trong chu chuyeồn haứng hoựa, dũch vuù, voỏn, lao ủoọng…; trong lúnh vửùc kieồm soaựt ngoaùi hoỏi, Vieọt Nam phaỷi nụựi loỷng, tieỏn ủeỏn baừi boỷ caực quy ủũnh mang tớnh haứnh chớnh trong quaỷn lyự ngoaùi hoỏi. Nhử vaọy, giai ủoaùn tửứ nay ủeỏn naờm 2010 coự theồ xem laứ giai ủoaùn tớch luừy “noọi lửùc” cho neàn kinh teỏ Vieọt Nam. ẹaõy laứ khoaỷng thụứi gian quan troùng ủeồ Chớnh phuỷ vửứa oồn ủũnh kinh teỏ, vửứa taùo tieàn ủeà cho caực giai ủoaùn phaựt trieồn tieỏp theo trong tửụng lai. Beõn caùnh caực giaỷi phaựp kinh teỏ vú moõ nhử kớch thớch neàn saỷn xuaỏt trong nửụực phaựt trieồn, caỷi toồ cụ cheỏ quaỷn lyự,… thỡ chớnh saựch tieàn teọ noựi chung vaứ hoaùt ủoọng quaỷn lyự thũ trửụứng hoỏi ủoaựi noựi rieõng caàn phaỷi coự chieỏn lửụùc hoọi nhaọp. Moọt soỏ caực ủoọng thaựi coự taực ủoọng tớch cửùc ủeỏn thũ trửụứng hoỏi ủoaựi trong giai ủoaùn naứy laứ: ngaõn haứng nhaứ nửụực caàn tieỏp tuùc thu huựt luoàng ngoaùi teọ tieỏt kieọm, tửù coự trong daõn cử; taùo thoõng thoaựng trong vieọc tieỏp nhaọn vaứ chi traỷ kieàu hoỏi; cho pheựp moọt soỏ doanh nghieọp ủuỷ ủieàu kieọn mụỷ taứi khoaỷn ngoaùi teọ ụỷ nửụực ngoaứi; khoõng khaột khe vụựi thũ trửụứng ngoaùi teọ “chụù ủen”; nụựi roọng bieõn ủoọ dao ủoọng trong xaực ủũnh tyỷ giaự cuỷa caực ngaõn haứng thửụng maùi… Noựi caựch khaực, vieọc nụựi roọng vieọc quaỷn lyự thũ trửụứng ngoaùi hoỏi laứ giaỷi phaựp maứ chớnh phuỷ caàn thửùc hieọn ủeồ ủaồy nhanh toỏc ủoọ phaựt trieồn cuỷa thũ trửụứng cuừng nhử sửù phaựt trieồn cuỷa neàn kinh teỏ Vieọt Nam trong giai ủoaùn naứy.

* Giai ủoaùn sau naờm 2010:

Trong giai ủoaùn naứy, dửù kieỏn neàn kinh teỏ Vieọt Nam ủaừ tửụng ủoỏi oồn ủũnh. Do vaọy, Chớnh phuỷ seừ huy ủoọng ủửụùc moọt lửụùng ngoaùi teọ khaự lụựn tửứ trong vaứ ngoaứi nửụực, quyừ dửù trửừ ngoaùi teọ tửụng ủoỏi doài daứo, giaự trũ tieàn teọ oồn ủũnh, khaỷ naờng caùnh tranh quoỏc gia ủửụùc naõng cao, quaự trỡnh caỷi caựch neàn kinh teỏ theo cụ cheỏ thũ trửụứng ngaứy caứng phaựt trieồn… Vaỏn ủeà ủaởt ra luực naứy laứ Chớnh phuỷ phaỷi ủaồy nhanh tieỏn ủoọ hoọi nhaọp neàn kinh teỏ. Muoỏn laứm ủửụùc ủieàu naứy, Chớnh phuỷ caàn tieỏp tuùc thay ủoồi chớnh saựch quaỷn lyự ngoaùi hoỏi theo hửụựng tửù do hoựa quaỷn lyự ngoaùi hoỏi. Hoaùt ủoọng naứy bao goàm vieọc giaỷm daàn, tieỏn ủeỏn loaùi boỷ sửù can thieọp trửùc tieỏp cuỷa Ngaõn haứng Nhaứ nửụực trong vieọc xaực ủũnh tyỷ giaự, xoựa boỷ caực quy ủũnh mang tớnh haứnh chớnh trong kieồm soaựt ngoaùi hoỏi, naõng cao tớnh chuyeồn ủoồi cho ủoàng tieàn Vieọt Nam, sửỷ duùng linh hoaùt vaứ hieọu quaỷ caực coõng cuù quaỷn trũ tyỷ giaự… Neỏu caực tieỏn trỡnh naứy ủửụùc thửùc hieọn moọt caựch ủoàng boọ thỡ moọt thũ trửụứng hoỏi ủoaựi Vieọt Nam phaựt trieồn seừ ủửụùc hỡnh thaứnh trong tửụng lai khoõng xa.

3.2. Caực giaỷi phaựp ủeồ thuực ủaồy thũ trửụứng hoỏi ủoaựi Vieọt Nam phaựt trieồn

 

3.2.1. ẹũnh hửụựng cho cụ cheỏ quaỷn lyự ngoaùi hoỏi:

– Cụ cheỏ quaỷn lyự ngoaùi hoỏi mụựi phaỷi ủaởt treõn quan ủieồm xem ngoaùi teọ laứ nụù cuỷa caực neàn kinh teỏ phaựt haứnh ra loaùi ngoaùi teọ ủoự. Do ủoự, khi trong neàn kinh teỏ coự thu nhaọp baống ngoaùi teọ thỡ caàn phaỷi coự cụ cheỏ huy ủoọng nguoàn ngoaùi teọ ủoự ủeồ sửỷ duùng vaứo muùc tieõu caõn ủoỏi cho nhu caàu ngoaùi teọ cuỷa neàn kinh teỏ.

– Caàn vaùch ra loọ trỡnh tửù do hoựa quaỷn lyự ngoaùi hoỏi cuứng vụựi vieọc naõng cao naờng lửùc quaỷn lyự thớch hụùp vụựi loọ trỡnh hoọi nhaọp kinh teỏ ủaừ cam keỏt. ẹũnh hửụựng tửù do hoựa taứi khoaỷn vaừng lai, tieỏp theo ủoự laứ tửù do hoựa taứi khoaỷn voỏn (ủaởc bieọt laứ vay nụù nửụực ngoaứi cuỷa doanh nghieọp) vaứ thửùc hieọn tửù do chuyeồn ủoồi moọt caựch thaọn troùng.

– Thửùc hieọn quaỷn lyự vú moõ moọt caựch linh hoaùt vaứ meàm deỷo, coự tớnh ủeỏn quyeàn lụùi chớnh ủaựng cuỷa caực ủoỏi tửụùng quaỷn lyự, traựnh tỡnh traùng meọnh leọnh haứnh chớnh moọt chieàu.

– Khoõng neõn quaự phuù thuoọc vaứo yự kieỏn cuỷa IMF vaứ WB khi hoaùch ủũnh vaứ thửùc thi chớnh saựch quaỷn lyự ngoaùi hoỏi maứ neõn caờn cửự vaứo tỡnh hỡnh thửùc teỏ vaứ ủaởc thuứ cuỷa kinh teỏ Vieọt Nam.

3.2.2. Naõng cao naờng lửùc cuỷa caực thaứnh vieõn tham gia thũ trửụứng ngoaùi hoỏi :

* ẹoỏi vụựi Ngaõn haứng Nhaứ nửụực (NHNN):

– Naõng cao vai troứ mua baựn cuoỏi cuứng vaứ giaựm saựt thũ trửụứng cuỷa NHNN treõn thũ trửụứng ngoaùi teọ lieõn ngaõn haứng. NHNN caàn nghieõn cửựu thửùc hieọn phửụng thửực xửỷ lyự mua ngoaùi teọ dử thửứa cuỷa caực ngaõn haứng thửụng maùi (NHTM) keứm theo cam keỏt baựn laùi moọt phaàn hoaởc toaứn boọ khi caực NHTM coự nhu caàu thanh khoaỷn veà taứi khoaỷn ngoaùi teọ cuỷa khaựch haứng cuứng vụựi bieọn phaựp xieỏt chaởt kyỷ luaọt thanh toaựn. Coự nhử vaọy, sửù caờng thaỳng veà cung caàu ngoaùi teọ cuừng seừ ủửụùc haùn cheỏ do taọp trung ủửụùc caực luoàng ngoaùi teọ qua heọ thoỏng ngaõn haứng.

– Phaựt trieồn caực coõng cuù hieọn ủaùi treõn thũ trửụứng ngoaùi hoỏi giao dũch ngoaùi hoỏi kyứ haùn, quyeàn choùn, tửụng lai) treõn cụ sụỷ loọ trỡnh tửù do hoựa taứi khoaỷn vaừng lai vaứ taứi khoaỷn voỏn moọt caựch phuứ hụùp vaứ linh hoaùt.

– Xaực ủũnh tyỷ giaự treõn cụ sụỷ roồ ngoaùi teọ phuứ hụùp vụựi cụ caỏu thửụng maùi quoỏc teỏ cuỷa Vieọt Nam vụựi caực ủoỏi taực thửụng maùi chớnh coự tớnh ủeỏn vieọc tửù do hoựa thửụng maùi theo caực cam keỏt ủa phửụng maứ Vieọt Nam tham gia.

– Taờng cửụứng coõng taực kieồm tra vieọc chaỏp haứnh quy ủũnh veà traùng thaựi ngoaùi teọ cuỷa caực NHTM, taờng cửụứng vai troứ trung gian cuỷa heọ thoỏng ngaõn haứng trong vieọc huy ủoọng ngoaùi teọ tửứ khu vửùc coự dử thửứa (khu vửùc daõn cử vaứ chớnh phuỷ) vaứ ủaựp ửựng nhu caàu chi ngoaùi teọ cuỷa caực khu vửùc coự thieỏu huùt (khu vửùc doanh nghieọp) ủeồ caõn ủoỏi ngoaùi teọ phuứ hụùp.

– Hoaứn thieọn coõng taực thoỏng keõ giao dũch ngoaùi hoỏi veà caỷ maởt phửụng phaựp luaọn vaứ kyừ thuaọt thửùc hieọn thoõng qua hoaứn chổnh caực heọ thoỏng maóu bieồu baựo caựo taùi caỷ NHNN vaứ caực NHTM.

* ẹoỏi vụựi Ngaõn haứng Thửụng maùi:

– Caàn tuyeõn truyeàn, hửụựng daón vaứ tử vaỏn cho caực doanh nghieọp kieỏn thửực, kinh nghieọm veà caực hoaùt ủoọng ngoaùi hoỏi vaứ caựch thửực quaỷn lyự ruỷi ro trong kinh doanh ngoaùi hoỏi.

– Chuaồn hoaự toồ chửực hoaùt ủoọng kinh doanh ngoaùi teọ ụỷ caực NHTM theo hửụựng moói NHTM coự moọt phoứng kinh doanh ngoaùi teọ vụựi quy moõ thớch hụùp vaứ coự ủuỷ thaồm quyeàn ủeồ thửùc hieọn caực giao dũch ngoaùi hoỏi tửực thụứi.

– Taờng cửụứng trang bũ coõng ngheọ, kyừ thuaọt hieọn ủaùi trong vieọc thu thaọp, caọp nhaọt thoõng tin veà ngoaùi hoỏi ủeồ ủaỷm baỷo cho hoaùt ủoọng kinh doanh ngoaùi hoỏi ủửụùc thoõng suoỏt vaứ hieọu quaỷ. Beõn caùnh ủoự, moói NHTM cuừng phaỷi thửụứng xuyeõn ủaứo taùo, ủaứo taùo laùi nghieọp vuù chuyeõn moõn trong lúnh vửùc kinh doanh ngoaùi hoỏi cho caực caựn boọ phuù traựch nhaốm ủaỷm baỷo nguoàn nhaõn lửùc gioỷi trong lúnh vửùc coự tớnh chaỏt phửực taùp, mụựi meỷ naứy ụỷ nửụực ta.

3.2.3. Phaựt trieồn thũ trửụứng ngoaùi teọ lieõn ngaõn haứng

ẹeồ taùo sửực soỏng mụựi cho thũ trửụứng ngoaùi teọ lieõn ngaõn haứng, Ngaõn haứng Nhaứ nửụực (NHNN) caàn quan taõm ủeỏn caực vaỏn ủeà sau:

* Gia taờng quyừ dửù trửừ ngoaùi hoỏi quoỏc gia:

Trong thụứi gian gaàn ủaõy, toồng dửù trửừ ngoaùi hoỏi cuỷa Vieọt Nam gia taờng nhanh choựng, goựp phaàn taùo tieàm lửùc cho hoaùt ủoọng quaỷn lyự ngoaùi hoỏi cuỷa NHNN noựi rieõng, cho thũ trửụứng hoỏi ủoaựi Vieọt Nam noựi chung. Tuy nhieõn, caựch ủaựnh giaự veà quyừ dửù trửừ ngoaùi hoỏi Vieọt Nam coứn haùn cheỏ ụỷ choó: quyừ dửù trửừ ngoaùi hoỏi ủửụùc xaực ủũnh theo tuaàn nhaọp khaồu, tửực laứ mụựi chổ dửứng laùi ụỷ vieọc saỹn saứng cung ửựng ngoaùi teọ ủeồ caõn baống caựn caõn thửụng maùi. Trong tửụng lai, caựch tớnh naứy khoõng an toaứn vỡ noự khoõng bao quaựt heỏt nhu caàu ngoaùi teọ cuỷa ủaỏt nửụực vỡ beõn caùnh caựn caõn vaừng lai, caựn caõn voỏn cuừng taùo moọt aựp lửùc lụựn veà ngoaùi hoỏi.  Do vaọy, ủeồ traựnh tỡnh traùng caờng thaỳng ngoaùi teọ trong tửụng lai, NHNN caàn coọng theõm khoaỷn dửù phoứng cho caực nhu caàu ngoaùi teọ phaựt sinh tửứ caựn caõn taứi khoaỷn voỏn trong vieọc xaực ủũnh toàn quyừ ngoaùi hoỏi; ủoàng thụứi, gia taờng nguoàn ngoaùi hoỏi cho muùc tieõu oồn ủũnh tyỷ giaự khi thũ trửụứng taứi chớnh trong nửụực vaứ quoỏc teỏ bieỏn ủoọng. Muoỏn vaọy, NHNN caàn tieỏp tuùc thửùc hieọn chớnh saựch cung tieàn keứm vụựi muùc tieõu taờng quyừ dửù trửừ ngoaùi hoỏi, phoỏi hụùp vụựi Boọ Taứi Chớnh trong vieọc quaỷn lyự vaứ sửỷ duùng hieọu quaỷ nguoàn ngoaùi teọ tửứ hoaùt ủoọng xuaỏt khaồu daàu thoõ (maởt haứng xuaỏt khaồu chieỏn lửụùc cuỷa quoỏc gia), taờng cửụứng caực bieọn phaựp kinh teỏ nhaốm khuyeỏn khớch caực toồ chửực, caự nhaõn baựn ngoaùi teọ cho heọ thoỏng ngaõn haứng…

* Ngaõn haứng Nhaứ nửụực phaỷi ủaỷm baỷo toỏt chửực naờng laứ ngửụứi mua baựn cuoỏi cuứng:

Moọt haùn cheỏ noồi baọt cuỷa thũ trửụứng ngoaùi teọ lieõn ngaõn haứng Vieọt Nam laứ maỏt caõn ủoỏi trong giao dũch. Vỡ vaọy, ủeồ coự theồ ủieàu tieỏt thũ trửụứng ngoaùi teọ lieõn ngaõn haứng nhaốm can thieọp hửừu hieọu vaứo tyỷ giaự, trửụực heỏt, NHNN phaỷi saỹn saứng thoỷa maừn moùi nhu caàu ngoaùi teọ hụùp lyự cuỷa thũ trửụứng; ngửụùc laùi, theo taực ủoọng hai chieàu cuỷa giao dũch, NHNN coự theồ thu gom ngoaùi teọ tửứ caực ngaõn haứng thửụng maùi. Hieồn nhieõn, yeõu caàu naứy chổ coự theồ thửùc hieọn toỏt khi vaứ chổ khi NHNN quaỷn lyự toỏt taứi khoaỷn ngoaùi teọ, gia taờng dửù trửừ ngoaùi hoỏi vaứ xaõy dửùng cụ cheỏ tyỷ giaự phuứ hụùp.

* ẹoỏi vụựi caực nghieọp vuù kinh doanh tieàn teọ:

– Veà tyỷ giaự kyứ haùn vaứ hoaựn ủoồi tieàn teọ: Thũ trửụứng ngoaùi teọ kyứ haùn trong thụứi gian qua hoaùt ủoọng khaự mụứ nhaùt. ẹieàu naứy xuaỏt phaựt tửứ nguyeõn nhaõn chuỷ yeỏu laứ do NHNN ủaừ khoỏng cheỏ thụứi haùn vaứ tyỷ giaự mua baựn trong caực hụùp ủoàng kyứ haùn. ẹeồ naờng ủoọng hoựa thũ trửụứng, NHNN caàn nhanh choựng cho pheựp thieỏt laọp cụ cheỏ xaực ủũnh tyỷ giaự kyứ haùn, phớ hoaựn ủoồi tieàn teọ hoaứn toaứn theo nguyeõn taộc thũ trửụứng.

– Veà nghieọp vuù tửụng lai vaứ quyeàn choùn tieàn teọ: Nhieàu thũ trửụứng taứi chớnh treõn theỏ giụựi ủaừ thửùc hieọn nghieọp vuù tửụng lai vaứ quyeàn choùn nhửng do nhieàu nguyeõn nhaõn khaựch quan vaứ chuỷ quan maứ hieọn nay NHNN coứn deứ daởt vụựi caực nghieọp vuù naứy. Tuy nhieõn, trong tửụng lai, thieỏt nghú NHNN neõn cho pheựp caực NHTM tửứng bửụực tieỏp caọn vụựi caực nghieọp vuù naứy vỡ noự vửứa laứm ủa daùng, sinh ủoọng thũ trửụứng ngoaùi hoỏi vửứa cung caỏp nhieàu coõng cuù ủeồ quaỷn trũ ruỷi ro tyỷ giaự ụỷ mửực ủoọ cao hụn cho neàn kinh teỏ.

3.2.4. Phaựt trieồn thũ trửụứng giao dũch baựn leỷ thoõng qua quaỷn lyự thớch hụùp taứi khoaỷn tieàn gửỷi ngoaùi teọ:

ẹoỏi vụựi caực toồ chửực xaừ hoọi laứ ngửụứi cử truự:

Khoõng thay ủoồi veà nghúa vuù baựn ngoaùi teọ cho ngaõn haứng, nghúa laứ, caực toồ chửực naứy buoọc phaỷi baựn 100% soỏ ngoaùi teọ thu ủửụùc trong giao dũch quoỏc teỏ cho ngaõn haứng thửụng maùi ủửụùc pheựp kinh doanh ngoaùi teọ.

ẹoỏi vụựi caực toồ chửực kinh teỏ laứ ngửụứi cử truự:

ẹeồ thu huựt ngoaùi teọ tửứ caực toồ chửực naứy, trửụực heỏt, Chớnh phuỷ phaỷi ủaỷm baỷo thoỷa maừn nhu caàu ngoaùi teọ hụùp lyự cho neàn kinh teỏ, cuừng laứ thoỷa maừn nhu caàu cuỷa baỷn thaõn hoù. Coự nhử vaọy, caực toồ chửực naứy mụựi an taõm baựn ngoaùi teọ cho heọ thoỏng ngaõn haứng.

Thửự hai, Chớnh phuỷ caàn taùo ủieàu kieọn, phoồ bieỏn cho caực toồ chửực kinh teỏ sửỷ duùng caực coõng cuù phoứng choỏng ruỷi ro tyỷ giaự moọt caựch hieọu quaỷ.

Thửự ba, NHNN phaỷi keỏt hụùp giửừa vieọc quaỷn lyự taứi khoaỷn ngoaùi teọ vụựi hoaùt ủoọng cho vay ngoaùi teọ cuỷa ngaõn haứng. Thửùc teỏ cho thaỏy, nhieàu doanh nghieọp coự soỏ dử taứi khoaỷn ngoaùùi teọ cao nhửng khi caàn voỏn kinh doanh hoù khoõng chuyeồn soỏ ngoaùi teọ naứy thaứnh VND maứ ủeà nghũ ngaõn haứng thửụng maùi caỏp tớn duùng baống VND. Bieọn phaựp naứy giuựp doanh nghieọp haùn cheỏ ruỷi ro tyỷ giaự nhửng baỏt lụùi cuỷa noự laứ gaõy khan hieỏm tieàn teọ moọt caựch giaỷ taùo. ẹeồ giaỷi quyeỏt vaỏn ủeà naứy, NHNN neõn xaõy dửùng caực quy ủũnh khaột khe trong vieọc caỏp tớn duùng cho caực doanh nghieọp coự soỏ dử taứi khoaỷn ngoaùùi teọ cao nhaốm haùn cheỏ tỡnh traùng gaờm giửừ ngoaùi teọ cuỷa ủụn vũ vaứ caõn baống cung caàu tieàn teọ cuỷa quoỏc gia.

ẹoỏi vụựi caự nhaõn laứ ngửụứi cử truự:

Trong boỏi caỷnh neàn kinh teỏ “ngaàm” coứn toàn taùi, naùn buoõn laọu phaựt trieồn maùnh, heọ thoỏng quaỷn lyự taứi saỷn caự nhaõn hoaùt ủoọng keựm hieọu quaỷ…thỡ Chớnh phuỷ neõn tieỏp tuùc cho pheựp caực ngaõn haứng thửụng maùi thu huựt nguoàn ngoaùi teọ cuỷa caực caự nhaõn laứ ngửụứi cử truự dửụựi hỡnh thửực taứi khoaỷn tieỏt kieọm, kyứ phieỏu, traựi phieỏu… ngoaùi teọ song song vụựi taứi khoaỷn baống baỷn teọ. Khi caàn ủieàu chổnh soỏ dử taứi khoaỷn ngoaùi teọ cuỷa caự nhaõn laứ ngửụứi cử truự, NHNN sửỷ duùng coõng cuù laừi suaỏt, tyỷ giaự ủeồ ủieàu tieỏt thay cho caực eựp buoọc mang tớnh haứnh chớnh (nhử caỏm mụỷ taứi khoaỷn ngoaùi teọ, baột buoọc keỏt hoỏi…).

 – ẹoỏi vụựi caực toồ chửực, caự nhaõn laứ ngửụứi khoõng cử truự:

NHNN chổ cho pheựp caực ủoỏi tửụùng naứy mụỷ taứi khoaỷn ngoaùi teọ ủeồ haùch toaựn caực nguoàn thu ngoaùi teọ tửứ nửụực ngoaứi ủửụùc chuyeồn vaứo chi tieõu taùi Vieọt Nam. Nguoàn ngoaùi teọ naứy chổ ủửụùc sửỷ duùng taùi nhửừng nụi ủửụùc pheựp thu ngoaùi teọ. Neỏu phaựt sinh caực nhu caàu chi tieõu khaực taùi Vieọt Nam, chuỷ taứi khoaỷn phaỷi ủoồi ngoaùi teọ thaứnh ủoàng tieàn Vieọt Nam taùi caực ngaõn haứng thửụng maùi ủeồ sửỷ duùng.

——————————

�i�P i�� `�| chuyển sang điều hành bằng các công cụ tiền tệ gián tiếp như hiện nay, việc dự báo trước các diễn biến của thị trường để có quyết định phù hợp và kịp thời về việc điều chỉnh các công cụ CSTT ngày càng đóng vai trò quan trọng. Bằng việc theo dõi, dự báo thường xuyên vốn khả dụng của các TCTD, NHNN đã nắm bắt được các diễn biến về vốn của các TCTD để đưa ra các quyết định điều hành OMO và điều hành CSTT nói chung.

Thứ tư, hoạt động OMO đã góp phần phát triển thị trường tiền tệ, hỗ trợ các TCTD sử dụng vốn có hiệu quả.

Thông qua hoạt động OMO, tính thanh khoản của các GTCG do các TCTD nắm giữ được tăng cường. Điều này góp phần thúc đẩy hoạt động của thị trường sơ cấp, giúp cho các TCTD yên tâm hơn khi đầu tư vào các trái phiếu dài hạn của Chính phủ, khuyến khích các hoạt động mua bán lại trái phiếu chính phủ.

Nhiều TCTD không chỉ coi việc đầu tư vào trái phiếu chính phủ là hình thức đầu tư an toàn mà còn là hình thức dự trữ thanh khoản có hiệu quả cao. Khi cần thiết để đảm bảo khả năng thanh toán, các TCTD có thể sử dụng các GTCG trong các giao dịch OMO cũng như các nghiệp vụ thị trường tiền tệ nói chung, tạo điều kiện cho các TCTD điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng tăng tỷ suất đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Qua theo dõi, phân tích các kết quả hoạt động OMO được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin, các TCTD có thể tham khảo về diễn biến thị trường để quyết định việc tham gia các hoạt động thị trường tiền tệ, nắm bắt tín hiệu về định hướng điều hành CSTT của NHNN để có hướng cân đối nguồn vốn thích hợp.

Thứ năm, công tác phân tích, dự báo vốn khả dụng của các TCTD làm cơ sở cho việc quyết định giao dịch OMO ngày càng được tăng cường.

Bộ phận quản lý vốn khả dụng đã cố gắng cải tiến phương pháp dự báo, nâng cao chất lượng dự báo vốn khả dụng, khắc phục khó khăn trong thu thập thông tin, khai thác tối đa các nguồn thông tin khác, thường xuyên trao đổi với các TCTD nhất là các NHTMNN để nắm bắt diễn biến thị trường, qua đó giảm sai số khi dự báo, đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của công cụ này.

Bằng việc đưa hệ thống thông tin báo cáo mới của NHNN theo Quyết định số 477/2004/QĐ-NHNN vào áp dụng, NHNN đã bước đầu có điều kiện khai thác một số thông tin về vốn khả dụng qua mạng. Thông tin về vốn khả dụng của các TCTD đã được phản ánh toàn diện và kịp thời hơn. Các thành viên OMO đã có sự quan tâm, chú trọng hơn đối với việce theo dõi, phân tích và dự báo luồng vốn, thực hiện quản lý vốn ngày càng hiệu quả hơn để có thể tăng cường tham gia các nghiệp vụ thị trường tiền tệ, nhất là nghiệp vụ OMO.

4. Những hạn chế và nguyên nhân

a. Những hạn chế

Qua các năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả khả quan của hoạt động OMO thì vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định:

Thứ nhất, tác động của OMO đến thị trường tiền tệ còn hạn chế

– Công cụ OMO chủ yếu phát huy vai trò điều tiết khối lượng vốn khả dụng của các TCTD hơn là điều tiết lãi suất của thị trường. Nguyên nhân là do NHNN đang thực hiện khối lượng tiền chứ không phải điều tiết lãi suất.

– Mặc dù lãi suất thị trường mở mang tính thị trường nhưng NHNN vẫn phải áp dụng lãi suất chỉ đạo mang tính hành chính trong một số phiên giao dịch OMO, để qua đó có thể can thiệp tới lãi suất của thị trường. Ngoài ra mối quan hệ giữa lãi suất OMO cũng như các lãi suất khác của NHNN và lãi suất thị trường chưa thật chặt chẽ.

– Doanh số giao dịch OMO thấp, bình quân 373 tỷ đồng/phiên, nên mức độ tác động của OMO đến các điều kiện thị trường vẫn còn khá khiêm tốn.

– Chưa có mối liên hệ rõ ràng giữa hoạt động của thị trường mở với tổng phương tiện thanh toán của nền kinh tế.

Như chúng ta đã biết, OMO tác động trực tiếp đến số dư tiền gửi của các ngân hàng tại NHNN, là một bộ phận của tiền cơ sở MB. Mặt khác, MB lại là nhân tố cấu thành M2. Vì vậy, về mặt lý thuyết thì giữa số dư ròng OMO và M2 phải có mối quan hệ hàm số với nhau.

Qua theo dõi sự biến động theo từng quý của số dư ròng OMO và M2 tại Việt Nam trong 5 năm qua (22 quan sát), có thể nhận xét như sau: Nhìn chung giữa số dư ròng của OMO và M2 có sự biến động không cùng chiều với nhau và không có mối quan hệ hàm số. Cụ thể: M2 tăng trưởng đều hàng quý, với tỷ lệ tăng trưởng hàng quý bình quân khoảng 6,05% trong khi số dư ròng OMO biến động không đều, lúc tăng lúc giảm với biên độ khá lớn.

Thứ hai, hoạt động thị trường mở còn một số bất cập

– Tốc độ và chất lượng đường truyền kết nối qua mạng giữa NHNN và các thành viên còn chậm và đôi lúc bị ngắt quãng, nhất là khi nhiều thành viên đồng thời giao dịch với NHNN;

– Các ngân hàng khi muốn lưu ký GTCG để tham gia các giao dịch với NHNN đều phải đến trực tiếp Sở Giao dịch NHNN để hoàn thành các thủ tục. NHNN chưa cho phép đăng ký lưu ký GTCG thông qua trang Web của NHNN để giảm thiểu thủ tục giấy tờ và việc nhập liệu thủ công của Sở Giao dịch NHNN.

– NHNN không thông báo định hướng phân bổ tỷ trọng mua/bán giữa các loại GTCG như trái phiếu kho bạc, tín phiếu kho bạc, công trái … trước từng phiên giao dịch. Nhiều ngân hàng đã bị trượt thầu trong một số phiên do không nắm được định hướng tỷ lệ phân bổ xét thầu cho từng loại GTCG của NHNN nên đã đặt thầu giao dịch với các loại GTCG mà NHNN mua/bán với khối lượng thấp mặc dù đã đặt thầu ở mức lãi suất cạnh tranh.

– NHNN chưa chấp nhận hoàn toàn các chữ ký điện tử trong các giao dịch với NHNN. Hiện nay mặc dù bản đăng ký mua bán GTCG và hợp đồng, phụ lục hợp đồng đều được ký duyệt chữ ký điện tử trên mạng, Sở Giao dịch NHNN yêu cầu phải có chữ ký của lãnh đạo NHTM trên bản in để chuyển tiền, không chấp nhận chữ ký điện tử và chữ ký cấp phòng của NHTM được uỷ quyền.

– Thời gian để rút được GTCG lưu ký ra khỏi NHNN phải chờ đợi lâu (thường đến 5-7 ngày), do Trung tâm giao dịch chứng khoán TPHCM phải đợi bản gốc văn bản của NHNN gửi đến mới hoàn tất thủ tục cho khách hàng.

Thứ ba, hoạt động của thị trường mở chưa thực sự sôi động.

Tuy thời gian triển khai không còn ngắn nhưng công cụ OMO vẫn đang còn là một nghiệp vụ mới đối với một số các TCTD, nhất là các NHTMCP. Việc tham gia thị trường mở vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, hạn chế. Các NHTMCP tham gia không thường xuyên và không nhiều. Điều này xuất phát từ nguyên nhân các NHTMCP chưa nhận thức được đầy đủ các ưu điểm của công cụ này. Bên cạnh đó, vấn đề tâm lý khi giao dịch với NHNN vẫn chưa thể khắc phục trong thời gian ngắn.

Trong mỗi phiên giao dịch OMO thường chỉ có từ 1 đến 5 thành viên tham gia, chiếm tỷ lệ tương đối thấp so với tổng số các thành viên đăng ký tham gia OMO và chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng số các TCTD. Các thành viên tích cực tham gia vẫn là các NHTMNN và một số NHTMCP. Điều này làm giảm hiệu quả và mức độ tác động của NHNN tới dự trữ của hệ thống ngân hàng.

Thứ tư, kỳ hạn mua bán GTCG ngắn và chưa đa dạng

Hiện nay, NHNN chỉ thực hiện thống nhất một loại kỳ hạn giao dịch trong một phiên đấu thầu. Điều này đã hạn chế sự lựa chọn về kỳ hạn của các thành viên thị trường, mặc dù nhu cầu về khối lượng và thời gian của các thành viên là khác nhau. Bên cạnh đó, NHNN chỉ thực hiện giao dịch theo một chiều nhất định (mua hoặc bán GTCG) trong một phiên và chủ yếu thực hiện việc mua GTCG nên các TCTD cũng không thể tham gia nếu không phù hợp với nhu cầu vốn của họ. Điều này đã được chứng minh trong thực tế khi tại nhiều phiên giao dịch, không có thành viên nào tham gia.

Mặc dù về quy định là kỳ hạn giao dịch đã được đa dạng hoá từ 7 ngày đến 182 ngày nhưng trên thực tế, NHNN thường chỉ giao dịch với các kỳ hạn từ 7-30 ngày, dẫn đến các khoản thanh toán với NHNN đến hạn dồn dập trong một thời gian ngắn và tăng gánh nặng thanh toán cho các NHTM.

b. Nguyên nhân

Thứ nhất, thị trường tiền tệ ở Việt Nam còn chưa thực sự phát triển, các kênh truyền dẫn tác động CSTT chưa hoàn thiện làm hạn chế hiệu quả các công cụ CSTT. Việc thu thập thông tin về tình hình thị trường tiền tệ còn nhiều khó khăn. Đến nay NHNN vẫn chưa có hệ thống theo dõi kịp thời và đầy đủ các hoạt động trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng. Việc theo dõi, dự báo vốn khả dụng vẫn còn có những khó khăn nhất định. Trong khi đó, bản thân một số TCTD thành viên cũng gặp khó khăn trong việc nắm bắt thông tin về tình hình thị trường. Việc đánh giá, phân tích tình hình thị trường thông qua xem xét phản ứng của một số thành viên đôi khi không chính xác diễn biến thực tế.

Chính vì vậy cho đến nay, NHNN vẫn chưa xây dựng được cơ chế truyền tải của CSTT và chưa lượng hoá được mức độ tác động của các công cụ CSTT đến M2 và các chỉ tiêu vĩ mô khác của nền kinh tế. Đây là một trong những nhược điểm lớn trong điều hành CSTT của NHNN.

Thứ hai, cơ sở hạ tầng cho hoạt động OMO còn bất cập. Sự không đồng bộ trong ứng dụng công nghệ thông tin giữa NHNN và các thành viên thị trường làm hạn chế số lượng thành viên tham gia, đặc biệt là các NHTMCP (các chương trình phần mềm ứng dụng từ năm 2000-2004 còn có sự tách biệt nên khó sử dụng đối với các thành viên ít giao dịch). Việc nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị phục vụ cho các nghiệp vụ thị trường mở nói riêng và các nghiệp vụ của NHNN nói chung còn chậm làm hạn chế đến tiến độ triển khai các ứng dụng công nghệ hiện đại vào các giao dịch nghiệp vụ thị trường tiền tệ trong đó có nghiệp vụ OMO.

Thứ ba, nhiều TCTD vẫn chưa quan tâm và chưa nhận thức đầy đủ tính hiệu quả của công cụ này. NHNN đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức tập huấn triển khai hoạt động thị trường mở … nhằm phát triển hoạt động OMO nói riêng cũng như các hoạt động thị trường tiền tệ nói chung nhưng vẫn chưa được một số TCTD thực sự quan tâm. Số lượng thành viên thường xuyên tham gia OMO đã tăng nhưng vẫn còn hạn chế, chỉ có 14/29 TCTD thường xuyên tham gia các giao dịch OMO. Điều này không chỉ làm hạn chế sự tác động của OMO đến thị trường mà còn hạn chế khả năng sử dụng vốn hiệu quả của TCTD.

Thứ tư, hàng hoá của OMO tuy đã được mở rộng nhưng vẫn chưa thực sự đa dạng hoá. Trong thời gian từ năm 200-2003, công cụ giao dịch OMO chỉ bao gồm các GTCG ngắn hạn. Thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật NHNN, danh mục GTCG đã được mở rộng, lượng GTCG có thể giao dịch trong OMO đã tăng lên, song vẫn tập trung tại các NHTMNN.

Kỳ hạn của trái phiếu, tín phiếu Chính phủ – loại hàng hoá chủ yếu trong OMO – vẫn chưa thực sự đa dạng hoá, nhất là các tín phiếu kho bạc với thời hạn dưới 364 ngày ít được phát hành. Điều này cũng làm cho nhiều NHTM khó có điều kiện đầu tư vào GTCG, tạo hàng hoá tham gia OMO và các nghiệp vụ thị trường tiền tệ khác.

 

 


CHƯƠNG III.

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

1. Bổ sung thêm hàng hoá giao dịch trên thị trường mở

Để hoạt động trên thị trường thực sự sôi động thì một trong những điều kiện cần thiết là phải bổ sung thêm các loại hàng hoá cho thị trường. Vì vậy, trong thời gian tới, NHNN cần xem xét bổ sung thêm các loại GTCG được phép giao dịch trên thị trường mở.

Bên cạnh các GTCG do Bộ Tài chính phát hành thì NHNN có thể chấp thuận các loại GCTG khác do các tổ chức tài chính, tín dụng lớn, có uy tín, các chính quyền địa phương hoặc các tổng công ty lớn của Nhà nước được phép giao dịch trên thị trường mở như: trái phiếu của Quỹ Hỗ trợ phát triển, trái phiếu của các NHTMNN, trái phiếu đô thị của UBND các tỉnh, thành phố lớn đã tự chủ được ngân sách địa phương, trái phiếu của các Tổng công ty dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam. Việc đa dạng hoá hàng hoá giao dịch trên thị trường mở sẽ thúc đẩy các NHTM đầu tư vào các GTCG này, từ đó tăng thêm tính thanh khoản của các GTCG này và thúc đẩy sự phát triển của thị trường mua bán trái phiếu.

2. Đa dạng hoá các kỳ hạn giao dịch và tiến tới giao dịch nhiều kỳ hạn trong một phiên

Hiện nay, phần lớn trong một phiên giao dịch chỉ có một kỳ hạn và giao dịch theo một chiều mua hoặc bán nên các thành viên thị trường mở không có nhiều sự lựa chọn. Kỳ hạn giao dịch ngắn nhất là 7 ngày và thường giao dịch với kỳ hạn 15 ngày và 30 ngày.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên trong việc lựa chọn kỳ hạn giao dịch, NHNN cần đa dạng hoá hơn nữa các kỳ hạn giao dịch trong một phiên giao dịch. Trong thời gian trước mắt, NHNN có thể áp dụng 2 kỳ hạn giao dịch trong một phiên. Việc áp dụng nhiều kỳ hạn trong một phiên sẽ cho phép các thành viên có thêm sự lựa chọn phù hợp với dự báo nhu cầu vốn của họ. Qua đó, sẽ tạo thêm cơ hội và tăng sự hấp dẫn của thị trường mở đối với các thành viên.

Bên cạnh đó, NHNN cần phân bổ hợp lý các kỳ hạn giao dịch. Trong thời gian chưa triển khai được việc đa dạng kỳ hạn giao dịch trong một phiên, NHNN cần phân bổ kỳ hạn hợp lý nhằm tránh tình trạng các thành viên phải dồn trả nhiều hợp đồng vào cùng một ngày hoặc vào các ngày quá gần nhau làm ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của họ, ví dụ hợp đồng 30 ngày và hợp đồng 15 ngày đáo hạn cùng một thời điểm.

NHNN cũng cần tiến tới áp dụng giao dịch mua bán kỳ hạn qua đêm đối với OMO. NHNN sẽ định hướng đưa ra giao dịch repo kỳ hạn qua đêm để thúc đẩy thị trường hoạt động linh hoạt và kịp thời. Công tác dự đoán và quản lý vốn của NHNN và NHTM do đó được tiến hành trên cơ sở từng ngày, đảm bảo chính xác và hiệu quả. Để giao dịch ở kỳ hạn này, NHNN và NHTM cần có những cải tiến và hoàn thiện về mặt quản lý, trình độ và công nghệ. Đây là một đòn bẩy để giúp thị trường vốn phát triển theo xu hướng quốc tế.

3. Tăng tần suất giao dịch trên thị trường mở, tiến tới giao dịch 02 phiên/ngày

Hiện nay, tần suất giao dịch thị trường mở là 3 phiên/tuần, nhưng vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của thị trường, nhất là vào những thời kỳ mà nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng tăng nhanh. Chính vì vậy, việc gia tăng tần suất giao dịch của thị trường mở là hết sức cần thiết để tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng thêm mức độ can thiệp của NHNN đến thị trường.

Trước mắt, trong năm 2006, NHNN có thể định kỳ tổ chức 01 phiên/ngày vào lúc 11 giờ sáng, tức là 5 phiên/tuần, tăng thêm 2 phiên/tuần so với hiện nay. Điều này cho phép NHNN có thể bổ sung hoặc hấp thụ vốn kịp thời từ hệ thống ngân hàng, tăng thêm khả năng và mức độ can thiệp thị trường của NHNN. Ngoài ra cũng cho phép NHNN có thể kịp thời sửa chữa các sai lầm của mình trong các phiên trước đó.

Sau đó, cùng với sự gia tăng của các thành viên thị trường và khối lượng giao dịch trên thị trường, NHNN cần tiến tới tổ chức giao dịch 2 phiên/ngày vào lúc 11 giờ sáng và 3 giờ chiều. Khi đó, NHNN có thể can thiệp kịp thời tới thị trường để đáp ứng đầy đủ, nhanh chóng nhu cầu vốn của các TCTD thành viên cũng như hệ thống ngân hàng.

4. Hoàn thiện các quy định lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

Hiện nay, mặc dù việc đặt thầu, xét thầu và thông báo đều đã thực hiện qua mạng nhưng việc theo dõi, lưu ký GTCG của NHNN thực hiện hoàn toàn thủ công bằng văn bản. Điều này làm kéo dài thời gian giao nhận GTCG giữa NHNN và các TCTD khi thực hiện các giao dịch thị trường mở. Vì vậy, việc theo dõi lưu ký GTCG bằng phần mềm sẽ góp phần khắc phục hạn chế này. Phần mềm lưu ký GTCG phải cho phép nối mạng giữa NHNN, các thành viên thị trường và các tổ chức lưu ký. Khi các TCTD có nhu cầu giao dịch với NHNN thì việc giao nhận GTCG cần được thực hiện nhanh chóng. Các GTCG đang lưu ký tại các tổ chức lưu ký như Trung tâm giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, các công ty chứng khoán có thể nhanh chóng được chuyển vào tài khoản lưu ký GTCG của NHNN. NHNN cũng có thể kiểm tra tức thời các tài khoản lưu ký GTCG này để thực hiện các giao dịch với các TCTD.

Mặt khác, NHNN cần tiến tới việc quản lý lưu ký GTCG trong hệ thống NHNN tập trung về Hội sở chính của NHNN. Việc quản lý lưu ký GTCG của NHNN hiện nay đang thực hiện phân tán tại Sở Giao dịch NHNN và các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố. Điều này cho phép Ban điều hành OMO và các đơn vị liên quan tại NHNN có thể theo dõi sự luân chuyển GTCG chặt chẽ hơn.

5. Cải tiến, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng công nghệ cho thị trường mở

Bên cạnh việc cải tiến, hoàn thiện các quy định thì NHNN cần thực hiện đồng bộ việc cải tiến, nâng cấp hạ tầng công nghệ của thị trường mở. Để làm được điều đó, NHNN cần phải thực hiện một số biện pháp sau :

– Tiếp tục nâng cấp và đồng bộ hoá các trang thiết bị phần cứng, hoàn thiện chương trình phần mềm ứng dụng đối với OMO để tạo điều kiện cho các TCTD thành viên thực hiện nghiệp vụ một cách nhanh chóng, thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển của nghiệp vụ này;

– Hiện nay tốc độ đường truyền giữa NHNN với các TCTD đã được nâng lên tới 64kps nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về tốc độ. Hiện tượng quá tải và nghẽn mạch đường truyền đã xảy ra khi cùng lúc có nhiều thành viên đăng nhập giao dịch. Chính vì vậy, NHNN cần phải nhanh chóng tăng tốc độ đường truyền. NHNN có thể tăng cường tốc độ đường truyền bằng cách mở rộng băng thông đường truyền, nhất là đường truyền giữa các TCTD và NHNN và giữa Sở Giao dịch NHNN với Cục Công nghệ tin học ngân hàng. Việc nâng cấp đường truyền cần được thực hiện nhanh chóng để đáp ứng sự gia tăng về thành viên và khối lượng giao dịch của thị trường mở trong tương lai. Bên cạnh đó, NHNN cũng cần xây dựng các kênh dự phòng để đảm bảo giao dịch được thực hiện thông suốt, không bị đứt quãng.

– NHNN cần tích hợp phần mềm giao dịch OMO với phần mềm đấu thầu tín phiếu kho bạc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý GTCG, thao tác nghiệp vụ và luân chuyển thông tin giữa 2 thị trường sơ cấp và thứ cấp.

– Kết nối với hệ thống lưu ký GTCG, hệ thống kế toán, thanh toán để thống nhất quản lý GTCG từ khi phát hành, luân chuyển giữa các TCTD, thanh quyết toán và sử dụng trong các giao dịch trên thị trường tiền tệ, thị trường liên ngân hàng và thị trường chứng khoán.

– NHNN cũng cần tăng cường an ninh trên mạng máy tính, nhất là với các thông tin mang tính nhạy cảm của NHNN. Đến nay, mặc dù chưa để xảy ra trường hợp thông tin bị lấy cắp hay can thiệp trái phép trên đường truyền nhưng không vì thế mà công tác an ninh mạng có thể lơ là. Bên cạnh việc sử dụng các tính năng bảo mật của các phần mềm thì NHNN cần trang bị các thiết bị an ninh mạng chuyên dụng và tăng cường nhân lực về công nghệ thông tin để đảm bảo an toàn, bảo mật các thông tin trong giao dịch thị trường mở, đảm bảo mạng máy tính hoạt động thông suốt, an toàn, phát hiện và xử lý kịp thời các truy nhập, can thiệp trái phép vào hệ thống.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, thông tin rộng rãi về OMO để thu hút thêm các TCTD tham gia thị trường mở

Mở rộng hệ thống công nghệ thông tin OMO từ chỗ chỉ là nơi thuần tuý thực hiện các giao dịch mua bán GTCG phát triển thành cổng thông tin của thị trường tiền tệ như thông tin về nhu cầu vốn khả dụng, nhu cầu mua bán GTCG của các TCTD, thông tin về khối lượng GTCG do NHNN và Bộ Tài chính phát hành, khối lượng GTCG do NHNN và các TCTD nắm giữ.

Hiện nay, dù đã qua 5 năm hoạt động nhưng số lượng thành viên tham gia còn ít, nhất là các NHTMCP và chi nhánh NHNg. Điều này làm hạn chế tính hiệu quả của công cụ và giảm mức độ can thiệp của NHNN đối với thị trường tiền tệ thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Do đó, việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tính ưu việt, tiện dụng, hiệu quả của nghiệp vụ OMO là hết sức cần thiết. Mục tiêu là đến năm 2007 phải đạt được 40 thành viên tham gia OMO và có tới 25 thành viên hoạt động thường xuyên.

Để thực hiện được mục tiêu này, NHNN cần tăng cường biện pháp trao đổi thông tin giữa NHNN và các thành viên thị trường để kịp thời nắm bắt diễn biến thị trường làm cơ sở cho việc thực hiện OMO nói riêng và điều hành CSTT nói chung. NHNN cần công bố tỷ lệ định hướng xét thầu giữa các loại GTCG trong từng phiên để các thành viên có cơ sở đặt thầu cạnh tranh. Việc công bố định hướng điều hành của NHNN có thể thông qua Website của NHNN. NHNN cũng cần cho phép các thành viên thị trường mở có thể theo dõi trực tiếp các GTCG của mình đang lưu ký tại Sở Giao dịch NHNN và tình trạng giao dịch của các GTCG đó, đồng thời bổ sung kịp thời các thông tin về kết quả chi tiết của các phiên đấu thầu thị trường mở như thông tin cập nhật trên mạng tin Reuters.

Bên cạnh đó, các TCTD cũng cần quan tâm hơn nữa đến các tín hiệu và cảnh báo của NHNN trên thị trường tiền tệ để có những biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

7. Nâng cao năng lực cán bộ xây dựng và điều hành nghiệp vụ thị trường mở

Con người luôn là yếu tố then chốt và quyết định trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội. Chính vì vậy, việc nâng cao trình độ của cán bộ NHNN trong xây dựng và điều hành CSTT là nhu cầu vừa mang tính cấp thiết vừa lâu dài.

Theo kinh nghiệm của các quốc gia điều hành thành công CSTT thì năng lực và kinh nghiệm của các cán bộ xây dựng và điều hành CSTT được đặc biệt chú trọng. Tại một số quốc gia, như Mỹ, Hội đồng lãnh đạo NHTW có nhiệm kỳ làm việc rất dài. Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ NHTW cao hơn chế độ thông thường.

Do vậy, để hoàn thiện và triển khai hiệu quả OMO tại Việt Nam, điều quan trọng là phải nâng cao năng lực cán bộ xây dựng và điều hành OMO, không chỉ tại NHNN mà còn tại các TCTD thành viên. NHNN và các ngân hàng cần phải thường xuyên đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý ngân hàng, cán bộ nghiệp vụ. Chương trình đào tạo cần phải được chuẩn hoá và phù hợp với yêu cầu, xu thế phát triển của hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đào tạo lý thuyết cơ bản thì cũng cần tiến hành các khoá học ở trong nước và nước ngoài.

8. Mở rộng các thành viên thị trường mở

Hiện nay, thành viên thị trường mở chủ yếu là các ngân hàng và tại Việt Nam vẫn chưa hình thành các nhà giao dịch sơ cấp. Điều này là phù hợp với thực tế và trình độ quản lý hiện nay của NHNN cũng như các TCTD.

Trong tương lai, để tăng cường khả năng can thiệp của NHNN thông qua thị trường mở, NHNN cần nghiên cứu mở rộng các thành viên thị trường. Theo đó, các tổ chức như Quỹ Hỗ trợ phát triển, Kho bạc Nhà nước, Quỹ Bảo hiểm xã hội, Công ty tiết kiệm bưu điện … sẽ được chấp thuận là thành viên của thị trường mở. Điều kiện tiên quyết là các tổ chức này phải có tài khoản giao dịch tại NHNN và có hệ thống máy tính nối mạng với NHNN. Việc mở rộng thành viên thị trường mở cho phép các tổ chức sử dụng vốn nhàn rỗi hiệu quả hơn trên thị trường.

9. Công nhận chữ ký điện tử trong các giao dịch thị trường mở

Hiện nay, mặc dù tại các bản đăng ký mua, bán GCTG và hợp đồng, phụ lục hợp đồng đều được ký duyệt trên mạng nhưng NHNN vẫn yêu cầu phải có chữ ký của lãnh đạo các TCTD trên các bản in để thực hiện chuyển tiền, không chấp nhận chữ ký điện tử hay chữ ký của người được uỷ quyền. Tại các TCTD, hiện nay việc thực hiện các giao dịch trên thị trường tiền tệ thường do Lãnh đạo của bộ phận phụ trách nguồn vốn trực tiếp thực hiện. Do đó, việc yêu cầu các giấy tờ có chữ ký của lãnh đạo các TCTD đã tăng thêm các thủ tục hành chính trong các giao dịch giữa NHNN với các TCTD.

Để giảm bớt thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian hoàn thành các giao dịch thị trường mở, NHNN cần chấp nhận sử dụng các chữ ký điện tử của lãnh đạo TCTD hoặc những người được uỷ quyền trong các giao dịch này. Để thực hiện được điều này, NHNN cần bổ sung quy định về việc sử dụng chữ ký điện tử trong các giao dịch tiền tệ với NHNN và chấp nhận hoàn toàn chữ ký điện tử trong các giao dịch thị trường mở. Các TCTD cần thông báo và đăng ký các chữ ký của những người chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch thị trường mở với NHNN. Bên cạnh đó, NHNN cũng cần tăng cường công tác bảo mật chữ ký điện tử và an ninh mạng nhằm tránh trường hợp các chữ ký này bị sử dụng ngoài ý muốn của TCTD và các hoạt động thị trường mở bị can thiệp bất hợp pháp.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s