Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động tạo nguồn mua hàng tại Trung tâm Thương mại INTIMEX – Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX


LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, phân công lao động của từng nước cũng như trên phạm vi quốc tế ngày càng cao và gắn bó với nhau. Xu thế toàn cầu hoá trong sản xuất và lưu thông hàng hoá đòi hỏi mọi quốc gia, mọi tập đoàn cũng như mọi cá nhân không thể đứng ngoài. Trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay, một nền kinh tế đóng cửa không thể phát triển được. Cách đó chỉ kéo dài sự nghèo đói và bần cùng hoá. Nhận thức được vấn đề đó, tại đại hội Đảng VI (1986) Đảng ta đã chủ trương chuyển nền kinh tế từ cơ chế xã hội hoá tập trung sang xây dựng nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Việc chuyển đổi nền kinh tế tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội làm ăn mới nhưng cũng nhiều thách thức mới. Các doanh nghiệp phải hoạt động trong môi trường cạnh tranh gay gắt. Việc mua hàng và bán hàng không còn theo kế hoạch của nhà nước. Doanh nghiệp phải tự lo tất cả các vấn đề từ hoạt động nghiên cứu thị trường cho đến hoạt động tạo nguồn, mua hàng, bán hàng… Nhiệm vụ chủ yếu của các DNTM là đảm bảo cung ứng cho sản xuất và tiêu dùng những hàng hoá đủ về số lượng, tốt về chất lượng, kịp thời gian yêu cầu và thuận lợi cho khách hàng. Chỉ có thực hiện tốt nhiệm vụ này DNTM mới có thể thu hút được khách hàng và đứng vững trên thị trường. Nhưng để làm được điều này các DNTM phải thực hiện tốt công tác tạo nguồn hàng của doanh nghiệp. Công tác mua hàng ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Nếu không có nguồn hàng doanh nghiệp không thể kinh doanh được. Mặt khác, nguồn hàng và tạo nguồn hàng phù hợp với yêu cầu của khách hàng giúp cho hoạt động kinh doanh tiến hành thuận lợi, kịp thời, đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển hàng hoá, đồng thời đảm bảo uy tín với khách hàng, làm cho việc cung ứng hàng diễn ra một cách liên tục, ổn định và tránh đứt đoạn. Không những thế, công tác tạo nguồn hàng tốt còn giúp doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh, có tiền bù đắp chi phí, có lợi nhuận để phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.
Làm thế nào để hoạt động tạo nguồn mua hàng có hiệu quả và phát huy được vai trò quan trọng của nó? Qua thời gian thực tập tại Trung tâm Thương mại INTIMEX, tôi đã quan tâm và nhận thấy nhiều vấn đề tích cực và hạn chế trong hoạt động kinh doanh của Trung tâm, đặc biệt là hoạt động tạo nguồn và mua hàng vì đây là hoạt động quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động khác. Đề tài: “Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động tạo nguồn mua hàng tại Trung tâm Thương mại INTIMEX – Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX” được nêu ra với mong muốn giải quyết vấn đề trên.
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác đảm bảo nguồn hàng cho hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp và phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn trong việc phân tích hoạt động tạo nguồn mua hàng cho hoạt động kinh doanh nội địa của Trung tâm Thương mại INTIMEX trong thời gian qua (từ 1999-2000).
Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở lý luận về hoạt động tạo nguồn mua hàng để tiến hành phân tích hoạt động tạo nguồn mua hàng của Trung tâm trong thời gian qua và đưa ra những nhận xét đánh giá về hoạt động này. Trên cơ sở lý luận và những phân tích đánh giá đó, tiến hành xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tạo nguồn, mua hàng, tạo ra nguồn hàng ổn định, phong phú, có chất lượng, với giá cả thấp nhất cho Trung tâm Thương mại INTIMEX trong thời gian tới.
Phương pháp nghiên cứu của đề tài: Thông qua việc thống kê, tổng hợp số liệu để tiển hành phân tích, so sánh, dự báo từ đó đưa ra những đánh giá và hệ thống các giải phápnhằm hoàn thiện hoạt động tạo nguồn, mua hàng tại Trung tâm Thương mại INTIMEX.

Mục lục
Lời nói đầu 1
Chương I: Nguồn hàng và nội dung hoạt động tạo nguồn, mua hàng của các doanh nghiệp thương mại. 2
I.Vai trò của công tác tạo nguồn và mua hàng ở các DNTM. 2
I.1. Nguồn hàng của các DNTM. 2
I.1.1.Quan niệm về nguồn hàng. 2
I.1.2. Phân loại nguồn hàng. 2
I.2. Vai trò của nguồn hàng và công tác tạo nguồn mua hàng ở DNTM. 2
I.2.1. Quan niệm về hoạt động tạo nguồn và mua hàng. 2
I.2.2. Vai trò của nguồn hàng và công tác tạo nguồn, mua hàng ở DNTM. 2
II. Nội dung của hoạt động tạo nguồn và mua hàng. 2
II.1. Nội dung công tác tạo nguồn của DNTM. 2
II.1.1. Nghiên cứu thị trường. 2
II.1.2. Lập kế hoạch tạo nguồn. 2
II.1.3. Thực hiện kế hoạch tạo nguồn. 2
II.2. Nội dung công tác mua hàng. 2
II.2.1. Lập kế hoạch mua hàng. 2
II.2.3. Theo dõi và đánh giá hoạt động mua hàng. 2
Chương 2: tình hình tạo nguồn và mua hàng của Trung tâm Thương mại INTIMEX- công ty xuất nhập khẩu INTIMEX. 2
I. Lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm Thương mại INTIMEX. 2
I.1. Quá trình hình thành, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm. 2
I.1.1. Quá trình hình thành của Trung tâm Thương mại INTIMEX.. 2
I.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thương mại INTIMEX. 2
I.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của TTTM INTIMEX. 2
II. Đặc điểm và kết quả hoạt động kinh doanh của Trung tâm Thương mại INTIMEX. 2
II.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Trung tâm Thương mại INTIMEX. 2
II.1.1. Đặc điểm về sản phẩm và lĩnh vực hoạt động của TTTM INTIMEX. 2
II.1.2. Về phương thức kinh doanh. 2
II.1.3. Đặc điểm về thị trường, khách hàng và nguồn hàng của Trung tâm thương mại INTIMEX. 2
II.1.4. Đặc điểm về nguồn lực của Trung tâm Thương mại INTIMEX. 2
II.2. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của TTTM INTIMEX. 2
III. Phân tích hoạt động tạo nguồn, mua hàng của Trung tâm Thương mại INTIMEX trong giai đoạn 1999 -2000. 2
III.1. Nguồn hàng của Trung tâm Thương mại INTIMEX và công tác tạo nguồn của Trung tâm. 2
III.1.1. Nguồn hàng của Trung tâm Thương mại INTIMEX. 2
I.1.2. Tình hình tổ chức hoạt động tạo nguồn hàng của TTTM INTIMEX. 2
III.2 Hoạt động mua hàng của Trung tâm Thương mại INTIMEX 2
III.2.1. Về việc lập kế hoạch mua hàng. 2
III.2.2. Về việc đàm phán, ký kết hợp đồng. 2
III.2.3. Về việc thực hiện hợp đồng. 2
IV. Đánh giá về hoạt động tạo nguồn, mua hàng của TTTM INTIMEX. 2
IV.1. Những mặt đ• làm được. 2
IV.2. Những mặt tồn tại. 2
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tạo nguồn, mua hàng của Trung tâm Thương mại INTIMEX. 2
I. Định hướng phát triển của TTTM INTIMEX trong thời gian tới. 2
I.1. Mục tiêu kinh doanh của Trung tâm. 2
I.2.Chiến lược phát triển của Trung tâm Thương mại INTIMEX . 2
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tạo nguồn, mua hàng của Trung tâm Thương mại INTIMEX. 2
II.1. Các giải pháp về phía Trung tâm. 2
II.1.1. Xây dựng chiến lược về nguồn hàng. 2
II.1.2. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường. 2
II.1.3. Hoàn thiện kế hoạch tạo nguồn và kế hoạch mua hàng. 2
II.1.4. Hoàn thiện các đơn đặt hàng. 2
II.1.5. Tổ chức tốt nguồn vốn phục vụ cho hoạt động tạo nguồn, mua hàng. 2
II.1.6. Thành lập các đại diện mua hàng. 2
II.1.7. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kinh doanh. 2
II.1.8. Nâng cao trình độ tổ chức, quản lý. 2
II.2. Một số kiến nghị với Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX. 2
Kết luận. 2

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s