Nguồn lực thông tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia


MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………… 4
CHƯƠNG I 
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA…………………………………………………………. 9
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia………………………………………………………………………………………… 9
1.1.1 Chức năng của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 11
1.1.2 Nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 11
1.1.3 Các nhiệm vụ ưu tiên mang tính đột phá và mối quan hệ hợp tác 13
1.2 Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 13
1.3 Nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia……………………………………………………………………………………………………. 19
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG NGUỒN LỰC THÔNG TIN KINH TẾ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA………………………………………………. 21
2.1 Khái niệm về thông tin, thông tin kinh tế, nguồn lực thông tin, nguồn lực thông tin kinh tế…………………………………………………………………………………….. 21
2.2 Vai trò của nguồn lực thông tin kinh tế trong xã hội hiện đại. 25
2.3 Điều tra về nguồn lực thông tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia……………………………………………………………………… 30
2.3.1 Nội dung của nguồn lực thông tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia………………………………………………………………….. 30
2.3.2 Loại hình nguồn lực thông tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia………………………………………………………………………. 36
– Sách……………………………………………………………………………. 37
– Tạp chí……………………………………………………………………….. 40
– Cơ sở dữ liệu………………………………………………………………… 42
– Tài liệu không công bố……………………………………………………. 44
– Tổng luận, tổng quan……………………………………………………… 46
– Tài liệu điện tử………………………………………………………………. 47
2.4 Phân tích và đánh giá hiệu quả phục vụ nguồn lực thông tin kinh tế cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 48
CHƯƠNG 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN NGUỒN LỰC 
THÔNG TIN KINH TẾ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA…………………………………………………………………………………… 53
3.1 Đẩy mạnh công tác bổ sung các nguồn lực thông tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia…………………………………………….. 54
3.2 Cụ thể hóa hướng phát triển nguồn lực thông tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia………………………………………………….. 55
3.3 Tăng cường ngân sách nhà nước và kinh phí của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cho kế hoạch phát triển nguồn lực thông tin kinh tế 56
3.4 Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thông tin ở Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia…………………………………… 57
3.5 Tăng cường hợp tác quốc tế……………………………………………. 58
3.6 Tin học hoá nguồn lực thông tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia……………………………………………………………………… 60
KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………… 62
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………….. 64
MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
Những thành t*ựu to lớn của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang đẩy nhanh sự phát triển của lực l*ượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, làm chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của các quốc gia, làm thay đổi mọi mặt đời sống xã hội loài ng************ười. Bước vào thế kỷ 21, trong các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa , giáo dục-đào tạo, môi truờng …đều có những biến đổi sâu sắc. Cùng với việc xuất hiện các cơ hội phát triển mới, nguy cơ tụt hậu về kinh tế, khoa học và công nghệ, thông tin đang và sẽ là những thách thức lớn đối với nhiều quốc gia. Sự bất bình đẳng giữa các dân tộc, sự phân hóa giàu và nghèo ngay trong mỗi quốc gia ngày càng gia tăng, tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định trên thế giới.
Nắm được tình hình đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra mục tiêu “Đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp” từ nay đến năm 2020, đạt được mức tăng trưởng GDP từ 8 đến 10 lần so với năm 1990. Đây là mục tiêu tương đối khó khăn đối với nền kinh tế nước ta hiện nay. Việc duy trì một tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong những thập kỉ tới đòi hỏi nuớc ta phải tìm kiếm, huy động, sử dụng có hiệu quả tất cả các nguồn lực trong nước cũng như tranh thủ những nguồn lực mà chúng ta có cơ hội tiếp cận từ bên ngoài. Trong xu thế chung của thời đại, thông tin khoa học và công nghệ ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các nguồn lực phát triển kinh tế.

Việc phát triển hệ thống thông tin, trong đó có hệ thống thông tin kinh tế không những chỉ huy động được sức mạnh tiềm lực thông tin, khoa học và công nghệ vốn có trong nước mà còn tranh thủ được các cơ hội, sự hỗ trợ của các tổ chức trên thế giới để phát triển kinh tế đất nước. Với sự tác động của cuộc cách mang khoa học công nghệ đương đại thì tiềm lực thông tin, khoa học và công nghệ là nguồn lực quan trọng nhất trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh của những thập niên vừa qua.
Trong một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như ở nước ta hiện nay, thông tin đang trở thành một nguồn lực quan trọng, đặc biệt là hệ thống thông tin kinh tế đã góp phần to lớn không chỉ trong công tác quản lí, điều hành các hoạt động kinh tế mà nó còn góp phần tạo ra các giá trị mới trong các hoạt động đó. Nhất là ở xã hội văn minh ngày nay, trong thời đại kinh tế thị trường, thông tin được coi là thứ hàng hóa đắt giá nhất, thậm chí còn quý hơn cả vốn liếng. Thời đại ngày nay “Ai nắm đuợc thông tin thì coi như nắm đuợc thành công trong tay, người đó sẽ làm chủ thế giới”. Những câu nói đó đã và đang trở thành khẩu hiệu bất diệt. Tuy nhiên, sự thành công này còn tùy thuộc vào khả năng nhận thức, xử lí, sáng tạo của người sử dụng tin. Thu thập, xử lí như thế nào để hình thành một tư duy, một phưuơng án, một quyết định hiệu quả, để áp dụng tiếp trong hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý, tiêu dùng của mình. Đó là quá trình tái sản xuất mở rộng thông tin để phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Lúc đầu, thông tin kinh tế phát triển trên cơ sơ phân tán, tản mạn, không thống nhất. Đến nay thông tin kinh tế ở các nước tư bản đã phát triển trên một cơ sở kỹ thuật cao, với tiềm lực tính toán rất lớn và rất nhiều tổ chức, Trung tâm thông tin kinh tế lớn ra đời. Ở một số nước công nghiệp phát triển, đã chuyển từ hình thức xử lí thông tin, phân tán, bằng điện tử sang hệ thống thông tin kinh tế liên kết trong phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế. Tại Việt Nam việc xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin kinh tế đặc biệt được chú trọng. Đây là yếu tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển ngành thông tin-tư liệu, là nhiệm vụ không phải của riêng tổ chức xúc tiến mà còn là trách nhiệm của nhà nuớc trong mục tiêu phát triển và nâng cao năng lực nội sinh của khoa học và công nghệ quốc gia. Thế nên, thông tin kinh tế luôn là bộ phận không thể thiếu trong các cơ quan thông tin. Với Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia- Trung tâm đầu ngành cả nước về khoa học-công nghệ, thông tin kinh tế tuy chiếm số lượng không đáng kể nhưng nó đã góp phần tạo nên sự hoàn chỉnh trong hệ thống thông tin tại cơ quan. Bởi vậy, đề tài: “Nguồn lực thông tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia ” có ý nghĩa to lớn cả về mặt lí luận và thực tiễn.

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Thông qua tìm hiểu thực trạng và công tác hoạt động, quản lí nguồn lực thông tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia để có hướng nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của hệ thống thông tin kinh tế quốc gia, tác giả cũng mạnh dạn đưa ra một số đánh giá-nhận xét, kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động lưu giữ, khai thác và phục vụ nguồn lực thông tin kinh tế có giá trị này góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, giúp nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển theo sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà Đảng và nhà nước đã đề ra.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu nguồn lực thông tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Mặc dù nguồn tài liệu nay có số lượng rất hạn chế trong cả kho tài liệu của Trung tâm, nhưng nó góp phần quan trọng hoàn thiện vốn tài liệu nhằm phục vụ đắc lực cho bạn đọc và người dùng tin cả nước. Đây cũng là cơ sở để các nhà quản lí hoạt động thông tin kinh tế có chiến lược phát triển tăng cường nguồn lực thông tin kinh tế quốc gia trong thời kì tới.

4. Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu
– Cơ sở lí luận
Khóa luận dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế – xã hội, văn hóa, khoa học và công nghệ đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động thông tin- tư liệu.
– Phương pháp nghiên cứu
Bên cạnh phương pháp tổng hợp, nghiên cứu, thống kê, đánh giá tài liệu, tác giả còn trao đổi, phỏng vấn các cán bộ thông tin để hiểu rõ thực trạng quản lí hoạt động nguồn lực thông tin kinh tế ở Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia hiện nay.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu
Khảo sát, phân tích-tổng hợp thực trạng nguồn lực thông tin kinh tế của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, đề xuất phương hướng phát triển và hoàn thiện nguồn lực thông tin kinh tế của Trung tâm này trong thời gian những năm đầu của thế kỷ XXI.

6. Bố cục của khoá luận
Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung khóa luận bao gồm 3 chương
Chương 1: Khái quát chung về Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.
Chương 2: thực trạng nguồn lực thông tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.
Chương 3: Phương hướng phát triển và hoàn thiện nguồn lực thông tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s