GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRƯỚC XU THẾ SÁP NHẬP, HỢP NHẤT VÀ MUA LẠI


MỤC LỤC
TRANG BÌA PHỤ
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ (HÌNH)
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP, HỢP NHẤT
01
1.1 CÁC KHÁI NIỆM…………………………………………………………………………………… 01
1.1.1 Sáp nhập………………………………………………………………………………………………… 01
1.1.2 Hợp nhất………………………………………………………………………………………………… 01
1.1.3 Mua lại…………………………………………………………………………………………………… 01
1.1.4 Phân biệt sáp nhập và hợp nhất………………………………………………………………….. 02
1.1.5 Phân biệt mua lại toàn bộ và sáp nhập………………………………………………………… 03
1.2 CÁC PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN M&A………………………………………………. 04
1.2.1 Chào thầu……………………………………………………………………………………………….. 04
1.2.2 Lôi kéo cổ đông bất mãn…………………………………………………………………………… 05
1.2.3 Thương lượng tự nguyện………………………………………………………………………….. 05
1.2.4 Thu gom cổ phiếu trên thị trường chứng khoán……………………………………………. 06
1.2.5 Mua lại tài sản ………………………………………………………………………………… 06
1.3 CÁC HÌNH THỨC M&A…………………………………………………………………………. 06
1.3.1 Phân loại dựa trên hình thức liên kết………………………………………………………….. 06
1.3.2 Phân loại dựa trên phạm vi lãnh thổ……………………………………………………………. 07
1.3.3 Phân loại dựa trên chiến lược mua lại…………………………………………………………. 08
1.4 TÁC ĐỘNG CỦA M&A………………………………………………………………………….. 08
1.4.1 Tác động tích cực – Lợi ích của M&A……………………………………………………….. 08
1.4.2 Tác động tiêu cực…………………………………………………………………………………….. 10
1.5 CÁC NỘI DUNG CỦA QUÁ TRÌNH M&A………………………………………………. 11
1.5.1 Lập kế hoạch chiến lược và xác định mục tiêu của M&A……………………………… 11
VÀ MUA LẠI NGÂN HÀNG……………………………………………………………………………

1.5.2 Xác định ngân hàng mục tiêu………………………………………………………………….. 12
1.5.3 Định giá giao dịch…………………………………………………………………………………….. 12
1.5.4 Đàm phán và giao kết hợp đồng giao dịch M&A…………………………………………… 13
1.6 ĐỊNH GIÁ TRONG M&A………………………………………………………………………… 13
1.6.1 Các phương pháp định giá tài sản hữu hình………………………………………………….. 14
1.6.1.1 14
1.6.1.2 Phương pháp so sánh thị trường………………………………………………………………….. 14
1.6.1.3 Phương pháp Dòng tiền chiết khấu……………………………………………………………… 15
1.6.2 Các phương pháp định giá tài sản vô hình (thương hiệu)………………………………… 16
1.6.2.1 Định giá thương hiệu dựa vào chi phí xây dựng thương hiệu………………………….. 17
1.6.2.2 Định giá thương hiệu dựa vào lòng trung thành của khách hàng……………………… 18
1.6.2.3 Định giá thương hiệu dựa vào thu nhập do thương hiệu mang lại…………………….. 18
1.7 KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI TRONG HOẠT
ĐỘNG M&A…………………………………………………………………. 20
1.7.1 Nguyên nhân của việc thất bại trong hoạt động M&A……………………………….. 21
1.7.2 Kinh nghiệm thành công trong hoạt động M&A……………………………………………. 22
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1…………………………………………………………………………………….. 25
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP, HỢP NHẤT
26
2.1 SƠ LƯỢC VỀ HOẠT ĐỘNG M&A TRÊN THẾ GIỚI…………………………………. 26
2.2 THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG M&A NGÂN HÀNG Ở
VIỆT NAM……………………………………………………………………………………………. 27
2.2.1 Tổng quan về hoạt động M&A ở Việt Nam…………………………. 27
2.2.2 Thực trạng về tình hình hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam 29
2.2.2.1 Giai đoạn trước năm 2005…………………………………………….. 29
2.2.2.2 Giai đoạn từ 2005 đến nay…………………………………………….. 31
2.2.3 Đặc điểm của hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam…………. 39
2.2.3.1 Đặc điểm của tình hình hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam……….39
2.2.3.2 Ngân hàng Việt Nam còn thiếu kiến thức về M&A……………………………… 40
2.2.4 Tác động của M&A đến hệ thống ngân hàng và nền kinh tế
Việt Nam……………………………………………………………………… 41
Phương pháp sử dụng Bảng tổng kết tài sản…………………………………………………..
VÀ MUA LẠI NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM……………………………………………………

2.2.4.1 Tác động tích cực……………………………………………………… 41
2.2.4.2 Tác động tiêu cực……………………………………………………. 42
2.3 ĐỘNG CƠ CỦA HOẠT ĐỘNG M&A NGÂN HÀNG TẠI
VIỆT NAM……………………………………………………………………………………………….. 43
2.3.1 Ngân hàng Việt Nam phát triển về số lượng nhưng chất lượng
chưa cao………………………………………………………………………………………………………. 43
2.3.2 Ngân hàng nhỏ khó đứng vững trước xu thế hội nhập……………………………………… 45
2.3.3 Điều kiện thành lập ngân hàng mới rất khắt khe…………………………………………….. 47
2.3.4 Chỉ đạo và sự hướng dẫn hỗ trợ của Chính phủ và Ngân hàng
nhà nước………………………………………………………………………………….. 48
2.3.5 Tầm nhìn chiến lược của các tập đoàn tài chính ngân hàng nước
ngoài………………………………………………………………………………………………………… 49
2.3.6 Tình hình khủng hoảng tài chính thế giới………………………………………………………. 50
2.4 MÔI TRƯỜNG THỰC TẾ ẢNH HƯỞNG ĐẾN M&A NGÂN HÀNG
TẠI VIỆT NAM………………………………………………………………. 51
2.4.1 Các tổ chức tư vấn và hỗ trợ hoạt động M&A tại Việt Nam…………………………….. 51
2.4.2 Môi trường kinh doanh và môi trường pháp lý Việt Nam………………………………… 54
2.4.2.1 Môi trường kinh doanh………………………………………………………………………………. 54
2.4.2.2 Môi trường pháp lý…………………………………………………………………………………….. 55
2.4.3 Tính minh bạch………………………………………………………………………………………….. 60
2.4.4 Yếu tố con người và nguồn nhân lực…………………………………………………………….. 61
2.5 M&A NGÂN HÀNG VIỆT NAM: THỜI CƠ – THUẬN LỢI – KHÓ
KHĂN – THÁCH THỨC………………………………………………………………. 62
2.5.1 Thời cơ – Thuận lợi…………………………………………………………………. 62
2.5.2 Khó khăn – Thách thức…………………………………………………………………….. 63
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2……………………………………………………………………………………… 64
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI VIỆT NAM TRƯỚC XU THẾ SÁP NHẬP, HỢP NHẤT VÀ
66
3.1 ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CÁC CƠ QUAN
QUẢN LÝ………………………………………………………………………66
MUA LẠI………………………………………………………………………

3.1.1 Tăng cường hoạt động truyền thông về M&A…………………………………………. 66
3.1.2 Hoàn thiện khung pháp lý về M&A………………………………………………………. 67
3.1.3 Phát triển kênh kiểm soát thông tin cũng như tính minh bạch của
thông tin trong hoạt động M&A……………………………………………………………………… 71
3.1.4 Tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức tư vấn M&A………………………………….. 71
3.1.5 Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho thị trường M&A…………………… 73
3.2 ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THÀNH VIÊN……………………………………… 74
3.2.1 Giai đoạn trước và trong quá trình thực hiện M&A…………………………………. 74
3.2.2 Giai đoạn sau khi kết thúc quá trình M&A…………………………………….. 78
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3………………………………………………………………………………. 80
KẾT LUẬN CHUNG……………………………………………………………………………………. 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1
PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
HĐQT :Hội đồng quản trị
M&A : Sáp nhập và mua lại (Merges & Acquisitions)
NH :Ngân hàng
NHNN :Ngân hàng nhà nước
NHTM :Ngân hàng thương mại
NHTMCP :Ngân hàng thương mại cổ phần
PwC :Công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers
TMCP : Thương mại cổ phần
TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh
WTO : Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization)

Bng 1.1: Hai trng hp hp nht thành công ca ngân hàng M vào thp niên
80………………………………………………………………………………………………………. 23
Bng 2.1: Nh ng thơng v mua bán ngân hàng l n nht th gi i trong giai on
1998-2007………………………………………………………………………………………. 27
Bng 2.2: S lng và giá tr giao dch ca hot ng M&A ti Vit Nam t
2005 n 07/2009……………………………………………………………………………….. 28
Bng 2.3: Mt s thơng v M&A gi a ngân hàng nông thôn và ngân hàng l n
 ô th ti Vit Nam giai on 1999 – 2004………………………………………….. 30
Bng 2.4: Các thơng v M&A gi a ngân hàng ni và nhà u t n c ngoài…………… 31
Bng 2.5: Mt s thơng v mua bán gi a các ngân hàng trong n c t nm
2005 n 2008………………………………………………………………………………… 38
Bng 2.6: S lng ngân hàng thơng mi ti Vit Nam (tính n 06/2009)………….. 44
Hình 2.1 T l phn trm các giá tr mua bán theo các ngành ngh – m c tiêu
M&A ti Vit Nam……………………………………………………………………………. 28
Hình 2.2 Giá tr và s lng thơng v M&A ca 14 n c trong khu vc………….. 29
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính thiết thực của đề tài
Trong tiến trình phát triển kinh tế, việc liên kết, sáp nhập, hợp nhất các
doanh nghiệp để hình thành những doanh nghiệp lớn mạnh hơn là xu hướng
phổ biến tất yếu, nhất là trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu như hiện nay.
Xu thế này sớm muộn cũng sẽ trở thành làn sóng mạnh mẽ lướt qua tất cả các
nền kinh tế trên thế giới và nó được dự báo sẽ bùng phát trong tương lai gần.
Trên thế giới, các hoạt động mua bán, sáp nhập đã được hình thành rất
sớm và phổ biến ở các nước có nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh quyết
liệt giữa các công ty với nhau, đồng thời cũng tạo ra xu thế tập trung lại để
thống nhất, tập hợp nguồn lực tài chính, công nghệ, nhân lực, thương hiệu…
Tại Việt Nam, vấn đề này đã được đề cập cách đây hơn 10 năm, nhu cầu
bán và mua doanh nghiệp ngày càng tăng cùng với xu hướng hình thành các tập
đoàn kinh doanh, đầu tư chéo giữa các doanh nghiệp đã báo hiệu một tín hiệu
tốt cho nền kinh tế, làm tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam.
Hơn nữa, đây cũng là một lĩnh vực khá mới mẻ ở Việt Nam nên thu hút được sự
quan tâm đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài.
Và dù còn khá mới mẻ nhưng ở nước ta đã có những thương vụ đình
đám bởi sự kết hợp của những thương hiệu đã có tên tuổi, vị trí trên thị trường,
chủ yếu thuộc lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, dịch vụ.
Theo dự báo của các chuyên gia, làn sóng sáp nhập, hợp nhất và mua lại trên thị
trường tài chính sẽ diễn ra nhanh hơn so với dự đoán trước đây và sẽ sôi động
hơn trong ngành ngân hàng và chứng khoán.
Cũng chính vì sự mới mẻ, sơ khai, sôi động và nóng bỏng của vấn đề này
nên tôi đã chọn đề tài “Giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
trước xu thế sáp nhập, hợp nhất và mua lại” làm luận văn tốt nghiệp cao học.
2. Mục đích của luận văn
Mục đích của luận văn là nghiên cứu về sáp nhập, hợp nhất và mua lại

ngân hàng để từ đó gợi ý một số giải pháp đối với các cơ quan quản lý, Ngân
hàng nhà nước và các ngân hàng thành viên tham gia vào việc mua bán, sáp
nhập nhằm tận dụng được ngoại lực đồng thời phát huy hết nội lực để các ngân
hàng thành viên có thể tham gia vào sân chơi “sáp nhập, hợp nhất và mua lại”
một cách vững vàng, tự tin, đạt được nhiều kết quả tốt trong lĩnh vực này trước
thời kỳ hội nhập, góp phần giúp cho thị trường tài chính Việt Nam ngày càng
phát triển hơn.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn là hoạt động sáp nhập,
hợp nhất và mua lại của các ngân hàng thương mại Việt Nam và các vấn đề có
liên quan.
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn này được nghiên cứu dựa trên phương pháp hệ thống, tổng
hợp, phân tích, so sánh, dự báo, thống kê, kết hợp với nền tảng kiến thức kinh tế
học, tài chính – ngân hàng…. để hệ thống hóa lý luận, nêu lên những nội dung
cơ bản về sáp nhập, hợp nhất và mua lại ngân hàng, cùng với thực trạng và các
giải pháp cho vấn đề này.
5. Bố cục của luận văn
Luận văn gồm ba phần chính:
– Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về sáp nhập, hợp nhất và mua lại.
– Chương 2: Thực trạng về hoạt động sáp nhập, hợp nhất và mua lại ngân hàng
tại Việt Nam.
– Chương 3: Giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trước xu
thế sáp nhập, hợp nhất và mua lại.

—☺☺☺—

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRƯỚC XU THẾ SÁP NHẬP, HỢP NHẤT VÀ MUA LẠI

 1. Tấn nói:

  bạn ơi share mình đề tài này với! hix! mình đang cần tài liệu để làm chuyên đề tn! gửi qua mail mình nha

 2. Phạm Thị Diệu Hòa nói:

  Bạn ơi làm sao để download tài liệu này zìa
  có cần account gì hok?
  Mình đang làm về đề tài này có thể share cho mình hok?

 3. huepham nói:

  đề tài đọc cái đề cương thì có vẻ hùng hồn đấy, nhưng ko biết cái ruột bên trong có nói lên được những vấn đề đã đề cập trong đề cương hay không? hay chỉ là rỗng toét.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s