Xây dựng dự án phát triển nuôi tôm sú ở xã Đông Hải – huyện Tiền Hải – tỉnh Thái Bình


PHẦN I : MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:
Ngày nay nền kinh tế Quốc dân đang phát triển mạnh, nhu cầu của con người tiêu dùng tăng, bên cạnh đó nền khoa học công nghệ cũng tăng mạnh nhằm đáp ứng được nhu cầu chung của con người, do đó các dây chuyền công nghệ mới đáp ứng được yêu cầu của việc tăng chất lượng sản phẩm và tăng năng suất lao động được đưa ra liên tục. Các cơ sở sản xuất luôn luôn phải theo dõi không chỉ nhu cầu của người tiêu dùng mà cả thế hệ công nghệ mới để xem xét, có thể phải thay đổi dây chuyền công nghệ như vậy mới theo kịp nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.
Trong những năm gần đây việc nuôi trồng thuỷ sản trong nước và trên thế giới thấy rằng đang có nhiều hướng phát triển nhất là trong năm 2002 lượng thuỷ sản nhập vào Mỹ tăng hơn so với năm 2000 là 12 % và Mỹ là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam tính đến hết năm 2002, giá trị xuất khẩu của Việt nam vào Mỹ năm 2002 đã đạt mức 500 triệu USD vượt lên trên Nhật bản (bạn hàng lớn nhất của Việt nam từ trước tới năm 2000) với 486 triệu USD. Theo Cục Nghề cá biển Hoa Kỳ mức tăng trưởng trong nhập khẩu thuỷ sản của Mỹ năm 2002 so với 2000 hơn 12 % và mức này dự báo vẫn không suy giảm trong năm 2004. Trung quốc cũng là một thị trường mới với mức nhập khẩu tăng đều với tốc độ cao và đặc biệt là nơi tiêu thụ rất nhiều chủng loại sản phẩm từ cấp thấp đến cấp cao, cùng với quan hệ Nhà nước, quan hệ thương mại tài chính Việt – Trung cũng có nhiều bước chuyển biến theo hướng tích cực. Qua đây cũng thấy rằng các thị trường chính xuất khẩu thuỷ sản của Việt nam vẫn có mức tăng trưởng trong nhập khẩu là một đảm bảo tương đối cho những người nuôi trồng những đối tượng xuất khẩu trong ngành thuỷ sản.
Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt nam năm 2002 đạt trên 1.760 triệu USD tăng 19 % so với năm 2000 nhưng do năm 2002 giá tôm giảm nhiều mà tôm vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực chiếm đến 44 % tổng giá trị xuất khẩu, do đó nếu như giá tôm hồi phục như năm 2000 thì giá trị kim ngạch xuất khẩu có thể còn cao hơn nhiều, và theo dự báo của nhiều nhà kinh tế thì lượng thuỷ sản tiêu thụ trên thế giới sẽ ngày càng gia tăng, theo tính toán thì lượng tôm hiện nay mới đáp ứng được 70 % nhu cầu của thế giới và theo dự báo thì giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt nam năm 2004 sẽ đạt mức 2 tỷ USD và 3 tỷ USD vào năm 2005. Do vậy dự án nuôi trồng thuỷ sản ở Tiền Hải – Thái Bình với một lượng sản phẩm nhỏ thì việc tiêu thụ không phải là vấn đề khó khăn, vì ngoài những nhà máy chế biến thuỷ sản của Thái Bình, Hải Phòng cũng có hai nhà máy chế biến xuất khẩu thuỷ sản.
Qua biểu đồ diễn biến tình hình sản lượng và giá trị xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam trong 5 năm gần đây cho thấy sự gia tăng mạnh cả trong sản lượng và giá trị của hàng thuỷ sản xuất khẩu, trong 5 năm 1996 – 2000 sản lượng xuất khẩu tăng trung bình 19 %/năm và giá trị xuất khẩu tăng 23 %.(Sơ đồ 1)
Sức ép của thu nhập thấp và thất nghiệp trở nên trầm trọng và đang được các tổ chức ở địa phương cũng như các cơ quan chức năng trong tỉnh, huyện quan tâm giải quyết. Tuy có diện tích tiềm năng có thể phát triển nuôi trồng thuỷ sản nhưng cũng chỉ nuôi ở mức quảng canh. Do hệ thống thuỷ lợi rất kém, người dân còn thiếu những kiến thức, kinh nghiệm trong nuôi trồng thuỷ sản, việc xây dựng ao nuôi còn tuỳ tiện, không đúng quy cách, vốn đầu tư còn hạn chế…dẫn đến việc tăng năng suất thấp bình quân chỉ thu được 71kg tôm và 20 kg cua trên 1 ha năng suất này quá thấp so với tiềm năng của địa phương. Do đó việc đầu tư xây dựng dự án nuôi tôm tại xã Đông Hải huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình trở nên bức thiết hơn lúc nào hết. Xuất phát từ thực tế khó khăn trên của xã Đông Hải tôi đã quyết định lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Xây dựng dự án phát triển nuôi tôm sú ở xã Đông Hải – huyện Tiền Hải – tỉnh Thái Bình”.


1.1 Mục tiêu nghiên cứu 
1.1.1 Mục tiêu chung
– Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thuỷ sản nói chung và phát triển tôm sú. Đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân xã Đông Hải – huyện Tiền Hải – tỉnh Thái Bình
– Cải thiện môi trường, tăng cao đời sống nhân dân. Góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng một số thôn của xã trong huyện
1.1.2 Mục tiêu cụ thể
– Phân tích tiềm năng về đất đai, nguồn lực tại địa phương. Nâng cao thu nhập cho cộng đồng, giảm hộ đói nghèo và nâng hộ khá giàu. Tạo thêm nhiều việc làm cho cộng đồng.
– Phát triển nuôi trồng thuỷ sản nước lợ để tận dụng được tiềm năng đất đai tại địa phương. Góp phần nâng cao thu nhập cho cộng đồng, giảm hộ đói nghèo và tăng số hộ khá và giàu.
– Tạo thêm nhiều việc làm cho cộng đồng trong các lĩnh vực như nuôi trồng thuỷ sản, dịch vụ con giống, thức ăn, mua bán sản phẩm và những dịch vụ đi theo để phục vụ cho nuôi trồng thuỷ sản.
1.3 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các hộ nông dân trên địa bàn xã Đông Hải, các trạm trại giống ở địa phương và các khu vực có liên quan.
Các hộ nông dân nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn nghiên cứu
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
– Về không gian: Nghiên cứu trên xã Đông Hải – huyện Tiền Hải – Thái Bình
– Về thời gian: Nghiên cứu dự án từ ngày 15/6 đến 15/12/2004
MỤC LỤC

Phần I : Mở đầu…………………………………………….
1.1 Tính cấp thiết của dự án…………………………………………
1.2 Mục tiêu nghiên cứu:……………………………………………
1.2.1 Mục tiêu chung……………………………………………………
1.2.2 Mục tiêu cụ thể……………………………………………………
1.3 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu…………….……….
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu……………………………………………
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu ……………………………………………….
Phần II : Cơ sở lý luận và phát triển nuôi tôm sú ở xã Đông Hải huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình……………………..
2.1 Nhu cầu của cộng đồng……………………………………………
2.2 Những khó khăn gặp phải của dự án………………………………
2.3 Những căn cứ xây dựng dự án nuôi tôm sú………………………………..
2.3.1 Điều kiện tự nhiên……………………………………………….
2. 3.1.1 Địa hình………………………………………………………..
2.3.1.2 Khí hậu thời tiết………………………………………………..
2.3.1.3 Điều kiện thuỷ văn……………………………………………..
2.3.1.4 Chất lượng nguồn nước…………………………………………
2.3.1.5 Tính chất đất, dinh dưỡng……………………………………..
2.3.2 Điều kiện kinh tế – xã hội……………………………………….
2.3.2.1 Lao động và dân số……………………………………………
2.3.2.2 Thu nhập và đói nghèo………………………………………….
2.3.2.3 Giáo dục – văn hoá – y tế………………………………………
2.3.2.4 Cơ sở hạ tầng……………………………………………………
Phần III : Nội dung xây dựng dự án………………….…..
3.1 Các hoạt động của dự án…………………………………………
3.1.1 Phương án mặt bằng…………………………………………….
3.1.2 Hệ thống cấp thoát nước sử lý………………………………….
3.1.3 Đào đắp đất, ngăn ngừa lũ lụt và nước bẩn…………………..
3.1.4 Lựa chọn đối tượng nuôi và loại hình nuôi…………………….
3.1.5 Lựa chọn công nghệ nuôi………………………………………..
3.2 Các yếu tố đầu vào nuôi trồng tôm sú……………………………………..
3.2.1 Đầu tư xây dựng cơ bản ban đầu………………………….…….
3.2.2 Khấu hao giá trị còn lại của dự án…………………………….
3.2.3 Vay và trả nợ vay………………………………………………….
3.2.4 Chi phí sản xuất…………………………………………………..
3.3 Tổ chức thực hiện dự án…………………………………………..
3.3.1 Chủ dự án…………………………………………………………
3.3.2 Ban quản lý dự án…………………………………………………
3.3.3 Kế hoạch thực hiện……………………………………………….
3.3.4 Tổ chức giám sát dự án……………………………………………
3.4 Phân tích kinh tế…………………………………………………..
3.4.1 Sản lượng và doanh thu………………………………………….
3.4.2 Thu nhập…………………………………………………………..
3.4.3 Báo cáo ngân lưu…………………………………………………
3.4.4 Phân tích sản lượng hoà vốn và doanh thu hoà vốn………….
3.5 Phân tích rủi ro……………………………………………….……
3.5.1 Phân tích độ nhạy…………………………………………………
3.5.2 Phân tích trường hợp……………………………………….…….
3.5.3 Phân tích rủi ro bằng mô phỏng………………………………..
3.6 Tác động và hiệu quả của dự án……………………………………
3.6.1 Tác động về xã hội………………………………………………..
3.6.2 Tác động về kinh tế………………………………………………
3.6.3 Tác động về môi trường…………………………………….……..
3.7 Kết quả dự kiến sau đầu tư………………………………………..
3.7.1 Phương án mặt bằng……………………………………………..
3.7.2 Số lao động được sử dụng………………………………………
3.7.3 Thu nhập…………………………………………………………
Phần IV : Kết luận………………………………………….
4.1 Kết luận……………………………………………………………
4.2 Kiến nghị ………………………………………………………………

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s