vấn đề tiềm năng tiết kiệm năng lượng nâng cao hiệu quả sử dụng lò gas nhằm tăng khả năng cạnh tranh gốm sứ trong làng nghề gốm sứ Bát Tràng


LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài:

Tiến trình lịch sử nhân loại đã thể hiện rõ Năng lượng là động lực của quá trình phát triển kinh tế và không ngừng năng cao chất lượng cuộc sống, nhu cầu về năng lượng đã và đang tăng trưởng với tốc độ cao. Trong quá trình phát triển, một vấn đề lớn có tính quốc gia và toàn cầu đang đặt ra ngày một gay gắt. Với tốc độ khai thác nh* hiện nay và nhanh hơn, liệu trái đất có đủ tiềm năng để đảm bảo nhu cầu về năng lượng, môi trường sẽ thay đổi tới đâu?
Ngày nay mọi quốc gia đều thừa nhận, để phát triển bền vững cần tuân thủ nguyên tắc phát triển hài hoà giữa ba yếu tố: Kinh tế- Năng Lượng-Môi trường.
Thực tế khủng hoảng năng lượng 1973-74 và 1980-79 và gần đây nhất là cuộc chiến ở Irac đã xảy ra với qui mô lớn, ảnh hưởng toàn cầu. Khủng hoảng năng lượng đã tác động mạnh mẽ đến các nước nhập năng lượng, trong đó các nước đang phát triển chịu ảnh hưởng nặng nề.
Do Niệt Nam đang trong quá trình công nghiệp hoá nên nhu cầu năng lượng ngày một tăng. Theo dự báo, nhu cầu năng lượng sơ cấp sẽ tăng lên 37 triệu tấn quy đổi vào năm 2010 và 70 triệu tấn vào năm 2020. Theo tính toán của các chuyên gia, khối lượng khí nhà kính do việc tiêu thụ năng lượng thải ra là 50 triệu tấn CO2 năm 2000 sẽ tăng lên 117 triệu tấn vào năm 2010 và 230 triệu tấn vào năm 2020. Như vậy, sự phát triển công nghiệp và tiêu thụ năng lượng, ô nhiẽm môi trường và đặc biệt khối lượng khì phát thải nhà kính-tác nhân chủ yếu gây biến dổi khí hậu toàn cầu-sẽ tăng lên nhanh chóng.
Chính vì vậy, việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần giảm tốc độ tăng nhu cầu về năng lượng, và đồng thời giảm lượng khì phát thải khí nhà kính từ việc tiêu thụ năng lượng, đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường toàn cầu. Nhận thức rõ về tầm quan trọng của vấn đề này, những năm vừa qua vấn đề quản lý nhu cầu và tiết kiệm năng lượng đã được chú ý ở hầu khắp các nước, vấn đề có tính chiến lược quốc gia. Việc sử dụng năng lượng thích ứng với điều kiện kinh tế và công nghệ, hiệu quả sử dụng năng lượng ngày càng được nâng cao. Một đơn vị năng lượng được sử dụng đem lại giá trị sản phẩm xã hội ngày càng tăng.
ở nước ta nhu cầu năng lượng đang tăng nhanh, nhưng hiệu quả sử dụng còn rất thấp, còn nhiều lãng phí.
Dự án tiết kiệm năng lượng được hình thành là một nội dung có tính thời sự rất thiết thực nhằm đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng, xây dựng cơ sở khoa học cho chính sách tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, đồng thời đề xuất định hướng thu hút vốn đầu tư các dự án về tiết kiệm và bảo tồn năng lượng.
Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu của đề tài là: “vấn đề tiềm năng tiết kiệm năng lượng nâng cao hiệu quả sử dụng lò gas nhằm tăng khả năng cạnh tranh gốm sứ trong làng nghề gốm sứ Bát Tràng” làng nghề dệt may…Thông qua những t*ư liệu khảo sát thống kê, đo đạc và thu thập thông tin về tình hình tiêu thụ năng lượng của các loại lò nung gốm sứ (lò Hộp, lò Gas) từ các công ty và hộ gia đình (trích ở phần phụ lục), các kết quả kiểm toán ở đây thực hiện trong khuôn khổ dự án, các nội dung liên quan, chúng em đã cố gắng nghiên cứu phân tích từ phương pháp luận, phân loại lò nung gốm sứ, công nghệ sử dụng, xây dựng biểu đồ nung và quy trình vận hành đồng thời tính toán và lượng hoá tiềm năng tiết kiệm năng lượng nung để từ đó đánh giá hiệu quả kinh tế – kỹ thuật, tư vấn và hỗ trợ cho các gia đình, các công ty về tiết kiệm năng lượng các loại lò nung tại làng nghề hiện nay. Từ đó, giúp cho các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ nhận dạng cơ hội tiết kiệm năng lượng, các công nghệ thích hợp, các rào cản làm hạn chế việc thâm nhập của công nghệ mới và đề ra các đề xuất về cơ chế, giải pháp và các biện pháp tiến hành sẽ được các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xem xét và đ ầu tư áp dụng rộng rãi ở làng nghề Bát Tràng.


Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài:
Luận văn phân tích những kết quả khảo sát thực tế từ các hộ sản xuất gốm sứ để tìm ra những nguyên nhân và đề xuất kiến nghị về tổ chức, tài chính, nguồn nhân lực, cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu quả kinh tế, từng bước nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm gốm sứ trong nước cũng như ở trong khu vực, sử dụng các nguồn tài nguyên, nguồn nhân lực củ làng nghề truyền thống trong hội nhập kinh tế.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS .TS Trần Văn Bình đã giúp đỡ chúng em hoàn thành tốt đợt thực tập này.
Bên cạnh đó chúng em cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Hiệp hội gốm sứ Bát Tràng và Công ty chuyên thiết kế, xây lắp lò Lê Đức Trọng -Lê Văn Luy.
Tuy nhiên với số lượng tư liệu lớn nhưng tính toán đồng bộ không cao, việc tổng hợp và tính toán gặp nhiều khó khăn, chúng em hy vọng sẽ hoàn thiện hơn trong các bước tiếp theo của dự án và mong được các Thầy, Cô góp ý.
Bố cục của luận án:
Luận án bao gồm phần mở đầu, năm chương và kết luận-kiến nghị
LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: Cơ sở lý thuyết về tiết tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả năng lượng

CHƯƠNG II: Giới thiệu chung về làng nghề Bát Tràng
CHƯƠNG III: Phân tích đánh giá tình hình sử dụng năng lượng, môi trường tại Bát tràng
CHƯƠNG IV: Phân tích vai trò năng lượng ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của gốm sứ Bát Tràng.
CHƯƠNG V: Một số đề xuất tiết kiệm năng lượng nâng cao sức cạnh tranh của gốm sứ Bát Tràng.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………………………………………………… 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TIẾT KIỆM VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ
NĂNG LƯỢNG………………………………………………………………………………………………………… 4
1.1. Năng lượng và các sử dụng năng lượng trong công nghiệp…………………….. 4
1.1.1. Năng lượng……………………………………………………………………………….. 4
1.1.2. Kiểm toán năng lượng…………………………………………………………………. 4
1.1.3. Các dạng năng lượng sử dụng trong công nghiệp……………………………… 5
1.2. Sử dụng năng lượng hợp lý hiệu quả ………………………………………………… 9
1.2.1. Các chính sách và biện pháp để đạt được tiết kiệm năng lượng……………. 10
1.2.2. Phương pháp phân tích đánh giá Tiềm năng tiết kiệm năng lượng…………. 12
1.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp 14
1.3.1. Giá trị hiện tại thuần – NPV (Net Prent Value)…………………………………… 15
1.3.2. Tỷ số lợi ích và chi phí – B/C (Benefit/ Cost)…………………………………… 16
1.3.3. Hệ số hoàn vốn nội tại – IRR (Internal Rate ofReturn)……………………….. 17
1.3.4. Thời gian hoàn vốn – Thv…………………………………………………………….. 17
1.4. Công nghệ sản xuất Gốm Sứ và nhu cầu sử dụng năng lượng………………… 18
1.4.1. Phân loại công nghệ sử dụng ……………………………………………………….. 18
1.4.2. Quy trình sản xuất gốm sứ…………………………………………………………… 18
1.4.3. Tóm tắt lịch sử lò nung gốm sứ ở Bát Tràng……………………………………. 20
1.4.4. Nhu cầu sử dụng năng lượng trong sản xuất Gốm Sứ………………………… 25
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LÀNG NGHỀ BÁT TRÀNG………………….. 27
2.1. Giới thiệu tổng quan về làng Bát Tràng……………………………………………… 27
2.1.1. Sản xuất gốm sứ………………………………………………………………………… 28
2.1.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất và hệ thống kênh phân phối sản phẩm gốm sứ… 29
2.2. Giới thiệu các Công ty chuyên thiết kế và xây lắp lò nung gốm sứ…………… 32
2.3. Xu hướng phát triển ……………………………………………………………………… 33
2.4. Khả năng cạnh tranh của gốm sứ Bát Tràng……………………………………….. 36
2.4.1. Những lợi thế và những còn tồn tại của gốm sứ Bát Tràng………………….. 36
2.4.2. Tiêu thụ sản phẩm ……………………………………………………………………… 40
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG 
VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TẠI BÁT TRÀNG…………………………………………………………. 44
3.1. Tình hình sử dụng năng lượng tại làng nghề……………………………………….. 44
3.1.1. Sự cần thiết áp dụng công nghệ lò nung tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường………………………………………………………………………………………………. 44
3.1.2. Hiện trạng về công nghệ………………………………………………………………. 47
3.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế một số lò nung của Công ty thiết kế Lê Đức Trọng 49
3.2.1. Các kết quả khảo sát một số lò nung gas………………………………………… 49
3.2.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của một số Lò Gas…………………………………… 55
3.3. Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng…………………………………………….. 62
3.3.1. Suất tiêu hao năng lượng một số loại lò…………………………………………… 62
3.2.2. Các yếu tố cản trở tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong
sản xuất Gốm Sứ ………………………………………………………………………………. 67
3.5.Suất chi phí năng lượng………………………………………………………………….. 68
3.6. ảnh hưởng khi thay đổi giá gas đến suất chi phí năng lượng…………………… 70
3.7. Vấn đề môi trường………………………………………………………………………… 71
3.7.1. Khối lượng khí thải cụ thể khi nung đốt gốm sứ………………………………… 72
3.7.2. Các phương hướng giải quyết tình trạng môi trường trong sản xuất
Gốm Sứ Bát Tràng……………………………………………………………………………… 75
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG NÂNG CAO 
SỨC CẠNH TRANH CHO GỐM SỨ BÁT TRÀNG……………………………………………………. 77
4.1. Nhóm các giải pháp về kỹ thuật……………………………………………………….. 77
4.1.1. Các giải pháp sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng……………………… 77
4.1.2. Quy trình vận hành lò gas áp dụng cho công nghệ mới………………………. 78
4.1.3. Phương án lựa chọn đầu tư lò hộp và lò gas…………………………………….. 80
4.2. Nhóm các giải pháp về quản lý………………………………………………………… 81
4.2.1. Định hướng phát triển …………………………………………………………………. 81
4.2.3. Quản lý Nhà nước ……………………………………………………………………… 83
KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………………………….. 85
PHỤ LỤC………………………………………………………………………………………………………………….. 88

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s