Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng trong tiến trình hội nhập


MỤC LỤC

MỤC LỤC.. 1
LỜI NÓI ĐẦU.. 4
Chương I: 6
MỘT SỐ CƠ S LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
I. CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. 6
1. Các khái niệm về chất lượng sản phẩm. 6
2. Phân loại chất lượng sản phẩm. 7
2.1 Chất lượng sản phẩm thiết kế: 7
2.2 Chất lượng sản phẩm tiêu chuẩn: 7
2.3 Chất lượng sản phẩm thực tế: 7
2.4 Chất lượng sản phẩm cho phép: 7
2.5 Chất lượng sản phẩm tối ưu: 8
3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. 8
3.1 Nhân tố bên trong doanh nghiệp: 8
3.2 Các nhân tố bên ngoài của doanh nghiệp. 9
4. Vai trò, tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm. 11
4.1. Đối với doanh nghiệp: 11
4.2 Đối với xã hội12
4.3 Đối với người tiêu dùng12
II. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM.12
1. Khái niệm.12
2. Vai trò của quản lý chất lượng sản phẩm.13
2.1 Đối với doanh nghiệp:13
2.2 Đối với Nhà nước và xã hội13
2.3 Đối với người tiêu dùng:13
3. Các nguyên tắc trong quản lý chất lượng sản phẩm.14
4. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm.14
4.1 Xây dựng chính sách chất lượng14
4.2 Xây dựng mục tiêu chất lượng15
4.3 Quản lý chất lượng trong đào tạo15
4.4 Quá trình quản lý chất lượng sản phẩm.. 16
5. Giới thiệu sơ lược về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000:200018
5.1 Kết cấu của bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2000.18
5.2 Kết cấu của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 năm 200019
5.3 Lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 900019
6. Một số công cụ để quản lý chất lượng sản phẩm.20

Chương II:22
THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨMVÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HIỆN NAYTẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG.
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY.. 22
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.22
1.1 Quá trình hình thành.22
1.2 Các giai đoạn phát triển của Công ty:22
2. Tình hình sản xuất- kinh doanh của Công ty trong những năm qua.24
2.1 Tình hình sản xuất-kinh doanh của Công ty những năm qua.24
2.2 Một số chỉ tiêu về tài chính.25
3. Một số đặc điểm kinh tế của Công ty Cao su Sao Vàng.27
3.1 Thị trường tiêu thụ27
3.2 Đối thủ cạnh tranh và nhà cung ứng nguyên vật liệu:27
3.3 Một số chính sách của Nhà nước hiện nay ảnh hưởng đến Công ty. 29
4. Mục tiêu phát triển của Công ty trong những năm tới. 29
5. Các chiến lược của Công ty.29
5.1 Chiến lược chung của toàn Công ty.30
5.2 Chiến lược cạnh tranh:30
6. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty.30
7. Hệ thống quản lý chất lượng Công ty đang áp dụng.33
II. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY HIỆN NAY.34
1. thực trạng chất lượng sản phẩm.34
2. thực trạng quản lý chất lượng sản phẩm.35
2.1 Mục tiêu, phương hướng quản lý chất lượng của Công ty35
2.2 Chính sách chất lượng của Công ty Cao su Sao Vàng.35
2.3 Quản lý chất lượng trong đào tạo36
2.4 Quá trình quản lý chất lượng sản phẩm.36
2.5 Các công cụ thực hiện.38
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG.. 38
1. Những thành tích mà Công ty đã đạt được.38
1.1 Đối với chất lượng sản phẩm.38
1.2 Đối với công tác quản lý chất lượng sản phẩm. 39
2. Những tồn tại trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm.. 40
3. Nguyên nhân của những tồn tại trên. 41

Chương III:43
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢCÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨMTẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG
I. ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP.43
1. giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ lao động43
1.1 Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động trong toàn Công ty.43
1.2 Thành lập nhóm chất lượng.43
1.3 Công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực44
2. Nâng cao công tác quản lý chất lượng45
2.1 Giải pháp về phát triển sản phẩm, phát huy sáng kiến.45
2.2 Công tác quản lý nguyên vật liệu46
2.3 Nâng cao quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất47
2.4 Nhóm biện pháp về thị trường.50
3. Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm.. 51
II. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC.53
1. Đối với chính sách thuế.53
2. Đối với chính sách về quản lý chất lượng sản phẩm.54
3. Chính sách về phát triển nguồn nhân lực.54
KẾT LUẬN.. 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO… 57
BẢN CAM KẾT.. 58


LỜI NÓI ĐẦU
TÍNH THIẾT YẾU CỦA ĐỀ TÀI

Ta có thể thấy ngày nay có rất nhiều loại hàng hoá đang tràn ngập thị trường. Các hàng hoá này có nguồn gốc từ rất nhiều nước khác nhau trên thế giới. Điều này có được là do sự hội nhập về kinh tế và xu thế quốc tế hoá. Ngày nay xuất hiện rất nhiều khối liên minh, liên kết kinh tế như hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), liên minh EU (châu Âu), khối các nước châu Á Thái Bình Dương (APEC), khối mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA) các khối thương mại ở Bắc Mỹ…Giữa các khối hay trong nội khối đều có những ưu đãi và các quy định rõ ràng về chất lượng sản phẩm. Khi các công cụ hạn ngạch, thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ các nước đang bị bãi bỏ dần, thì để hạn chế hàng nhập khẩu các nước sử dụng công cụ quan trọng đó là tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm. Chất lượng sản phẩm trở thành thế mạnh của các doanh nghiệp khi thâm nhập thị trường.
Nước ta cũng không nằm ngoài vòng xoáy của xu hướng hội nhập kinh tế. Điều đó được thể hiện thông qua cải cách kinh tế từ năm 1986, nước ta đã chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Cùng với đó là sự tham gia vào các tổ chức kinh tế và đặt quan hệ thương mại với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Điều này mở ra rất nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp trong nước. Đặc biệt là khi Việt Nam đang cố gắng để trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO trong những năm tới.
MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
Công ty Cao su Sao Vàng là một doanh nghiệp Nhà nước và cũng không nằm ngoài xu thế này. Với kinh nghiệp thực tế, Công ty đã nhận thấy tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm trong xu thế hội nhập kinh tế. Chất lượng sản phẩm chính là một vũ khí cạnh tranh lợi hại của các doanh nghiệp ngày nay. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm. Để nâng cao chất lượng sản phẩm thì Công ty phải tiến hành nâng cao công tác quản lý chất lượng sản phẩm.
Nhận thấy tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm và công tác quản lý chất lượng sản phẩm đối một doanh nghiệp, cùng với các kiến thức lý luận được học ở trường và trong quá trình thực tập tại Công ty Cao su Sao Vàng, để học tập và góp phần cho sự phát triển của Công ty, em đã nghiên cứu và viết đề tài:

“ Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng trong tiến trình hội nhập”.

KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI
Chương I: Một số cơ sở lý luận về chất lượng hàng hoá và quản lý chất lượng hàng hoá.
Chương II: thực trạng chất lượng hàng hoá và công tác quản lý chất lượng hàng hoá tại Công ty Cao su Sao Vàng.
Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại Công ty.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s