Vấn đề xây dựng đạo đức cho học viên ở Học viện chính trị quân sự hiện nay


MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại đòi hỏi rất cao phẩm chất về mọi mặt của mỗi quân nhân, đặc biệt phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ. Bởi vì, đạo đức cách mạng là cái gốc, là cơ sở nền tảng của người cán bộ. Quá trình phát triển đạo đức cách mạng của người cán bộ từ trước tới nay là quá trình tự giác. Trong đó, người cán bộ luôn hướng tới, tiếp nhận và hành động theo những chuẩn mực, giá trị của nền đạo đức cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta dày công xây dựng .
Học viện chính trị quân sự – trung tâm đào tạo cán bộ chính trị các cấp cho toàn quân. Xuất phát từ nhiệm vụ, mục tiêu yêu cầu đào tạo của nhà trường hiện nay. Đòi hỏi phải đào tạo ra những cán bộ chính trị có kiến thức toàn diện cả về phẩm chất đạo đức cách mạng,
cả về trình độ năng lực, để khi ra trường có đủ khả năng hoàn thành tốt chức trách , nhiệm vụ được giao.
Trong những năm vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chỉ huy các cấp, sự cố gắng nỗ lực trong công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường và sự tích cực tự giác giáo dục, rèn luyện ở mỗi học viên nên đã tạo được nền tảng đạo đức cách mạng của học viên khá bền vững.
Tuy nhiên, bên cạnh xu hướng tích cực đó do tính chất phức tạp của tình hình kinh tếxã hội thời kỳ quá độ, sự chống phá điên cuồng của các thế lực đối với cách mạng nước ta trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống là mũi nhọn tiến công của chúng, những quan niệm đạo đức, lối sống phương tây thực dụng nảy sinh trong nền kinh tế thị trường và len lỏi vào con đường giao lưu, hợp tác, mở rộng hội nhập từ nhiều hướng làm nảy sinh tiêu cực xã hội. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, Đảng viên và nhân dân có chiều hướng gia tăng. Tình hình trên đã làm ảnh hưởng tới môi trường đạo đức , lối sống như: Thờ ơ với chính trị, giảm sút niềm tin, biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân cơ hội, thực dụng sống buông thả suy giảm về đạo đức … những biểu hiện tiêu cực đó đã cản trở nền tảng đạo đức cách mạng của học viên làm chất lượng đào tạo và ảnh hưởng tới môi trường đạo đức đơn vị, bản chất truyền thống quân đội và ảnh hưởng đến đạo đức cách mạng và xây dựng đạo đức của học viên.
Từ những vấn đề trên, để nhận thức đúng về đạo đức cách mạng và xây dựng đạo đức cho học viên Học viện chính trị quân sự hiện nay cần phải ngăn ngừa các tác động tiêu cực, đấu tranh khắc phục những sai lệch về chuẩn đạo đức là một vấn đề cấp thiết.


2.Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài
Đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu, bài viết về đạo đức cách mạng của các lãnh tụ, các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài quân đội như: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9 Nxb CTQG, H.1996; “ Sự biến đổi của tháng giá trị đạo đức trong nền kinh tế thị trường với việc xây dựng đạo đức cho cán bộ quản lý của nước ta” của PGS – PTS Nguyễn Chí Mỳ, Nxb CTQG, H.1999. Hà Huy Thông “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ quân sự – lý luận vận dụng” luận án Phó tiến sỹ khoa học triết học, Hà Nội 1995. Đặng Kim Bôi “Sự tác động của kinh tế thị trường đến xây dựng đạo đức cách mạng của đội ngũ sỹ quan cấp cơ sở trong quân đội ta hiện nay”. Luận văn cao học triết học, Hà Nội 1997. Nguyễn Hùng Oanh “ Phát triển đạo đức cách mạng ở thanh niên quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình hiện nay” Hà Nội 2002.
Tuy nhiên, các công trình trên nghiên cứu dưới góc độ triết học khác nhau, song vấn đề “ Đạo đức cách mạng và xây dựng đạo đức cho học viên ở Học viện chính trị quân sự hiện nay” chưa sâu sắc. Vì vậy, tác giả lựa chọn vấn đề này để luận giải sâu sắc hơn.
3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn
– Mục đích: Luận giải những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn về đạo đức cách mạng và xây dựng đạo đức cho học viên ở Học viện chính trị quân sự hiện nay. Từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản xây dựng đạo đức cho học viên ở Học viện chính trị quân sự hiện nay.
– Nhiệm vụ: Luận giải đặc điểm, đặc trưng đạo đức cách mạng của học viên ở Học viện chính trị quân sự hiện nay.
Đề xuất một số giải pháp cơ bản cho học viên ở Học viện chính trị quân sự hiện nay.
4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
– Cơ sở lý luận: Đề tài dựa trên cơ sở hệ thống quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị quân sự của Đảng cộng sản Việt Nam , các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy quân sự trung ương, Bộ quốc phòng, Tổng cục chính trị, các bài nói và viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về đạo đức cách mạng và xây dựng đạo đức.
– Phương pháp luận: Chủ yếu sử dụng phương pháp của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, kết hợp với phương pháp lôgíc – lịch sử phân tích – tổng hợp xã hội học…
5. Ý nghĩa của đề tài
– Góp phần làm sáng tỏ lý luận và thực tiễn về đạo đức cách mạng và vấn đề xây dựng đạo đức cho học viên ở Học viện chính trị quân sự hiện nay.
– Có thể làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập, nghiên cứu cho học viên và giáo viên các nhà trường quân đội.
6. Kết cấu của luận văn
Gồm: Mở đầu, 2 chương(4 tiết), phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s