Bước đầu nghiên cứu phương pháp tính phí bảo vệ môi trường đối với công ty Giấy Hải Phòng (HAPACO)


LỜI NÓI ĐẦU

Việt Nam đang trong giai đoạn đẩy nhanh tốc độ CNH-HĐH nền kinh tế đất nước. Nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung đã và đang hình thành. Công nghiệp hoá, đô thị hoá với tốc độ càng nhanh thì tài nguyên thiên nhiên càng bị cạn kiệt, môi trường càng bị suy thoái. Đặc biệt là các cơ sở sản xuất công nghiệp, đây là ngành thải ra môi trường một lượng nước thải rất lớn, bao gồm cả chất thải rắn lẫn nước thải. Thành phố Hải Phòng một trong những khu công nghiệp lớn của cả nước đang phải đối mặt với những vấn đề môi trường rất nghiêm trọng trong đó có vấn đề nước thải. Trước đây nhiều doanh nghiệp sản xuất do quá chú trọng chạy theo làm sao phải tối đa hoá lợi nhuận mà quên đi rằng họ tàn phá nguồn tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường đến mức nào. Không những khai thác một cách bừa bãi nguồn tài nguyên mà do sử dụng công nghệ lạc hậu cộng với trình độ quản lý yếu kém các doanh nghiệp đã làm ô nhiễm môi trường một cách trầm trọng như trường hợp đối với công ty xi măng Hải Phòng. Ngày nay để có thể hoà nhập vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng đã và đang quan tâm nhiều đến vấn đề môi trường của chính mình. Theo như tài liệu báo cáo về “ điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất các định hướng quản lý chất thải nguy hại của thành phố Hải Phòng” công ty giấy Hải Phòng là một trong những doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nhất hiện nay ở Hải Phòng. Do đặc tính của ngành giấy là tiêu thụ một lượng nước lớn nhưng trong quá trình sản xuất do không biết sử dụng công nghệ phù hợp, không biết tận thu quay vòng nguồn nước thải ở mỗi công đoạn sản xuất nên lượng nước thải thải ra môi trường bên ngoài nhiều, nồng độ các chất ô nhiễm cao như COD, BOD. Để có thể phần nào làm thay đổi hành vi của doanh nghiệp và kiểm soát lượng nước thải gây ô nhiễm môi trường ra bên ngoài. Việt Nam đã ban hành ra nhiều văn bản, nghị định, thông tư liên quan đến vấn đề BVMT, vấn đề xử lý nước thải trong đó Nghị định 67/2003/NĐ- CP là Nghị định mới nhất về phí BVMT đối với nước thải ( bao gồm cả nước thải công nghiệp lẫn sinh hoạt ). Xuất phát từ những lý do trên, dựa vào những kiến thức thu thập được qua quá trình học tập và đọc tài liệu em quyết định lựa chọn đề tài để nghiên cứu và viết chuyên đề của mình đó là: “ Bước đầu nghiên cứu phương pháp tính phí bảo vệ môi trường đối với công ty Giấy Hải Phòng (HAPACO)”


ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
1. Đối tượng nghiên cứu:
Chuyên đề tập trung đi sâu vào nghiên cứu đối tượng là hệ thống phí nước thải với cương vị là một công cụ kinh tế để kiểm soát ô nhiễm và phương pháp tính phí nước thải công nghiệp. Áp dụng tính phí nước thải cho công ty Giấy Hải Phòng.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề là: làm rõ sự cần thiết của việc đưa vào áp dụng hệ thống phí nước thải nhằm kiểm soát ô nhiễm do nước thải công ty giấy thải ra; tính phí nước thải theo phương pháp tính phí tổng quát, phương pháp của Cục môi trường, phương pháp tính theo chi phí xử lý chất thải và đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng phí trong kiểm soát ô nhiễm môi trường nước.
3. Phạm vi nghiên cứu:
Do khả năng có hạn và thời gian không cho phép nên trong chuyên đề này em chỉ tập trung nghiên cứu khả năng áp dụng phí nước thải và phương pháp tính phí nước thải trong phạm vi một doanh nghiệp sản xuất giấy ở Hải Phòng.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Trong quá trình nghiên cứu đề tài, em đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau:
– Phân tích, nghiên cứu những tài liệu thu thập có liên quan đến tình hình phát thải, quản lý nước thải, mức độ ô nhiễm, những ảnh hưởng do nguồn nước thải này.
– Tham khảo ý kiến của một số chuyên gia về cách tiếp cận của đề tài.
– Nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc tiếp cận và tính phí đối với nước thải công nghiệp.
– Tính toán và so sánh kết quả với một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp để đi đến kết luận.

KẾT CẤU CHUYÊN ĐỀ GỒM BA PHẦN CHÍNH NHƯ SAU :

Chương I : Những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý môi trường và phí bảo vệ môi trường.
Chương II : thực trạng môi trường và tính phí nước thải tại công ty Giấy Hải Phòng.
Chương III : Đề xuất mô hình tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải của công ty Giấy Hải Phòng.

MỤC LỤC
Lời nói đầu ……………………………………………………………………………… 1

Chương I : Những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý môi trường và 
phí bảo vệ môi trường………………………………………………………………….. 4
I.Quản lý môi trường…………………………………………………………………… 4
1.1. Khái niệm môi trường ………………………………………………………………. 4
1.1.1.Môi trường ………………………………………………………………………….. 4
1.1.2. Các thành phần của môi trường……………………………………………….. 4
1.2.Khái niệm quản lý môi trường …………………………………………………….. 5
1.3.Mục tiêu quản lý môi trường……………………………………………………….. 5
II. Phí BVMT …………………………………………………………………………….. 6
2.1. Khái niệm phí BVMT………………………………………………………………. 6
2.2. Căn cứ thực hiện phí BVMT……………………………………………………… 7
2.2.1. Căn cứ vào lý thuyết xác định mức thải và phí xả thải…………………… 7
2.2.2. Căn cứ trên nguyên tắc PPP……………………………………………………. 8
2.2.3. Căn cứ vào cơ sở pháp lý………………………………………………………. 9
III. Phí nước thải………………………………………………………………………… 12
3.1. Khái niệm và phân loại nước thải………………………………………………… 12
3.1.1. Khái niệm nước thải………………………………………………………………. 12
3.1.2. Phân loại nước thải………………………………………………………………… 12
3.2. Kinh nghiệm thực hiện phí BVMT ở một số quốc gia……………………… 14
3.2.1. Phương pháp tính phí nước của các nước OECD……………………….. 14
3.2.2. Phương pháp tính phí nước thải ở các nước đang phát triển…………… 18
3.3. Tính tất yếu của việc tính phí nước thải ở Việt Nam……………………….. 20
3.4. Các phương pháp tiếp cận tính phí nước thải………………………………… 21
3.4.1. Tính phí dựa vào khối lượng tiêu thụ các nguyên liệu đầu vào………… 21
3.4.2. Tính phí dựa vào lợi nhuận…………………………………………………….. 22
3.4.3. Tính phí dựa vào sản phẩm đầu ra…………………………………………… 22
3.4.4. Tính phí dựa vào mức độ gây ô nhiễm……………………………………… 23
3.4.5. Tính phí dựa vào phí cố định và phí biến đổi…………………………….. 24
3.5. Căn cứ tính phí BVMT đối với nước thải…………………………………….. 25
3.5.1. Hàm lượng các chất gây ô nhiễm trong nước thải…………………………. 25
3.5.2. Đặc tính của chất gây ô nhiễm…………………………………………………. 25
3.5.3. Môi trường nền…………………………………………………………………….. 27
IV. Mô hình tính phí BVMT đối với nước thải ở Việt Nam……………….. 27
4.1. Xác định mức phí bằng công thức tính phí tổng quát……………………… 27
4.2. Phương pháp tính phí nước thải theo Nghị định 67 của Chính Phủ…….. 28
Chương II : thực trạng môi trường và tính phí nước thải tại công ty
Giấy Hải Phòng…………………………………………………………………………. 29
I.Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty HAPACO…………………… 29
1.1.Sơ lược quá trình hoạt động của công ty………………………………………. 29
1.1.1. Vị trí phân bố của công ty……………………………………………………… 29
1.1.2. Quá trình hình thành hoạt động của công ty……………………………….. 29
1.1.3. Doanh thu của công ty…………………………………………………………… 31
1.1.4. Đời sống cán bộ công nhân viên của công ty……………………………… 32
1.2. Qui trình công nghệ sản xuất Giấy của công ty HAPACO……………….. 33
1.2.1. Quá trình sản xuất Giấy………………………………………………………….. 34
1.2.2. Thành phần hoá học, các nguyên liệu thực vật làm giấy………………… 34
1.2.3. Qui trình công nghệ sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu…………………… 35
1.2.4. Qui trình công nghệ sản xuất giấy vệ sinh…………………………………… 38
1.3. Nguyên liệu, phụ liệu và công suất hoạt động của công ty………………… 39
1.3.1. Nguyên liệu và phụ liệu của công ty………………………………………….. 39
1.3.2. Công suất hoạt động của công ty…………………………………………….. 40
II. Hiện trạng môi trường và chất thải của công ty HAPACO………….. 41
2.1. Hiện trạng môi trường chung của công ty……………………………………… 41
2.1.1.Hiện trạng môi trường không khí tại khu vực sản xuất……………………. 41
2.1.2. Hiện trạng môi trường không khí tại các vùng lân cận…………………… 41
2.1.3. Vấn đề nước thải của công ty………………………………………………….. 41
2.1.4. Sự cố môi trường………………………………………………………………….. 42
2.2. Vấn đề nước thải của HAPACO…………………………………………………. 42
2.2.1. Hiện trạng sử dụng nước………………………………………………………… 42
2.2.2. Hiện trạng phát thải và quản lý nước thải……………………………………. 42
2.3. Tác động của nước thải của công ty Giấy Hải Phòng
đối với môi trường…………………………………………………………………………. 44
2.3.1. Đối với nguồn nước sử dụng…………………………………………………… 44
2.3.2. Đối với môi trường không khí và cảnh quan xung quanh……………….. 45
2.3.3. Đối với sức khoẻ cộng đồng…………………………………………………… 45
III. Áp dụng tính phí nước thải cho công ty Giấy Hải Phòng……………. 46
3.1. Xác định mức phí bằng công thức tính phí tổng quát……………………… 46
3.1.1. Công thức…………………………………………………………………………… 46
3.1.2. Xác định các thông số…………………………………………………………… 46
3.1.3. Áp dụng tính phí nước thải cho công ty Giấy HAPACO……………….. 49
3.2. Tính phí nước thải theo cách tính của Nghị định 67……………………….. 50
Chương III : Đề xuất mô hình tính phí BVMT đối với nước thải của 
công ty Giấy Hải Phòng……………………………………………………………….. 54
I. Đề xuất mô hình tính phí BVMT đối với nước thải………………………. 54
1.1. Những hạn chế của các mô hình tính phí đang được áp dụng…………… 54
1.2. Đề xuất mô hình tính phí theo chi phí xử lý chất thải……………………… 55
1.3. Tính theo chi phí cho xử lý chất thải…………………………………………… 56
II. Áp dụng mô hình tính phí theo chi phí xử lý chất thải cho công ty
Giấy Hải Phòng…………………………………………………………………………. 57
III. Tác động của việc tính phí nước thải đến hoạt động của công ty 
Giấy Hải Phòng………………………………………………………………………….. 59
3.1.Tác động đến tình hình tài chính cuả công ty………………………………… 59
3.2.Tác động đến hoạt động môi trường của công ty……………………………. 60
3.2.1. Đối với hoạt động môi trường bên trong doanh nghiệp…………………. 60
3.2.2. Đối với hoạt động môi trường bên ngoài doanh nghiệp…………………. 62
IV. Một số kiến nghị đối với việc thực hiện phí 
BVMT đối với nước thải………………………………………………………………. 63
4.1. Những kiến nghị chung đối với việc thực hiện phí BVMT đối với nước thải 63
4.1.1. Trong việc tính phí……………………………………………………………….. 63
4.1.2. Trong việc thu phí………………………………………………………………… 64
4.1.3. Trong việc sử dụng phí………………………………………………………….. 64
4.2. Kiến nghị đối với công ty Giấy Hải Phòng ……………………………………. 66

Kết luận …………………………………………………………………………………….. 68

Danh mục tài liệu tham khảo 70

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Bước đầu nghiên cứu phương pháp tính phí bảo vệ môi trường đối với công ty Giấy Hải Phòng (HAPACO)

  1. Hông nói:

    mình cần chi tiết các mục của chương 1 có được không vậy? cảm ơn ban1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s