Thực trạng và giải pháp đảm bảo an ninh lương thực gắn với xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay


MỤC LỤC

MỤC LỤC.. 1
A. LỜI MỞ ĐẦU.. 4
B. NỘI DUNG.. 6
PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO.. 6
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO6
1. Cơ sở lý luận về an ninh lương thực6
1.1 Khái niệm về an ninh lương thực6
1.2 Vai trò của an ninh lương thực9
1.3 Đặc điểm về đảm bảo an ninh lương thực ở nước ta12
1.4 An ninh lương thực trong chuẩn nghèo mới14
2. Cơ sở lý luận về xoá đói giảm nghèo15
2.1 Khái niệm về đói nghèo15
2.2 Đặc điểm và tính đa dạng của nghèo đói ở nước ta16
2.3 Nguyên nhân của nghèo đói17
II. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC HƯỚNG XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO.. 18
1. Bài học kinh nghiệm về đảm bảo an ninh lương thực hướng tới xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh18
2. Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện và chỉ đạo chương trình an ninh lương thực và hướng tới xoá đói giảm nghèo của Tỉnh Yên Bái26
PHẦN 2. THỰC TRẠNG VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ TÁC ĐỘNG CỦA AN NINH LƯƠNG THỰC TỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM… 28
I. THỰC TRẠNG VỀ ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO28
1. thực trạng về đảm bảo an ninh lương thực28
1.1 Đánh giá về mức độ đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam hiện nay29
1.2 Đánh giá thực trạng về việc tiếp cận với lương thực của người nông dân, đặc biệt là nông dân vùng sâu, vùng xa,vùng đặc biệt khó khăn.33
2. thực trạng về xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2001-200536
II. CÁC CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC.. 41
1. Tổng quan về các chính sách đảm bao an ninh lương thực quốc gia thời kỳ 2001-2005.41
1.1 Giữ ổn định đất lúa, mở rộng diện tích trồng ngô; đầu tư chiều sâu, thâm canh, sử dụng giống mới chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu42
1.2 Đảm bao nhu cầu cung cấp nước để mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp43
1.3 Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn43
1.4 Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng lâm nghiệp; thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng44


1.5 Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ thương mại hàng nông sản45
1.6 Tăng cường năng lực nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ45
1.7 Hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn45
1.8 Hỗ trợ quá trình đổi mới quan hệ sản xuất và phát triển các thành phần kinh tế46
1.9 Thực hiện các chương trình dự án phát triển công nghiệp, ngành nghề dịch vụ nông thôn, ổn định dân cư46
1.10 Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia47
1.11 Đồng thời với các chính sách phát triển chung, phối hợp liên ngành và địa phương thực hiện các chính sách đặc thù, gắn tăng trưởng với xoá đói giảm nghèo trên từng địa bàn, trong từng cộng đồng dân cư47
2. Tình hình thực hiện chính sách đảm bảo an ninh lương thực quốc gia thời kỳ 2001-200547
2.1 Về sản xuất lương thực thực phẩm.. 47
2.2 Về thị trường lương thực và thực phẩm.. 50
2.3 Về tiếp cận lương thực52
III. TÁC ĐỘNG CỦA ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC ĐẾN XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO53
1. Sản xuất lương thực đảm bảo an ninh lương thực hướng xoá đói giảm nghèo54
2. Chính sách thị trường lương thực và lưu thông lương thực nhằm cân bằng cung cầu lương thực để đảm bảo an ninh lương thực hướng tới xoá đói giảm nghèo55
3. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật để đảm bao an ninh lương thực sẽ tác động tới xoá đói giảm nghèo57
IV. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC HƯỚNG TỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO.. 58
1. Những kết quả đạt được về an ninh lương thực58
1.1 Về sản xuất lương thực58
1.2 Về thị trường lương thực và lưu thông lương thực59
1.3 Về tiếp cận lương thực60
2. Những thách thức (những vấn đề đặt ra) về an ninh lương thực61
PHẦN 3. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC HƯỚNG TỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM… 63
I. ĐỊNH HƯỚNG VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO63
1. Định hướng chiến lược tiếp tục đảm bảo an ninh lương thực63
2. Định hướng về xoá đói giảm nghèo64
II. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC HƯỚNG TỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO..65
1. Quy hoạch sản xuất65
2. Giải pháp về chuyển đổi cơ cấu kinh tế65
3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa66
4. Giải pháp thị trường lương thực67
C. KẾT LUẬN.. 69
PHỤ LỤC.. 70


A. LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại ngày nay, thời đại của công nghệ kỹ thuật, điện tử viễn thông, với khả năng và trí tuệ của mình con người đã làm được nhiều điều kỳ diệu trong nhiều lĩnh vực khoa học như là: Vũ trụ hàng không, điện tử tin học, hoá học, sinh học… đó chỉ là những thành công, những thành tựu mà con người đã đạt được, tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đó thì còn có nhiều vấn đề bất cập khó khăn mà đòi hỏi con người cần phải giải quyết. Một trong những vấn đề bất cập đó chính là vấn đề nghèo đói vá an ninh lương thực. Điều tưởng như nghịch lý ấy lại là một sự thất nó vẫn đang tồn tại song song với quá trình phát triển của con người và nó vẫn thách thức con người trong quá trình phát triển kinh tế xã hội để đi tới một xã hội văn minh tốt đẹp hơn.Trên thực tế nghèo đói và an ninh lương thực nó đang thách thức con người như là một “điểm nóng”, một đề tài thời sự được cả loài người quan tâm.
Việt Nam trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội để đi lên chủ nghĩa xã hội hiện nay, thì vấn đề nghèo đói và an ninh lương thực đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và coi trọng. Nó được xem là chiến lược để phát triển bền vững nền kinh tế, đưa nền kinh tế đất nước tiến lên trở thành nền kinh tế có trình độ công nghiệp hoá hiện đại hoá cao, sánh vai với các nước trên thế giới. Với quan niệm” nghèo đói và vấn đề an ninh lương thực là hai lĩnh vực có mối quan hệ biện chứng với nhau, đảm bao an ninh lương thực tức là góp phần giảm số lượng người nghèo và ngược lại giảm số lượng người nghèo sẽ góp phần tăng cường khả năng đảm bảo an ninh lương thực”. Mối quan hệ này càng có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh đất nước ta hiện nay, với mục tiêu giảm nghèo ở Việt Nam trước mắt là giảm tình trạng nghèo về lương thực, thực phẩm.
Với nhận thức và quan niệm về nghèo đói và an ninh lương thực như vậy Việt Nam đã tìm mọi cách để phát triển đất nước, và trong quá trình phát triển của mình việc trước tiên là phải giải quyết vấn đề an ninh lương thực và nghèo đói, là nguyên nhân cản trở, kìm hãm sự phát triển của quốc gia. Chính vì vậy, Việt Nam đã tập trung vào giải quyết vấn đề này và đã đạt được những thành tựu to lớn và được thế giới công nhận. Từ một nước thiếu lương thực trầm trọng, phải nhập khẩu lương thực hàng năm đã trở thành nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới, từ một nước có tỷ lệ hộ nghèo gần 40% năm 1998 nay chỉ còn 6,5% năm 2005 (chuẩn nghèo cũ ). Tuy vậy hiện nay những thành tựu đó cũng mới chỉ là bước đầu, nhưng không phải cứ nước nào sản xuất lương thực nhiều và xuất khẩu lương thực là đã đảm bảo được an ninh lương thực, Việt Nam cũng không ngoại lệ, hiện nay vấn đề an ninh lương thực và nghèo đói đang đặt ra nhiều thách thức cho Nhà nước ta trong thời kỳ CNH – HĐH và đòi hỏi cần có những chính sách và cơ chế phù hợp để giải quyết, và làm thế nào để đảm bảo an ninh lương thực và xoá đói giảm nghèo có hiệu quả.
Trong quá trình thực tập tại Văn phòng Chương trình Xoá đói giảm nghèo và việc làm quốc gia – Bộ Lao động & Thương binh Xã hội em đã tập trung nghiên cứu và lựa chọn đề tài: thực trạng và giải pháp đảm bảo an ninh lương thực gắn với xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay làm đề tài chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Để hoàn thành đề tài này em đã được sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của giáo viênPGS.TS. Phạm Văn Khôi cùng toàn thể các cô, các chú trên Văn phòng đã giúp em hoàn thành đề tài này. Do trình độ, khả năng và thời gian ngắn, đặc biệt do kinh nghiệm còn nhiều hạn chế nên đề tài của em không trách khỏi những thiếu sót. Kính mong các thầy cô cùng bạn đọc đóng góp ý kiến để em có thể hoàn thiện đề tài này.
Em xin chân thành cảm ơn!

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s