Tình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội


LỜI NÓI ĐẦU

        Công nghiệp dệt may đã có ở Việt Nam ít nhất là từ một thế kỷ nay, còn những hoạt động thủ công truyền thống như thêu thùa thì đã tồn tại từ lâu hơn nhiều. Theo một số tài liệu ghi chép thì sự phát triển chính thức của ngành công nghiệp này bắt đầu từ khi Khu công nghiệp dệt Nam Định được thành lập vào năm 1889. Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, ngành công nghiệp này phát triển nhanh hơn, đặc biệt là ở miền Nam, tại đây các hãng dệt có máy móc hiện đại của Châu Âu được thành lập. Trong thời kỳ này, tại miền Bắc, các doanh nghiệp Nhà nước sử dụng thiết bị của Trung Quốc, Liên Xô cũ và Đông Âu cũng đã được thành lập. Mặc dù từ những năm 1970, ngành đã bắt đầu xuất khẩu nhưng từ đầu những năm 1990, sau khi thực hiện công cuộc đổi mới thì thời kỳ phát triển quan trọng hướng về xuất khẩu mới bắt đầu.         Công nghiệp Dệt May là ngành có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn chuyển đổi của Việt Nam từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường. Dệt may cũng là một phần cấu thành quan trọng trong chính sách định hướng xuất khẩu của đất nước, và một cách chung hơn, trong các nỗ lực của Việt Nam để hoà nhập vào nền kinh tế quốc tế. Công nghiệp Dệt May tất yếu là một trong các ngành chủ yếu xuất khẩu trong giai đoạn đầu phát triển của cả nước. Sự thành công về xuất khẩu trong ngành này thường mở đường cho sự xuất hiện của một chiến lược phát triển định hướng phát triển có cơ sở rộng hơn. Sự thất bại về xuất khẩu của ngành này bao giờ cũng là triệu chứng của sự trở ngại có tính thâm căn cố đế trong nước và của sự bất lực, không phát huy được lợi thế so sánh tiềm năng. Vì vậy đây là một ngành công nghiệp quan trọng không chỉ với tư cách là một nguồn xuất khẩu và tạo việc làm chính, mà còn vì sự tăng trưởng của ngành này cho thấy kết quả hoạt động kinh tế một cách tổng hợp hơn.

        Hà Nội là thủ đô của cả nước đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hoá đất nước mà Nghị quyết Trung Ương VII đã chỉ rõ: Công nghiệp hóa nhằm vào những ngành mũi nhọn theo hướng xuất khẩu. Với vai trò là ngành công nghiệp chủ lực trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội, ngành Công nghiệp Dệt May trên địa bàn Hà Nội cần khẳng định sự tồn tại và phát triển của mình trong thời gian tới góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội và sự phát triển chung của cả nước.

        Thách thức hiện nay đối với ngành công nghiêp Dệt May Việt Nam cũng như Công nghiệp Dệt May Hà Nội là phải sản xuất hướng về xuất khẩu, sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao hơn và phạm vi sản xuất lớn hơn để đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế ở châu á, để có thể cạnh tranh với các nước lánh giềng. Thêm vào đó là những biến đổi nhanh chóng của thị trường thế giới và khu vực cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ buộc ngành phải có hướng phát triển mới kết hợp được lợi thế của ngành cộng với tận dụng cơ hội của thế giới, của cả nước giành cho Hà Nội. Đó là vấn đề đặt ra cho ngành Dệt May Hà Nội trước thềm của thế kỷ 21. Chuyên đề: “Tình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội” nội dung gồm có ba chương:

Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư

Chương II: Tình hình đầu tư phát triển vào ngành công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội

 Chương III: Phương hướng và giải pháp tiếp tục đầu tư phát triển ngành Dệt May quốc doanh Hà Nội thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội trong thời gian tới

        Mục đích nghiên cứu nhằm giới thiệu khái quát tình hình đầu tư phát triển ngành công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội trong những năm gần đây, từ đó thấy rõ được những tồn tại, vai trò của ngành trong sự phát triển kinh tế xã hội và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

        Phương pháp nghiên cứu: các vấn đề cần giải quyết trong chuyên đề sẽ được phân tích trên giác độ kinh tế là chủ yếu, sử dụng phương pháp sản phẩmso sánh nhằm phân tích một cách rõ ràng các vấn đề theo từng mục, trên cơ sở các số liệu thống kê, tổng hợp các nhận xét đánh giá có tính định tính để rút ra kết luận.

                                CHƯƠNG I

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

I.    KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

1.  Khái niệm về đầu tư

        Đầu tư trên giác độ nền kinh tế là sự hi sinh giá trị hiện tại gắn với việc tạo ra giá trị tài sản mới cho nền kinh tế.

2.  Khái niệm về đầu tư phát triển

        Là quá trình chuyển hoá vốn bằng tiền thành vốn hiện vật nhằm tạo ra những yếu tố cơ bản của sản xuất kinh doanh dịch vụ, đời sống, tạo ra những tài sản mới, năng lực sản xuất mới cũng như duy trì những tiềm lực sẵn có cho nền kinh tế.

3.  Vai trò của đầu tư phát triển: vai trò của đầu tư phát triển được thể hiện ở hai mặt sau đây:

Thứ nhất: Trên giác độ của nền kinh tế đất nước:      

 1. Đầu tư tác động đến tổng cung vừa tác động đến tổng cầu.

        Trong ngắn hạn, đầu tư tác động đến tổng cầu khi tổng cung chưa kịp thay đổi. Khi đầu tư tăng làm cho tổng cầu tăng kéo theo sản lượng cân bằng tăng và giá cả của các yếu tố đầu vào cũng tăng theo. Khi thành quả của đầu tư chưa phát huy tác dụng, các năng lực mới đi vào hoạt động thì tổng cung đặc biệt là tổng cung dài hạn tăng thêm, kéo theo sản lượng tiềm năng tăng và do đó giá cả sản phẩm giảm. Sản lượng tăng, giá cả giảm cho phép tăng tiêu dùng. Tăng tiêu dùng lại kích thích sản xuất hơn nữa. Sản xuất phát triển là nguồn gốc cơ bản để tăng tích luỹ, phát triển kinh tế xã hội, tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội.

b. Đầu tư tác động hai mặt đến sự ổn định của nền kinh tế.

        Sự tác động không đồng thời về mặt thời gian của đầu tư đối với tổng cầu và đối với tổng cung của nề kinh tế làm cho môĩ sự thay đổi của đầu tư, dù là tăng hay giảm đều cùng một lúc vừa là yếu tố duy trì sự ổn định vừa là yếu tố phá vỡ sự ổn định của nền kinh tế của mọi quốc gia.

        Chẳng hạn khi tăng đầu tư, cầu của các yếu tố đầu tư tăng làm cho giá cả các hàng hoá có liên quan tăng (giá chi phí vốn, gía công nghệ, lao động, vật tư) đến một mức nào đó dẫn đến tình trạng lạm phát. Lạm phát làm cho sản xuất đình trệ, đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn do tiền lương ngày càng thấp hơn, thâm hụt ngân sách, kinh tế phát triển chậm lại. Mặt khác khi tăng đầu tư làm cho cầu các yếu tố có liên quan tăng, sản xuất các ngành này phát triển, thu hút thêm lao động, giảm tình trạng thất nghiệp, nâng cao đời sống người lao động, giảm tệ nạn xã hội. Tất cả các tác động này tạo điều kiện phát triển nền kinh tế.

        Khi tăng đầu tư cũng dẫn đến các tác động hai mặt nhưng theo chiều hướng với các tác động trên đây. Vì vậy trong điều hành kinh tế vĩ mô nền kinh tế, các nhà hoạt động chính sách cần thấy hết các tác động hai mặt này để đưa ra các chính sách nhằm hạn chế các tác động xấu, phát huy được các tác động tốt, duy trì được sự ổn định của toàn bộ nền kinh tế.

c. Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế

        Kết quả nghiên cứu của các nhà đầu tư cho thấy: muốn giữ tốc độ tăng trưởng ở mức trung bình thì tỷ lệ đầu tư phải đạt từ 15 – 25 % so với GDP tuỳ thuộc vào ICOR của mỗi nước.

Mức tăng trưởng GDP = Vốn đầu tư /ICOR

 Nếu ICOR không đổi mức tăng trưởng hoàn toàn phụ thuộc vào mức đầu tư.

        Tại các nước phát triển, ICOR thường lớn, từ 5 – 7 do thừa vốn, thiếu lao động, vốn được sử dụng nhiều để thay thế lao động và sử dụng nhiều công nghệ có giá cao. Còn ở các nước chậm phát triển ICOR thấp từ 2 – 3 do thiếu vốn thừa lao động, sử dụng nhiều lao động để thay thế vốn, sử dụng công nghệ kém hiện đại, giá rẻ.

        Chỉ tiêu ICOR của mỗi nước phụ thuộc vào nhiều nhân tố, thay đổi theo trình độ phát triển kinh tế và cơ chế chính sách trong nước. Kinh nghiệm của các nước cho thấy, chỉ tiêu ICOR phụ thuộc mạnh vào cơ cấu kinh tế và hiệu quả đầu tư trong các ngành, các vùnh lãnh thổ cũng như phụ thuộc vào hiệu quả của các chính sách kinh tế nói chung.

        Đối với các nước đang phát triển, phát triển về bản chất được coi là vấn đề đảm bảo các nguồn vốn đầu tư đủ để đạt được tỷ lệ tăng thêm sản phẩm quốc nội dự kiến. Tại nhiều nước, đầu tư đóng vai trò như một cái huých ban đầu, tạo đà cho sự cất cánh của nền kinh tế  ( các nước NICS, các nước Đông Nam Á )

d. Đầu tư và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

        Kinh nghiệm của các nước trên thế giới cho thấy con đường tất yếu để có thể tăng trưởng nhanh tốc độ mong muốn (từ 9% – 10%) là tăng cường đầu tư tạo ra sự phát triển nhanh ở khu vực công nghiệp và dịch vụ. Đối với các ngành nông- ngư nghiệp do có hạn chế về đất đai và khả năng sinh học , để đạt được tốc độ tăng trưởng từ 5% – 6% là rất khó khăn. Như vậy chính sách đầu tư quyết định quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các quốc gia nhằm đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh của toàn bộ nền kinh tế đất nước.

        Về cơ cấu lãnh thổ, đầu tư có tác dụng giải quyết các mất cân đối về phát triển giữa các vùng và lãnh thổ, đưa vùng kém phát triển thoát khỏi đói nghèo, phát huy tối đa lợi thế so sánh về tài nguyên, địa thế, kinh tế, chính trị…của những vùng có khả năng phát triển nhanh hơn, làm bàn đạp thúc đẩy các vùng khác cùng phát triển

e. Đầu tư với việc tăng cường khả năng khoa học và công nghệ của đất nước.

        Công nghệ là trung tâm của công nghiệp hoá. Đầu tư là điều kiện tiên quyết của sự phát triển và tăng cường khả năng công nghệ của đất nước ta hiện nay.

        Theo đánh giá của các chuyên gia công nghệ, trình độ công nghệ của Việt Nam lạc hậu nhiều thế hệ so với thế giới và khu vực. Việt Nam là một trong số 90 nước kém nhất về công nghệ. Với trình độ công nghệ lạc hậu này, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không đề ra được một chiến lược đầu tư phát triển về công nghệ lâu dài, nhanh chóng và vững chắc.

        Có hai con đường cơ bản để có công nghệ là tự nghiên cứu và phát minh ra cônh nghệ và nhập công nghệ từ nước ngoài. Dù tự nghiên cứu hay nhập công nghệ từ nước ngoài cũng cần phải có tiền, cần có vốn đầu tư. Mọi phương án đổi mới công nghệ không gắn với nguồn vốn đầu tư đều là những phương án không khả thi.

Thứ hai: Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ

        Đầu tư quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của mỗi cơ sở. Chẳng hạn để tạo dựng một cơ sở vật chất kỹ thuật cho sự ra đời của bất kỳ cơ sở nào đều cần phải xây dựng nhà xưởng, cấu trúc hạ tầng, mua sắm và lắp đặt thiết bị máy móc trên nền bệ, tiến hành các công tác xây dựng cơ bản và thực hiện các chi phí khác gắn liền với sự hoạt động trong một chu kỳ của các cơ sở vật chất kỹ thuật vừa tạo ra. Các hoạt động này chính là hoạt động đầu tư đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đang tồn tại: Sau một thời gian hoạt động, các cơ sở vật chất kỹ thuật của các cơ sở này bị hao mòn, hư hỏng. Để duy trì được hoạt động bình thường cần định kỳ tiến hành sửa chữa lớn hoặc thay mới các cơ sở vật chất kỹ thuật đã hư hỏng, hao mòn này hoặc đổi mới để thích ứng với điều kiện hoạt động mới của sự phát triển khoa học kỹ thuật và nhu cầu tiêu dùng của nền sản xuất xã hội, phải mua sắm các trang thiết bị mới thay thế trang thiết bị cũ đã lỗi thời, cũng có nghĩa là phải đầu tư.

  Đối với các cơ sở vô vị lợi đang tồn tại, để duy trì hoạt động , ngoài tiến hành sửa chữa lớn định kỳ các cơ sở vật chất kỹ thuật còn phải thực hiện các chi phí thường xuyên. Tất cả những hoạt động này đều là những hoạt động đầu tư.

4.Nguồn vốn đầu tư phát triển: gồm có nguồn vốn trong nước và nguồn vốn nước ngoài

 1. Nguồn vốn trong nước:
 • Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ sở hoạt động xã hội phúc lợi công cộng vốn đầu tư do ngân sách cấp (tích luỹ qua ngân sách và viện trợ qua ngân sách) vốn viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho cơ sở và vốn tự có của cơ sở ( bản chất cũng tích luỹ từ phần tiền thưà do dân đóng góp không dùng đến).
 • Đối với doanh nghiệp quốc doanh, vốn đầu tư được hình thành từ nhiều nguồn hơn bao gồm vốn ngân sách (lấy từ phần tích luỹ của ngân sách, vốn khấu hao cơ bản, vốn viện trợ qua ngân sách), vốn tự có của doanh nghiệp, vốn vay, vốn phát hành trái phiếu, vốn góp liên doanh liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước và các hình thức huy động vốn khác quy định theo điều 11 nghị định 56/CP ngày 3/10/1996.
 • Đối với các doanh nghiệp ngoaì quốc doanh vốn đầu tư bao gồm vốn tự có, vốn vay, vốn cổ phần, vốn liên doanh liên kết với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Đối với các công ty cổ phần, ngoài các nguồn vốn trên đây còn bao gồm tiền thu được do phát hành trái phiếu.
 1. Vốn huy động của nước ngoài: bao gồm vốn đầu tư gián tiếp và vốn đầu tư trực tiếp
 • Vốn đầu tư gián tiếp: là vốn của Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ được thực hiện dưới các hình thức khác nhau là viện trợ hoàn lại và viện trợ không hoàn lại, cho vay ưu đãi với thời hạn dài và lãi suất thấp, kể cả vay dưới hình thức thông thường. Một hình thức phổ biến của đầu tư gián tiếp tồn tại dưới loại hình ODA – viện trợ phát triển chính thức của các nước công nghiệp phát triển. Vốn đầu tư gián tiếp thường lớn cho nên có tác dụng mạnh và nhanh đối với việc giải quyết dứt điểm các nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của nước nhận đầu tư. Tuy nhiên tiếp nhận vốn đầu tư gián tiếp thường gắn với sự trả giá về chính trị và tình trạng nợ nần chồng chất nếu không sử dụng có hiệu quả vốn vay và thực hiện nghiêm ngặt chế độ trả vốn vay. Các nước Đông Nam Á và NICS Đông Á đã thực hiện giải pháp vay dài hạn, vay ngắn hạn rất hạn chế và đặc biệt không vay thương mại. Vay dài hạn lãi suất thấp, việc trả nợ không khó khăn vì có thời gian hoạt động đủ để thu hồi vốn.

Vốn đầu tư trực tiếp: là vốn của các doanh nghiệp và cánh ân nước ngoài đầu tư sang nước khác và trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý quá trình sử dụng và thu hồi vốn đã bỏ ra. Vốn này thường không đủ lớn để giải quyết dứt điểm từng vấn đề kinh tế xã hội của nước nhận đầu tư. Tuy nhiên với vốn đầu tư trực tiếp, nước nhận đầu tư không phải lo trả nợ, lại có thể dễ dàng có được công nghệ (do người đầu tư đem vào góp vốn và sử dụng) trong đó có cả công nghệ bị cấm xuất theo con đường ngoại thương vì lý do cạnh trang hay cấm vận các nước nhận đầu tư; học tập được kinh nghiệm quản lý, tác phong làm việc theo lối công nghiệp của nước ngoài, gián tiếp có chỗ đứng trên thị trường thế giới, nhanh chóng được thế giới biết đến thông qua quan hệ làm ăn với các nhà đầu tư. Nước nhận đầu tư phải chia sẻ lợi ích kinh tế do đầu tư đem lại với người đầu tư theo mức độ góp vốn của họ.

II.     VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP DỆT MAY ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM

1.  Vai trò của công nghiệp dệt may với tăng trưởng kinh tế

        Ngành công nghiệp Dệt May có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế quốc dân nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, có điều kiện mở rộng thương mại quốc tế và mang lại nhiều nguồn thu cho đất nước. Trong nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VII của Đảng đã chỉ rõ “ Đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu đa dạng ngày càng cao phục vụ tốt cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu” Điều đó chỉ ra rằng công nghiệp Dệt May có vai trò quan trọng trong tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nó thể hiện ở những điểm sau:

a. Cung cấp hàng hoá tiêu dùng

        Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngành là cung cấp các sản phẩm cho thị trường trong nước. Trước hêt là đáp ứng được các nhu cầu về các mặt hàng như các loại quần áo, bít tất, vải vóc…từ đơn giản đến phức tạp, từ bình dân đến cao cấp. Khi chất lượng cuộc sống được nâng cao thì nhu cầu về may mặc lại càng lớn. Các sản phẩm về quần áo thời trang trở thành nhu cầu của hầu hết các tầng lớp dân cư trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Với một đất nước có tổng số dân khoảng 80 triệu người thì nhu cầu về may mặc lại càng lớn. Do vậy, đầu tư phát triển cho ngành Dệt May cần có định hướng vào thị trường trong nước, sản xuất nhiều mặt hàng phong phú về mẫu mã và kiểu cách để kích thích tiêu dùng trong nước, hướng dẫn khuynh hướng thời trang cho người tiêu dùng. Ngành dệt may được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, có đủ sức giải quyết mối quan hệ giữa sản xuất và lưu thông trong một tổ chức thống nhất và có sự điều hành chặt chẽ từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, bán buôn và bán lẻ làm chủ thị trường trong nước trong mọi tình huống, tránh được hiện tượng bán quota giữa các đơn vị thành viên( nhất là các công ty may). Công nghiệp dệt may còn được coi là định hướng để cung cấp sản phẩm cho khoảng 100 triệu dân vào năm 2010.

b. Cung cấp các sản phẩm xuất khẩu, mở rộng thương mại quốc tế

        Lợi thế so sánh là một trong những yếu tố thúc đẩy quan hệ ngoại thương, buôn bán trao đổi giữa các quốc gia trên toàn thế giới. Nó góp phần nâng cao lợi ích của mỗi nước khi tham gia trao đổi. Trong điều kiện đặc thù, mỗi quốc gia tự tìm thấy lợi thế so sánh của mình với những quốc gia khác. Đặc trưng của Công nghiệp Dệt May là sử dụng rất nhiều nhân công, nên chi phí nhân công chiếm một tỷ lệ cao trong tổng giá thành. Việt Nam có chi phí lao động thấp, lao động dồi dào, cần cù khéo léo, đây chính là một lợi thế của Việt Nam. Việc tập trung vào lợi thế này sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên việc tận dụng lợi thế này còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam. Với đường lối mở cửa và hoà nhập thị trường thế giới nói chung và các nước trong khu vực nói riêng, cùng với sự chuyển dịch công nghệ đang diễn ra sôi nổi, ngành Dệt May đang có nhiều thuận lợi để phát triển.

        Trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước công nghiệp Dệt May đóng vai trò là ngành tích luỹ tư bản cho quá trình phát triển công nghiệp về sau. Dệt May Việt Nam cũng đã đẩy mạnh xuất khẩu theo hình thức gia công hoặc phương thức thương mại thông thường với một số nước có nền công nghiệp phát triển như Nhật Bản, Canada, các nước công nghiệp như Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore…Gần đây khi Mỹ bỏ cấm vận và bình thường hoá quan hệ với Việt Nam, thì hàng Dệt May có thêm thị trường Mỹ. Quá trình tạo sự tin cậy về mặt chất lượng, số lượng, mẫu mã sản phẩm và thực hiện đúng hợp đồng là một phương thức nhằm duy trì ốn định và mở rộng thêm thị trường quốc tế. Cho đến nay ngành đã có quan hệ buôn bán với 200 công ty thuộc hơn 40 nước trên thế giới và khu vực. Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, giá trị kim ngạch xuất khẩu của ngành Dệt May tăng lên mạnh mẽ. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 43 triệu USD năm 1988 lên khoảng 2 tỷ năm 2000. Ngành Dệt May là ngành chế tác có giá trị xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam (kim ngạch xuất khẩu chỉ đứng sau dầu thô) do lợi nhuận lớn, trong thời kỳ đầu xuất khẩu nó tạo ra trên 60% giá trị xuất khẩu. Tuy theo dự báo tỷ lệ này sẽ giảm dần xuống khi quá trình đa dạng hoá xuất khẩu bắt đầu có kết quả, nhưng ngành Dệt May vẫn giữ một vị trí quan trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu, trong năm 1996 ngành chiếm 1/5 tổng kim ngạch. Trong năm 2000 kim ngạch xuất khẩu là khoảng 2 tỷ USD, đây là ngành công nghiệp mang lại hiệu quả, kim ngạch xuất khẩu cao nhất. Dự kiến năm 2005 kim ngạch xuất khẩu là 4 tỷ USD, và 2010 là 7 tỷ USD.

KẾT LUẬN

        Quá trình phát triển ngành Công nghiệp Dệt May là một nội dung quan trọng của nền kinh tế quốc dân nói chung và kinh tế Hà Nội nói riêng. Do đó định hướng cho nó là một vấn đề rất cần thiết hiện nay. Với đề tài này phần nào chỉ nêu ra một số vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới của ngành Dệt May thuộc Sở Công nghiệp quản lý. Từ sự phân tích vai trò của ngành Dệt May và các nhân tố ảnh hưởng đến ngành, đánh giá phân tích thực trạng đầu tư vào ngành, từ đó rút ra những điểm đã đạt được, những tồn tại cần khắc phục và những bài học rút ra từ quá trình đầu tư. Trên cơ sở đó định hướng cho quá trình phát triển ngành Dệt May trong thời gian tới và các giải pháp nhằm thực hiện được những định hướng đó.

        Nhìn chung ngành Dệt May thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội trong thời gian qua đã có nhiều cải thiện, phát triển theo đúng hướng thích hợp những vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục như công nghệ còn lạc hậu, đầu tư thấp, thị trường còn chưa được khai thác triệt để nhất là thị trường trong nước gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành làm chậm tốc độ phát triển của ngành Dệt May cả nước và Hà Nội nói riêng.

        Đề ra định hướng phát triển ngành công nghiệp Dệt May là một vấn đề phức tạp và hết sức quan trọng. Định hưởng hướng sai lầm có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội và cho cả nước. Nếu định hướng đúng có tính hợp lý có tính khoa học là điều kiện ban đầu cho sự phát triển kinh tế nhanh chóng và vững chắc, có hiệu quả cao và là cơ sở cho sự phát triển ngành Công nghiệp Dệt May góp phần trong công cuộc hoá hiện đại hoá đất nư ớc và thủ đô Hà Nội. Định hướng phát triển ngành Công nghiệp Dệt May là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng và phát triển thành phố Hà Nội lên ngang tầm với thời đại, đáp ứng được những đòi hỏi về nhiều mặt của quá trình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.

        Tôi xin trân thành cám ơn Tiến Sĩ: Nguyễn Bạch Nguyệt và các cô chú trong phòng Công nghiệp – Thương mại – Du lịch – Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội đã hướng dẫn tôi hoàn thành bài chuyên đề thực tập này.

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình: Kinh tế đầu tư – PGS-PTS Nguyễn Ngọc Mai chủ biên, NXB Thống kê, 1998.

–       Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam từ năm 1996 đến 2010

–       Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội đến năm 2010- Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội.

–       Các báo cáo tổng kết từng năm (từ 1996 – 2000) về kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội.

–       Tổng quan về cạnh tranh công nghiệp Việt Nam của Bộ kế Hoạch & Đầu tư và Tổ chức Phát triển Liên Hợp Quốc, 1999.

–       Thời báo kinh tế Việt Nam các ngày: 30/10/2000; ngày 13/12/2000.

–       Báo kinh tế Đầu tư ngày 20/1/2000.

–       Thời báo kinh tế Sài Gòn – 31/8/2000

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU ……………………….…………………………………….1

CHƯ­ƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU T­Ư

I. KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU T­Ư VÀ ĐẦU T­Ư PHÁT TRIỂN…...….………..2

1. Khái niệm về đầu t­ư….……………………………………………………..2

2. Khái niệm về đầu t­ư phát triển……………..……………………………….2

3. Vai trò của đầu t­ư phát triển ………….………………………………….…2

II. VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP DỆT MAY ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ……………………………………….…8

1. Vai trò của công nghiệp Dệt May đối với tăng tr­ưởng kinh tế……..……….8

2. Vai trò của công nghiệp Dệt May góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam .………………………………..………………………………….12

3. Vai trò của công nghiệp Dệt May đối với giải quyết các vấn đề xã hội…14 4. Vai trò của công nghiệp Dệt May đối với phát triển kinh tế xã hội ở thành phố Hà Nội…………………………………………………..………………14

III. NHỮNG NHÂN TỐ CƠ BẢN ẢNH H­ƯỞNG ĐẾN CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI …..……………………………………………………16

1.Nhóm nhân tố khách quan….……………………………….…..…………17

2.Nhóm nhân tố chủ quan……………………………………………………20

IV. NHỮNG XU HƯ­ỚNG VÀ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY TRÊN THẾ GIỚI ………….………………21

1. Xu hư­ớng phát triển ngành công nghiệp Dệt May trên thế giới…………..21

2. Những kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp Dệt May của các nư­ớc trên thế giới………………….……………………………………….………25

a. Kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp Dệt May của Trung Quốc…………………………………………………………………………25

b.Kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp Dệt May của các n­ước NICS Đông á ……….…………………………………………………….…………29

Ch­ương II. Thực trạng đầu t­ư phát triển ngành công nghiệp Dệt May Hà Nội

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY QUỐC DOANH THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY …………………………….……….30

1. Các đơn vị Dệt May quốc doanh thuộc Sở công nghiệp Hà Nội ………………..…………………………………………….………….….…30

2.Thực trạng thiết bị và công nghệ của ngành công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội……………………………………….

3. Tình hình về vốn của các doanh nghiệp Dệt May Hà Nội. …….……….. 34

II. THỰC TRẠNG ĐẦU T­Ư PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY QUỐC DOANH THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY ………..…..…………………..…… 38

1. Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển ngành Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội ……..……………………………………………… 35

2. Vốn và cơ cấu kỹ thuật của vốn ddầu tư ……….…….………………….. 37

3. Vốn đầu  tư phát triển ngành Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội……………………….……………………………………..……..…38

4. Vốn đầu tư ngành Dệt May phân theo hình thức đầu tư……………..……41

5. Vốn và cơ cấu vốn đầu tư qua các năm của các doanh nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội…………………………………….….43

III. ĐÁNH GIÁ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH ĐẦU  TƯ…………………………………………………………………….52

 1. Những kết quả đạt được……………………………………………….…..52
 2. Những mặt còn tốn tại và nguyên nhân……………………………………69
 3. Đầu tư không thoả đáng, mất cân đối giữa ngành may và ngành dệt ..….70
 4. Về đổi mới thiết bị và công nghệ ……………………………………….72
 5. Về lao động……………………………………………………………..73
 6. Vốn lưu động của doanh nghiệp……………………………………..….74

CHƯ­ƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢO PHÁP PHÁT TIẾP TỤC ĐẦU  TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI

I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM …………………………………………………………………………….…75

 1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI.…… ……………………..……………..78
 2. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH 2001 – 2005 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY QUỐC DOANH THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ……………………………………………………………………….…86

V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP DỆT MAY QUỐC DOANH THUỘC SCN.……………………87

1. Cổ phần hoá và sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà n­ước………..…………87

2. Giải pháp về sự mất cân đối trong đầu t­ư .………………………………..73

3. Đầu tư­ phát triển các vùng nguyên liệu trồng bông vải cung cấp cho ngành Dệt……………………………………………………………………………92

4. Giải pháp về mở rộng thị trư­ờng……………………………….…………93

5. Áp dụng hệ thống quản lý chất l­ượng………………………..……………96

III. Các kiến nghị với cơ quan cấp trên……………………………………97

Kết luận………………………………………………………………….99

Danh mục các tài liệu tham khảo………………………………..…………100

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s