QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM


Lời mở đầu

Bảo hiểm xã hội ở nước ta là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động. Vì vậy ngay từ những ngày đầu khi mới thành lập Nước, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đã được ban hành và do điều kiện đấu tranh giải phóng dân tộc, điều kiện kinh tế, xã hội đã từng bước được thực hiện đối với công nhân viên chức khu vực Nhà nước. Trong quá trình thực hiện, chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội không ngừng được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước nhằm đảm bảo quyền lợi đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI, nền kinh tế nước ta bắt đầu chuyển sang hoạt động theo cơ chế kinh tế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước, với cơ chế này, nhiều vấn đề về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội trước đây không còn phù hợp. Bộ Luật lao động được Quốc hội thông qua năm 1994 có hiệu lực thi hành từ 1/1/1995, trong đó chế độ chính sách bảo hiểm xã hội cũng được quy định trong Chương XII bộ Luật này và có liên quan đến một số điều ở các chương khác. Để thể chế các quy định trong Bộ Luật lao động, năm 1995 Chính phủ đã ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội kèm theo Nghị định số 12/CP, Nghị định số 45/CP quy định cụ thể về đối tượng tham gia, mức đóng góp, điều kiện để được hưởng, mức hưởng đối với từng chế độ, đồng thời quy định hình thành Quỹ bảo hiểm xã hội và giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất quản lý

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

1. Sự tất yếu khách quan hình thành bảo hiểm xã hội.

Trong cuộc sống, con người muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi phải thỏa mãn các nhu cầu tối thiểu về vật chất và tinh thần, hay nói một cách khác mỗi con người đều phải lao động để nuôi sống bản thân và tồn tại trong xã hội. Trong thực tế không phải lúc nào cuộc sống và lao động cũng đều thuận lợi, có thu nhập thường xuyên và mọi điều kiện sinh sống bình thường, mà có rất nhiều trường hợp gặp khó khăn, bất lợi phát sinh làm cho người ta bị giảm hoặc mất thu nhập như bất ngờ bị ốm đau, tai nạn lao động, mắc các bệnh do nghề nghiệp gây nên hoặc theo đúng quy luật khi tuổi già không còn khả năng lao động. Khi rơi vào các trường hợp bị giảm hoặc mất khả năng lao động nói trên, các nhu cầu cấp thiết của cuộc sống con người không vì thế mà mất đi. Ngược lại còn đòi hỏi tăng lên, thậm chí xuất hiện thêm nhu cầu mới như ốm đau cần được chữa bệnh, tai nạn lao động cần có người phục vụ… Bởi vậy, muốn tồn tại con người và xã hội cần phải tìm ra những biện pháp để khắc phục.

Ở xã hội công xã nguyên thủy, do chưa có tư liệu sản xuất, mọi người cùng nhau hái lượm, săn bắn, sản phẩm thu được, được phân phối bình quân nên khó khăn, bất lợi của mỗi người được cả cộng đồng san sẻ, gánh chịu. Chuyển sang xã hội phong kiến, quan lại thì dựa vào bổng lộc của nhà Vua, dân cư thì dựa vào sự đùm bọc lẫn nhau trong họ hàng cộng đồng làng, xã hoặc của những người hảo tâm hoặc một phần từ Nhà nước. Nhưng sự trợ giúp này không đảm bảo thường xuyên và cơ bản.

Cùng với sự phát triển của xã hội, khi nền công nghiệp và kinh tế hàng hóa phát triển, theo đó xuất hiện lao động làm thuê và người làm chủ. Lúc đầu người chủ chỉ cam kết trả công lao động, nhưng về sau họ đã phải cam kết cả việc đảm bảo cho người làm thuê có một số thu nhập nhất định để họ trang trải những nhu cầu sinh sống thiết yếu khi ốm đau, tai nạn, thai sản, tuổi già… Trong thực tế, nhiều khi các trường hợp trên không xảy ra nên người chủ không phải chi một đồng tiền nào. Nhưng có khi lại xảy ra dồn dập, buộc người chủ phải bỏ ra một khoản tiền lớn mà họ không muốn. Vì thế giới chủ đã dần dần không thực hiện những cam kết ban đầu, dẫn đến việc tranh chấp giữa giới chủ và người lao động. Để giải quyết mâu thuẫn này, đã xuất hiện “bên thứ ba” đóng vai trò trung gian nhằm điều hòa lợi ích giữa giới chủ và thợ. Điều này có ý nghĩa là, thay vì phải chi trực tiếp những khoản tiền lớn đột xuất cho người lao động khi họ gặp bất trắc, giới chủ có thể trích ra thường xuyên hàng tháng một khoản tiền nhỏ dựa trên cơ sở xác xuất những biến cố của tập hợp những người lao động làm thuê. Số tiền này được giao cho bên thứ ba quản lý được tồn tích dần thành một quỹ. Khi người lao động bị ốm đau, tai nạn… “bên thứ ba” sẽ chi trả theo cam kết không phụ thuộc vào giới chủ có muốn hay không muốn. Như vậy, một mặt giới chủ đỡ bị thiệt hại về kinh tế, mặt khác người lao động làm thuê được đảm bảo chắc chắn bù đắp một phần thu nhập khi bị ốm đau, tai nạn và khi về già. Tuy nhiên, khi nền kinh tế ngày càng phát triển, năng suất lao động đòi hỏi cần được tăng lên, dẫn đến “rủi ro” lao động càng lớn. Lúc này giới thợ luôn mong muốn được bảo đảm nhiều hơn, còn ngược lại giới chủ lại mong muốn phải chi ít hơn, tức là phải đảm bảo cho giới thợ ít hơn, do đó việc tranh chấp về lợi ích lại xảy ra. Trước tình hình đó Nhà nước đã phải can thiệp và điều chỉnh. Sự can thiệp này một mặt làm tăng vai trò của Nhà nước, giới chủ buộc phải đóng thêm, đồng thời giới thợ cũng phải đóng góp một phần vào sự bảo đảm cho chính mình. Cả giới chủ và giới thợ đều cảm thấy mình được bảo vệ. Các nguồn đóng góp của giới chủ, thợ và sự hỗ trợ của Nhà nước đã hình thành nên Quỹ bảo hiểm xã hội. Do tập trung nên quỹ có khả năng giải quyết các phát sinh của rủi ro cho tập hợp người lao động trong toàn xã hội.

Như vậy sự ra đời của bảo hiểm xã hội là một tất yếu khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn của bất kỳ ai và để đáp ứng với sự phát triển chung của xã hội, đòi hỏi bảo hiểm xã hội  ngày càng phải được củng cố và hoàn thiện trong mỗi quốc gia cũng như trên toàn thế giới. Cùng với sự ra đời của bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm xã hội cũng được hình thành như một tất yếu, tuy nhiên tuỳ thuộc vào tình hình kinh tế, chính trị- xã hội của mỗi nước trong từng giai đoạn lịch sử nhất định mà quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành sớm hay muộn, sự hỗ trợ của Nhà nước nhiều hay ít. Song nhìn chung quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành chủ yếu từ sự đóng góp của các bên tham gia bảo hiểm xã hội, của người chủ sử dụng lao động và người lao động, đồng thời có sự bảo trợ của Nhà nước.

          2. Thời kỳ trước khi có Điều lệ tạm thời về bảo hiểm xã hội (trước 1961):

                Ngay từ khi thành lập chính quyền nhân dân và suốt trong thời kỳ kháng chiến, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt, song Chính phủ đã luôn chăm lo cải thiện đời sống của nhân dân lao động nói chung và riêng đối với công nhân, viên chức Nhà nước. Ngoài việc ban hành chế độ tiền lương, Chính phủ đã ban hành các chế độ phụ cấp, trợ cấp xã hội mà thực chất là các chế độ BHXH như: trợ cấp ốm đau, sinh đẻ, tai nạn lao động, trợ cấp già yếu, trợ cấp cho cá nhân và gia đình công nhân, viên chức khi chết và xây dựng các khu an dưỡng, điều dưỡng, bệnh viện, nhà trẻ…Về mặt luật pháp được thể hiện trong các văn bản sau:

     – Sắc lệnh số 29/SL ngày 13/3/1947 của Chính phủ.

     – Sắc lệnh số 76/SL ngày 20/5/1950 của Chính phủ về quy chế công chức.

     – Sắc lệnh số 77/SL ngày 22/5/1950 của Chính phủ về quy chế công nhân.

          Các văn bản này đã quy định những nội dung có tính nguyên tắc về bảo hiểm xã hội, song do hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, trong kháng chiến và kinh tế khó khăn nên Nhà nước chưa nghiên cứu chi tiết và thực hiện được đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho công nhân viên chức, mà các chế độ chủ yếu mang tính cung cấp, bình quân với tinh thần đồng cam cộng khổ. Về nội dung chưa thống nhất giữa khu vực hành chính và sản xuất, giữa công nhân kháng chiến và công nhân sản xuất dân dụng, các khoản chi về bảo hiểm xã hội  lẫn với tiền lương, chính sách đãi ngộ mà chưa xây dựng theo nguyên tắc hưởng theo lao động là nguyên tắc cơ bản về phân phối XHCN, ngoài ra các văn bản lại chưa hoàn thiện và đồng bộ, ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện. Một số vấn đề quan trọng, cấp thiết đến đời sống của đông đảo công nhân viên chức như chế độ hưu trí, trợ cấp mất sức lao động, thôi việc, chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp chưa được quy định.

 Nhìn chung giai đoạn này các chế độ bảo hiểm xã hội chưa được quy định một cách toàn diện, quỹ bảo hiểm xã hội chưa được hình thành. Tuy nhiên, các chế độ trợ cấp, phụ cấp mang tính chất bảo hiểm xã hội trong giai đoạn đầu thành lập nước, trong kháng chiến và những năm đầu hoà bình lập lại đã có tác dụng rất to lớn, giải quyết một phần những khó khăn trong sinh hoạt của công nhân viên chức Nhà nước và gia đình họ, củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào Đảng, Chính phủ và làm cho mọi người an tâm, phấn khởi đẩy mạnh công tác, sản xuất, thu hút lực lượng lao động vào khu vực kinh tế Nhà nước.

          3. Thời kỳ thực hiện điều lệ bảo hiểm xã hội tạm thời (từ 1961 đến 12/1994):

         

3.1. Những quy định về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội:

Để phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu không ngừng cải thiện đời sống của công nhân viên chức Nhà nước, các chế độ trợ cấp xã hội cần được bổ sung và sửa đổi cho phù hợp với thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Tại Điều 32 Hiến pháp năm 1959 quy định rõ: quyền của người lao động được giúp đỡ về vật chất khi già yếu, mất sức lao động, bệnh tật. Năm 1960 Hội đồng Chính phủ có Nghị quyết trong đó đã xác định “đi đôi với việc cải tiến chế độ tiền lương, cần cải tiến và ban hành các chính sách cụ thể về bảo hiểm xã hội và phúc lợi cho công  nhân viên chức, cán bộ”. Thực hiện Nghị quyết trên, các Bộ Lao động, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Tổng Công đoàn Việt Nam đã phối hợp nghiên cứu xây dựng Điều lệ tạm thời về bảo hiểm xã hội trình Hội đồng Chính phủ ban hành. Ngày 14/12/1961 Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn, Chính phủ đã ra Nghị định số 218/CP ngày 27/12/1961 ban hành kèm theo Điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức Nhà nước. Nội dung của Điều lệ được tóm tắt như sau:

          – Về đối tượng áp dụng là: công nhân viên chức Nhà nước ở các cơ quan, xí nghiệp, công trường, nông trường, cán bộ, công nhân trong các đoàn thể nhân dân; công nhân viên chức trong các xí nghiệp công tư hợp doanh đã áp dụng chế độ trả lương như xí nghiệp quốc doanh; công nhân viên chức trong các xí nghiệp công nghiệp địa phương đã có kế hoạch lao động, tiền lương ghi trong kế hoạch Nhà nước.

– Về điều kiện và mức đãi ngộ: căn cứ vào sự cống hiến thời gian công tác, điều kiện làm việc, tình trạng mất sức lao động và trợ cấp bảo hiểm xã hội nhìn chung thấp hơn tiền lương và thấp nhất cũng bằng mức sinh hoạt phí tối thiểu.

– Về các chế độ được quy định bao gồm 6 chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, mất sức lao động, hưu trí và tử tuất; từng chế độ có quy định cụ thể về điều kiện hưởng, tuổi đời, mức hưởng…

– Về nguồn kinh phí đảm bảo chi trợ cấp: do quỹ bảo hiểm xã hội của Nhà nước đài thọ từ Ngân sách Nhà nước.

– Về quản lý quỹ bảo hiểm xã hội: Nhà nước thành lập quỹ bảo hiểm xã hội là quỹ độc lập thuộc Ngân sách Nhà nước và giao cho Tổng Công đoàn Việt Nam (nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) quản lý toàn bộ quỹ này (sau này giao cho ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý quỹ hưu trí và tử tuất).

Đây là Điều lệ tạm thời nhưng đã quy định đầy đủ 6 chế độ bảo hiểm xã hội, các chế độ này chủ yếu dựa trên nguyên tắc phân phối theo lao động nhằm khuyến khích mọi người tăng cường kỷ luật lao động, đẩy mạnh sản xuất và góp phần ổn định lực lượng lao động trong các ngành kinh tế quốc dân. Nghị định 218/CP được coi là văn bản gốc của chính sách BHXH và nó được thực hiện trong hơn 30 năm. Tuy nhiên để phù hợp và đáp ứng với tình hình của đất nước trong từng giai đoạn, nội dung của  các quy định trong Điều lệ tạm thời đã qua 8 lần sửa đổi bổ sung với 233 văn bản hướng dẫn thực hiện. Đặc biệt là tại Nghị định số 236/HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách thương binh và xã hội khi Nhà nước thực hiện điều chỉnh giá – lương – tiền.

Trong giai đoạn này tuy qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung nhưng xét về bản chất thì bảo hiểm xã hội vẫn giữ nguyên những đặc trưng cơ bản sau:

+ Tồn tại trong cơ chế quản lý tập trung, bao cấp, mọi vấn đề kinh tế xã hội nói chung, bảo hiểm xã hội nói riêng đều do Nhà nước đảm bảo.

+ Nhà nước quy định và trực tiếp thực hiện bảo hiểm xã hội bằng bộ máy hành chính từ ngân sách Nhà nước.

+ Mọi người khi đã vào biên chế Nhà nước thì đương nhiên được đảm bảo việc làm , thu nhập và bảo hiểm xã hội.

+ Do Ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, thường xuyên mất cân đối, vì vậy đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội chưa được mở rộng, trợ cấp tính trên lương nên chưa đảm bảo cho cuộc sống và không kịp thời.

+ Chính sách và các chế độ bảo hiểm xã hội còn đan xen thay nhiều chính sách xã hội khác như ưu đãi xã hội, cứu trợ xã hội, an dưỡng, điều dưỡng, kế hoạch hoá gia đình…

 

 

          Tóm lại: Trong suốt thời kỳ lịch sử của đất nước từ khi Nhà nước Cộng hoà dân chủ Việt Nam ra đời đến hết năm 1994, tuỳ thuộc vào đặc điểm của từng giai đoạn, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội nói chung, công tác tổ chức thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội nói riêng cũng luôn thay đổi, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, song nhìn chung trong cơ chế quản lý tập trung, bao cấp, việc tham gia bảo hiểm xã hội được xác định bằng thời gian công tác hay gọi là thời gian cống hiến thì việc xây dựng các chính sách bảo hiểm xã hội luôn được lồng ghép cùng với các chính sách xã hội, chính sách kinh tế. Về cơ bản, chính sách bảo hiểm xã hội trong thời kỳ này đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ và sứ mệnh của mình trong một thời kỳ dài, nó đã góp phần ổn định cuộc sống, đảm bảo thu nhập cho hàng triệu cán bộ công nhân viên chức đang làm việc được yên tâm công tác, chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc; hàng 1 triệu người lao động khi già yếu được đảm bảo về vật chất và tinh thần, cũng như gia đình họ bằng trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc lương hưu, đồng thời góp phần to lớn trong việc đảm bảo ổn định xã hội và an toàn xã hội.

Tuy nhiên, qua nhiều năm các văn bản pháp quy và văn bản hướng dẫn quá nhiều nên không tránh khỏi sự chồng chéo, trùng lắp hoặc có những vấn đề không được quy định, khó khăn cho việc thực hiện chế độ; có nhiều cơ sở cho việc vận dụng gây nên mất công bằng xã hội; các văn bản tính pháp lý chưa thật cao, chủ yếu mới ở dạng Nghị định, Điều lệ tạm thời,  Quyết định, Thông tư. Về tổ chức bộ máy thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội chưa tách chức năng quản lý Nhà nước ra khỏi chức năng hoạt động sự nghiệp của bảo hiểm xã hội, còn phân tán, hoạt động kém hiệu quả, sự phối hợp để giải quyết các vướng mắc cho đối tượng gặp nhiều khó khăn, mỗi cơ quan, đơn vị, ngành chỉ giải quyết một vài công việc hoặc khâu công việc. Quỹ bảo hiểm xã hội thu không đảm bảo đủ chi, việc chi trả lương hưu và các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội thường xuyên bị chậm, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

 

4. Thời kỳ từ 1/1995 đến nay:

          Từ sau Đại hội Đảng lần thứ 6 với chủ trương đổi mới quản lý Nhà nước từ nền kinh tế kế hoạch hoá, tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN, chính sách bảo hiểm xã hội cũng được xem xét, nghiên cứu thay đổi sao cho phù hợp không những so với tình hình đổi mới kinh tế của đất nước mà dần hoà nhập với những quy định, những nguyên tắc của bảo hiểm xã hội thế giới và nhất là các nước trong nền kinh tế chuyển đổi.

Từ năm 1995, thi hành những quy định trong Bộ Luật lao động về bảo hiểm xã hội, Chính phủ đã ban hành Điều lệ bảo hiểm xã hội kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 và Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 áp dụng đối với công chức, công nhân viên chức Nhà nước, người lao động theo loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc và sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội nhân dân và công an nhân dân. Nội dung của Điều lệ bảo hiểm xã hội này đã đã được đổi mới cơ bản và khắc phục được những nhược điểm, tồn tại mà Điều lệ bảo hiểm xã hội tạm thời ban hành những năm trước đây, đó là:

          – Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không chỉ bao gồm lao động trong khu vực Nhà nước mà người lao động trong các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh có sử dụng từ 10 lao động trở lên cũng có quyền tham gia bảo hiểm xã hội.

          – Đề cập đến vấn đề bảo hiểm xã hội tự nguyện và vấn đề tham gia đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, người lao động và hình thành Quỹ bảo hiểm xã hội.

          – Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất, tập trung trong cả nước, độc lập với ngân sách Nhà nước. Quỹ bảo hiểm xã hội được Nhà nước bảo trợ, cơ chế quản lý tài chính được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

          – Về các chế độ bảo hiểm xã hội, quy định 5 chế độ là ốm đau, thai sản, tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, không còn chế độ trợ cấp mất sức lao động mà những người mất khả năng lao động được quy định chung trong chế độ hưu trí với mức hưởng lương hưu thấp. Trong từng chế độ có quy định cụ thể hơn về điều kiện hưởng, thời gian và mức hưởng.

– Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được cấp sổ bảo hiểm xã hội, sổ bảo hiểm xã hội ghi chép, phản ánh quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ bảo hiểm xã hội đã được hưởng.

          – Đối với lực lượng vũ trang cũng đã có quy định riêng về bảo hiểm xã hội  (Nghị định số 45/CP của Chính phủ).

– Tài chính bảo hiểm xã hội được đổi mới cơ bản, tập trung ở những nội dung chủ yếu sau:

+ Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành trên cơ sở sự đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động là chính, Nhà nước hỗ trợ cho nguồn Quỹ bảo hiểm xã hội là thứ yếu khi cần thiết. Mức đóng góp hàng tháng được quy định bắt buộc thuộc trách nhiệm của cả người lao động và người sử dụng lao động. Với quy định về mức đóng góp rõ ràng đã làm cho người lao động và người sử dụng lao động thấy được quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xã hội.

+ Quỹ bảo hiểm xã hội được tách khỏi ngân sách Nhà nước, hạch toán độc lập; quỹ bảo hiểm xã hội được thực hiện các biện pháp để bảo tồn và tăng trưởng. Quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo thu đủ để chi và có phần kết dư, bảo đảm tính chất của bảo hiểm xã hội đoàn kết, tương trợ giữa tập thể người lao động và giữa các thế hệ, đồng thời đảm bảo cho việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội luôn được ổn định lâu dài. Như vậy, từ năm 1995 chính sách bảo hiểm xã hội đã gắn quyền lợi hưởng bảo hiểm xã hội với trách nhiệm đóng góp bảo hiểm xã hội của người lao động, xác định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động, tạo được Quỹ bảo hiểm xã hội độc lập với ngân sách Nhà nước.

+ Mức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội được quy định cụ thể, hợp lý, phù hợp với mức đóng góp của người lao động. Đặc biệt mức hưởng lương hưu được quy định là 45% so với mức tiền lương nghạch bậc, lương hợp đồng cho người có 15 năm làm việc và đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm được thêm 2% và cao nhất là 75% cho người có 30 năm tham gia bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, người lao động nếu có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ năm thứ 31 trở lên thì mỗi năm thêm được được hưởng trợ cấp một lần bằng 1/2 tháng tiền lương, tối đa không quá 5 tháng tiền lương. Với quy định này đã từng bước cân đối được thu- chi bảo hiểm xã hội.

Để thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã  hội và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội theo luật định, xoá bỏ tính hành chính trong hoạt động bảo hiểm xã hội, ngày 16/02/1995 Chính phủ ra Nghị định số 16/CP về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ Luật tổ chức Chính phủ Ngày 30 tháng 9 năm 1992 và điều 150 Bộ luật Lao động, xét theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam được thành lập trên cơ sở thống nhất các tổ chức Bảo hiểm xã hội hiện nay ở Trung ương và địa phương thuộc hệ thống lao động- Thương binh và Xã hội và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam để giúp Chính phủ chỉ đạo công tác quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội và thực hiện các chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội theo pháp luật của Nhà nước.Bảo hiểm xã hội Việt Nam có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập và được Nhà nước bảo hộ, có con dấu riêng, cói tài khoản, có trụ sở đặt tại thành phố Nà Nội. Quỹ Bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất theo chế độ tài chính của Nàh nước

  Do có tổ chức thống nhất quản lý, bảo tồn, phát triển quỹ và thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội đã đảm bảo cho việc chi trả đầy đủ, kịp thời và đúng quy định; khắc phục được những tồn tại trước đây.

Tuy nhiên, với các quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội thực hiện từ năm 1995 còn một số điểm tồn tại cần được nghiên cứu hoàn thiện như:

– Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội còn hạn hẹp, Nhà nước mới quy định lao động làm việc trong các doanh nghiệp mà có từ 10 lao động trở lên mới thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội, vì vậy đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tuy đã được mở rộng hơn so với quy định trước đây, nhưng so với tổng số lao động xã hội thì còn chiếm tỷ trọng thấp, mới chỉ có khoảng 14% số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến số người lao động trong xã hội được hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội, đồng thời quy mô quỹ bảo hiểm xã hội bị hạn chế.

– Chế độ chính sách bảo hiểm xã hội vẫn còn đan xem một số chính sách xã hội.

Trong quá trình thực hiện theo những quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội từ năm 1995 đến nay, chính sách bảo hiểm xã hội đã có những sửa đổi, bổ sung:

– Về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội: Bổ sung đối tượng là cán bộ xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP  thực hiện từ 1/1998; đối tượng là người lao động làm việc trong các tổ chức thực hiện xã hội hóa thuộc ngành giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ.

– Về chính sách bảo hiểm xã hội: Có sửa đổi, bổ sung cả về mức đóng, tỷ lệ hưởng, điều kiện hưởng và phương pháp tính lương hưu tại các Nghị định số 93/1998/NĐ-CP, số 94/1999/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội; Nghị định số 04/2001/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Sĩ quan Quân đội năm 1999; Nghị định số 61/2001/NĐ-CP về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động khai thác trong hầm lò; Quyết định số 37/2001/QĐ-CP về chế độ nghỉ ngơi dưỡng sức; Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP về tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính sự nghiệp và Nghị quyết số 41/2002/NĐ-CP về sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước.

Với những sửa đổi, bổ sung về chính sách bảo hiểm xã hội quy định tại các văn bản trên, có ảnh hưởng nhiều đến việc quản lý quỹ và cân đối quỹ bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, từ năm 1995 đến nay với 3 lần thay đổi mức tiền lương tối thiểu vào các năm 1997 (Từ mức 120.000 đồng lên mức 144.000 đồng); năm 2000 (Từ mức 144.000 đồng lên mức 180.000 đồng) và năm 2001 đến nay lên mức 210.000 đồng. Với thay đổi này thì thu bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo thang bảng lương Nhà nước vẫn thực hiện theo mức tiền lương tối thiểu cũ, nhưng khi giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội thì được thực hiện theo mức tiền lương tối thiểu mới tại thời điểm giải quyết chế độ cũng như điều chỉnh theo mức tăng của mức tiền lương tối thiểu đối với người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, điều này không những ảnh hưởng đến quỹ bảo hiểm xã hội về cân đối thu- chi mà phần lãi suất đầu tư cũng bị giảm.

II. THỰC TRẠNG VỀ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY.

1- Thực trạng về thu bảo hiểm xã hội:

1.1. Về chính sách thu bảo hiểm xã hội:

– Đối tượng thu bảo hiểm xã hội:

+ Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp Nhà nước;

+ Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh có sử dụng 10 lao động trở lên;

+ Người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu chế xuất, khu công nghiệp, trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác;

+ Người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh dịch vụ thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể;

+ Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ lực lượng vũ trang;

          + Người giữ chức vụ dân cử, bầu cử, làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, làm việc trong các cơ quan Đảng, đoàn thể từ trung ương đến

cấp huyện;

 + Người lao động và chuyên gia là công dân Việt Nam đi làm có thời hạn ở nước ngoài.

+ Người lao động làm việc trong các cơ sở xã hội hoá ngoài công lập thuộc các ngành: Y tế, Giáo dục, Văn hoá và thể thao;

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội và Công an nhân dân;

+ Cán bộ xã, phường, thị trấn;

– Quỹ bảo hiểm xã hội: quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành từ các nguồn sau đây:

+ Người sử dụng lao động đóng bằng 15% so với tổng quỹ tiền lương của những người tham gia bảo hiểm xã hội trong đơn vị, trong đó có 10% để chi các chế độ hưu trí, tử tuất và 5% để chi các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp. Đối với người lao động đi làm có thời hạn ở nước ngoài đóng bằng 10% để chi các chế độ hưu trí, tử tuất. Đối với cán bộ xã, ngân sách Nhà nước đóng bằng 10% so với trợ cấp của cán bộ xã để chi các chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, tiền mai táng. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đóng bằng 15% so với tổng quỹ tiền lương của những quân nhân, công an nhân dân hưởng lương, trong đó 10% để chi các chế độ hưu trí, tử tuất và 5% để chi các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, đóng bằng 2% mức lương tối thiểu theo tổng số quân nhân, công an nhân dân thuộc diện hưởng sinh hoạt phí để chi 2 chế độ trợ cấp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp và chế độ tử tuất.

+ Người lao động, quân nhân, công an nhân dân hưởng lương đóng 5% trên tổng quỹ lương cho quỹ BHXH để chi 2 chế độ hưu trí và tử tuất; cán bộ xã đóng 5% trên mức sinh hoạt phí để chi các chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, tiền mai táng.

+ Nhà nước đóng và hỗ trợ thêm để đảm bảo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

+ Đầu tư sinh lời.

+ Các nguồn thu khác.

Điều lệ bảo hiểm xã hội cũng quy định:

+ Tiền lương, trợ cấp tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bao gồm lương theo ngạch bậc, quân hàm, chức vụ và các khoản phụ cấp khu vực, đắt đỏ, chức vụ. Thâm niên, hệ số chênh lêch bảo lưu (nếu có). Đối với cán bộ xã căn cứ theo mức trợ cấp sinh hoạt hàng tháng; quân nhân, công an nhân dân thuộc diện hưởng sinh hoạt phí căn cứ theo mức tiền lương tối thiểu.

+ Ngân sách Nhà nước chuyển vào quỹ bảo hiểm xã hội số tiền đủ chi các chế độ hưu trí, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, tử tuất, bảo hiểm y tế của những người được hưởng bảo hiểm xã hội trước ngày thi hành Điều lệ bảo hiểm xã hội và hỗ trợ để chi lương hưu cho người lao động thuộc khu vực Nhà nước về hưu kể từ ngày thi hành Điều lệ bảo hiểm xã hội.

+ Việc tổ chức thu bảo hiểm xã hội do tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện.

+ Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý tập trung thống nhất theo chế độ tài chính của Nhà nước, hạch toán độc lập và được Nhà nước bảo hộ. Quỹ bảo hiểm xã hội được thực hiện các biện pháp để bảo tồn và tăng trưởng theo quy định của Chính phủ.

 

1.2. Tình hình về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và thu bảo hiểm xã hội:

Về thực trạng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm: số lượng người tham gia, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bình quân, tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (theo tổng số và số người có thời gian tham gia trước 1/1995), số lao động này được phân loại theo các độ tuổi, thể hiện cụ thể theo các biểu bảng sau:

 

Trang cho biểu TH đối tượng tham gia BHXH(biểu số 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang cho biểu TK đối tượng tham gia BHXH theo độ tuổi (biểu số 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 3:       TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

STT

CHỈ TIÊU

Đơn vị

tính

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1.

  Số đơn vị tham gia BHXH

(không kể LLVT)

              30.789

              34.815

                49.628

              59.404

               61.404

65.611

 

  2.

 

Tổng số lao động

 

người

 

3.231.444

 

 3.572.352

  

3.765.389

 

3.860.000

 

4.127.680

 

 4.375.925

3.

 Quỹ lương căn cứ đóng BHXH

tr. đ

     13.024.187

      17.978.118

       19.225.398

     20.197.465

      26.787.041

       31.335.998

4.

Lương BQ tháng đóng BHXH

đồng

           335.872

            419.381

             425.485

           436.042

            540.801

             596.750

5

  Số tiền phải thu BHXH trong năm

(theo quỹ lương)

tr. đ

        2.604.837

        3.595.623

          3.845.079

        3.978.900

         5.277.047

         6.173.191

6

  Số tiền chưa thu năm trước

tr. đ

           198.352

      233.456

             383.468

352.591

      145.437

224.263

7

Tổng số tiền phải thu trong năm

tr. đ

        2.803.189

        3.829.079

          4.228.547

4.331.491

5.422.484

         6.397.454

8

Số tiền thu thừa trong năm

tr. đ

            100.342

             150.574

              99.507

               49.570

               48.581

 

9

 

Số tiền thực thu trong năm

 

tr. đ

 

 2.569.733

 

 3.445.611

  

3.875.956

 

4.186.054

 

5.198.221

 

 6.348.185

10

Tỷ lệ đã thu/phải thu

%

                      91,67

                       90,00

                        91,66

                      96,65

                       95,87

                      99,23

11

Số nợ chuyển năm sau

(trừ phần thu dư)

tr. đ

           233.456

            383.468

352.591

145.437

            224.263

49.269

12

  Số nợ chuyển năm sau

(chưa trừ thu dư)

tr. đ

233.456

            483.810

             503.165

244.944

            273.833

             98.850

     

 Ghi chú: Tiền thu bảo hiểm xã hội và tiền lương tính theo mức tiền lương tối thiểu từng thời điểm ( năm 1996 mức 120.000 đồng; năm 1997 đến 1998 mức 144.000 đồng; năm 2000 mức 180.000 đồng; năm 2001 mức 210.000 đồng).                                             

(Số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Qua số liệu thực trạng về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và tình hình tham gia bảo hiểm xã hội tại các biểu 1,2,3 nêu trên, đề tài có những nhận xét như sau:

          – Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội kể từ 1/1995 đến năm 2002 tăng khá nhanh, từ 2,85 triệu người năm 1995 tăng lên 4,37 triệu người năm 2001, trong thời gian này số giảm do nghỉ hưu và nghỉ hưởng trợ cấp một lần là 0, 75 triệu người. Như vậy số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tăng tuyệt đối là 2,27 triệu người ( bình quân 324 nghìn người/năm), đây là yếu tố cơ bản để tăng thu và tăng quỹ bảo hiểm xã hội, đảm bảo cân đối lâu dài về quỹ.

          – Tỷ lệ cơ cấu về giới tính tương đối ngang nhau (nam 51,4%, nữ 48,6%), điều này ảnh hưởng lớn đến quỹ bảo hiểm xã hội vì nữ tuổi nghỉ hưu sớm hơn nam 5 tuổi.

          – Số thu bảo hiểm xã hội tăng bình quân hàng năm 630 tỷ đồng do đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tăng và mức tiền lương tối thiểu tăng (tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tăng). Với xu hướng này giúp cho số thu bảo hiểm xã hội hàng năm tăng về số tuyệt đối. Tuy nhiên, số chi bảo hiểm xã hội từ quỹ cũng tăng do việc tăng tiền lương tối thiểu, nhưng hiện tại do số người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng từ quỹ chưa nhiều, nên trong những năm đầu số dư của quỹ có tốc độ tăng nhanh, đến khi có nhiều người hưởng chế độ hàng tháng từ quỹ thì đây là vấn đề rất khó khăn cho việc đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm xã hội.

          – Số người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trước 1/1995 giảm dần qua các năm do đủ điều kiện nghỉ hưu và nghỉ việc hưởng chế độ trợ cấp một lần, bình quân giảm 109,5 nghìn người/năm (tương đương mức giảm 4%/năm); đối tượng này phụ thuộc vào điều kiện tuổi đời (theo nhóm độ tuổi chia ra lao động nam và lao động nữ)

          – Về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, tính đến năm 2001 bình quân chung là 13,27 năm/người, nhưng số người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trước 1/1995 tính đến thời điểm này bình quân đã là 21,32 năm/người. Như vậy số người nghỉ hưu những năm từ nay đến năm 2012 vẫn chủ yếu thuộc loại đối tượng tham gia trước 1/1995.

          – Về độ tuổi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân chung là 34,68 tuổi, chủ yếu ở độ tuổi 25 đến 40 tuổi. Riêng đối với người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trước 1/1995 có tuổi đời cao hơn, bình quân 44,5 tuổi, tập trung trong khoảng độ tuổi từ 35 đến 47 tuổi. Với tháp tuổi này dự báo cho chúng ta biết số người nghỉ hưu sẽ tập trung chủ yếu vào các năm 2010 đến 2017 đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trước 1/1995.

Với việc đánh giá thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội và xác định các số liệu thống kê về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội nêu trên là căn cứ chủ yếu để xác định các tiêu thức liên quan đến số người nghỉ hưu hàng năm, phục vụ cho tính toán xác định số tiền ngân sách Nhà nước chuyển cho quỹ bảo hiểm xã hội hàng năm và cân đối quỹ bảo hiểm xã hội được chính xác. 

2- Thực trạng về chi từ quỹ bảo hiểm xã hội.

2.1. Những nội dung chi từ quỹ bảo hiểm xã hội :

2.1.1 Những nội dung chi từ quỹ bảo hiểm xã hội:

– Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội gồm:

+ Chế độ ốm đau;

+ Chế độ thai sản;

+ Chế độ trợ cấp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp (trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, trợ cấp chết do tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, trợ cấp người phục vụ, trợ cấp hỗ trợ sinh hoạt);

+ Chế độ hưu trí (lương hưu hàng tháng, trợ cấp một lần, trợ cấp trên 30 năm, trợ cấp hàng tháng đối với công nhân cao su);

+ Chế độ trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

+ Chế độ tử tuất ( trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, tiền mai táng);

+ Chế độ nghỉ ngơi dưỡng sức;

– Chi bảo hiểm y tế cho các đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng (mức 3% lương hưu, trợ cấp).

– Lệ phí cho công tác chi trả (0,52% so với tổng số chi trả);

– Chi quản lý (năm 2001 và 2002 với mức 4% so với tổng số thu bảo hiểm xã hội)

– Chi phí cho hoạt động đầu tư.

– Chi khác.

2.1.2. Những nội dung chi từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội:

– Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng kể từ 1/1/1995 trở đi gồm:

+ Chế độ ốm đau;

+ Chế độ thai sản;

+ Chế độ trợ cấp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp (trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, trợ cấp chết do tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, trợ cấp người phục vụ, trợ cấp hỗ trợ sinh hoạt);

+ Chế độ hưu trí (lương hưu hàng tháng, trợ cấp một lần, trợ cấp trên 30 năm);

+ Chế độ tử tuất ( trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, tiền mai táng);

+ Chế độ nghỉ ngơi dưỡng sức;

– Chi bảo hiểm y tế cho các đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng từ 1/1/1995 trở đi (mức 3% lương hưu, trợ cấp).

– Lệ phí cho công tác chi trả (0,52% so với tổng số chi trả từ quỹ bảo hiểm xã hội);

– Chi  cho công tác quản lý bộ máy hàng năm  (mức 4% so với tổng số thu bảo hiểm xã hội)

– Chi phí cho hoạt động đầu tư.

– Chi khác.

2.1.3. Những nội dung chi từ nguồn ngân sách Nhà nước:

– Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng nghỉ hưởng chế độ trước 1/1/1995 gồm:

+ Chế độ trợ cấp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp (trợ cấp hàng tháng, trợ cấp người phục vụ, trợ cấp hỗ trợ sinh hoạt);

+ Chế độ hưu trí (lương hưu hàng tháng, trợ cấp hàng tháng đối với công nhân cao su);

+ Trợ cấp mất sức lao động hàng tháng (kể cả người hưởng theo Nghị định số 91/CP)

+ Chế độ tử tuất ( trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, tiền mai táng);

– Chi bảo hiểm y tế cho các đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng nghỉ hưởng chế độ trước 1/1/1995 (mức 3% lương hưu, trợ cấp).

– Lệ phí cho công tác chi trả (0,52% so với tổng số chi trả từ ngân sách Nhà nước);

– Chi cho các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội giải quyết theo công văn số 843/LĐTBXH ngày 25/3/1996 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội;

– Chi khác.

2.2. Thực trạng về đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội:

 

Biểu số 4:

ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT MỚI HÀNG NĂM

Số

Loại đối tượng

Đơn vị

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 Tổng Cộng

TT

 

tính

(3 tháng)

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

 

I.

HƯỞNG HÀNG THÁNG

 

976

21.913

39.786

42.293

49.642

55.740

63.314

273.664

1

2

  Hưu VC

 Trợ cấp CB  xã

Người

359

12.010

13.727

16.058

24.402

39

29.455

551

35.866

1.829

 

131.877

 

              2.419

3

  Hưu QĐ

Người

78

2.547

3.603

3.850

5.131

4.537

4.061

 

23.807

4

  ĐX Tuất

Đ.xuất

474

6.250

20.596

19.803

17.819

19.931

19.841

 

105.805

Trong đó: ĐXCB

Đ.xuất

458

6.181

20.346

19.607

17.609

19.777

19.642

 

105.116

               ĐXND

Đ.xuất

16

69

250

196

210

  154

   199

 

1.094

5

TNLĐ – BNN

Người

65

1.034

1.518

1.984

1.767

1.671

      1.717

 

9.756

II.      HƯỞNG 1 LẦN

(chưa kể LL vũ trang)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

  T/C theo điều 28

Người

61.210

69.299

89.022

98.654

104.256

116.997

                         608.737

2

  T/C 1 lần CB xã

Người

231

2.386

5.913

                             8.530

3

  T/C người > 30 năm CT

Người

6.385

7.094

8.456

12.882

15.333

18.515

                           75.759

4

  T/C TNLĐ

Người

1.084

1.105

1.678

1.646

1.694

1.681

                             9.993

5

  Chết do TNLĐ

Người

422

436

463

498

408

 516

                             3.179

6

  Bệnh NN

Người

475

509

348

393

349

 292

                             2.875

7

  Tuất

Người

9.200

10.161

10.974

10.962

12.417

12.935

                           76.810

8

  MTP

Người

18.520

23.800

22.918

22.138

25.334

26.364

                         162.874

9

  Ẩm đau

Người

825.416

850.806

978.673

962.533

994.012

1.194.596

                      6.656.842

 

Ngày

5.418.970

5.784.901

6.684.734

6.289.537

5914138

7.574.829

                    43.452.010

10

  Thai sản

Người

86.176

95.202

101.250

142.610

126.506

142.882

                         789.828

 

Ngày

6.270.588

8.461.462

9.250.618

8.949.882

11.301.449

13.077.584

                    65.773.045

11

Dưỡng sức

Người

59.730

                           59.730

 

Ngày

350.486

                         350.486

                                                 (Số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Biểu số 5:

ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

(Số có mặt đến 31/12 các năm)

Đơn vị tính: người

NĂM   NGUỒN HƯU VC HƯU QĐ T/C XÃ MSLĐ  TUẤT

   (ĐX)

TNLĐ

BNN

TỔNG

CỘNG

Số bàn giao

1/10/1995

1.024.987

     166.976

     406.360 174.438

            6.157

1.778.918
1995

 

Tổng

TĐ: NSNN

Quỹ

1.021.095

1.020.736

         359

166.129

166.051

     78

  399.253

399.253

168.538

168.064

474

  6.484

6.419

65

 

1.761.499

 

1.760.523

 

      976

1996 Tổng

TĐ: NSNN

Quỹ

1.017.129

1.006.340

    10.789

 166.981

164.489

   2.492

395.026

395.026

178.970

172.609

6.361

11.315

10.357

958

1.769.421

1.748.821

     20.600

1997 Tổng

TĐ: NSNN

Quỹ

1.020.447

   996.235

24.212

168.389

162.572

   5.817

380.132

380.132

175.709

164.419

11.290

13.542

11.332

2.210

1.758.219

1.714.690

     43.529

1998 Tổng

TĐ: NSNN

Quỹ

1.020.125

   979.867

40..258

169.670

160.465

  9.205

367.017

367.017

179.189

162.672

16.517

15.980

11.960

4.020

1.751.961

1.681.981

    70.000

1999 Tổng

TĐ: NSNN

Quỹ

1.030.361

   966.291

64.070

172.174

158.231

13.943

        7

7

352.407

352.407

181.580

160.037

21.543

17.932

12.292

5.640

1.754.461

1.649.258

  105.203

2000 Tổng

TĐ: NSNN

Quỹ

1.045.171

   951.901

93.270

175.148

155.954

  19.194

       476

476

340.663

340.663

179.814

154.434

25.380

19.612

12.320

7.292

 1.760.884

1.615.272

   145.612

2001 Tổng

TĐ: NSNN

Quỹ

1.065.464

  937.463

128.001

 175.190

153.551

 21.639

    2.233

2.233

330.095

330.095

183.962

153.766

30.196

21.183

12323

8.860

1.778.127

1.587.198

   190.929

                                                                                (Số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

Qua số liệu về đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tại biểu số 4, số 5 ta thấy:

          – Số người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng và một lần đều tăng, năm sau nhiều hơn so với năm trước (tỷ lệ tăng bình quân các năm là 12%) .

          – Số người nghỉ hưu hàng năm đối với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 12/CP tăng nhanh (tăng bình quân 25%/năm).Điều này thể hiện đúng thực trạng về độ tuổi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội như đã nêu tại phần  thu bảo hiểm xã hội và phản ánh đúng thực trạng tuổi nghỉ hưu theo Nghị định 236/HĐBT, đa số tuổi nghỉ hưu là 50 và khi thực hiện theo Điều lệ bảo hiểm xã hội tuổi nghỉ hưuđã tăng lên trên 50. Riêng người nghỉ hưu thuộc lực lương vũ trang hàng năm tương đối ổn định.

          – Số người nghỉ hưu có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trên 30 năm cũng tăng qua các năm tương ứng với mức tăng tuổi nghỉ hưu.

          – Số người nghỉ việc hưởng trợ cấp một lần theo điều 28 Điều lệ bảo hiểm xã hội tăng bình quân hàng năm là: 10% (năm 2000 và 2001 mỗi năm đã có trên 10 vạn người).

 

2.3. Thực trạng về chi bảo hiểm xã hội:

                Theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội thì kinh phí để chi các chế độ bảo hiểm xã hội gồm từ nguồn do ngân sách Nhà nước và nguồn từ quỹ bảo hiểm xã hội , cụ thể là:

+ Nguồn từ ngân sách Nhà nước để đảm bảo thực hiện chi các chế độ hưu trí, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, tử tuất, bảo hiểm y tế của những người được hưởng bảo hiểm xã hội trước ngày thi hành Điều lệ bảo hiểm xã hội.

+ Nguồn quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo thực hiện chi các chế độ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng đang tham gia bảo hiểm xã hội bị ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức và các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, một lần kể từ  01/01/1995.

Tình hình chi bảo hiểm xã hội từ 2 nguồn và chi cho các chế độ bảo hiểm xã hội được thể hiện cụ thể qua số liệu của các biểu sau:

         (Tiền chi bảo hiểm xã hội tính theo mức tiền lương tối thiểu từng thời điểm (năm 1996 mức 120.000 đồng; năm 1997 đến 1998 mức 144.000 đồng; năm 2000 mức 180.000 đồng; năm 2001 mức 210.000 đồng).                                             

Biểu số 6:   

CƠ CẤU NGUỒN KINH PHÍ CHI BHXH TỪ NĂM 1995 ĐẾN 2001

 

NĂM TỔNG CHI

     (tr.đ)

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUỸ BHXH VIỆT NAM
 Số chi (tr.đ) Tỷ trọng (%)  Số chi (tr.đ) Tỷ trọng (%)
1996 4.788.607 4.405.457

92,00

383.150

8,00

1997 5.756.618 5.163.093

89,69

593.525

10,31

1998 5.880.095 5.128.466

87,22

751.629

12,88

1999 5.955.971 5.015.620

84,21

940.351

15,79

2000 7.573.401 6.238.493

80,37

1.333.908

19,63

2001 9.257.397 7.321.411

79,08

1.935.986

21,92

                                                                  (Số liệu của BHXH Việt Nam)

Biểu số 7

          Các tiêu thức liên quan đến người lao động nghỉ hưu như tuổi nghỉ hưu, quá trình được tính thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bình quân tiền lưong làm căn cứ tính lương hưu, tỷ lệ hưởng lương hưu và mức tiền lương hưu cũng như bình quân tuổi thọ của những người hưởng chế độ hưu trí, được thể hiện qua  số liệu thống kê từ năm 1995 đến năm 2001 như sau:

Biểu số 8:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ  HƯU TRÍ

(tăng thêm hàng năm)

      TIÊU THỨC

Đơn vị

   tính

Nă m

 1995

 Năm

 1996

  Năm

  1997

 Năm

 1998

 Năm

 1999

 Năm

 2000

 Năm

 2001

              1

    2

 

  3

    4

    5

    6

   7

   8

 

1.HƯUVIÊNCHỨC (HC)

-Số người nghỉ hưu:

-Thời gian tham gia    BHXH BQ 1 người:

Trong đó:

+ T/G đóng cho quỹ:

+ Trước 1/1995:

-T/G trước 1/1995 so tổng T/G đóng BHXH:

-Lương BQ tháng tính lương hưu theo lưong T.T thời điểm:

– Lương BQ tháng tính lương hưu theo lưong T.T 210.000đ:

-Lương hưu theo lưong    T.T thời điểm:

-Lương hưu theo lưong T.T 210.000đ:

 

2. HƯU LLVT (HQ)

– Số người nghỉ hưu:

-Thời gian tham gia    BHXH BQ 1 người:

Trong đó:

+ T/G đóng cho quỹ:

+ Trước 1/1995:

-T/G trước 1/1995 so tổng T/G đóng BHXH:

-Lương BQ tháng tính lương hưu theo lưong T.T thời điểm:

-Lương BQ tháng tính lương hưu theo lưong T.T 210.000đ:

-Lương hưu theo lưong    T.T thời điểm:

-Lương hưu theo lưong T.T 210.000đ:

 

 

Người

 

Năm

 

Năm

Năm

 

%

 

 

Đồng

 

 

Đồng

 

Đồng

 

Đồng

 

 

Người

 

Năm

 

Năm

Năm

 

%

 

 

1.000đ

 

 

1.000đ

 

Đồng

 

Đồng

 

 

359

 

30,5

 

0,6

29,9

 

98,03

 

 

398.000

 

 

696.500

 

275.124

 

481.467

 

 

78

 

26,8

 

0,5

26,3

 

98,13

 

 

695,0

 

 

1.216,.2

 

463.957

 

811.925

 

 

12.010

 

30,7

 

1,5

29,2

 

95,11

 

 

399.500

 

 

699.125

 

278.320

 

487.060

 

 

2.547

 

26,75

 

1,5

   25,25

 

94,39

 

 

698,2

 

 

1.221,8

 

465.950

 

815413

 

 

 

13.727

 

31,2

 

2,5

    28,7

 

   91,99

 

 

475.580

 

 

693.554

 

331.050

 

482.781

 

 

3.603

 

26,7

 

2,5

24,2

 

90,64

 

 

834,2

 

 

1.216,5

 

567.500

 

827604

 

 

16.058

 

31,5

 

3,5

28,0

 

88,89

 

 

477.570

 

 

696.456

 

330.150

 

481.469

 

 

3.850

 

26,75

 

3,5

  23,25

 

86,92

 

 

840,5

 

 

1.22,7

 

569.400

 

830.375

 

 

 

24.402

 

31,57

 

4,5

27,07

 

85,75

 

 

462.648

 

 

674.695

 

321.488

 

468.837

 

 

5.131

 

26,8

 

4,5

22,3

 

83,21

 

 

842,4

 

 

1.228,5

 

570.430

 

831.877

 

 

 

29.455

 

31,25

 

   5,5

25,75

 

82,4

 

 

564.433

 

 

658.505

 

393.976

 

459.639

 

 

4.537

 

27,12

 

5,5

21,52

 

79,35

 

 

985,6

 

 

1.149,0

 

695.560

 

811.487

 

 

 

35.866

 

31,23

 

6,5

24,73

 

79,19

 

 

663.120

 

 

663.120

 

464.135

 

464.135

 

 

4.061

 

27,56

 

6,5

21,06

 

76,42

 

 

1.155,2

 

 

1.155,2

 

812.560

 

812.560

 

(Số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

          Số người nghỉ hưu từ năm 1995 đến năm 2001, nếu phân theo giới tính và độ tuổi thì kết quả thể hiện ở biểu sau:

Biểu số 9:

SỐ LIỆU VỀ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT  HƯỞNG HƯU TRÍ TỪ 1995 ĐẾN 2001

(đối tượng nghỉ hưu theo Nghị định 12/CP)

 

 

Độ tuổi

Tỷ lệ %

Người hưu

(so I hoặcII)

Tuổi BQ

khi nghỉ

Thời gian đóng BHXH

Lương BQ

tính hưu

(đồng)

Tỷ lệ %

hưởng hưu

Lương hưu

BQ

(đồng)

1

3

4

6

7

8

9

   I. NAM

 

 

 

 

 

 

<40

0,17

       38,30

21 N 2 Tháng

       579.580

         41,06

       245.737

40-44

1,14

       42,40

23 N 6 Tháng

       592.182

         49,41

       295.791

45-49

2,01

       46,94

25 N 10 Tháng

       602.070

         58,86

       355.737

50-54

23,71

       51,50

29 N 6 Tháng

       576.156

         65,36

       378.796

55-59

24,76

       56,60

33 N 10 Tháng

       723.913

         73,43

       533.945

 = 60

17,26

       60,00

35 N 3 Tháng

       818.770

         72,20

       596.918

>60

30,52

       61,73

37 N 0 Tháng

       892.608

         73,02

       658.484

 

 

 

 

 

 

 

Tổng I

 

       57,10

33 N 9 Tháng

       752.023

         70,47

       538.300

 

 

 

 

 

 

 

   II. NỮ

 

 

 

 

 

 

<40

0,07

       38,90

22 N 10 Tháng

       599.665

         49,30

       306.064

40-44

0,60

       42,30

23 N 5 Tháng

       636.059

         54,01

       350.481

45-49

30,29

       46,39

25 N 1 Tháng

       495.511

         58,36

       292.338

50-54

25,71

       51,71

29 N 10 Tháng

       565.048

         70,69

       401.179

 = 55

20,73

       55,00

30 N 8 Tháng

       632.975

         70,74

       450.724

>55

22,59

       56,60

31 N 1 Tháng

       661.149

         70,59

       473.061

 

 

 

 

 

 

 

Tổng II

 

       51,80

28 N 10 Tháng

       580.172

         66,80

       394.900

 

 

 

 

 

 

 

Cộng I + II

 

      54,35

31 N 3 Tháng

663.120

68,56

       464.135

 

Ghi chú: lương và lương hưu tính theo mức tiền lương tối thiểu 210.00đ/tháng.               

                             (Số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

 – Tỷ lệ so với số người nghỉ hưu chung:                           51,52%

 – Tiền T/C BQ 1 người (lưong T.T 210.000đ) chung:       2.802.000 đồng

 

 

(Số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Biểu số 11:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ  TRỢ CẤP

 MỘT LẦN THEO ĐIỀU 28

 

 

       TIÊU THỨC

ĐV

 tính

Nă m

 1995

Năm

 1996

  Năm

  1997

 Năm

 1998

 Năm

 1999

 Năm

 2000

 Năm

 2001

Cộng

              1

2

3

  4

    5

    6

    7

  87

   9

  10

 

1. Số người hưởng:

2.Thời gian TG đóng BHXH binh quân:

Trong đó:

+ Trước 1/1995:

+ T/G đóng cho quỹ:

3.T/G trước 1/1995 so tổng T/G đóng BHXH:

4.Tổng số tiền chi trả

5.Tiền T/C BQ 1 người

(lưong T.T thời điểm):

6.Tiền T/C BQ 1 người

(lưong T.T 210.000đ):

7.Lương tháng BQ  (lưong T.T thời điểm):

8.Lương tháng BQ (lưong T.T 210.000đ):

9.Tiền hưởng BQ 1 người so lương T/T:

 

 

Người

 

Năm

 

Năm

Năm

 

%

Tr. đ

 

Tr. đ

 

Tr. đ

 

1000đ

 

1000đ

 

tháng

 

5.000

 

9,5

 

9

0,5

 

94,74

9.841

 

1.968

 

3.445

 

218.689

 

382.815

 

18

 

56.210

 

9,43

 

7,93

1,5

 

84,04

102..203

 

1.818

 

3.183

 

202.026

 

353.647

 

17

 

69.299

 

9,32

 

6,82

2,5

 

73,18

163.077

 

2.353

 

3.433

 

261.471

 

381.421

 

18

 

 

89.022

 

8,6

 

5,1

3,5

 

59,30

193.870

 

2.178

 

3.177

 

272.222

 

397.104

 

19

 

98.654

 

8,8

 

4,3

4,5

 

48,86

218.444

 

2.214

 

3.230

 

267.780

 

403.754

 

19

 

104.256

 

8,3

 

2,8

5,5

 

33,73

258.034

 

2.475

 

2.888

 

309.375

 

361.041

 

17

 

116.997

 

8,01

 

1,51

6,5

 

18,85

326728

 

2.793

 

2.793

 

349.077

 

349.077

 

17

 

608.737

 

 

 

 

 

 

 

1.272.197

 

 

 

2.889

 

 

 

374.780

 

18

 

 

(Số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

 

 

          Với số liệu tổng hợp và thống kê tại các biểu số 6, 7, 8, 9, 10,11  có thể rút ra một số nhận xét như sau:

          – Số chi từ ngân sách Nhà nước giảm dần qua các năm, nhưng mức giảm thấp, bình quân giảm 1,26%/năm (đã quy theo mức lương tối thiểu chung); Số chi từ quỹ bảo hiểm xã hội tăng ngày càng nhanh, bình quân tăng 25,2%/năm (đã quy theo mức lương tối thiểu chung).

          – Tỷ trọng chi bảo hiểm xã hội cho chế độ hưu trí, trợ cấp một lần, mất sức lao động và tử tuất chiếm đa số trong tổng số chi bảo hiểm xã hội, năm 2001 chiếm 91,77% (8.495 tỷ đồng/ 9.257 tỷ đồng).

          – Qũy bảo hiểm xã hội chi chế độ hưu trí (hàng tháng, một lần, bảo hiểm y tế, lệ phi chi trả) tăng khá nhanh: năm 1996 là 197,7 tỷ đồng, năm 2001 đã chi là 1.336,7 tỷ đồng, bình quân 32,6%/năm (đã quy theo mức lương tối thiểu chung). Trong đó tiền chi các khoản trợ cấp ngắn hạn tương đối ổn định qua các năm, còn lại tăng chủ yếu các khoản chi lương hưu hàng tháng, bảo hiểm y tế và lệ phí chi trả.

          – Số tiền chi cho chế độ hưu trí (gồm hàng tháng, trợ cấp một lần, trợ cấp trên 30 năm công tác và bảo hiểm y tế) từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội trong những năm từ 1/1995 đến 2001 chi toàn bộ cho các đối tượng là công nhân viên chức Nhà nước đã có thời gian khá dài công tác trước 1/1995 (đến hết năm 2001 chiếm tỷ lệ là 79,19% so với tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội) và có thời gian ngắn tham gia đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ bảo hiểm xã hội.

– Số người hưởng trợ cấp một lần có trên 30 năm đóng bảo hiểm xã hội chiếm bình quân 51,52% số người nghỉ hưu trí hàng tháng, với mức hưởng tương ứng của một người là 2.802.000 đồng (bằng 13,4 tháng tiền lương tối thiểu).

– Từ năm 1995 đến năm 2001 số người nghỉ hưởng trợ cấp một lần có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bình quân là 8,5 năm với mức lương bình quân tháng làm căn cứ tính trợ cấp là 374.780 đồng (tính theo mức tiền lương tối thiểu 210.000 đ/tháng), mức hưởng trợ cấp bình quân một người tương ứng 18 tháng tiền lương tối thiểu. Đa số người nghỉ hưởng trợ cấp một lần là đối tượng trước 1/1995, đã có thời gian khá dài công tác trước 1/1995 và có thời gian ngắn tham gia đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ bảo hiểm xã hội.

          – Về tuổi nghỉ hưu, nếu so với thời kỳ trước 1/1995 bình quân 50,84 tuổi thì sau 1/1995 đã tăng lên bình quân 54,35 tuổi, trong đó bình quân tuổi nghỉ hưu của nam là 57,1; bình quân tuổi nghỉ hưu của nữ là 51,35, nhưng so với tuổi quy định chung (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) thì khi thực hiện còn giảm bình quân đối với nam là 2,9 tuổi, nữ là 3,75 tuổi. Đó là do chính sách quy định một số đối tượng được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi quy định và các đối tượng do sức khoẻ suy giảm cũng được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn quy định với mức lương hưu thấp hơn. Số nghỉ hưu dưới tuổi quy định chung so với tổng số người nghỉ hưu chiếm tỷ trọng đáng phải lưu ý, qua số liệu thống kê thì tỷ trọng là 52,3% đối với nam và 56,7% đối với nữ. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến việc cân đối quỹ bảo hiểm xã hội vì thời gian đóng vào cho quỹ bị giảm đi, tương ứng là thời gian chi trả lương hưu từ quỹ tăng lên.

– Về tuổi thọ bình quân của những người nghỉ hưu, theo xu hướng chung của xã hội thì tuổi thọ ngày càng cao, đến thời điểm năm 2001: nam đạt tuổi thọ bình quân là 68,67; nữ đạt tuổi thọ bình quân là 69,66 tuổi. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến việc cân đối quỹ bảo hiểm xã hội vì tăng thời gian chi trả lương hưu và xu hướng tất yếu này tăng hàng năm.

3. Kết quả hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

                   Theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành từ các khoản thu và chi trả bảo hiểm xã hội kể từ 1/1/1995, nhưng do hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam nên thực tế quỹ bảo hiểm xã hội được xác định kể từ 1/7/1995. Qua 6 năm hình thành quỹ bảo hiểm xã hội, tình hình quỹ bảo hiểm xã hội được thể hiện như sau:

          – Về số thu cho quỹ bảo hiểm xã hội: hiện tại bao gồm thu bảo hiểm xã hội từ người lao động và người sử dụng lao động; thu lãi đầu tư tăng trưởng từ số tiền thu bảo hiểm xã hội còn nhàn rỗi, chưa có hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

          – Về chi từ quỹ bảo hiểm xã hội: Ngoài các khoản chi các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định cho các đối tượng hưởng từ 1/1/1995 trở đi, quỹ bảo hiểm xã hội còn chi cho quản lý (chi phí quản lý bộ máy). Những năm 1995, 1996,1997 khoản chi phí này do ngân sách Nhà nước  đài thọ, từ năm 1998 trích chi theo định mức từ  quỹ bảo hiểm xã hội và các năm sau được xác định theo tỷ lệ phần trăm trên số thực thu bảo hiểm xã hội hàng năm, hiện tại được quy định bằng 4% tổng số thu bảo hiểm xã hội và được trích từ lãi do đầu tư tăng trưởng.

          Với tình hình như nêu trên, thực trạng quỹ bảo hiểm xã hội trong các năm qua như sau:

Biểu số 13:

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU-CHI  CHẾ ĐỘ

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

    NĂM

       THU BHXH

(triệu đồng)

          CHI BHXH

          (triệu đồng)

 TỶ LỆ CHI  SO VỚI

    THU BHXH(%)

   1996

2.596.733

383.150

14,76

   1997

3.445.611

593.525

17,22

   1998

3.875.956

751.629

19,40

   1999

4.186.054

940.351

22,46

   2000

5.298.221

            1.333.908 25,18

   2001

6.348.185

            1.935.986 30,50

                                                      ( Số liệu của BHXH Việt Nam)

Biểu số 14:

 

           TỔNG HỢP QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI  QUA CÁC NĂM

 

                                                                                      Đơn vị tính: triệu đồng

   

   NĂM

   

     TỒN QUỸ

  NĂM TRƯỚC

CHUYỂN QUA

      

       LÃI

   TỪ ĐẦU TƯ

 

  

    SỐ THU

     BHXH

   

     SỐ CHI

      BHXH

 

TỒN QUỸ

 TÍNH ĐẾN

 CUỐI NĂM

 

 
   1995

0

0           788.846           41.954      746.532
   1996              746.532          18.151

2.596.733

383.150

  2.968.497
   1997           2.968.498

191.641

3.445.611

593.525

  5.743.163
   1998           5.743.163

472.579

3.875.956

751.629

  8.887.987
   1999           8.887.987

665.714

4.186.054

940.351

12.241.423
   2000         12.241.423

824.164

5.298.221

   1.333.908 16.285.418
   2001         16.285.418

864.992

6.348.185

    1.935.986   21.595.177
   Tổng       3.037.241      26.539.606      5.980.503  

                                                    ( Số liệu của BHXH Việt Nam)

Qua thực trạng về quỹ bảo hiểm xã hội trong những năm vừa qua, có thể rút ra một số nhận xét sau:

– Thu bảo hiểm xã hội tăng qua các năm ở mức độ thấp, bình quân tăng 8,2%/năm (Quy theo mức tiền lương tối thiểu 210.000 đ), số tăng thu này tương ứng với số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tăng bình quân hàng năm.

– Tỷ trọng hàng năm số chi bảo hiểm xã hội từ quỹ bảo hiểm xã hội so với số thu bảo hiểm xã hội tăng nhanh, năm 1996 tỷ lệ này là 14,76%, đến năm 2001 đã là 30,5%. Đây là nội dung cần được xem xét đánh giá thường xuyên để có các biện pháp về chính sách đảm bảo cho cân đối quỹ bảo hiểm xã hội lâu dài.

– Về đầu tư tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội: hiện tại số lãi do đầu tư tăng trưởng được trích 50% bổ sung cho tăng quỹ bảo hiểm xã hội, còn lại được sử dụng chi cho quản lý bộ máy và các đầu tư cơ sở vật chất. Với hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ trong phạm vi cho phép của Chính phủ, chủ yếu sử dụng đầu tư vào mua trái phiếu, tín phiếu Nhà nước, cho các ngân hàng Nhà nước, ngân sách Nhà nước vay…  Hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội được bắt đầu thực hiện từ năm 1996 và tính đến hết ngày 31/12/2001 số lãi thu được là 3.037,2 tỷ đồng.

– Số chi từ quỹ bảo hiểm xã hội so với số thu vào quỹ bảo hiểm xã hội trong những năm đầu chiếm tỷ trọng không lớn do đối tượng hưởng từ quỹ bảo hiểm xã hội chi trả chưa nhiều nên số tồn quỹ qua hàng năm luôn được bổ sung thêm và tăng hơn so với năm trước, đến cuối năm 2001 số quỹ tích luỹ được là  21.595,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, với mức độ tăng chi quỹ bảo hiểm xã hội và dự báo tăng số người nghỉ hưu trong các năm tới thì việc mất cân đối quỹ bảo hiểm xã hội tất yếu sẽ xảy ra.

 

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s