Phát triển doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên – Thực trạng và một số giải pháp


MỤC LỤC

Trang 

Lời cảm ơn

1

Mục lục

2

Lời nói đầu

5

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DNV&N

7

I. Khái quát về DNV&N

7

1. Khái niệm doanh nghiệp

7

2. Tính tất yếu khách quan của sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của DNV&N

7

3. Tiêu thức xác định DNV&N

9

3.1. Tiêu thức xác định

9

3.2. Các yếu tố tác động đến phân loại DNV&N

10

3.3. Tiêu thức xác định DNV&N theo quan điểm của một số nước trên thế giới 

13

3.4. Khái niệm DNV&N ở Việt Nam 

15

II. Vai trò của DNV&N trong phát triển kinh tế – xã hội

16

III. Các lợi thế và bất lợi của DNV&N

19

1. Một số lợi thế

19

2. Một số bất lợi

21

IV. Những nhân tố tác động đến sự phát triển DNV&N

21

1. Nhóm nhân tố vi mô

22

1.1. Thị trường

22

1.2. Vốn

23

1.3. Trình độ trang thiết bị – công nghệ của doanh nghiệp

23

1.4. Nhân tố nhà xưởng, mặt bằng sản xuất kinh doanh và kết cấu hạ tầng kỹ thuật khác của DNV&N

24

1.5. Kiến thức, trình độ quản lý kinh doanh của các chủ doanh nghiệp, tri thức và trình độ tay nghề của lực lượng lao động

24

1.6. Khả năng tiếp cận hệ thống thông tin

25

2. Nhóm nhân tố vĩ mô

25

2.1. Hệ thống chính sách và pháp luật của Nhà nước

25

2.2. Hệ thống tổ chức quản lý kiểm soát của nhà nước và các thiết chế cộng đồng xã hội nông thôn

26

2.3. Hệ thống các biện pháp và tổ chức hỗ trợ của nhà nước

27

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

29

I. Khái quát chung về đặc điểm kinh tế – xã hội của thành phố Thái Nguyên

29

1. Điều kiện tự nhiên

29

2. Điều kiện kinh tế – xã hội

30

II. Quá trình hình thành và phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

33

1. Giai đoạn trước khi ban hành Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật công ty (ngày 21/12/1990)

33

2. Giai đoạn sau khi có Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật công ty (1990)

34

III. Giới thiệu những nét cơ bản về tình hình phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 

36

1. Phát triển các doanh nghiệp

36

2. Tình hình phát triển một số nhóm ngành công nghiệp chủ yếu

40

2.1. Nhóm ngành nghề luyện kim, cơ khí

40

2.2. Nhóm ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng

41

2.3. Nhóm ngành chế biến nông lâm sản

43

IV. thực trạng phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

44

1. Sự phân bố theo ngành nghề và địa bàn lãnh thổ

44

2. thực trạng về vốn

46

3. Quy mô lao động và trình độ lao động

48

4. Tình hình công nghệ

49

5. thực trạng về mặt bằng sản xuất kinh doanh

50

6. Quy mô sản xuất

50

7. Chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh

51

8. Hiệu quả sản xuất kinh doanh

52

V. Đánh giá chung về thực trạng phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Thái Nguyên

54

1. Những thành tích đạt được

54

2. Một số tồn tại cần khắc phục

56

Chương III: Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Thái Nguyên

59

I. Một số quan điểm định hướng 

59

II. Một số giải pháp chính nhằm phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Thái Nguyên

65

1. Hệ thống các giải pháp liên quan đến nhóm các nhân tố bên trong tác động đến sự phát triển của các doanh nghiệp

65

1.1. Nâng cao năng lực tài chính 65

1.2. Tích cực đầu tư đổi mới công nghệ67

1.3. Xúc tiến mở rộng thị trường 68

1.4. Nâng cao trình độ đội ngũ lao động69

2. Hệ thống các giải pháp liên quan tới các nhân tố bên ngoài tác động đến sự phát triển của các doanh nghiệp71

2.1. Đẩy mạnh cải cách hành chính72

2.2. Tiến hành quy hoạch các khu công nghiệp tập trung 72

2..3. Hỗ trợ về vốn73

2.4. Đổi mới chính sách thuế74

2.5. Hỗ trợ kinh phí cho việc đào tạo đội ngũ lao động75

2.6. Thành lập các tổ chức phi Chính phủ để hỗ trợ các DNV&N76

Kết luận78

Danh mục tài liệu tham khảo79

LỜI NÓI ĐẦU

Hơn 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến to lớn, sức sản xuất được giải phóng, nhiều tiềm năng được khơi dậy, hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển mạnh với số lượng các doanh nghiệp trong cả nước tăng lên nhanh chóng, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N ). Loại hình doanh nghiệp này đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số doanh nghiệp và có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội.
Cùng với các DNV&N trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ, doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ là một trong những nhân tố đảm bảo sự ổn định và bền vững của nền kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động , khai thác và tận dụng có hiệu quả tiền năng về vốn, tay nghề và những nguồn lực còn tiềm ẩn trong dân cư, góp phần phân bố công nghiệp trên các địa bàn khác nhau, giữ vai trò bổ sung cho công nghiệp lớn, cân bằng những vấn đề kinh tế- xã hội; bảo tồn các làng nghề truyền thống, thể hiện bản sắc văn hoá dân tộc. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi mà nước ta đang trong quá trình tiến hành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước thì sự phát triển của các DNV&N nói chung và các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ nói riêng lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Tuy vậy, các doanh nghiệp này hiện dạng gặp rất nhiều khó khăn cả từ bên trong( như năng lực quản lý kinh doanh còn hạn chế, công nghệ lạc hậu, chất lượng sản phẩm thấp ) và từ môi trường kinh doanh bên ngoài. Để có thể tồn tại , phát triển và tiến hành họat động kinh doanh có hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, các doanh nghiệp này rất cần có sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của toàn xã hội.
Nhận thức được vấn đề, qua thời gian thực tập tại phòng Công nghiệp Thành phố Thái Nguyên, được tận mắt thấy những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ ở địa bàn này. Vận dụng những kiến thức đã được trang bị cộng với sự giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Phát triển doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên – Thực trạng và một số giải pháp” để viết luận văn tốt nghiệp , với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc nhìn nhận thực trạng các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên và đưa ra một số ý kiến nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này phát triển.
Kết cấu luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận gồm có ba chương:
Chương I: Lý luận cơ bản về DNV&N.
Chương II: Thực trạng phát triển doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên 
Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên.
Do hầu hết các DNV&N trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên đều thuộc khu vực ngoài quốc doanh, vì vậy đối tượng nghiên cứu trong bài viết này chỉ bao gồm các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh do Thành phố Thái Nguyên quản lý.
Đây là một đề tài còn mới mẻ, phong phú và rất phức tạp. Do đó dù đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng chắc chắn trong luận văn này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và bạn bè.
luận văn

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s