Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Huế


PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do c họn đề tài.
Trong nền kinh tế thị trƣờng, ngân hàng là một trong những tổ chức quan trọng
nhất của nền kinh tế. Nó có vai trò rất quan trọng đối với việc ổn định và phát triển kinh
tế của một đất nƣớc. Nền kinh tế của một quốc gia chỉ phát triển với tốc độ nhanh và ổn
định khi có chính sách tài chính tiền tệ đúng đắn. Đồng thời hệ thống ngân hàng phải hoạt
động đủ mạnh và có hiệu quả cao, có khả năng thu hút t ập trung các nguồn vốn và phân
bổ có hiệu quả các nguồn vố n đó.
Ở nƣớc ta, từ khi thực hiện c hính sách đổi mới và mở cửa nền kinh tế, chuyển nền
kinh tế hoạt động theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trƣờng
có sự quản lý của Nhà nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa, hệ thống ngân hàng ngày
càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đất nƣớc, đặc biệt là trong
công cuộc công nghiệp hoá – hiện đ ại hoá đ ất nƣớc.
Ngân hàng chính là nơi tích tụ, tập trung, khơi dậy và động viên các nguồn lực cho
phát triển kinh tế và đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho hoạt động
của nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng vào thành tựu tăng trƣởng chung của nền
kinh tế.
Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã đối mới một cách căn bản
về mô hình tổ chức, cơ chế điều hành và nghiệp vụ…đóng góp đ áng kể trong sự nghiệp
đổi mới và phát triển kinh tế đất nƣớc. Bên cạnh những kết quả đ ạt đƣợc, hệ thống ngân
hàng Việt Nam bộc lộ những yếu kém trong điều hành và hoạt động nghiệp vụ. Những
yếu kém đó là khó tránh khỏi khi các lý thuyết c ũng nhƣ kinh nghiệm về quản lý các ngân
hàng thƣơng mại trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng ở nƣớc ta chƣa đ ƣợc
nghiên cứu đầy đủ.
Hoạt động kinh doanh ngân hàng là loại hình kinh doanh có rất nhiều rủi ro, dễ bị
tổn thƣơng khi có gian l ận và sai sót xảy r a, đặc biệt là trong khâu cho vay đối với các cá
nhân và doanh nghiệp. Việc bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng
thƣơng mại không những đƣợc các nhà kinh doanh ngân hàng quan tâm mà còn là mối
quan tâm của ngƣời gửi tiền, của các cơ quan quản lý Nhà nƣớc, của toàn xã hội về sự
phá sản của một ngân hàng có thể gây nên đổ vỡ dây chuyền trong hệ thống tài chính –
ngân hàng, ảnh hƣởng rất lớn đối với toàn bộ nền kinh tế. Để ngăn ngừa những tổn thất và
các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt đông kinh doanh ngân hàng, ngo ài các biện
pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nƣớc, tr ƣớc hết đòi hỏi các
ngân hàng thƣơng mại phải có những biện pháp quản lý và kiểm soát hữu hiệu, mà quan
trọng nhất là phải thiết lập đ ƣợc hệ thống kiểm soát nội bộ một cách đầy đủ và có hiệu
quả. Đây thật sự là lĩnh vực còn mới về cả phƣơng diện lý luận c ũng nhƣ phƣơng pháp,
biện pháp triển khai trong thực tiễn, việc xây dựng khung cơ chế và một hệ thống kiểm
soát nội bộ có hiệu lực hiệu quả đang còn là vấn đề nghiên cứu của các NHTM. Nhƣ vậy,
có thể nói xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả là định hƣớng đúng đắn cho các
ngân hàng muốn tồn t ại và phát triển trong tình hình hiện nay.
Ngân hàng Techcombank-CN Huế đƣợc thành l ập t ừ năm 2007. Đến nay qua hơn
3 năm ho ạt động, chi nhánh Techcombank Huế luôn duy trì đƣợc tốc độ tăng trƣởng hàng
năm đạt 150%, với tổng tài sản gần 300 tỷ đồng, gần 200 khách hàng doanh nghiệp và
hơn 15.000 khách hàng cá nhân mở tài khoản. …Do đó, xây dựng một hệ thống kiểm soát
nội bộ tốt là một việc làm hết sức có ý nghĩa cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng
trong bối cảnh kinh tế xã hội của dất nƣớc nói chung và kinh tế tỉnh Thừa thiên Huế nói
riêng.


Nhận thức đƣợc vấn đề này, nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài “Tìm hiểu hệ
thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng
Techcombank chi nhánh Huế” để nghiên cứu. Đề tài không chỉ nhằm mục đích nghiên
cứu mà còn có thể giúp NH Techcombank đánh giá lại công tác quản lý để có thể nâng
cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.
2. Mục đích nghiên cứu
– Hệ thống hóa những vấn đề lý luận căn bản về hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp
vụ cho vay ở NHTM Techcombank – Chi nhánh Huế.
– Thực trạng kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay ở NHTM Techcombank – Chi
nhánh Huế.
– Đề xuất một số giải pháp để góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ
nghiệp vụ cho vay ở NHTM Techcombank – Chi nhánh Huế.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
– Đối tƣợng: Hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay doanh nghiệp
– Phạm vi: Hệ thống kiểm soát nội bộ cho vay doanh nghiệp t ại NHTM
Techcombank – Chi nhánh Huế trong giai đoạn 2008- 2009
4. Phƣơng pháp ng hiên cứu
– Phƣơng pháp nghiê n cứu tài liệu: phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để tìm hiểu,
tổng hợp lý luận lý thuyết cơ bản làm cơ sở để tìm hiểu thực tế.
– Phƣơng pháp phỏng vấn: trong qúa trình đi thực tế, chúng tôi đã quan s át, phỏng
vấn những nhân viên của ngân hàng để tìm hiểu công việc cụ thể của họ.
– Phƣơng pháp phân tích số liệu: phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để tiến hành phân
tích, so sánh, tổng hợp thông tin từ các chứng từ, sổ sách kế toán thu thập đƣợc để đánh
giá quy trình kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay t ại NHTM Techcombank – Chi nhánh
Huế.
5. Cấu trúc đề tài
Đề tài thiết kế gồm có 3 phần:
– Phần I: Đặt vấn đề
– Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ cho vay trong các
NHTM
Chƣơng 2: Thực trạng kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ cho vay tại NHTM
Techcombank – Chi nhánh Huế.
Chƣơng 3: Đánh giá và một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ
hoạt động cho vay tại NHTM Techcombank – Chi nhánh Huế.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Dịch vụ viết luận văn và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s