Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt, góc ghiêng của bề mặt gia công đến tuổi bền của dao phay đầu cầu phủ tiain khi gia công khuôn thép r12mov qua tôi


MỤC LỤC
Nội dung Trang
Trang 1 1
Lời cam đoan 2
Mục lục 3
Danh mục các bảng số liệu 7
Danh mục các hình vẽ, đồ thị, ảnh chụp. 10
Phần mở đầu 13
1. Tính cấp thiết của đề tài 13
2. Mục đích nghiên cứu 13
3. Đối tƣợng nghiên cứu 14
4. Phƣơng pháp nghiên cứu 15
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài
5.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
6. Phƣơng pháp nghiên cứu

CHƢƠNG 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ DAO PHAY CẦU 18
1.1. Ứng dụng của dao phay cầu. 18
1.2. Sự hình thành bề mặt gia công và thông số hình học của dao phay cầu 19
1.2.1. Sự hình thành bề mặt gia công. 21
1.2.2. Các bề mặt hình thành trên phần cắt của dao phay cầu. 23
1.3. Các yếu tố cắt của dao phay cầu
1.3.1. Chiều sâu cắt ap
25
1.3.2. Lƣợng chạy dao S.
1.3.3. Vận tốc cắt khi phay
25
1.3.4.Ảnh hƣởng góc nghiêng θy của phôi đến điều kiện cắt gọt của dao phay
cầu.
27
1.3.5. Chiều dày cắt. 30
4
1.3.6. Chiều rộng cắt. 31
1.3.7. Sự hình thành phoi và thông số hình học của phoi khi phay bằng dao
phay cầu
32
1.4. Các dạng dao phay cầu
1.4.1. Dao phay cầu liền khối
1.4.2. Dao phay cầu liền khối không phủ
34
1.4.3. Dao phay cầu liền khối phủ
1.4.4. Dao cầu ghép mảnh
35
1.5. Kết luận chƣơng 1 36
CHƢƠNG 2: BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT GỌT BẰNG
DỤNG CỤ PHỦ
2.1. Đặc điểm của dụng cụ cắt phủ.
38
2.2. Ma sát và mòn của dụng cụ phủ.
2.2.1. Ma sát của dụng cụ phủ
40
2.2.2. Mòn của dụng cụ phủ. 41
2.3. Độ mòn dao. 42
2.3.1. Các dạng mòn của dụng cụ cắt 43
a. Mòn mặt sau 44
b. Mòn mặt trƣớc 44
c. Mòn đồng thời mặt trƣớc và mặt sau 44
c. Cùn lƣỡi cắt 44
2.3.2. Các cơ chế mòn của dụng cụ cắt 45
a. Mòn do cào xƣớc 46
b. Mòn do dính 46
c. Mòn do hạt mài 47
d. Mòn do khuếch tán 47
e. Mòn do ôxy hoá 48
f. Mòn do nhiệt 49
2.3.3. Mòn của dụng cụ phủ bay hơi 49
5
2.3.4. Cách xác định mòn dụng cụ cắt 50
2.3.5. Ảnh hƣởng của mòn dụng cụ đến chất lƣợng bề mặt gia công 52
2.3.6. Mòn của dao phay cầu phủ
2.4. Tuổi bền dụng cụ cắt
2.4.1. Khái niệm chung về tuổi bền của dụng cụ cắt
52
2.4.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến tuổi bền của dụng cụ cắt
2.4.2.1. Ảnh hƣởng của chế độ cắt đến tuổi bền của dụng cụ cắt
54
2.4.2.2. Vai trò của lớp phủ cứng trong việc tăng tuổi bền của dụng cụ 54
2.5 Phƣơng pháp xác định tuổi bền dụng cụ cắt 56
2.6. Tuổi bền của dao phay cầu phủ 58
2.7. Kết Luận chƣơng 2 59
CHƢƠNG 3: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƢỞNG CỦA CHẾ
ĐỘ CẮT ,GÓC NGHIÊNG BỀ MẶT GIA CÔNG ĐẾN TUỔI BỀN CỦA
DAO PHAY CẦU 10 PHỦ TiAlN KHI GIA CÔNG THÉP HỢP KIM
CR12MOV
60
3.1. Sơ lƣợc về thép hợp kim 60
3.2. Cơ sở xác định tuổi bền của dao bằng thực nghiệm. 61
3.2.1. Lựa chọn chỉ tiêu xác định tuổi bền của dao 62
3.2.2. Độ nhám bề mặt và phƣơng pháp đánh giá 62
3.2.2.1. Độ nhám bề mặt 62
3.2.2.2. Phƣơng pháp đánh giá độ nhám bề mặt 65
3.3. Thiết kế thí nghiệm. 66
3.3.1. Các giới hạn của thí nghiệm 66
3.3.2. Mô hình thí nghiệm 67
3.3.3. Mô hình toán học 67
3.3.4. Điều kiện thí nghiệm 68
3.3.4.1.Máy. 68
6
3.3.4.2. Dao. 69
3.3.4.3. Phôi. 69
3.3.4.4. Dụng cụ đo kiểm. 69
3.4. Thực nghiệm để xác định tuổi bền của dao phay cầu 10 phủ TiAlN khi
gia công thép hợp kim CR12MOV.
69
3.4.1. Nội dung: 69
3.4.2. Các thông số đầu vào của thí nghiệm: 69
3.4.3. Thực nghiệm xác định tuổi bền: 71
3.4.3.1. Tính các hệ số của phƣơng trình hồi quy
74
3.4.3.2. Kiểm định các tham số aj 74
3.4.3.3. Kiểm định sự phù hợp của mô hình 76
3.4.3.4 .Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa v, s và tuổi bền dao khi t = 0,5 mm 77
3.4.3.5. Một số hình ảnh chụp lƣỡi cắt của dao khi gia công. 78
3.4.3.6. Phân tích kết quả thí nghiệm. 82
3.5. Kết luận chương 3 82
CHƢƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 84
4.1. Kết luận 84
4.2. Một số kiến nghị. 84
Tài liệu tham khảo 86

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s